Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3472. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-A), stran 9502.

Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 134/03 – ZViS-UPB1 in 63/04) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. julija 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-A)
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03) se v 2. členu spremeni ime Univerze na Primorskem v italijanskem jeziku tako, da se glasi: »Universita del Litorale«.
2. člen
V 3. členu se pri članici Univerza na Primorskem, Turistica – Visoka šola za turizem Portorož, spremeni ime v italijanskem jeziku tako, da se glasi:
»Ime v italijanskem jeziku: Istituto universitario di studi turistici di Portorose«.
Pri članici Univerza na Primorskem, Visoka šola za zdravstvo Izola, se spremenijo skrajšano ime, ime v italijanskem jeziku in sedež tako, da se glasijo:
»Skrajšano ime: UP VŠZI
Ime v italijanskem jeziku: Istituto universitario di sanita Isola
Sedež: Izola, Polje 42«.
Pri članici Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, se spremeni sedež tako, da se glasi:
Sedež: Koper, Garibaldijeva1«.
Za članico Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper, se doda nova članica:
»Univerza na Primorskem
Študentski domovi
Skrajšano ime: UP ŠD
Ime v italijanskem jeziku: Case dello studente
Sedež: Koper, Muzejski trg 2«.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti, tako da prek svojih članic opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
– izobraževalno dejavnost:
– M 80.302 visoko strokovno izobraževanje,
– M 80.303 univerzitetno izobraževanje,
– M 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– znanstvenoraziskovalno dejavnost:
– K 73 raziskovanje in razvoj,
– umetniško dejavnost:
– O 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– druge dejavnosti:
– H 55.234 dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov,
– K 70.200 dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– O 92.511 dejavnost knjižnic ter
– druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»V študentskih domovih univerze lahko pod enakimi pogoji bivajo tudi študenti drugih visokošolskih zavodov iz občin Koper, Izola in Piran.«.
4. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor univerze je organ upravljanja. Ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci) in enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.«.
V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda besedilo »predstavnika delodajalcev pa univerza prek javnega poziva določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev OGISTTA, Združenje managerjev Slovenije in Vlada Republike Slovenije.«
5. člen
V 18. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Ustanovitelj prenese na univerzo lastninsko pravico na naslednjih nepremičninah: parcele št. 1087, 1088, 1093/1, 1098/7, 1099/2, 1100 in 1101, vložna številka 127, katastrska občina Portorož.
Republika Slovenija zagotovi univerzi uporabo prostorov na Cankarjevi 5 v Kopru, ki jih za svojo dejavnost uporablja na dan uveljavitve tega odloka, brez najemnine. Medsebojna razmerja se dogovorijo s pogodbo, ki jo skleneta Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v imenu Vlade Republike Slovenije in univerza.«.
6. člen
Univerza mora najpozneje do 11. decembra 2004 uskladiti statut.
7. člen
Upravni odbor univerze se oblikuje v skladu s tem odlokom najpozneje do 15. decembra 2004.
Univerza uskladi vse uradne dokumente s spremembo imena v italijanskem jeziku v skladu s tem odlokom v enem letu po uveljavitvi tega odloka.
8. člen
Člani Študentskega sveta stanovalcev Študentskega doma v Portorožu opravljajo funkcijo do konstituiranja novega v skladu s statutom.
Rektorica imenuje vršilca dolžnosti direktorja Študentskih domov s 1. avgustom 2004.
9. člen
Visokošolsko središče v Kopru, ki so ga ustanovile Občina Izola, Mestna občina Koper in Občina Piran, se 1. avgusta 2004 pripoji univerzi. Univerza postane njegov pravni naslednik in prevzame vse njegovo premoženje ter pravice in obveznosti.
Univerza s 1. avgustom 2004 prevzame vse delavce, zaposlene na Visokošolskem središču v Kopru.
Visokošolsko središče v Kopru 31. julija 2004, v skladu s četrto alineo 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/2000 – ZPDZC), preneha.
10. člen
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in univerza do 30. septembra 2004 zapisniško ugotovita, katere prostore iz 5. člena tega odloka je za svojo dejavnost uporabljala univerza na dan uveljavitve tega odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/02-18/4
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EPA 1400-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Feri Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti