Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3486. Pravilnik o registru vojnih grobišč, stran 9592.

Na podlagi četrtega odstavka 14. in četrtega odstavka 18. člena Zakona o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o registru vojnih grobišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino registra vojnih grobišč (v nadaljnjem besedilu: register) ter način in pogoje dajanja podatkov iz registra.
2. člen
(1) Register vodijo upravne enote na svojem območju, kot trajno zbirko listin in podatkov.
(2) Določbe tega pravilnika veljajo smiselno tudi za register vojnih grobišč v tujini, katerega vodi ministrstvo, pristojno za vojna grobišča (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
Podatki, vpisani v register, so javni in jih sme vsakdo pregledovati, razen osebnih podatkov pokopanih v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
II. VSEBINA REGISTRA
4. člen
Register sestavljajo registrska knjiga in zbirka listin.
5. člen
(1) Dvojnik registrske knjige se vodi v obliki računalniškega zapisa.
(2) Računalniško bazo registrske knjige za območje Republike Slovenije in za tujino upravlja ministrstvo.
6. člen
(1) V registrsko knjigo se vpiše datum vpisa, podatki iz 7. člena tega pravilnika, listine, na podlagi katerih so se podatki vnesli, številka ter datum odločbe o vpisu v register in seznam listin, vloženih v zbirko listin.
(2) V registrsko knjigo se vpišejo tudi spremembe podatkov v primeru izkopa, prekopa posmrtnih ostankov, ali druge spremembe podatkov iz 7. člena tega pravilnika.
7. člen
V registrsko knjigo se vpišejo naslednji podatki, če so znani:
I. Identifikacija vojnega grobišča in pokopanih oseb:
1. ime grobišča,
1. vojna – podatki o časovnem obdobju,
2. armada – podatki o vojaški formaciji,
3. število pokopanih (skupaj – znanih, neznanih),
4. urejenost grobišča (leto ureditve, arhitekt, obnova, stanje),
5. vrsta grobišča (grob, grobišče, grobnica, kostnica, družinski grob in podobno),
6. fotodokumentacija,
7. priimek, ime pokopanih,
8. dan, mesec, leto in kraj rojstva,
9. dan, mesec, leto in kraj smrti,
10. vojaška ali civilna oseba,
11. narodnost,
12. državljanstvo.
II. Opis lokacije vojnega grobišča:
1. upravna enota,
2. občina,
3. naselje,
4. lega grobišča (zaselek, ledinsko ime) in dostop,
5. dimenzije grobišča,
6. geodetske koordinate Y, X na DTK 25,
7. katastrska uprava,
8. katastrska občina,
9. parcelna številka,
10. kartografska dokumentacija.
III. Varstveni režim varovanja vojnih grobišč:
1. evidenčna številka enote dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstva za kulturo,
2. objava predpisa, s katerim je bilo vojno grobišče razglašeno za kulturni spomenik,
3. lastništvo zemljišča.
8. člen
Listine, na podlagi katerih so se podatki vnesli v registrsko knjigo, se vodijo v zbirki listin za vsako vojno grobišče posebej.
9. člen
Sestavni del registra so podatki, zbrani:
– v popisu vojnih grobišč v Republiki Sloveniji od časa Napoleonovih vojn do konca druge svetovne vojne (št. P5590),
– v popisu vojnih grobišč grobišča v tujini (št. P5590),
– v evidencah prikritih grobišč v Republiki Sloveniji (št. 184-02-010/03-4).
III. POSREDOVANJE PODATKOV
10. člen
(1) Upravne enote v Republiki Sloveniji ter diplomatska predstavništva in konzulati Republike Slovenije v tujini posredujejo ministrstvu podatke iz 7. člena tega pravilnika dvakrat letno ali na podlagi posebne zahteve ministrstva.
(2) Subjekti iz prejšnjega odstavka posredujejo ministrstvu podatke iz prejšnjega odstavka v pisni obliki, poleg tega pa jih lahko posredujejo tudi v obliki računalniškega zapisa.
IV. OVERITEV REGISTRA
11. člen
Register overi pooblaščena uradna oseba tako, da se vsaka stran opremi s pečatom upravnega organa, vsaka knjiga pa preveže, opremi s pečatom upravnega organa ter navede številka in datum overitve.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017101/00025/04
Ljubljana, dne 24. junija 2004.
EVA 2004-2611-0041
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti