Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3513. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč v letu 2004, stran 9679.

Na podlagi 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 4. izredni seji dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč v letu 2004
1. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 37/01), določene s tem odlokom se nanašajo na
– dopolnitev na podlagi sprejetega odloka o varstvenih območij vodnega vira na območju Poljan,
– dopolnitev zasnove ohranjanja narave in evidence delov narave, predlaganih za naravne vrednote, dopolnitev kartografske dokumentacije z razmejitvami območij naravnih vrednot in ohranjanja narave,
– dopolnitev evidence nepremične kulturne dediščine, dopolnitev kartografske dokumentacije z razmejitvami območij kulturne dediščine,
– dopolnitev območja urbanistične zasnove Mirna Peč z novim območjem za proizvodne dejavnosti “Industrijska cona Dolenja vas”,
– dopolnitev območja urbanistične zasnove Mirna Peč z novim območjem za stanovansjo gradnjo “Postaja”,
– uskladitev razmejitev območja zazidalnega načrta “Obrtna cona Postaja” z razmejivami urbanistične zasnove,
– določitev spremembe namembnosti posameznih parcel na podlagi pobud krajanov.
2. člen
Spremeni se tekstualni del plana
1. Poglavje 3.3.2 ZASNOVA OSKRBE Z VODO
Spremeni se naslov in besedilo podpoglavja Raziskava potencialnih vodnih virov, in sicer
Viri pitne vode
Za oskrbo s pitno vodo je primeren vir podzemna voda na območju Poljane–Čemše.
Na območju vrtine MP-1 se uredi črpališče in infrastruktura za vodooskrbo severnega dela Občine Mirna Peč, predvsem naselij Poljane, Čemše in Šentjurij.
Kakovost vodnega vira se varuje na podlagi določil odloka o varstvenih območjih vodnega vira.
2. Poglavje 5.1 ZASNOVA VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE
Spremeni se naslov in vsi podnaslovi ter besedilo tako, da se termin “varstvo naravne dediščine” zamenja z “ohranjanje narave”
Poglavje 5.1.2: Celotno besedilo se zamenja z naslednjim novim besedilom
5.1.2 OHRANJANJE NARAVE
Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji varstva naravnih vrednot in zavarovanih območij, ekološko pomembnega območja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu “Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Mirna Peč, ki so priloga tega odloka in se hranijo na sedežu Občine Mirna Peč.
Deli narave, predlagani za naravne vrednote na območju Občine Mirna Peč
Varstveni status:
NVDP naravna vrednota državnega pomena,
NVLP naravna vrednora lokalnega pomena,
NS naravna vrednota je naravni spomenik,
ORI naravna vrednota je obvezno izhodišče prostorskih sestavin planskih aktov RS.
 1. Ev. št. 848: Zijala, izvir Temenice, NVDP, NS (Uradni
   list RS, št. 38/92),
 2. Ev. št. 1582: Velika Strašnica: NVDP, NS (Uradni list
   RS, št. 38/92),
 3. Ev. št. 4349: Slugova jama, NVDP,
 4. Ev. št. 4511 Mala Vratnica, NVDP,
 5. Ev. št. 8123: Globodolsko polje, NVDP, NS (Uradni
   list RS, št. 38/92),
 6. Ev. št. 8124: Hmeljčič – lipa, NVDP, NS (Uradni list
   RS, št. 38/92),
 7. Ev. št. 8128: Zijalo, izvirna dolina Temenice, NVLP,
   ORI,
 8. Ev. št. 8129: Temenica – Mirna Peč, NVDP, ORI, NS
   (Uradni list RS, št. 38/92),
 9. Ev. št. 8381: Prparjeva jama, NVDP,
10. Ev. št. 8382: Krhetova polšna, NVDP,
11. Ev. št. 8383: Brezno v dulah, NVDP,
12. Ev. št. 8394: Medvedova jama, NVDP,
13. Ev. št. 8396: Malikovec pri Prečni, NVDP,
14. Ev. št. 8397: Klopušna, NVDP,
15. Ev. št. 8398: Zgončarica, NVDP,
16. Ev. št. 8399: Fantovska lukna, NVDP,
17. Ev. št. 8465: Malisenca, NVDP,
18. Ev. št. 8494: Igmanca, NVDP,
19. Ev. št. 8496: Mirna Peč – tise, NVDP,
20. Ev. št. 8570: Globočdol – lipa, NVDP,
21. Ev. št. 8571: Globočdol – oreh, NVDP,
22. Ev. št. 8572: Globočdol – izvir, NVDP,
23. Ev. št. 8573: Šentjurij – češnja, NVDP,
24. Ev. št. 8574: Šentjurij – izvir 1, NVDP,
25. Ev. št. 8575: Šentjurij – izvir 2, NVDP,
26. Ev. št. 8577: Hmeljčič – izviri, NVDP,
27. Ev. št. 8578: Viher nad Mirno pečjo – mlaka, NVDP,
28. Ev. št. 8579: Mirna Peč – hrast 1, NVDP,
29. Ev. št. 8580: Mirna Peč – hrast 2, NVDP,
30. Ev. št. 8582: Malenska vas – izvir, NVDP,
31. Ev. št. 8584: Hrastje pri Mirni Peči – lipa, NVDP,
32. Ev. št. 8400:, Ajdovska hiša na Plešivici NVDP.
Deli narave opredeljeni za obvezna izhodišča prostorskih sestavin planskih aktov RS na območju Občine Mirna Peč
1. ORI št. 848, Ev. št. 8128: Zijalo – izvirna dolina: NVLP, ORI, NS (Uradni list RS, št. 38/92),
2. ORI št. 3699, Ev. št. 8129: Temenica–Mirna Peč: NVDP, ORI, NS (Uradni list RS, št. 38/92).
Ekološko pomembna območja
1. EPO št. 68800 Slugova jama,
2. EPO št. 66200 Temenica,
3. EPO št. 62200 Ajdovska planota,
4. EPO št. 66500 Koprivnica.
Pri posegih v prostor na območju ekološko pomembnih območij se upoštevajo določila Uredbe o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04).
3. Poglavje 5.2.2 ZASNOVA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE
Spremeni se priloga 1 k temu poglavju (evidentirane enote nepremične kulturne dediščine) tako, da se dodata dve enoti kulturne dediščine:
1. 720016: Hmeljčič – kulturna krajina,
2. 729119: Hmeljčič – Stiški sadovnjaki,
5. Poglavje 5.3.5 RAVNANJE Z ODPADKI
Tretjemu odstavku se doda stavek:
Zbirni center za zbiranje sekundarnih surovin z območja Občine Mirna Peč se uredi na območju obrtne cone “Postaja”.
6. Poglavje 6.2.3 KONCEPT DOLGOROČNEGA RAZVOJA V PROSTORU
Točka Gornja Mirna Peč.
Prvi stavek se nadomesti z naslednjim besedilom:
Skladno s sprejeto stanovanjsko politiko v RS in izraženimi interesi se za organizirano stanovansko gradnjo nameni območje med obstoječo zazidavo severno od železniške proge in gozdnim robom, imenovano “Postaja”.
Programska zasnova za to območje je sestavina tega plana.
7. Poglavje 6.2.3 KONCEPT DOLGOROČNEGA RAZVOJA V PROSTORU
Doda se nov (šesti) odstavek:
Industrijska cona “Dolenja vas”
Za razvoj proizvodno-servisnega centra se urejajo površine na območju industrijske cone »Dolenja vas« ob priključku cestnega omrežja Občine Mirna Peč na avtocesto Ljubljana – Obrežje.
Programska zasnova za to območje je sestavina tega plana.
8. Poglavje 6.3.1. STANOVANJSKA GRADNJA
Dopolni se prvi stavek tretjega odstavka tako da se glasi:
V novih stanovanjskih območjih “Češenske hosta” in “Postaja” je načrtovana kompleksna enodružinska gradnja, ki bo potekala skladno z izkazanimi potrebami.
10. Poglavje 6.6.2 USMERITVE ZA NAČINE UREJANJA PROSTORA
Prvemu odstavku se dodata novi alineii
– stanovanjsko območje “Postaja”: lokacijski načrt.
– Industrijska cona “Dolenja vas”: lokacijski načrt.
11. Poglavje 8. PROGRAMSKE ZASNOVE
Doda se novo poglavje
8.3 Programska zasnova – stanovanjsko območje “Postaja”
8.3.1 OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA
Ureditveno območje se nahaja med obstoječo stanovanjsko pozidavo Gornje Mirne Peči (nad železniško progo) in gozdom.V naravi je pretežno kmetijsko zamljišče s posameznimi objekti. Območje zajema ca. 5,3 ha, od tega je se za pozidavo nameni 4,4 ha.
V območje so zajete naslednje parcele iz k.o. Mirna Peč: 497/5, 2998/3, 2995/1, 2864/1 (pot-del), 499/8, 499/6, 499/5, 499/4, 499/3, 499/2, 503/10, 503/52, 503/16, 503/22, 503/46, 503/45, 503/31, 503/32, 503/30, 503/8, 503/9, 503/33, 503/15, *355, *356, 503/7, *286, 503/43, 503/24, 503/25, 503/6, 503/36, 503/37, 503/5, 503/38, 503/29, 503/14, 503/4, 503/3, 503/20, 503/19, 503/2, 501/4 in *500/3.
Meja urejanja poteka vzdolž severnih robov parcel št. 503/32, 503/33, 503/7, 503/24, 503/6, 503/29, 503/4, 503/20, 500/3, kjer zavije proti jugu, seka parcelo 500/3, zavije proti zahodu in poteka po južnem robu omenjene parcele ter parcele št. 503/19, obkroži parcelo št. 503/2, gre zopet po južnem robu parcele št. 503/19 in 503/3, gre po vzhodnem in južnem robu parcele št. 503/14, prečka parceli št. 503/38, 503/37, 503/25, 503/43, 503/15, 503/8, gre po južnem robu parcel št. 503/46, 503/22, seka parcelo št. 503/52, poteka po južnem in zahodnem robu parcele 499/8 ter po južnem robu parcele št. 499/6, prečka parcelo št 2864/1in teče po njenem zahodnem robu do južnega roba parcele št. 2995/1, zavije proti severu in poteka po zahodnem robu parcele št 2998/3 in severnem parcele št. 497/5, zopet prečka parcelo št. 2864/1 zavije proti severovzhodu in seka parcele št. 499/5, 499/4, 499/3, 499/2, 503/10, 503/16, kjer zavije proti severu do izhodiščne točke (vse k.o. Mirna Peč).
8.3.2 NAMENSKA RABA IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI
Prostor se nameni naslednjim dejavnostim:
– stanovanjski pozidavi nižje gostote v večjem delu kompleksa;
– gozdu, sadovnjakom in drugim zelenim ureditvam na preostalem območju.
8.3.3 USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Usmeritve za urbanistično oblikovanje
Osnova umeščanja objektov in ureditve prometnega omrežja je nagnjen teren. Izhajajoč iz tega se v naselju na dveh različnih višinskih nivojih oblikujeta dve zbirni cesti, ki v svojem osrednjem poteku sledita plastnicam, na obrobju pa se priključita na obstoječe lokalno prometno omrežje. Objekti naj se nanizajo vzdolž plastnic.
Usmeritve za arhitektonsko oblikovanje
Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati ruralno okolje ter značilno tipologijo mirnopeških podeželskih objektov (vzdožni tlorisi, strme strehe itd.). Prostorska umestitev objektov naj ravno tako izhaja iz značilnosti obstoječe pozidave območja (daljša stranica objektov je položena vzporedno s plastnicami).
Usmeritve za krajinsko oblikovanje
Obstoječe razmejitve med gozdnimi in neporaščenimi površinami se ohranijo, uredijo pa se tudi druge manjše ozelenitve (sadovnjaki z visokodebelnim sadnim drevjem ipd.).
8.3.4 INFRASTRUKTURNA OMREŽJA IN NAPRAVE
Splošno
Vse komunalno omrežje znotraj ureditvenega območja se spelje v cestnem telesu (ali tik ob njem) obeh napajalnih cest. Vsako posamezno gospodinjstvo ima direkten priključek na javno infrastrukturno omrežje.
Promet
V ureditvenem območju se načrtujeta dve, vzdolž plastnic potekajoči cesti, ki se priključita na obstoječe cestno omrežje: na lokalno cesto Mirna Peč–Dolenja vas (in načrtovani avtocestni priključek), na javno pot ob železniški progi vzdolž obstoječe pozidave Gornje Mirne Peči.
Elektro omrežje
Napajanje obravnavanega območja z električno energijo je prek obstoječega razvoda elektro omrežja srednje napetosti, ki poteka na južni strani železniške proge, kjer je tudi trafo postaja. Do tam se spelje nov kablovod nizke napetosti.
Vodovod
Oskrba z vodo bo v zadostnih količinah možna prek obstoječega vodovoda na južni strani železniške proge.
Odplake
V obravnavanem območju se nahaja mešano kanalizacijsko omrežje na katero je se naveže kanalizacija iz načrtovanega naselja in vodi v čistilno napravo v Mirni Peči.
Ravnanje z odpadki
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v primernih zabojnikih ter jih odvažati na komunalno deponijo. Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj gradbene parcele. Pri zbiranju odpadkov je potrebno upoštevati sortiranje, kar pomeni, da se odpadki zbirajo ločeno po vrsti končne dispozicije.
Pri ravnanju z odpadki je potrebno upoštevati veljavne predpise.
Telekomunikacijsko omrežje
TK omrežje znotraj območje se izvede v kabelski kanalizaciji ob dovoznih cestah z izgradnjo odcepov do posameznih objektov. TK omrežje se priključi na obstoječe kabelsko razvodišče ob lokalni cesti Mirna Peč – Dolenja vas.
8.3.5 USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNIH VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE
V ureditvenem območju ni evidentiranih enot naravnih vrednot in kulturne dediščine.
8.3.6 USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
S primernim načrtovanjem pozidave, ureditvijo ustrezne infrastrukturne opreme in sistema ogrevanja, negativnih vplivov na bivalno okolje ne bo.
8.3.7 UREDITEV PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
V ureditvenem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), zato izgradnja zaklonišč ni potrebna.
8.3.8 FAZNOST IZVEDBE
Območje se bo urejalo in dograjevalo postopno. V izvedbenem prostorskem aktu je potrebno faznost izgradnje načrtovati tako, da je možna izvedba posameznih zaključenih celot – tako v funkcionalnem kakor tudi v oblikovnem smislu. Temu je potrebno prilagoditi tudi izgradnjo javne infrastrukture. Površine, ki se v določeni fazi ne bodo izkoristile, se ostajajo ozelenjene in in se kot takšne vzdržujejo.
12. Poglavje 8. PROGRAMSKE ZASNOVE
Doda se novo poglavje
8.4 Programska zasnova za industrijsko cono dolenja vas
8.4.1 OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA
Obravnavano območje omejuje načrtovana avtocesta Ljubljana – Obrežje na severu, lokalna oziroma načrtovana priključna cesta za Mirno Peč na vzhodu ter gozdne površine na jugu in zahodu. Območje je veliko približno 21,9 ha. Predel je vrtačast, porasel z gozdom slabše kakovosti.
V območje so zajete naslednje parcele (vse k.o. Hmeljčič): 1856/27, 1856/18, 1856/17, 1856/16, 1856/15, 1856/14, 1831, 964/1, 964/2, 959/1, 3487/2-pot, 959/2, 959/3, 959/4, 959/5, 959/6, 959/7, 959/8, 959/9, 959/10, 959/11, 959/12, 959/13, 959/14, 959/15, 959/16, 959/17, 959/20, 959/21, 959/22 959/23, 959/24, 959/25, 3467/1-pot, 964/3, 964/4, 964/5, 964/6, 96/7, 964/8, 964/9, 964/10, 964/11, 964/12, 964/13, 964/14, 964/15, 964/16, 964/17, 964/18, 964/19, 964/20, 964/21, 964/22, 1856/22, 1856/21, 1856/20, 1856/19, 1856/26, 983/7, 983/8, 983/9, 983/10, 983/11, 983/12 in 983/13.
Meja urejanja poteka vzdolž severozahodnih robov parcel št. 1856/21, 1856/20 in 1856/27, kjer zavije proti vzhodu in prečka parcele št. 1856/18, 1856/17, 1856/16, 1856/15, 1856/14, 1831, 964/2 in 964/1 do parcele št. 3467/1-pot, teče po njenem zahodnem robu proti jugu, potem pa zavije proti vzhodu in poteka ob severnem robu parcele št. 983/7, zavije proti jugozahodu in prečka parcele št. 983/7, 983/8, 983/9, 983/10, 983/11, 983/12 in 983/13 do parcele št. 3467/1-pot, teče ob njenem vzhodnem robu, nato pa zavije proti zahodu, gre ob jugozahodnem robu parcele št. 959/16 ter prečka parcele št. 959/20, 959/21, 959/22, 959/23, 959/24 do parcele št. 959/25 in poteka ob njenem jugozahodnem robu, prečka parcelo št. 3467/2-pot in gre ob jugozahodnih robovih parcel 964/20, 964/21 in 964/22, kjer zavije proti severu, teče ob zahodnih robovih parcel št. 964/22 in 964/18, seka parcelo št. 1856/22 do parcele št. 1856/21 in izhodiščne točke (vse k.o. Hmeljčič).
8.4.2 NAMENSKA RABA IN ORGANIZACIJA DEJAVNOSTI
Programska zasnova za industrijsko cono »Dolenja vas« je namenjena oblikovanju proizvodno-servisnega centra ob priključku cestnega omrežja Občine Mirna Peč na avtocesto Ljubljana–Obrežje. Izjemna lega te cone ob avtocesti lahko privabi pomembne tuje investitorje ter omogoči občini odprtje novih delovnih mest, obenem pa zagotovi ustrezne lokacije za dejavnosti, ki jih zaradi izrazito kmetijskega značaja občine, ni moč umestiti drugod.
Prostor se nameni naslednjim dejavnostim:
– proizvodnin in servisnim programom v večjem delu kompleksa;
– storitvenim programom ob priključni cesti do Mirne Peči: gostinski, trgovski in sorodni programi na vstopnem delu v cono;
– zeleni barieri vzdolž avtoceste.
8.4.3 USMERITVE ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Usmeritve za krajinsko oblikovanje
Teren je vrtačast in višinsko razgiban, zato bodo za njegovo ureditev potrebna znatnejša zemeljska dela – zasipavanje vrtač in ostale izravnave, kar se lahko deloma opravi v času izgradnje avtoceste s pomočjo deponiranja odvečnega, izkopanega materiala z avtoceste.
Višina terena znotraj industrijske cone se prilagodi višinskim kotam glavne prometnice znotraj območja. Ta se na svojem začetku nasloni na višinsko koto priključne ceste na avtocesto, ki je v križišču z industrijsko cesto približno +290. Proti zahodu višinska kota industrijske ceste raste do kote +315, tako, da se prevladujoča višinska kota zahodnega dela kompleksa oblikuje na približno +315, vzhodnega dela pa +300.
Obstoječi gozd se večinoma izseka, razen v pasu ob avtocesti (kjer se ga primerno uredi kot parkovni gozd) ter nekaterih zelenih otokov znotraj cone, kar se podrobneje določi z lokacijskim načrtom.
Usmeritve za urbanistično oblikovanje
Kompleks se razdeli na več funkcionalnih celot, ki jih je možno postopno urejati. Poti se po območju speljejo tako, da niso ovira oblikovanju omenjenih funkcionalnih celot, ki morajo biti dovolj velike in geometrijsko dokaj pravilne, da je možno zagotoviti njihovo primerno notranjo organizacijo in delovanje. Obenem morajo poti zagotavljati enostavno prometno komunikacijo med enotami in znotraj njih ter celotnega kompleksa navzven.
Celotno območje mora v vizualnem smislu delovati skladno in urejeno. V ta namen je potrebno objekte oblikovno poenotiti ter pomakniti ob javne poti, gospodarska dvorišča z manipulativnimi površinami pa v notranjost posameznih funkcionalnih celot. Skladiščenje se mora izvajati v okviru lahkih, pokritih objektov (nadstrešnice, lahke lope in hale). Vse pro­izvodne in servisne dejavnosti, ki jih je možno izvajati v okviru lahkih pokritih konstrukcij naj se v največji meri tako tudi izvajajo. Vsi objekti in zunanje površine se morajo redno vzdrževati.
Usmeritve za arhitektonsko oblikovanje
S ciljem, da se zagotovi funkcionalnost in primeren estetski videz kompleksa, kakor tudi njegova ustrezna pojavnost v širšem okolju, je potrebno oblikovanje objektov v celotnem kompleksu uskladiti, stavbe pa razporediti glede na njihovo vsebino in pomen. Pri razporejanju in oblikovanju objektov je poleg naštetega potrebno upoštevati tudi pomen posamezne lokacije v celotnem kompleksu (ustvarjanje primerne kulise ob javnih poteh, vstopni del v območje ipd.).
8.4.4 INFRASTRUKTURNA OMREŽJA IN NAPRAVE
Promet
Dostopna cesta do industrijske cone je priključna cesta mirnopeškega cestnega omrežja na avtocesto Ljubljana – Obrežje. Križišče z napajalno cesto IC se oblikuje v primerni razdalji za uvozno-izvozno kraki na avtocesto. Glavna napajalna cesta industrijske cone poteka po njeni sredini od kote +290 se proti zahodu vzpenja do kote +315. Ostale poti znotraj cone se nanjo priključujejo pravokotno, cestna mreža se določi z lokacijskim načrtom. Vsaka zaključena proizvodno-servisna enota mora imeti dostop do javne ceste.
Elektro omrežje
Obravnavano območja se z električno energijo napaja prek obstoječega razvoda elektro omrežja (v bližini območja urejanja poteka prostozračni EVSN), ali pa s priključevanjem na elektroenergetski vod, ki je predviden ob avtocesti Ljubljana – Obrežje (glej grafično prilogo: »Infrastrukturna oprema«.)
Vodovod
Oskrba z vodo bo v zadostnih količinah možna prek vodovoda Poljanska gora–Čemše–Dolenja vas, ki je v izgradnji.
Odplake
V obravnavanem območju in v bližini ni obstoječe meteorne in fekalne kanalizacije. V kompleksu se uredita ustrezen kanalizacijski sistem in čistilna naprava.
Ravnanje z odpadki
Komunalne odpadke je potrebno zbirati v primernih zabojnikih ter jih odvažati na komunalno deponijo. Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj gradbene parcele. Odpadki se zbirajo ločeno po vrsti končne dispozicije.
Druge odpadke, ki nastanejo pri proizvodnji, mora investitor zbirati ločeno v okviru gradbene parcele oziroma v objektu ter z njimi ravnati v skladu z veljavnimi predpisi.
Telekomunikacijsko omrežje
TK omrežje znotraj območja se izvede v kabelski kanalizaciji ob dovoznih cestah z izgradnjo odcepov do posameznih objektov. TK omrežje se priključi na obstoječo traso TK omrežja ob lokalni cesti Mirna Peč – Dolenja vas. Vzporedno s traso TK omrežja je dvojna alkaten cev prek katere je možna neposredna navezava s TK centralo v Mirni Peči.
8.4.5 USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNIH VREDNOT IN KULTURNE DEDIŠČINE
V ureditvenem območju ni evidentiranih enot naravnih vrednot in kulturne dediščine.
8.4.6 USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA
Lokacija industrijske cone je načrtovana v zadostni razdalji od obstoječih naselij, v območju obsežnih gozdnih površin tako, da bodo vplivi na bivalno okolje bližnjih naselij minimalni. Ne glede na to, morajo investitorji upoštevati predpise o varstvu okolja, izvajati ukrepe za zmanjševanje morebitnih emisij na samem izvoru le-teh ter po potrebi izvajati monitoring.
8.4.7 UREDITEV PROSTORA ZA OBRAMBO IN ZAŠČITO
V ureditvenem območju ne bo objektov iz 64. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94), zato izgradnja zaklonišč ni potrebna.
8.4.8 FAZNOST IZVEDBE
Območje se bo urejalo in dograjevalo postopno. V izvedbenem prostorskem aktu je potrebno faznost izgradnje načrtovati tako, da je možna izvedba posameznih zaključenih celot – tako v funkcionalnem kakor tudi v oblikovnem smislu. Temu je potrebno prilagoditi tudi izgradnjo javne infrastrukture. Površine, ki se v določeni fazi ne bodo izkoristile, se morajo ozeleniti in kot takšne tudi vzdrževati.
3. člen
Dopolnijo in spremenijo se naslednje karte kartografskega dela plana:
A) Tematske karte
IIIa. Zasnova varstva narave in naravnih vrednot TK 1:25.000.
Dopolnijo se prikazi območij naravnih vrednot in ekološko pomembnega območja
IIIb. Zasnova varstva kulturne dediščine TK 1:25.000.
Dopolnijo se prikazi območij kulturne dediščine
B) Urbanistična zasnova Mirna Peč
List 1. Zasnova namenske rabe in organizacije dejavnosti v prostoru
1.1 Uskladi se meja območja urbanistične zasnove z mejo zazidalnega načrta “Obrtna cona Postaja”.
1.2 Razširi se meja območja urbanistične zasnove z vključitvijo stanovanjske cone “Postaja”.
1.3 Razširi se meja območja urbanistične zasnove območju z vključitvijo območja industrijske cone “Dolenja vas”.
1.4 Dopolnijo se razmejitve posameznih stavbišč.
List 3. Zasnova infrastrukturnega omrežja in naprav
3.1 Uskladi se prometno omrežje na območju zazidalnega načrta “Obrtna cona Postaja”.
3.2 Doda se novo cestno omrežje za stanovanjsko cono “Postaja”.
3.3 Doda se novo cestno omrežje za industrijsko cono “Dolenja vas”.
List 4. Zasnova načinov urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti
4.1 Uskladi se meja območja urbanistične zasnove z mejo zazidalnega načrta “Obrtna cona Postaja”.
4.2 Doda se novo območje občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko cono “Postaja”.
4.3 Doda se novo območje občinskega lokacijskega načrta za industrijsko cono “Dolenja vas”.
4. člen
C) Programske zasnove
Dodajo se nove karte
1. Programska zasnova za stanovanjsko cono “Postaja”:
List 1: Prikaz območja urejanja, podlaga DKN, merilo 1:2.500.
List 2: Namenska raba površin, podlaga DKN, merilo 1:2.500.
List 3: Namenska raba površin, podlaga TTN, merilo 1:2.500.
List 4: Infrastrukturna oprema, podlaga TTN, merilo 1:2.500.
1. Programska zasnova za industrijsko cono “Dolenja vas”:
List 1: Prikaz območja urejanja, podlaga DKN, merilo 1:2.500.
List 2: Namenska raba površin, podlaga DKN, merilo 1:2.500.
List 3: Namenska raba površin, podlaga TTN, merilo 1:2.500.
List 4: Infrastrukturna oprema, podlaga TTN, merilo 1:2.500.
5. člen
C) Kartografska dokumentacija
Skladno s sprejetimi spremembami planskih aktov se dopolnijo naslednji listi kartografske dokumentacija plana (podlaga DK, merilo 1:5.000):
1. list NM 04 (MP 2): spremembe 1. in 2. območja kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine, vris varstvenih pasov vodnega vira;
2. NM 05 (MP 3): vris območij naravnih vrednot;
3. NM 012 (MP 4): spremembe 1. območja kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;
4. NM 13 (MP 5): spremembe 1. območja kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče; vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;
5. NM 14 (MP 6),
spremembe 1. in 2. območja kmetijskih zemljišč in gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča, uskladitev meje območja urbanistične zasnove, vris območij naravnih vrednoot, vris območij kulturne dediščine;
6. NM 15 (MP 7): vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;
7. NM 22 (MP 8): spremembe 1. območja kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;
8. NM 23 (MP 9): sprememba 1. območja kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;
9. NM 24 (MP 10): sprememba 1. območja kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče, vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;
10. NM 32 (MP 12): vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;
11. NM 33 (MP 13): vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine;
12. NM 34 (MP 14): vris območij naravnih vrednot, vris območij kulturne dediščine.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-66/04
Mirna Peč, dne 9. julija 2004.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah, l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti