Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3516. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji, stran 9688.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 64/01), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 51/02) ter Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je svet Občine Ravne na Koroškem na 14. redni seji, dne 27. 5. 2004 sprejel prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem.
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koroški jeklarji
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ravne na Koroškem, s sedežem Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva Osnovno šolo Koroški jeklarji Ravne na Koroškem (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Koroški jeklarji Ravne na Koroškem.
Sedež zavoda: Javornik 35, 2390 Ravne na Koroškem.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Koroški jeklarji.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je pravni naslednik Osnovne šole Koroški jeklarji, vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Mariboru, na registrskem vložku 1/805-00 z dne 12. 11. 1992, in prevzame vse pravice in obveznosti zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa­nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
6. člen
Šola ima pečata okrogle oblike s premerom 35 mm in premerom 20 mm. Vsak pečat vsebuje ime šole in sedež šole. Sredi vsakega pečata je grb Republike Slovenije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja določi ravnatelj.
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik.
Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poobla­ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
10. člen
Šolski okoliš matične šole obsega
v naselju Ravne na Koroškem: del prostorskega okoliša 0004 – desni breg potoka Suhe, del prostorskega okoliša 0029 – desni breg potoka Suhe, del prostorskega okoliša 0036 – desni breg potoka Suhe, 0022, 0023, 0034, 0030, 0031, 0032, 0033, 0035, 0037, 0038, 0039, 0040, del prostorskega okoliša 0041 – desni breg Meže;
del naselja Preški vrh: prostorski okoliš 0051, 0052;
del naselja Brdinje: prostorski okoliš 0053, 0057;
naselje Koroški Selovec: prostorski okoliš 0058, 0059;
naselje Dobrije: prostorski okoliš 0060;
del naselja Tolsti vrh: prostorski okoliš 0061.
11. člen
Šolski okoliš podružnične šole Kotlje obsega:
naselje Kotlje: prostorski okoliš 0146, 0147, 0148, 0149;
del naselja Preški vrh: prostorski okoliš 0048, 0049, 0050;
del naselja Brdinje: prostorski okiliš 0054, 0055, 0056;
naselje Uršlja Gora: prostorski okoliš 0111, 0112, 0113;
naselje Podgora: prostorski okoliš 0150, 0151, 0152, 0153, 0154;
del naselja Sele: prostorski okoliš 0155.
III. DEJAVNOSTI ZAVODA
12. člen
Dejavnost zavoda zajema:
– M/80.102  – Osnovnošolsko splošno izobraževanje;
– M/80.422  – Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.;
– DB/17.400  – Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
– DD/20.510  – Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
– DD/20.520  – Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
– DE/21.250  – Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
– DJ/28.750  – Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.;
– G/52.620  – Trgovina na drobno na tržnicah in stoj­nicah;
– G/52.630  – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
– H/55.510  – Dejavnost menz;
– I/60.230  – Drug kopenski potniški promet;
– K/70.200  – Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
– K/74.120  – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
        svetovanje; razen revizijske dejavnosti;
– O/92.310  – Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
– O/92.511  – Dejavnost knjižnic;
– O/92.720  – Druge dejavnosti za sprostitev, d. n..
13. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
14. člen
Zavod ima organizirano osnovnošolsko izobraževanje v:
– matična Osnovna šola Koroški jeklarji izvaja programe izobraževanja od 1. do 9. razreda za učence matične osnovne šole in od 4. do 9. razreda za učence podružnične šole Kotlje;
– podružnična šola Kotlje izvaja program vzgoje in izobraževanja od 1. do 3. razreda.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo, način volitev in imenovanja se določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje sedem članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti enakomerno zastopani vsi delavci.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje petnajst dni pred potekom mandata svetu zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni, s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva glasovanja na enak način kot razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavcev,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.
3. Pomočnik ravnatelja
26. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.
4. Drugi organi
27. člen
Glede nalog in pristojnosti drugih organov se uporabljajo določbe zakona.
V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
28. člen
Ravnatelji in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VI. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
29. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
30. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
31. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok, ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
32. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Ravne na Koroškem veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda št. 108-11/95-2, z dne 20. 11. 1996.
34. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom.
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom, če mu je mandat že potekel.
35. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poskrbeti za vpis sprememb v sodni in davčni register.
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela v treh mesecih po veljavnosti tega odloka.
36. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-3/03-11
Ravne na Koroškem, dne 27. maja 2004.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti