Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3483. Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, stran 9574.

Na podlagi 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo, 2/04 – ZPNNVSM in 37/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP).
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– plačilno navodilo: navodilo, s katerim proračunski uporabnik naloži UJP, da izdela plačilni nalog v breme njegovega podračuna ter ga predloži Banki Slovenije v izvršitev prek enotnega zakladniškega računa,
– kritje na podračunu: pozitivno stanje (sredstva) na podračunu in odobrena prekoračitev pozitivnega stanja na podračunu,
– obračun stroškov: obračun, ki vsebuje podatke obračuna provizije za opravljene storitve plačilnega prometa in tudi posebne stroške v zvezi z vodenjem enotnega zakladniškega računa države oziroma občine,
– delni izpis podračuna: izpis vseh transakcij posameznega neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, ki so bile na določeni delovni dan evidentirane prek skupnega podračuna.
3. člen
Računi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (v nadaljevanju: proračunski uporabniki) pri UJP se vodijo kot podračuni sistema enotnega zakladniškega računa države oziroma občine.
4. člen
(1) Podračuni neposrednih in posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov (v nadaljevanju: podračuni proračunskih uporabnikov) se vodijo v tolarjih, v primeru potreb po deviznem poslovanju pa v tujih valutah, vendar le v valutah, v katerih se vodi enotni zakladniški račun (v nadaljnjem besedilu: EZR).
(2) UJP prek podračunov EZR izvršuje le negotovinsko tolarsko in devizno poslovanje proračunskih uporabnikov iz prejšnjega odstavka. Dvige in pologe tolarske in tuje gotovine lahko proračunski uporabniki izvršijo le pri Banki Slovenije, ki vodi EZR države oziroma občin, ter pri poslovnih bankah z dvigom tolarske in tuje gotovine s posebnega računa z ničelnim stanjem ter s pologom tolarske in tuje gotovine na podračun.
5. člen
Proračunski uporabniki smejo prejemati oziroma nakazovati sredstva le preko sistema EZR države oziroma občine, v katerega so vključeni.
6. člen
Proračunski uporabniki smejo v breme svojega podračuna posredovati:
– plačila v dobro podračunov proračunskih uporabnikov v okviru istega sistema EZR oziroma drugih sistemov EZR,
– plačila v dobro drugih komitentov Banke Slovenije oziroma v dobro Banke Slovenije,
– plačila v dobro bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb ter njihovih komitentov,
– plačila v dobro tujih bank in njihovih komitentov,
– plačila v dobro svojih posebnih računov z ničelnim stanjem, odprtih pri poslovnih bankah.
7. člen
Proračunski uporabnik prosto razpolaga s sredstvi na podračunu, razen v delu, ki izhaja iz izdanih sklepov oziroma odločb v skladu s predpisi o izvršbi in zavarovanju.
8. člen
(1) Proračunski uporabnik lahko v breme svojega podračuna predloži le plačilna navodila, ki so opredeljena v posebnem pravilniku.
(2) Plačilna navodila lahko proračunski uporabnik predloži UJP z datumom izvršitve istega dne ter z datumom izvršitve vnaprej, vendar ne več kot šestdeset dni od dneva predložitve.
9. člen
(1) Proračunski uporabnik sme UJP predložiti plačilno navodilo v višini kritja na podračunu na dan zahtevane izvršitve navodila.
(2) Plačilno navodilo imetnika podračuna, ki se glasi na znesek, ki presega kritje na njegovem podračunu, se postavi v čakalno vrsto za izvršitev ob zagotoviti zadostnega kritja na podračunu.
(3) Če na podračunu predlagatelja plačilnega navodila iz prejšnjega odstavka tudi ob koncu delovnega dne ni zagotovljeno zadostno kritje, UJP plačilno navodilo zavrne.
10. člen
(1) UJP pripiše posameznemu podračunu obresti, ki izhajajo iz upravljanja s sredstvi na podračunih v obliki nočnih depozitov pri poslovnih bankah oziroma iz obresti na vpogledna sredstva na računih pri Banki Slovenije.
(2) Pripis obresti oziroma način obrestovanja iz prejšnjega odstavka določa poseben predpis.
11. člen
(1) UJP proračunskemu uporabniku izda obračun stroškov na podlagi obračuna stroškov, ki ga za vodenja EZR, katerega del je podračun, izda Banka Slovenije.
(2) Proračunski uporabnik stroške iz prvega odstavka tega člena plača Banki Slovenije. Plačilo stroškov se izvrši na osnovi direktne obremenitve. V ta namen proračunski uporabnik podpiše pri UJP posebno izjavo.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, UJP za stroške, ki izvirajo iz naslova upravljanja likvidnosti izven sistema EZR države oziroma občine prek zakladniškega podračuna, izda obračun ministrstvu za finance oziroma za finance pristojnemu občinskemu organu.
12. člen
(1) UJP obvešča proračunskega uporabnika o spremembah in stanju na podračunu z izpiskom o prometu in stanju na podračunu vsak delovni dan, ko je nastala sprememba v stanju sredstev na podračunu.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, izpisek o prometu in stanju na podračunu prek katerega posluje več neposrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih proračunov prejme ministrstvo za finance oziroma za finance pristojen organ občinske uprave, neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov pa so strani UJP obveščeni z delnim izpisom podračuna.
II. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Ne glede na določbe 4. člena tega pravilnika proračunski uporabniki, ki so imeli ob dnevu vzpostavitve sistema enotnega zakladniškega računa odprt transakcijski račun oziroma drug račun za potrebe deviznega poslovanja pri poslovnih bankah, prejemajo in nakazujejo devizna sredstva prek le-teh do roka, določenega s posebnim predpisom.
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Odredba o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 54/02).
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 496-01-5/2004/18
Ljubljana, dne 13. julija 2004.
EVA 2004-1611-0134
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti