Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3505. Odlok o rebalansu proračuna Občine Jesenice za leto 2004, stran 9645.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 20/01), 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 18. redni seji dne 23. 6. 2004 sprejel rebalans proračuna za leto 2004
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Jesenice za
leto 2004
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za rebalans proračuna Občine Jesenice za leto 2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-----------------------------------------------------------------------------------------
                                    Proračun leta 2004
-----------------------------------------------------------------------------------------
  Skupina/Poskupina kontov
-----------------------------------------------------------------------------------------
  I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                    2.732.591
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)                        1.958.060
 
  70  DAVČNI PRIHODKI                            1.457.974
     700  Davki na dohodek in dobiček                   1.079.259
     703  Davki na premoženje                        265.789
     704  Domači davki na blago in storitve                 112.926
     706  Drugi davki                               –
 
  71  NEDAVČNI PRIHODKI                            500.086
     710  Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja            365.139
     711  Takse in pristojbine                         8.500
     712  Denarne kazni                            1.000
     713  prihodki od prodaje blaga in storitev                33.847
     714  Drugi nedavčni prihodki                       91.600
  72  KAPITALSKI PRIHODKI                           167.458
     720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                43.758
     721  Prihodki od prodaje zemlje                        –
     722  Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja     123.700
  73  PREJETE DONACIJE                               50
     730  Prejete donacije iz domačih virov
     731  Prejete donacije iz tujine
  74  TRANSFERNI PRIHODKI                           607.023
     740  Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij      607.023
 
 
  II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                      3.014.962
  40  TEKOČI ODHODKI                              992.376
     400  Plače in drugi izdatki zaposlenim                  220275
     401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost             37.543
     402  Izdatki za blago in storitve                    702.063
     403  Plačila domačih obresti                       3.386
     409  Rezerve                               27.559
  41  TEKOČI TRANSFERI                            1.208.968
     410  Subvencije                             22.200
     411  Transferi posameznikom in gospodinjstvom              463.797
     412  Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam          124.057
     413  Drugi tekoči domači transferi                   598.914
     414  Tekoči transferi v tujino                        –
  42  INVESTICIJSKI ODHODKI                          650.767
     420  Nakupi in gradnja osnovnih sredstev                650.767
  43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                         162.851
     430  Investicijski transferi                      162.851
 
  III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)                     -282.371
     (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
                                   Proračun leta 2.004
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-----------------------------------------------------------------------------------------
  Skupina/Poskupina kontov
-----------------------------------------------------------------------------------------
  IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                        500
     (750+751+752)
  75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIH                        500
     750  Prejeta vračila danih posojil                     500
     751  Prodaja kapitalskih deležev                       –
     752  Kupnine iz naslova privatizacije                     –
 
  V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                       –
  44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                 –
     440  Dana posojila
     441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb
     442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
 
  VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                        500
     (IV. – V.)
 
C) RAČUN FINANCIRANJA
 
                                   Proračun leta 2.004
-----------------------------------------------------------------------------------------
  Skupina/Poskupina kontov
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
  VII. ZADOLŽEVANJE (500)                               –
  50  ZADOLŽEVANJE                                  –
     500  Domače zadolževanje
 
  VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                           45.906
  55  ODPLAČILA DOLGA                              45.906
     550  Odplačila domačega dolga                      45.906
 
  IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     -327.777
 
  X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                      -45.906
 
  XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)                      282.371
-----------------------------------------------------------------------------------------
Negativno stanje sredstev na računu leta 2004 je pokrito iz ostanka sredstev na računu iz leta 2003 v skupni višini 327.777 tisoč tolarjev.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov na ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi temu odloku.
3. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se lahko oblikujejo največ v višini 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
Sredstva proračunske rezerve občine, ki deluje kot proračunski sklad, se lahko oblikujejo največ v višini 1,5% prejemkov proračuna.
III. CILJI IN NAČELA PRORAČUNA
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, kulture, športa, raziskovalne dejavnosti, zdravstva in drugih družbenih dejavnosti, sredstva za pospeševanje gospodarstva, komunalno cestno gospodarstvo, stanovanjsko dejavnost, urejanje prostora, požarno varstvo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mrliško ogledno službo, druge javne potrebe in sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
5. člen
Občina Jesenice v letu 2004 razpolaga s sredstvi, ki bodo vplačana v njen proračun do konca leta. Sredstva proračuna za leto 2004 se nakazujejo proračunskim uporabnikom do konca proračunskega leta, ki je enako koledarskemu letu.
6. člen
V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo občini ali jih ustvarijo neposredni uporabniki občinskega proračuna in vsi izdatki občine oziroma neposrednih uporabnikov za posamezne namene.
7. člen
Vsi prejemki so namenjeni za pokrivanje vseh izdatkov, razen namenskih prihodkov proračuna.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
1. prihodki od najemnin stanovanj, ki se porabijo za namen stanovanjskega gospodarstva v skladu s sprejetimi obveznostmi in veljavno zakonodajo;
2. prihodki od požarne takse;
3. prihodki od počitniške dejavnosti;
4. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
8. člen
Sredstva se delijo med letom enakomerno med neposredne in posredne uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v zakonu, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom določeno drugače.
Sredstva za plače, prispevke delodajalca in osebne prejemke delavcev občinske uprave in delavcev v javnih zavodih se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v skladu s kolektivno pogodbo in v skladu z zakonom. Sredstva za amortizacijo se izvajalcem zagotavljajo v višini, navedeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva, ki jih proračunski porabniki dosežejo z lastno dejavnostjo, se uporabljajo za pokrivanje izdatkov za blago in storitve, stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij, če ni z zakonom ali odlokom drugače določeno.
9. člen
Drugi prejemniki proračunskih sredstev prejemajo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi razpisa ali odločbe oziroma sklepa občinskega sveta ali sklepa oziroma odredbe župana. Sredstva za prireditve pa se dodeljujejo porabnikom na osnovi kriterijev, določenih v posebnem pravilniku.
10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom.
Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav. Dogovarjanje predplačil je možno le ob primernem zavarovanju in obrestovanju predplačil.
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago listine, s katerimi se ugotavljata obveznost in višina izplačila.
11. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo za finance pristojnega organa občine prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
IV. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan oziroma od njega pooblaščena oseba, ki o tem v mesecu juliju poroča občinskemu svetu.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 25.000.000 tolarjev odloča župan in o tem obvešča občinski svet. Sredstva se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
13. člen
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svojih pristojnosti v preteklem letu pripravijo župan in posredni uporabniki proračunskih sredstev do 28. februarja tekočega leta in ga skupaj z zaključnim računom proračuna predložijo v sprejem občinskemu svetu.
Krajevne skupnosti in posredni uporabniki predložijo premoženjske bilance za preteklo leto do 30. marca tekočega leta za finance pristojnemu organu občinske uprave.
Premoženjsko bilanco občine za preteklo leto, ki vključuje tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov proračunskih sredstev in krajevnih skupnosti, predloži občinska uprava do 30. aprila Ministrstvu za finance.
14. člen
Neposredni uporabniki proračuna so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prihodkov in drugih prejemkov proračuna iz svoje pristojnosti.
Prihodki in drugi prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi.
15. člen
Vodja proračuna kontrolira in odgovarja za pravilnost nalogov in odredb. Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe sredstev odgovarjajo pooblaščeni delavci, ki odrejajo izplačila iz proračuna za posamezne namene. Za neizterjane davčne in nedavčne prihodke odgovarjajo predstojniki organov, ki so za to zadolženi.
16. člen
Za zakonitost, upravičenosti in namembnost porabe sredstev posrednih uporabnikov proračunskih sredstev odgovarjajo direktorji oziroma predstojniki in vodja računovodstva pri posrednem uporabniku.
17. člen
Posredni uporabniki proračuna so dolžni sprejeti in predložiti finančne načrte za leto 2004 najpozneje v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna.
V finančnem načrtu posrednega uporabnika se izkaže realizacija prihodkov in prejemkov ter odhodkov in izdatkov za preteklo leto, kot je izkazana v sprejetem letnem poročilu ali ocena realizacije, če poročilo še ni sprejeto, ocena realizacije za tekoče leto ter načrt za prihodnje leto.
18. člen
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom v okviru sprejetega proračuna spremeni namen in višino sredstev, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena, vendar največ do višine 2.000.000 tolarjev med posameznimi področji proračunske porabe.
O prerazporeditvi in s tem o veljavnem proračunu župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
19. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere (skupini kontov 42 in 43) ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere (skupini kontov 40 in 41) ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
20. člen
Župan lahko dolžniku do višine 60.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
V. PRORAČUNSKI NADZOR
21. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem proračunskih uporabnikov glede na namen, obseg, dinamiko in smotrnost uporabe sredstev proračuna.
Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti občinski svet.
Občinska uprava opravlja pri uporabnikih proračuna proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo sredstev, razporejenih s proračunom.
22. člen
Na zahtevo občinske uprave in nadzornega odbora so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev.
Če uporabniki proračunskih sredstev ne ravnajo v skladu z določili tega odloka, jim lahko župan delno ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje. Župan o tem poroča občinskemu svetu, le-ta pa lahko dokončno ustavi financiranje.
VI. ZADOLŽEVANJE
23. člen
Zadolževanje občine je možno na način in v skladu z določbami 85. člena Zakona o javnih financah ter v okvirih, ki so določeni v splošnem delu proračuna.
Župan v primeru likvidnostnega zadolževanja o tem obvesti Nadzorni odbor.
24. člen
Javno podjetje in posredni uporabniki se smejo dolgoročno zadolževati le s soglasjem občine.
Občina sme dati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in posrednih porabnikov v skladu z zakonom.
O soglasju in poroštvu iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča občinski svet.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Če bo v letu 2005 potrebno začasno financiranje občine, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
26. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/03
Jesenice, dne 23. junija 2004.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti