Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3508. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško, stran 9652.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02), 23. in 171. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 15. 6. 2004, pod št. 350-00/2001-222 ter na podlagi 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 20. seji dne 8. 7. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško
1. člen
(uvodne določbe in razlog za spremembe in dopolnitve)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) in družbenega plana občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) v nadaljnjem besedilu: družbeni plan, ki se nanašajo na:
– uskladitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03) ter srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96,11/99 in 4/03),
– zasnovo gozdarstva z opredelitvijo sprememb na območjih varovalnih gozdov, sprememb planske rabe iz kmetijske v gozdarsko rabo in iz gozdarske v kmetijsko ter spremembe na segmentu agrarnih operacij in poselitve,
– zasnovo rudnin z novelacijo vsebine,
– spremembe glede načrtovanih objektov proizvodnje električne energije, glede distribucijskega omrežja in plinovodnega omrežja,
– spremembe zasnove omrežja prometnih povezav,
– zasnovo odvajanja odpadnih voda in spremembo lokacije skupne ČN nad 100.000 PE,
– spremembe v zasnovi urejanja in varovanja vodnega sistema z novelacijo vsebine,
– zasnovo varovanja naravnih vrednot z novelacijo vsebine,
– zasnovo varovanja kulturne dediščine z novelacijo vsebine,
– organizacijske naloge glede varstva naravnih virov in varstva okolja,
– določitev potreb obrambe in zaščite z novelacijo vsebine,
– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami z novelacijo vsebine,
– urbanistično zasnovo naselja Senovo – programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe,
– urbanistično zasnovo naselja Brestanica – programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe,
– urbanistično zasnovo naselja Kostanjevica na Krki – programske usmeritve: v zasnovi namenske rabe,
– novelacijo urbanistične zasnove naselja Krško z Leskovcem,
– opredelitev možnosti razvoja in širitve naselij z upoštevanjem značilne tradicionalne zasnove poselitvenega vzorca in varovane kulturne krajine,
– spremembe ureditvenih območij naselij po predlogih individualnih investitorjev na podlagi strokovnih podlag za poselitev, z uskladitvijo posegov na najboljša kmetijska zemljišča,
– opredelitev 9 novih ureditvenih območij naselij: Prevole, Veliki Dol, Dolšce, Bučerca, Trška gora, Žabjek v Podbočju, Gorenji Leskovec, Brezovska gora in Drenovec pri Leskovcu,
– določitev načinov urejanja prostora s prostorskimi akti v zvezi s predlogi sprememb.
2. člen
Spremeni se besedilo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) in družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01, 71/02, 90/02, 99/02 in 116/02) v nadaljnjem besedilu: družbeni plan:
V točki 1. »CILJI IN NAČELA RAZVOJA V PROSTORU« (stran 736) se spremenijo strateški in usmerjevalni cilji na segmentu kmetijske dejavnosti in sicer tako, da se črtata peta in šesta alinea in na novo glasita:
»– varovali bomo kmetijska zemljišča pred spremembo namembnosti rabe in jih z agrarnimi operacijami ter z uporabo namakalnih, oroševalnih in protitočnih sistemov, kot sestavnemu delu pridelave, usposabljali za dosego ekonomsko konkurenčnih ciljev tržne pridelave; vsi izjemni posegi na območja najboljših kmetijskih zemljišč bodo strokovno utemeljeni in presojani; pri nadaljnjem usmerjanju kmetijstva je treba upoštevati družben pomen naravovarstvene funkcije kmetijstva s tem, da bodo ohranjene estetske in funkcionalne vrednosti prostora tudi za turizem, rekreacijo in z določeno izrabo tal vzdrževanje naravnega ravnotežja;«,
»– ključna cilja razvoja gozda in gozdnega prostora v občini Krško sta ohranitev in trajnostni razvoj v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij ter ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini;«.
Črta se besedilo 11. alinee (stran 737) poglavja 1. CILJI IN NAČELA RAZVOJA V PROSTORU in na novo glasi:
»Država in lokalne skupnosti bodo aktivno vključevale naravne vrednote in kulturno dediščino v urejanje prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili varstvo narave in ohranitev kulturne dediščine ter njeno vzdrževanje kot del določenega prostora, njeno primerno rabo ter uveljavljanje novih razvojnih potreb in strategij RS, kot so trajnostna raba naravnih in s strani človeka ustvarjenih virov, ohranjanje kulturne identitete in biotske raznovrstnosti ter ustvarjanje kvalitetnega življenjskega okolja.«.
Črta se zadnji odstavek poglavja 1. CILJI IN NAČELA RAZVOJA V PROSTORU in na novo glasi:
»Za operacionalizacijo usmerjanja kmetijstva bodo imela vsa območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, pri pripravi in realizaciji razvojno usmeritvenih programov, prioriteto na občinski ravni.«.
3. člen
V poglavju »3. ZASNOVA POSELITVE IN ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU« v točki 3. 1 Cilji in izhodišča (stran 738) se prvi odstavek črta in na novo glasi:
»Pri načrtovanju poselitve se upoštevajo naslednje usmeritve:
– nova poselitev se usmerja v poselitvena območja;
– pri usmerjanju poselitve je treba zagotoviti racionalno rabo zemljišč in objektov v naseljih, pri čemer je treba prvenstveno izkoristiti proste in nezadostno izkoriščene površine v naseljih z njihovim aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo degradiranih območij v naseljih;
– širitev naselja je dopustna, če smotrnega razvoja in skladnosti urbanih kvalitet ni mogoče zagotoviti z izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka, pri čemer je potrebno, ob upoštevanju urbanističnih in tehnoloških značilnosti predvidenih prostorskih ureditev, širitev praviloma usmerjati na zemljišča, ki so z vidika trajnostne rabe naravnih dobrin ter ohranjanja narave in kulturne dediščine manj pomembna.
Zunaj poselitvenih območij so dopustne gradnje objektov, če:
– neposredno služijo kmetijski oziroma gozdarski dejavnosti, upravljanju voda, športu in rekreaciji zunaj poselitvenih območij, pridobivanju mineralnih surovin in izkoriščanju drugih naravnih virov, kakor tudi objektov, ki služijo varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambi ter varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– gre za prometne in energetske objekte gospodarske javne infrastrukture, objekte telekomunikacijskih omrežij in drugih zvez, kakor tudi, če gre za druge javne infrastrukturne in proizvodne objekte, ki zaradi tehničnih, tehnoloških, okoljskih in drugih značilnosti niso primerni v poselitvenih območjih;
– gre za rekonstrukcije, adaptacije in nadomestne gradnje zakonito zgrajenih objektov, pri čemer se lahko spreminja njihovo namembnost ali zmogljivost, če spremembe ne ovirajo dejavnosti iz prve točke;
– gre za funkcionalne zaokrožitve komunalno opremljenih območij ter dopolnilne gradnje objektov, ki pomenijo zaokrožitev in sanacijo posamičnih skupin objektov zunaj poselitvenih območij;
– gre za objekte, ki so namenjeni dopolnilni dejavnosti, ki se opravlja ob kmetijski ali gozdarski dejavnosti ter je z njo v neposredni zvezi.
Na najboljših kmetijskih zemljiščih je gradnja objektov iz prejšnjega odstavka dopustna le, če ni mogoče uporabiti zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo. V tem primeru se zemljišča za gradnjo objektov praviloma določijo na osnovi ovrednotenih variantnih predlogov glede na njihov funkcionalni, varstveni in ekonomski vidik ter glede na njihovo sprejemljivost v lokalnem okolju.
V ostalem se izhodišča kot tudi zasnova funkcij naselij v omrežju naselij, ki temelji na planski tipologiji naselij, ne spreminja.«.
V poglavju »3. ZASNOVA POSELITVE IN ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU« v točki 3.3.1 »Zasnova prometnega omrežja« (stran 745) se v podnaslovu Zasnova cestnega omrežja doda uvodno besedilo, ki glasi:
»V zasnovi prometnega omrežja je v kartografskem delu upoštevana kategorizacija državnih in občinskih cest, izvedenih prometnih ureditev ter predvidene cestne povezave Krško-Brežice.«
V točki 3.3.1 »Zasnova prometnega omrežja« (stran 745) se v podnaslovu Zasnova železniškega omrežja besedilo črta in na novo glasi:
»Zasnova železniškega omrežja
Zasnova železniškega omrežja na območju občine Krško je obvezno izhodišče DP RS.
– trasa glavne proge I. reda Zidani most –Dobova ostane nespremenjena, pri čemer se povzame nova kategorizacija proge Sežana – Ljubljana – Zidani Most – Dobova kot glavno progo z oznako E 70;
– skladno z državno usmeritvijo v hitrejšo posodobitev železniške infrastrukture tako, da bodo glavne proge I. reda zagotavljale hitrosti vlakov praviloma do 160 km/h je izvesti rekonstrukcijo za hitrost do 160 km/h na glavni progi I. reda Zidani Most–Dobova;
– predvidi se izgradnja prometnega vozlišča regionalnega pomena;
– proučiti smotrnost in potek trase nove proge za visoke hitrosti (250 km/h) slovensko-italijanska meja, ki jo navaja Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture v smeri Trst – Ljubljana – Zagreb –Ljubljana – slovensko-hrvaška meja (trasa v proučevanju).
Skladno z razvojnimi programi in na podlagi ustrezne prostorske dokumentacije usmerja občina Krško ureditev železniških objektov tako, da se navezujejo na glavno progo I.reda, s čimer sledi cilju: železnica bo postala osnovni nosilec javnega potniškega prometa, po izvedeni izenačitvi pogojev pa tudi prednostno prevozno sredstvo za tovorni prevoz na večje razdalje.«.
V točki 3.3.1 »Zasnova prometnega omrežja« (stran 745) se za podnaslovom Zasnova železniškega omrežja dodajo novi podnaslovi, ki glasijo:
»Zračni promet:
Območje Občine Krško se delno nahaja v vplivnem območju »omejene« in »nadzorovane« rabe prostora šolskega letališča Cerklje ob Krki, ki predstavlja obvezno izhodišče DP RS.
Pri izdelavi SDP se upoštevajo naslednje usmeritve:
– področje Občine Krško, ki se nahaja v podaljšani osi vzletno pristajalne steze letališča, leži pod območjem »omejene« rabe prostora, in sicer pod priletno – odletno ravnino letališča z naklonom 1,6%;
– južni in jugovzhodni del Občine Krško se nahaja v območju »nadzorovane« rabe prostora, in sicer pod horizontalno ravnino letališča, ki se nahaja na višini 198m nmv;
– preko območja Občine Krško potekajo zračne poti;
– v podaljšani osi vzletno pristajalne steze šolskega letališča Cerklje ob Krki proti zahodu je predvidena postavitev radio navigacijskih sredstev za procedure instrumentalnega pristajanja na letališču (zagotovitev operativnih pogojev instrumentalnih procedur letenja, ki so na letališču že obstojali);
– območje Občine Krško se nahaja v »terminalni« kontrolni coni »Dolsko 1«.
V obravnavanem območju Občine Krško se za ovire zračnega prometa štejejo:
– med ovire v coni letališča štejejo objekti, instalacije in naprave, drevje in zvišanje okoliškega terena, kakor tudi poglobitve terena za ceste, kanale in podobno;
– zunaj cone letališča štejejo za ovire:
– v krogu s polmerom 10 km od referenčne točke letališča – objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 m ali višje kot 30 m, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od referenčne točke letališča;
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga iz prejšnje točke in ki so višji od 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100 m;
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m;
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.«.
V Žadovinku se opredeli območje vzletišča.
Izdelane strokovne podlage »Strokovne podlage za vzletišče Žadovinek«, Savaprojekt, avgust 2003.
Navedene spremembe so prikazane v kartografskem delu in sicer v Zasnovi prometnega omrežja in Zasnovi varovanih, zavarovanih območij in omejitev M1: 25000 in v Zasnovi namenske rabe površin, zavarovanih in varovanih območij M1:5000.
»Zasnova omrežja kolesarskih povezav:
Omrežje kolesarskih povezav je obvezno izhodišče DP RS, zato je glavna in daljinska kolesarska povezava povzeta v kartografskem delu plana – Zasnova prometnega omrežja M1: 25000 in na kartah Zasnova namenske rabe površin, zavarovanih in varovanih območij M1: 5000.
Za lokalno kolesarsko omrežje je, pri izdelavi prostorskega reda Občine Krško, potrebna opredelitev do Študije načrtovanja kolesarskih povezav v Občini Krško, ki jo je izdelal Savaprojekt Krško d.d.«.
»Maloobmejni promet:
Skladno z državnimi usmeritvami pri določanju lokacij in kategorij mejnih prehodov RS s sosednjimi državami in ukrepe v zvezi z njihovo gradnjo in obratovanjem je določen maloobmejni prehod Planina z Republiko Hrvaško, na podlagi izdelane prostorske dokumentacije.«.
»Telekomunikacije:
Na območju Občine Krško so načrtovane medkrajevne optične povezave in nove lokalne centrale (LC):
– nova medkrajevna optična povezava na celotnem odseku izgradnje AC na odseku Bič-Obrežje;
– medkrajevna optična povezava Raka-Smednik (navezava na novo predvideno traso ob AC);
– medkrajevna optična povezava LC Raka – LC Bučka;
– medkrajevna optična povezava Krško – LC Senuše;
– odcep iz medkrajevnega optičnega kabla K-240 Ljubljana – Obrežje in izgradnja LC Prekopa;
– nova medkrajevna optična povezava med Krškim in Brežicam;
– medkrajevna optična kabelska povezava Senovo – novo predvidena LC Brezje – Kališovec – Leskovec – Selce pri Pokleku.«.
Navedene spremembe so prikazane v kartografskem delu Zasnova energetskega omrežja M1:25000.
V Občini Krško je potrebno čimprej digitalizirati telekomunikacijsko omrežje vključno z naročniškimi zankami, povečati razširjenost mobilnih telekomunikacij, da bo primerljiva z razširjenostjo fiksnih, in relativno hitro uvajati širokopasovne digitalne zmogljivosti s tehnikama ATM in SDH kot osnovo za večpredstavne (multimedijske) komunikacije.«
»Radiodifuzija:
Nadaljnje povečanje pokritosti s prizemnimi programi bo omogočala nova tehnika digitalne radiodifuzije in oddajanje programov prek satelita ter večje povezovanje z omrežji CaTV.«
V točki 3.3.2 »Zasnova energetskega omrežja«, v podnaslovu »Zasnova elektroenergetskega omrežja« (stran 745) se črta dosedanje besedilo in na novo glasi:
»Zasnova elektroenergetskega omrežja:
Obvezno izhodišče DP RS je zasnova sistema energetskih objektov in elektroprenosnega omrežja:
– obstoječi JE Krško in TE Brestanica,
– povečanje moči JEK ob zamenjavi uparjalnikov,
– HE Krško: v pripravi je sprememba sistema HE na Spodnji Savi-sprememba lokacije HE Krško. Organizacijska naloga je podrobna preveritev posledic spremenjenih lokacij HE Krško in tudi HE Brežice (akumulacija v občini Krško) v prostoru oziroma uskladitev posega v prostor,
– visokonapetostni energetski objekti, ki jih je potrebno upoštevati kot obvezno izhodišče DP RS:
– v gradnji RTP 400/110 kV Krško z razpletom daljnovodov,
– obstoječi DV 400 kV Mihovce – Krško (D-410),
– obstoječi DV 2×400 kV Krško – slov.-hrv. meja (Tumbri) (D-421),
– predvideni DV 2×400 kV Beričevo – Krško (D-418),
– predvideni DV 2×400 kV Mihovce – Krško (D-426),
– predvideni DV 2×400 kV Krško – Tumbri (D-430),
– obstoječi DV 2×110 kV Krško – Hudo (D-1115),
– obstoječi DV 110 kV Brestanica – Krško (NEK) (D-1093),
– obstoječi DV 2×110 kV Brestanica – Krško (D-1114),
– obstoječi DV 110 kV Brestanica – Krško (DES) (D-1062) Elektro Celje,
– obstoječi predviden za rekonstrukcijo v DV 2×110 kV Brestanica – Hudo (D-1052),
– predvideni DV 2×110 kV vzankanje HE Brestanica (D-1052/1),
– obstoječi DV 110 kV Laško – Brestanica (D-1010),
– obstoječi DV 110 kV Brestanica – Sevnica (D-1018),
– obstoječi DV 110 kV Sevnica – Brestanica (D-1111),
– predvideni DV 2×110 kV vzankanje HE Blanca (D-1111/1),
– obstoječi DV 2×110 kV Krško – Brežice (D-1201) Elektro Celje,
– predvideni DV 2×110 kV Brežice – Mokrice – slov.-hrv. meja (Samobor) (D-421),
– predvideni DV 2×110 kV HE Krško – Krško (D-1173).
Dodatno obvezno izhodišče tega plana je izgradnja in obnova 20(35) kV prenosnega električnega omrežja in transformatorskih postaj 20(35) /0,4kV na podlagi zasnove, prikazane v kartografskem delu plana.
Obvezno izhodišče tega plana je varovanje koridorjev daljnovodov visoke napetosti in upoštevanje varstvenih režimov v območjih energetskih objektov pri organizaciji dejavnosti v prostoru in pri urejanju prostora.
Kartografski del plana:
Zasnova energetskega omrežja M1: 25000.«.
V točki 3.3.2 »Zasnova energetskega omrežja« (stran 746), v poglavju »Zasnova plinovodnega omrežja« se vsebina črta in na novo glasi:
»Zasnova plinovodnega omrežja
– obvezno izhodišče DP RS je zasnova magistralnega plinovodnega omrežja,
– obstoječi magistralni plinovod,
– predviden plinovod Madžarska – Italija,
– predviden vzporedni plinovod Anže – Brestanica,
– predviden plinovod Drnovo – Obrežje,
– M4: MRP Krško – MRP Novo mesto; premer 400 mm; tlak 50 bar,
– M4: od M2 v km 8+098 do MRP Krško; premer 400 mm; tlak 50 bar,
– P431: MRP Krško – MRP Videm; premer 200 mm; tlak 20 bar,
– R42: od M4 v km 33+227 do MRP Brestanica; premer 250 mm; tlak 50 bar,
– R42: (MRP) Brestanica – odcep (MRP) Sevnica; premer 200 mm; tlak 50 bar,
– R43: od M4 v km 40+617 do MRP Krško; premer 200 mm; tlak 50 bar,
– R44: od M4 v km 43+588 do MRP Drnovo; premer 100 mm; tlak 50 bar,
– P4212: MRP Brestanica – MP Metalna Senovo; premer 150 mm; tlak 1 bar,
– P4213: od P4212 v km 0+793 do MP TES; premer 100 mm; tlak 1 bar,
– P432: MRP Krško – MP SOP-Kovinarska; premer 200 mm; tlak 1 bar.
V nadzorovanem pasu visokotlačnih plinovodov je potrebno upoštevati Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bar.
Za srednjetlačne plinovode je potrebno upoštevati minimalne odmike objektov od plinovoda oziroma nezazidljiv pas.
V 2 × 5.0 m pasu vseh plinovodov se smejo izvajati dela pod posebnimi pogoji in pod nadzorstvom pooblaščenega predstavnika upravljavca plinovoda.
Za zagotovitev obratovalne varnosti distribucijskega plinovodnega omrežja in priključnih plinovodov je potrebno pri posegih v prostoru izpolnjevati zahteve glede varnostnih odmikov in križanj, ki so določeni v Pravilniku o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom do v ključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/02).
Plinifikacija (in toplifikacija) osrednjih urbaniziranih območij Občine Krško-Leskovec in Brestanica-Senovo ter območij Kostanjevice, IC Vrbina – Stari grad – Dolenja vas, Velika vas – Drnovo, Krškega (Stara vas) se bo postopoma izvajala na podlagi izdelane študije, programske in projektne dokumentacije.
Plinifikacijo pa je mogoče izvajati tudi na manj urbaniziranih območjih na podlagi programske in projektne dokumentacije ter ocene ekonomske upravičenosti.
Za učinkovito rabo in oskrbo z energijo je izdelana študija »Energetska zasnova občine Krško«, na osnovi katere se izdelajo strokovne podlage in ustrezni prostorsko izvedbeni akt.
V točki 3.3.3 »Zasnova komunalnega omrežja«, v podnaslovu »Zasnova oskrbe z vodo« se črta vsebina prioritetnih nalog in na novo glasi:
1. vodovod Raka,
2. vodovod Črneča vas – Črešnjevec,
3. vodovod Šutna – Dobrava,
4. vodovod Veliki Trn – Planina – Raka,
5. vodovod Senovo,
6. vodovod Prekopa,
7. vodovod Senuše,
8. vodovod Sremič,
9. ostali vaški vodovodi po posameznih KS občine Krško.
Organizacijska naloga Občine Krško je priprava strokovnih podlag in zaščita doslej evidentiranih in za zanesljivejšo oskrbo z vodo pomembnih vodnih virov, ki so v upravljanju vaških oziroma vodovodnih odborov.«
V točki 3.3.3 »Zasnova komunalnega omrežja« (stran 746), v podnaslovu »Zasnova čiščenja odpadnih voda« se črta prvi stavek in nadomesti z novim, ki glasi:
»Obvezno izhodišče DP RS je skupna čistilna naprava (nad 100.000 PE) v Krškem. Glede nato, da je v izgradnji skupna čistilna naprava mesta Krško in tovarne celuloze in papirja, je v zasnovi čiščenja odpadnih voda upoštevana nova lokacija.
Doslej plansko predvideno območje pa se namenja za razvoj obrtnih in proizvodnih dejavnosti.
Obvezno izhodišče tega plana je tudi izgradnja novih kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami za naselja, ki še nimajo javnega kanalizacijskega omrežja, skladno z zasnovo kanalizacijskega omrežja.«.
Črtajo se prioritetne naloge na področju čiščenja odpadnih voda in nadomestijo z naslednjo vsebino:
»Prioritetne naloge na področju čiščenja odpadnih voda so:
1. kanalizacija in ČN Krško (ISPA),
2. kanalizacija Kostanjevica,
3. kanalizacija in ČN Brestanica – Senovo,
4. kanalizacija in ČN Raka,
5. kanalizacija in ČN Senuše,
6. ureditev sanitarnih močvirij.
Kapaciteta in mikrolokacija navedenih čistilnih naprav se določi v odvisnosti od prispevnega območja in tehničnih pogojev.
Za izgradnjo ČN in kanalizacijskih sistemov potrebno izdelati občinske lokacijske načrte in sočasno programske zasnove skladno z navodili o vsebini le-teh.«.
V točki 3.3.3 »Zasnova komunalnega omrežja«, (stran 746) v podnaslovu »Zasnova odlagališč odpadkov« se črta prva alinea, ki na novo glasi:
»– zmanjševanje količin komunalnih odpadkov, zaradi česar je na območju odlagališča komunalnih odpadkov pri Sp. Starem gradu urejen Zbirni center s sortirnico komunalnih odpadkov. Zagotavljati pa je potrebno njihovo snovno in energetsko izrabo;
– izvesti sanacijo obstoječih črnih odlagališč na način, ki bo onemogočal nadaljnje odlaganje odpadkov;
– priprava strokovnih podlag, ki bodo opredelile primernost predlaganih lokacij – bodisi na območje peskokopa Ravno bodisi na območje že izkoriščenega peskokopa v delu med Veliko vasjo in Drnovim (območje Togrela) za odlagališče inertnih gradbenih odpadkov;
– uvesti nadzor (komunalni nadzornik) nad onesnaževalci in o tem prebivalce natančno obvestiti.«.
4. člen
V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA«, podpoglavje » 4.4 Gospodarska infrastruktura (stran 747) se doda novo podpoglavje, ki glasi:
»4.4.1 Državne blagovne rezerve:
V primeru izkazanih potreb za potrebe skladiščenja državnih blagovnih rezerv nafte in naftnih derivatov se kot možna lokacija predvidi skladišče v Leskovcu (bivši vojaški objekt).«.
V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA«, podpoglavje »4.5 Pridobivanje rudnin (stran 748) se črtajo točke 4.5.2 Gramoz, 4.5.3 Kremenčev pesek in 4.5.4 Lomljenec in dodajo nove, ki glasijo:
»4.5.2. Prod in pesek – surovina za gradbeništvo:
Lokalnost Stari Grad:
V planu je za črpanje gramoza določeno območje na levem bregu Save. Pridobivalni prostor gramoznice Stari Grad naj se vključi v prostorski plan kot obvezno državno izhodišče. Velikost je omejena skladno z zazidalnim načrtom Gramoznica Stari grad (SDL, št. 20/85). Po končani tehnični sanaciji območja, se navedeno območje nameni za športno rekreacijsko območje. Vodo pa je možno uporabljati za namakanje kmetijskih zemljišč v neposredni bližini in za rekreativne športne namene (čolnarjenje, itd.).
Lokalnost desni breg Save:
Opuščenim gramoznicam na Krškem polju so s planom določene nove namembnosti:
Širše območje gramoznice Užanka, ki zajema severni del že izčrpane gramoznice, kljub poizkusom ni bilo sanirano v smislu kmetijskih površin, zato se navedeno območje nameni za proizvodne in obrtne dejavnosti, ob upoštevanju predpisov s področja varstva okolja, s posebnim poudarkom na varovanju podtalnice.
Gramoznica Brege, danes že hipodrom, se v celotni površini ca. 33 ha nameni v športno rekreacijsko območje. Prav tako se severni del gramoznice Brege nameni v športno rekreacijsko območje.
Za izkoriščanje proda v novi gramoznici Brege se opredeli pridobivalno območje na podlagi »Strokovnih podlag za izkoriščanje proda in izvajanje del v Gramoznici Brege« (izdelal IRGO, Ljubljana, oktober 2003), pri čemer se iz območja urejanja izloči območje, ki sega v območje pomembnejše enote kulturne dediščine EDŠ 128 Drnovo – arheološko najdišče Drnovo. Na ostalem delu pa je treba upoštevati varstvene usmeritve, navedene v kulturnovarstvenem mnenju. Pridobivanje proda je namenjeno pokrivanju lokalnih potreb.
Za možnost izkoriščanja proda in peska na desnem bregu Save je potrebno predhodno izvršiti geološke raziskave, skladno z veljavno zakonodajo.«.
»4.5.3. Kremenov pesek«:
V planu so določene površine za nadaljnje črpanje kremenčevega peska v kraju Ravno (širitev sedanjega peskokopa) ter sanacija v kmetijsko in proizvodno obrtno območje.
Lokalnost Ravno:
Pridobivalni prostor nahajališča Ravno je opredeljeno v prostorskem planu. Velikost je določena skladno z Odlokom o UN Ravno-peskokop (Uradni list SRS, št. 6/91).
»4.5.4.Tehnični kamen«
Lokalnost Gunte:
Pridobivalni prostor kamnoloma Gunte se vključi v prostorski plan kot obvezno državno izhodišče. Velikost je omejena skladno z izdanima dovoljenjema in odlokom o zaščiti vodnih virov v Občini Krško.
»4.5.5. Površinski kopi
Glede na naravne geološke in morfološke danosti ter lokalnih interesov za nadaljnje organizirano eksploatacijo za lokalne potrebe se predlagajo območja potencialnih prostorov, s simbolno oznako A (apnenec, dolomit) na naslednjih lokacijah: Globoko, Globoki graben (Flančula), Gorenji Leskovce, Gradec, Graben (Anže), Premagovce, Ključe in Šutna.
Območja kamnolomov in površinskih kopov, ki so neperspektivni se morajo sanirati skladno z načrti sanacije.
Za eksploatacijo kamnolomov in črpanje gramoza bo potrebno izdelati občinski lokacijski načrt in sočasno programske zasnove skladno z navodili o vsebini le-teh.
Za lokacijo Globoki graben (Flančula) je potrebno pred začetkom izdelave lokacijskega načrta pridobiti predhodne smernice oziroma lokacijske pogoje s strani Zavoda za gozdove, območna enota Brežice.
V poglavju 4 ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA V PODPOGLAVJU v podpoglavju 4.6. Kmetijstvo se v tretjem odstavku tretje točke seznamu dopustnih agrooperacij za N2/3 Veliko Mraševo doda:
»N3 Kostanjevica – dopustno pod pogoji in skladno z zakonom o vodah in zakonom o ohranjanju narave
N4 Podbočje namakalni sistem z akumulacijo dopustno pod pogoji in skladno z zakonom o vodah in zakonom o ohranjanju narave
N5 Malence dopustno pod pogoji in skladno z zakonom o vodah in zakonom o ohranjanju narave«
Dopolni se tabela 3 Program usposabljanja kmetijskih zemljišč tako, da se dodajo:
Območje     An ha  A  ha O  ha  N   ha   K   ha
----------------------------------------------------------------
Kostanjevica                  N3   2,5
Podbočje                 N4  6,05
Malence                  N   56
Pri načrtovanju posegov v zvezi z izgradnjo HE je potrebno zagotoviti, da akumulacija predstavlja vir za izvedbo namakanja.
Pri izgradnji ostalih namakalnih sistemov je potrebno upoštevati izdelane strokovne podlage «Izdelava strokovnih podlag namenske rabe prostora za potrebe kmetijstva« (izdelal, Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana, oktober 2003).
Tabela 4. Struktura zemljišč v Občini Krško se spremeni tako, da so bilance površin (stran 749) naslednje:
»– od vseh zemljišč 34446 ha je kmetijskih zemljišč ca. 16038 ha,
– od vseh zemljišč 34446 ha je najboljših kmetijskih zemljišč ca. 7487 ha,
– od kmetijskih zemljišč je ca. 8550 ha je drugih kmetijskih zemljišč.«.
V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA« se črta besedilo podpoglavja 4.7. Gozdarstvo (stran 749), ki na novo glasi:
»Gozd je na območju Občine Krško in tudi širše pomemben naravni element v prostoru, ki poleg proizvodne opravlja še vrsto ekoloških in socialnih funkcij. Je eden večjih, še ohranjenih ostankov naravnih ekosistemov v prostoru in za Slovenijo, ki nima veliko drugih naravnih virov, tudi gospodarsko zelo pomemben.
Gozdove v Občini Krško obravnava pet gospodarskih enot (GE): Gorjanci, Krakovo, Krško, Senovo in Bohor. Skupna površina gozdov v občini Krško, pridobljena po veljavnih gozdnogospodarskih načrtih, znaša 15.890 ha, kar pomeni 46% površja občine.
Funkcije gozdov razdelimo na ekološke, socialne in proizvodne.
– Ekološke funkcije gozdov so na območju Občine Krško na 1. stopnji poudarjene na ca. 3.700 ha. Glavni delež predstavlja poudarjena biotopska funkcija v celotnem gozdnem kompleksu Krakovo. Varovalne funkcije so na 1. stopnji poudarjene na 425 ha na strmih pobočjih, kjer gozdovi zagotavljajo odpornost tal na erozijske pojave. Na približno 200 ha zasledimo 1. stopnjo poudarjenosti hidrološke funkcije gozdov, opravljajo jo gozdni sestoji v okolici zajetij in vodozbirnih območij ter nad kraškimi jamami, brezni in podzemnimi vodnimi tokovi.
– Socialne funkcije so na 1. stopnji poudarjene na ca. 860 ha gozdov. To so zaščitna funkcija, higiensko zdravstvena, obrambna, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, funkcija varovanja naravne in kulturne dediščine ter estetska funkcija gozda.
– Lesno proizvodno funkcijo opravljajo vsi gozdovi v občini Krško, razen dveh razglašenih gozdnih rezervatov, kjer gozdnogospodarski ukrepi niso predvideni – gozdni rezervat »Krakovo« in rezervat »Pri debelih bukvah« na Gorjancih.
– Podrobnejša členitev je predmet gozdnogospodarskih načrtov in jih v teh spremembah ne povzemamo.
Splošni režimi za gospodarjenje v območju gozdov so določeni v gozdnogospodarskih načrtih. Za posege v gozd in gozdni prostor morajo izvajalci pridobiti dovoljenje za poseg v prostor v skladu s predpisi o urejanju prostora in k dovoljenju za poseg v prostor pridobiti soglasje Zavoda za gozdove.«.
V poglavju »4. ZASNOVA NAMENSKE RABE PROSTORA«, podpoglavje » 4.8 Vodno gospodarstvo« (stran 749) se pika na koncu uvodnega stavka črta in doda naslednje besedilo:
»ter tudi erozijska območja, poplavna območja, kategorizacija pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu, plazljiva in plazovita območja.«
Za podtočko »4.8.2 Akumulacije hidroelektrarn« (stran 749) se besedilo črta in na novo glasi:
»4.8.2. Akumulacije hidroelektrarn:
V planu so prikazane površine akumulacijskih jezer planiranih HE Krško in HE Brežice (delno v Občini Krško). Vendar sprememba planiranih lokacije predvidenih HE še ni strokovno rešena do faze, katero bi bilo moč vključiti v obravnavo v okviru predloženih sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Krško.
Pri načrtovanju posegov v zvezi z izgradnjo HE je potrebno zagotoviti, da akumulacija predstavlja vir za izvedbo namakanja.«.
Za podtočko »4.8.3 Vodna črpališča« (stran 750) se besedilo črta in na novo glasi:
»4.8.3. Vodna črpališča:
V planu sta prikazani obstoječi črpališči Drnovo in Brege z varovanimi območji. Območja ostalih črpališč z varstvenimi pasovi so naslednja: Podbočje, Štegina, Rore, Brestanica-Zdole, Črneča vas, Raka, Orehovec pri Kostanjevici, Dovško pri Senovem, Črna mlaka in Čele. Ti so zavarovani z odlokom o zaščiti vodnih virov na območju Občine Krško.
Pomembnejše kot samo območje črpališča, so varstveni režimi določeni z odloki o varovanju vodnih virov oziroma omejitve rabe zemljišč v teh območjih. Varstveni pasovi vodnih virov, določeni z odloki, so prikazani v kartografskem delu plana.
Za pomembnejša vodna zajetja, ki so v upravljanju vaških odborov, je potrebno izdelati analize in predloge o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje vodnih virov.«.
Za podnaslovom 4.8.3 se dodajo nove vsebine ki so:
»4.8.4. Erozijska območja
V planu sta prikazani dve erozijski območji oziroma območji varstva pred površinsko, globinsko in bočno erozijo celinskih voda, ki predstavljata obvezna državna izhodišča RS, in sicer območje med Loko, Kozjo goro (pobočje Švarc) – južno od Mrčnih sel ter območje severno od Dobrave v Srebotnem (Šedem) pri Lovski koči. Območji sta prikazani v kartografskem delu plana. Zahtevnejše protierozijske ukrepe opravlja državna služba, medtem, ko so ostali – običajni erozijski ukrepi organizacijska naloga občinskih služb. Pri poseganju na erozijsko ogrožena območja je potrebno predhodno zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.
4.8.5. Poplavna območja
Na območju občine Krško predstavljata glavna vodotoka reki Sava in Krka s svojimi pritoki. Ti dve reki sta v registru Ministrstva za okolje in prostor – Agencije RS za okolje evidentirani kot največji možni poplavni območji zadnjih 20 let. Poseganje v poplavne površine ni dovoljeno. Poplavna območja in okvirno opredeljena območja varstvenih pasov, ki so predmet državnih izhodišč so prikazani v kartografskem delu plana.
4.8.6. Kategorizacija pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu
V planu vodotoki, ki sodijo v 1. in 1-2. razred kategorizacije pomembnejših vodotokov po naravovarstvenem pomenu in sicer sta v 1. razredu Sava in Krka, v ostalem pa zgornji tok Blanščice, zgornji tok Dobrovskega potoka, Topliški potok, zgornji tok Brestanice, zgornji tok Koprivnice, zgornji tok Potočnice, zgornji tok Račne, zgornji tok Lokavškega potoka, zgornji tok Senuše, Krka, Obrh, Studena, zgornji tok Sušice. Vsi vodotoki, ki so opredeljeni po naravovarstvenem pomenu morajo biti izvzeti iz vsakršne gospodarske rabe. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15m od meje vodnega zemljišče, medtem, ko zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 2. reda sega 5m od meje vodnega zemljišče. Varstveni pasovi vodotokov po naravovarstvenem pomenu so prikazani v kartografskem delu plana.
4.8.7. Plazljivo območje (varstvo pred zemeljskimi in hribinskimi plazovi)
Ta območja niso predmet obveznih državnih in občinskih izhodišč. Obstoječa plazljiva območja na severnem delu občine so prikazana v kartografskem delu plana, za ostala območja občine pa ostaja organizacijska naloga priprava strokovnih podlag za vnos plazljivih območij v prostorski del plana.
4.8.8. Plazovito območje (snežni plazovi)
Ta območja niso predmet obveznih državnih in občinskih izhodišč.«.
5. člen
V poglavju »5. ZASNOVA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA« (stran 750) se v podnaslovu »5.1.1. Usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine« (stran 750) besedilo črta in na novo glasi:
»Varstvo naravnih vrednot (naravne dediščine):
Razvojne in varstvene usmeritve za posamezne zvrsti naravnih vrednot so osnova za načrtovanje razvoja na način, ki bo zagotovil varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Na zavarovanih območjih in območjih zasnove naravnih vrednot bomo kot obvezne usmeritve upoštevali tudi specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, določene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) za geosfero, hidrosfero, rastlinstvo in živalstvo, ekosisteme in habitatne tipe ter antropogeno okolje. Izven teh območij bomo navedene smernice uporabljali kot priporočila.
Na območjih naravnih vrednot (naravne dediščine) in zavarovanih območjih bomo upoštevali naslednje smernice:
– posegi v naravo, ki vključujejo tudi posege v prostor, se morajo planirati, načrtovati in izvajati tako, da ne okrnijo narave;
– načrtovanje posegov v prostor mora temeljiti na predhodni analizi naravnih značilnosti prostor;
– v največji meri varovati naravne vrednote (naravno dediščino) na mestu samem;
– v postopkih načrtovanja, rabe in izkoriščanje naravnih dobrin in urejanje prostora, mora pristojni državni ali lokalni organ izvesti tisto odločitev, ki ob približno enakih učinkih izpolnjuje merilo najmanjšega možnega poseganja v naravo in v primeru obstoja alternativnih tehničnih možnosti za izvedbo posega ne okrni narave;
– nosilec posega v naravo ali izvajalec dejavnosti mora delovati tako, da v čim manjši meri posega v naravo ter po zaključku posega ali dejavnosti približa stanje v naravi tistemu stanju, ki je bilo pred posegom oziroma dejavnostjo (96. člen ZON-a);
– vsakdo, ki posega v naravo oziroma v habitat populacij rastlinskih ali živalskih vrst, mora uporabljati načine, metode in tehnične pripomočke, ki prispevajo k ohranjanju ugodnega stanja vrste (15. člen ZON-a).
Pri opredelitvi pogojev za gradnje in druge ureditve na zavarovanem območju krajinskega parka-Kozjanski regijski park je potrebno upoštevati varstvene režime določene z zakonom (Spominski park Trebče Uradni list SRS, št. 1/81, ki po 166. členu Zakona o ohranjanju narave – Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 119/02 šteje za Kozjanski regijski park).
Pri posegih v prostor se obvezno upoštevajo občinski predpisi s področja varovanja naravnih vrednot:
– Odločba o zavarovanju hrastovega gozda v Krakovem pri Kostanjevici na Dolenjskem (Uradni list LRS, št. 12/52),
– Odlok o začasnem zavarovanju rastišča navadne jarice na Bohorju (Uradni list RS, št. 6/02).
Na ostalih naravnih vrednotah oziroma naravni dediščini naj se upoštevajo varstvene in razvojne usmeritve ter pogoji za posamezne zvrsti naravnih vrednot oziroma naravne dediščine, navedene v Naravovarstvenih smernicah za izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine Krško (izdelal Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, september 2001).
Za vse posege v prostor, ki bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost, naravne vrednote ali zavarovana območja, podana v navedenih smernicah, je po 104. in 105 členu zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 in 119/02) potrebno pridobiti pozitivno mnenje Zavoda RS za varstvo narave in dovoljenje za poseg v naravo oziroma naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, ki ju izda Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
Na zavarovanih območjih in območjih zasnove naravnih vrednot bomo kot obvezne usmeritve upoštevali tudi specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, določene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) za geosfero, hidrosfero, rastlinstvo in živalstvo, ekosisteme in habitatne tipe ter antropogeno okolje. Izven teh območij bomo navedene smernice uporabljali kot priporočila.
Varstvo kulturne dediščine
Kulturno dediščino bomo aktivno vključevali v urejanje prostora z ukrepi, ki bodo zagotovili ohranitev dediščine in njeno vzdrževanje kot del prostora občine, njeno primerno rabo ter uveljavljanje novih razvojnih potreb in strategij Republike Slovenije, kot so trajnostna raba s strani človeka ustvarjenih virov, ohranjanje kulturne identitete ter ustvarjanje kvalitetnega življenjskega okolja.
Na območjih in objektih kulturne dediščine bomo upoštevali naslednje smernice:
– zasnovo varstva kulturne dediščine iz registra nepremične kulturne dediščine,
– upoštevanje načela celostnega varstva dediščine pri prostorskem planiranju in urbanističnem načrtovanju (integralno varstvo),
– načrtovanje gradenj in drugih ureditev mora temeljiti na predhodni analizi kulturnih značilnosti prostora,
– v največji meri je treba varovati dediščino na mestu samem,
– posege in dejavnosti je treba načrtovati na način, da ne prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance dediščine,
– gradnje in druge ureditve naj prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali povečanju njene vrednosti,
– ohranjati je treba kulturno raznovrstnost in kulturno identiteto slovenskega nacionalnega prostora,
– na območjih kulturne dediščine imajo obnova in ohranjanje dediščine prednost pred novogradnjami.
Na zavarovanih območjih in območjih zasnove varstva kulturne dediščine bomo kot obvezne usmeritve upoštevali tudi specifične smernice za prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje, določene z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99). Izven teh območij bomo navedene smernice uporabljali kot priporočila.
Pri opredelitvi pogojev za gradnje in druge ureditve bomo upoštevali tudi varstvene režime ter podrobnejše usmeritve in pogoje za varstvo nepremične kulturne dediščine, ki imajo za cilj ohranitev lastnosti in celovitosti le-teh na prostoru občine.
Pri načrtovanju gradenj in drugih ureditev občine bomo upoštevali tudi obvezna republiška izhodišča (14 enot razglašenih objektov in tistih, ki so predlagani za zavarovanje):
– A 6032 Nemška vas – Arheološko najdišče Ajdovska jama,
– A 323 Libna – Arheološko najdišče Sv. Marjeta,
– A 128 Drnovo – Arheološko najdišče Drnovo,
– A 5574 Sajevce – Gomilno grobišče,
– A 263 Kostanjevica na Krki – Arheološko najdišče Kostanjevica,
– U 46 Brestanica – grad Rajhenburg,
– U 305 Krško – cerkev sv. Duha,
– U 306 Krško – Valvasorjeva hiša,
– U 317 Leskovec pri Krškem – grad Šrajbarski turn,
– U 318 Leskovec pri Krškem – cerkev Žalostne Matere božje,
– U 264 Kostanjevica na Krki – cerkev sv. Jakoba,
– U 265 Kostanjevica na Krki – samostan,
– UR 262 Kostanjevica na Krki – mestno jedro,
– OKV Gorjanci – Podgorje – območje kompleksnega varstva kulturne dediščine.
Za območje kompleksnega varstva (OKV) – Podgorje-Gorjanci je potrebno izdelati krajinske zasnove. Območje šteje za pomembnejšo kulturno dediščino (PKD) in je tako plansko republiško obvezno izhodišče (ROI).
Pri izdelavi strokovnih podlag za določitev krajinskih in arhitekturnih pogojev je potreben poudarek ohranjanju vasi Ponikve.«
Podnaslov »5.1.2. Zasnova varstva naravne dediščine« (stran 750 in 751) se preimenuje v: »5.1.2 Zasnova varstva naravne dediščine«, besedilo črta in na novo glasi:
ZASNOVA VARSTVA NARAVNE DEDIŠČINE na območju Občine Krško
Legenda oznak v tabeli:
GPOV – geomorfološka površinska naravna NV – naravna vrednota          
vrednota                NS – naravni spomenik          
GPOD – geomorfološka podzemeljska    NR – naravni rezervat          
naravna vrednota            RP – regijski park           
GEOL – geološka naravna vrednota    KP – krajinski park           
H – hidrološka naravna vrednota     ROI – republiško obvezno izhodišče   
B – botanična naravna vrednota     P – predlog               
Z – zoološka naravna vrednota                          
D – dendrološka naravna vrednota                        
G – gozdna naravna vrednota                           
ON – oblikovana narava                             
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|    |                  |         |       |
|Številka|Ime                |Varstveni režim  |Varstveni  |
|    |                  |         |status    |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|RP 1  |Kozjanski regijski park      |         |RP, ROI   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|KP 1  |Bohor               |         |P za KP   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|KP 2  |Krakovski gozd           |         |P za KP, ROI |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|KP 3  |Gorjanci              |         |P za KP, ROI |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 3  |Bohor – Rudik           |GEOL       |P na NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 10  |Veliki Javornik – rastišče navadne |B         |P za NS, ROI |
|    |jarice               |         |       |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 10A |Rastišči navadne jarice      |B         |NV      |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 12  |Slap Pekel             |H, GPOV      |P za NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 15  |Slap Bojanca            |H, GPOV      |P za NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 21  |Slap Ubijavnik           |H, GPOV      |P na NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 25  |Mlinarjev up            |H, GPOV      |P na NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 30  |Tisa nad Plešivcem         |D         |P za NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 31  |Lipa na Jevši           |D         |P za NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 35  |Slap Bojavnik           |GPOV, H, GEOL   |P za NS, ROI |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 38  |Skorš pri Zakšku          |D         |P za NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 45  |Bodiki v Mrčnih selih       |D         |P za NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 59  |Slap Zapečje            |H, GPOV, GEOL   |P za NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 70  |Tepka pri Velikem Kamnu      |D         |P za NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 125 |Bukev ob Valvasorjevem nabrežju v |D         |P na NS   |
|    |Krškem               |         |       |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 127 |Bukev v parku ob Gasilski ulici v |D         |P za NS   |
|    |Krškem               |         |       |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 131 |Lipa v Ponikvi           |D         |P za NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 177 |Krka                |H, GPOV, Z    |P za NS, ROI |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 178 |Malence –dob            |D         |P za NS, ROI |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 182 |Krakovski gozd           |po aktu o     |NR, ROI   |
|    |                  |zavarovanju    |       |
|    |                  |(Uradni list LRS, |       |
|    |                  |št. 12/52)    |       |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 183 |Valenčevka             |B, Z       |P za NS, ROI |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 184 |Krakovski gozd – vrba       |D         |P za NS   |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 185 |Trstenik              |B, Z       |P za NS, ROI |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 199 |Topličnik             |H, GEOL      |NV      |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 202 |Črni oreh v Malem Borštu      |D         |P za NS, ROI |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 203 |Zaboršt- beli gaber pri Kuharju  |D         |P za NS, ROI |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 214 |Kostanjeviška jama         |GPOD, H, Z    |P za NS, ROI |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 218 |Levakova jama           |GPOD, H, Z    |P za NS, ROI |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 237 |Debele bukve pri gozdnem rezervatu |D         |P za strogi |
|    |                  |         |NR      |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 238 |Debele bukve –gozdni rezervat   |G         |P za strogi |
|    |                  |         |NR      |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
|NV 229 |Predlog širitve gozdnega rezervata |G         |P za strogi |
|    |Debele bukve            |         |NR      |
+--------+-----------------------------------+------------------+-------------+
Zasnova naravnih vrednot je prikazana v kartografskem delu »Zasnova varovanih, zavarovanih območij in omejitev M1:25000« in »Zasnova namenske rabe površin, zavarovanih in varovanih območij M1:5000« in v skladu s tekstualnim delom prikazana obvezna izhodišča DP RS.
V podpoglavju »5.1.3. Zasnova varstva kulturne dediščine« (stran 751 in 752) se besedilo črta in na novo glasi:
ZASNOVA VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE v Občini Krško
Legenda:
K1-K476 – zaporedna številka enote kulturne dediščine (za označevanje v grafičnem delu)
ZRD –- številka predloga za vpis v zbirni register dediščine (npr.: A 249/99)
EŠD – evidenčna številka dediščine (npr.: # 12093)
PKD – enota je v seznamu pomembnejše kulturne dediščine (ROI)
KS – enota z lastnostmi kulturnega spomenika
KD – kulturna dediščina
Oznake pri enotah, predlaganih za vpis v ZRD (glede pripadnosti posamezni varstveni skupini)
A – arheološki spomenik
Z – zgodovinski spomenik
U – umetnostnozgodovinski in arhitekturni spomenik
UR – naselbinski spomenik
E – etnološki spomenik
T – tehniški spomenik
SON – spomenik oblikovane narave
KO – kulturna krajina, krajinsko območje
OKV – območje kompleksnega varstva
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|   |Št. predloga  |                      |Vrednost.|
|Zap. |za vpis v ZRD  |Ime enote                  |stopnja |
|Št. |ali evidenčna  |                      |     |
|   |št. dediščine  |                      |     |
|   |(EŠD)      |                      |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K4  |# 12038     |Brezje pri Dovškem – arheološko najdišče pri|KD    |
|   |        |cerkvi sv.Pavla               |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K17 |# 6032     |Nemška vas – arheološko najdišče Ajdovska  |PKD   |
|   |        |jama                    |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K28 |# 323      |Libna – arheološko najdišče sv. Marjeta   |PKD   |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K39 |# 128      |Drnovo – arheološko najdišče Drnovo     |PKD   |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K49 |# 5574     |Sajevce – gomilno grobišče         |PKD   |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K54 |# 263      |Kostanjevica na Krki – arheološko najdišče |PKD   |
|   |        |Kostanjevica                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K55 |# 8771     |Kostanjevica na Krki – arheološko najdišče |KS    |
|   |        |grajski kompleks              |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K69 |E 590123,    |Reštanj – hlev Reštaj 70          |KS    |
|   |11367#     |                      |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K81 |E 590138    |Veliki Dol – hiša Veliki Dol 13       |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K82 |E 590139    |Presladol – hlev Presladol 7        |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K87 |E 510302    |Gorica pri Raztezu – domačija Gorica 16   |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K105 |E 510316    |Kobile – domačija Kobile 3         |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K111 |E 510323    |Dolenja vas pri Raki – domačija Dol. Vas pri|KS    |
|   |        |Raki 1                   |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K112 |E 510324    |Površje – hiša Površje 21          |KD    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K118 |E 510330    |Cirje – domačija Cirje 11          |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K146 |# 10514     |Šutenski vrh – vinski hram Šutenski vrh   |KS    |
|   |        |b.št.                    |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K148 |# 11362     |Hrastek – hiša Hrastek 6          |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K164 |IK 510378    |Bočje – izjemna krajina           |KD    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K165 |IK 510374    |Šutna – izjemna krajina           |KD    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K166 |OKV       |Podgorje – Gorjanci – območje        |PKD   |
|   |        |komplek.varstva kult.dediščine       |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K173 |U 510167    |Stranje – območje cerkve sv. Ahca s     |KS    |
|   |        |pacipresama in vpliv. Območje        |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K177 |# 2901     |Gornji Leskovec – cerkev sv. Antona     |KS    |
|   |        |Puščavnika in vpliv. Območje        |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K179 |# 3345     |Brezje pri Dovškem – cerkev sv. Pavla z   |KS    |
|   |        |lipama…..                  |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K180 |# 3344     |Šedem – cerkev sv. Jakoba z vpl.območjem  |KS    |
|   |        |kulturne krajine              |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K182 |# 9424     |Mali Kamen – kužno znamenje Sedeči Kristus z|KS    |
|   |        |vpl.območjem                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K186 |# 3067     |Koprivnica – območje cerkve Marijinega   |KS    |
|   |        |vnebovzetja                 |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K191 |U 510169    |Brestanica – območje župnišča z vrtom    |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K192 |U 510170    |Brestanica – območje cerkve Lurške Matere  |KS    |
|   |        |božje…..                  |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K193 |U 510171    |Brestanica – območje cerkve sv. Sebastijana |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K194 |# 2906     |Brestanica – območje cerkve sv. Petra    |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K195 |# 11168     |Brestanica – območje gradu Rajhenburg    |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K196 |# 46      |Brestanica – grad Rajhenburg        |PKD   |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K205 |U 510174    |Dalce – območje cerkve sv. Andreja     |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K208 |U 510177    |Gorenja Lepa vas – območje cerkve sv.    |KS    |
|   |        |Primoža z lipama in v.o.          |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K210 |U 510179    |Gora – območje cerkve sv. Lovrenca     |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K212 |# 2904     |(Š)Mohor nad Brestanico – območje cerkve sv.|KS    |
|   |        |Mohorja z v.o.               |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K216 |# 305      |Krško – cerkev sv. Duha           |PKD   |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K217 |U 510184    |Krško – kamnito znamenje ob župni cerkvi  |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K218 |# 1950     |Krško – cerkev sv. Janeza Evangelista    |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K219 |U 510185    |Krško – spomenik Martinu Hočevarju     |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K220 |U 510186    |Krško – spomenik Janezu Vajkardu Valvasorju |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K221 |# 306      |Krško – Valvasorjeva hiša          |PKD   |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K222 |U 510187    |Krško – Jarnovičeva hiša          |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K223 |U 510188    |Krško – Kaplanova hiša           |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K226 |# 10286     |Krško – Kapucinski samostan         |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K227 |# 9656     |Krško – staro pokopališče          |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K228 |# 1954     |Krško – kapela sv. Križa          |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K229 |U 510191    |Krško – mavzolej družine Hočevar      |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K231 |# 1951     |Krško – cerkev sv. Rozalije         |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K235 |U 510195    |Kremen nad Vidmom – območje cerkve sv.   |KS    |
|   |        |Primoža z v.o-               |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K240 |U 510199    |Zdole – območje cerkve sv. Jurija      |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K244 |U 510203    |Koritnica – območje cerkve sv. Petra    |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K245 |U 510204    |Podulce – območje cerkve sv. Marjete    |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K246 |U 510205    |Veliki Trn – območje cerkve sv. Duha z vpl. |KS    |
|   |        |Območjem                  |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K250 |U 510209    |Nemška vas – območje cerkve sv. Štefana z  |KS    |
|   |        |vpl.območjem                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K251 |U 510210    |Ravni – območje cerkve sv. Vida z      |KS    |
|   |        |vpl.območjem                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K252 |U 510211    |Senuše – območje cerkve sv. Lucije     |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K256 |# 1951     |Krško – cerkev sv. Rozalije         |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K257 |U 510215    |Krško, Trška gora – območje cerkve sv.   |KS    |
|   |        |Jožefa z v.o.                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K258 |# 8772     |Leskovec pri Krškem – območje gradu     |KS    |
|   |        |Šrajbarski turn               |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K259 |# 317      |Leskovec pri Krškem –grad Šrajbarski turn  |PKD   |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K260 |# 10284     |Leskovec pri Krškem –Mavzolej Anastazija  |KS    |
|   |        |Gruna                    |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K263 |# 318      |Leskovec pri Krškem – cerkev Žalostne Matere|PKD   |
|   |        |božje                    |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K266 |# 1957     |Leskovec pri Krškem – območje cerkve sv. Ane|KS    |
|   |        |z v.o.                   |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K268 |U 510220    |Krško – območje cerkve sv. Ruperta     |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K269 |U 510221    |Krško – znamenje na Vidmu          |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K270 |U 510222    |Krško – kapela sv. Jožefa v Resi      |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K271 |U 510223    |Krško – kapela sv. Mihaela         |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K272 |U 510224    |Libna – območje cerkve sv. Marjete z lipo in|KS    |
|   |        |v.o.                    |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K274 |U 510226    |Stari Grad pri Vidmu– območje cerkve sv.  |KS    |
|   |        |Miklavža                  |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K275 |U 510227    |Dolenja vas pri Krškem – cerkev Device   |KS    |
|   |        |Marije                   |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K278 |U 510230    |Vrh pri Površju – območje cerkve sv. Neže z |KS    |
|   |        |v.o.                    |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K284 |U 510236    |Raka – cerkev sv. Lovrenca         |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K285 |U 510237    |Raka – območje gradu z gospodarskimi    |KS    |
|   |        |poslopju in Raka 13             |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K288 |U 590258    |Straža pri Raki – območje cerkve sv.    |KS    |
|   |        |Valentina z v.o.              |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K291 |U 510242    |Velika vas pri Krškem – območje cerkve sv. |KS    |
|   |        |Martina                   |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K294 |U 510245    |Drnovo – cerkev sv. Janeza Krstnika     |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K298 |# 1965     |Vihre – območje cerkve sv. Urha z lipo (EŠD |KS    |
|   |        |9822) in v.o                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K301 |U 510251    |Gorenje Ravno – območje cerkve sv. Lenarta z|KS    |
|   |        |lipo in v.o.                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K305 |U 590262    |Veliki Podlog – območje cerkve sv. Miklavža |KS    |
|   |        |z v.o.                   |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K308 |U 510257    |Gorica – cerkev sv. Pavla          |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K310 |U 510259    |Dobrava – območje graščine s parkom     |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K318 |U 590266    |Podbočje – cerkev sv. Križa         |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K319 |U 590267    |Podbočje – stari grad            |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K323 |# 264      |Kostanjevica na Krki – cerkev sv. Jakoba  |PKD   |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K324 |U 510272    |Kostanjevica na Krki – Oražnova ulica 24  |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K325 |U 510273    |Kostanjevica na Krki – kapela        |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K326 |U 510274    |Kostanjevica na Krki – Ulica talcev 9    |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K327 |U 510275    |Kostanjevica na Krki – Oražnov trg 2    |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K328 |U 510276    |Kostanjevica na Krki – cerkev sv. Miklavža |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K329 |U 510277    |Kostanjevica na Krki – Ulica talcev 2    |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K330 |U 510278    |Kostanjevica na Krki – Oražnov trg 5    |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K331 |# 8766     |Kostanjevica na Krki – območje gradu    |KS    |
|   |        |Kostanjevica                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K332 |# 265      |Kostanjevica na Krki – samostan       |PKD   |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K336 |U 510283    |Slinovce – cerkev Matere dobrega sveta z  |KS    |
|   |        |v.o.                    |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K337 |U 510284    |Slinovce – kapela z lipo          |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K338 |U 510285    |Črneča vas – območje cerkve sv. Mohorja in |KS    |
|   |        |Fortunata z lipama             |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K339 |U 510286    |Globočice – kapela             |KD    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K340 |U 510287    |Oštrc – obm. Cerkve Marije Magdalene z lipo |KS    |
|   |        |in v.o.                   |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K341 |# 10283     |Črneča vas – Stražni stolp         |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K343 |# 2401     |Frluga – cerkev sv. Katarine        |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K346 |U 510291    |Gradec – območje cerkve sv. Nikolaja z lipo |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K348 |U 510293    |Ržišče – območje cerkve sv.Marije Magdalene |KS    |
|   |        |z lipama                  |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K349 |# 1912     |Male Vodenice – območje cerkve Marije    |KS    |
|   |        |Tolažnice z v.o.              |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K385 |# 5763     |Bohor – partizanska tehnika France Prešeren |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K386 |# 5762     |Bohor – bolnišnica v Travnem Lazu      |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K390 |# 5752     |Jevša – spomenik padlim borcem Kozjanskega |KS    |
|   |        |odreda                   |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K410 |# 5760     |Dolnji Leskovec – spomenik v Penku     |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K411 |# 5761     |Cesta – spomenik prvim krškim žrtvam v Rorah|KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K413 |# 5753     |Krško – spomenik izgnancem in padlim v NOB |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K421 |# 5749     |Čela – Godlerjev hram            |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K433 |# 5754     |Krško – spomenik prvim krškim padlim borcem |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K451 |# 5755     |Malence – spomenik padlim talcem in     |KS    |
|   |        |Kostanjevice                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K452 |Z 531/01    |Kostanjevica na Krki – spominsko znamenje  |KD    |
|   |        |zamolčanim žrtvam              |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K453 |Z 532/01    |Kostanjevica na Krki – spomenik       |KD    |
|   |        |jugoslovanskim partizanom          |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K454 |Z 533/01    |Kostanjevica na Krki – spominska plošča   |KD    |
|   |        |padlim Skojevcem              |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K455 |Z 534/01    |Kostanjevica na Krki – spominska plošča   |KD    |
|   |        |slikarju J. Gorjupu             |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K456 |Z 535/01    |Kostanjevica na Krki – doprsni kip zdravnika|KD    |
|   |        |I. Oražna                  |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K457 |Z 536/01    |Kostanjevica na Krki – spominska plošča   |KD    |
|   |        |zdravniku I. Oražnu             |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K458 |Z 537/01    |Kostanjevica na Krki – spomenik padlim v NOB|KD    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K459 |Z 538/01    |Kostanjevica na Krki – spomenik materam   |KD    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K460 |Z 539/01    |Kostanjevica na Krki – doprsni kip pesnika |KD    |
|   |        |J. Cvelbarja                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K461 |Z 540/01    |Kostanjevica na Krki – doprsni kip slikarja |KD    |
|   |        |J. Gorjupa                 |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K462 |Z 541/01    |Kostanjevica na Krki – mozaik bitke na   |KD    |
|   |        |Krškem polju                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K463 |Z 542/01    |Kostanjevica na Krki – grobišče padlih v NOB|KD    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K464 |Z 543/01    |Kostanjevica na Krki – skupni grob borcev  |KD    |
|   |        |Krajiških brigad              |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K465 |Z 544/01    |Kostanjevica na Krki – skupni grob talcev iz|KD    |
|   |        |Prekope                   |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K466 |Z 545/01    |Kostanjevica na Krki – grob v NOB padlega  |KD    |
|   |        |Lovra Horvata                |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K467 |Z 546/01    |Oštrc – spomenik padlim v NOB        |KD    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K468 |Z 547/01    |Oštrc – skupni grob padlih v NOB      |KD    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K469 |Z 548/01    |Oštrc – skupni grob dveh žrtev NOB     |KD    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K470 |# 5750     |Gradnje – hram Janeza Božiča        |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K471 |# 5751     |Gradnje – hram Jožeta Božiča        |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K472 |# 5756     |Mladje – Dom OF               |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K473 |# 5757     |Mladje – Kuharjeva domačija v Lebici    |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K474 |Z 549/01    |Črneča vas – spominska plošča v požgani vasi|KD    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K475 |# 5759     |Planina v Podbočju – spomenik padlim v NOB |KS    |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
|K476 |Z 550/01    |Ržišče – spominsko znamenje padlim     |KD    |
|   |        |partizanom                 |     |
+-----+----------------+--------------------------------------------+---------+
Zasnovo varstva kulturne dediščine predstavlja tudi druga dediščina, registrirana po predpisih o kulturni dediščini in je obvezna sestavina prostorskih aktov.
V zasnovi varstva kulturne dediščine so upoštevane Strokovne podlage s področja varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško (izdelal Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, avgust 2001).
Evidentiranih je 476 enot kulturne dediščine.
V poglavju »5. ZASNOVA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA«, podpoglavje »5.2. Varstvo in izboljšanje okolja« (stran 752) se v podnaslovu 5.2.1 Varovanje in izboljšanje kvalitete voda v tretji alinei, tretji stavek črta in na novo glasi:
»Za pomembnejša urbana območja so določene lokacije čistilnih naprav in skupna čistilna naprava z zmogljivostjo nad 100.000 PE v Krškem, ki je obvezno izhodišče DP RS. Za ostala naselja je potrebno način odvodnjavanja in čiščenja odpadnih vod določiti – skladno s specifiko posameznega območja v okviru priprave strokovnih podlag za PIA.«
V poglavju »5. ZASNOVA VARSTVA OKOLJA IN UREJANJA PROSTORA«, podpoglavje »5.2. Varstvo in izboljšanje okolja« (stran 752) se v podnaslovu 5.2.2 Varovanje in izboljšanje kvalitete zraka (stran 753) v tretji alinei besedilo črta in na novo glasi:
»Potrebno je sanirati vse vire onesnaževanje zraka s poudarkom na sanaciji farme prašičev na Pristavi, sanaciji Asfaltne baze Drnovo in tovarni celuloze in papirja. Sanacija onesnaževanja zraka v tovarni celuloze in papirja v Krškem, je obvezno izhodišče DP RS.«.
Za tretjo alineo se doda četrta alinea, ki glasi:
»V Občini Krško je predviden analitsko nadzorni in alarmni sistem (stalna postaja, dopolnilna regionalna postaja, 3 dopolnilne stalne postaje), ki je obvezno izhodišče DP RS.«.
V podnaslovu »5.2.5 Varovanje in izboljšanje zemljišč« (stran 755) se dodajo novi podnaslovi, ki glasijo:
»5.2.6 Ohranjanje in izboljšanje kakovosti naravnih virov
V industriji je potrebno izvajati ukrepe za izboljšanje kakovosti odpadnih voda, ki so obvezno izhodišče DP RS.«.
5.2.7 Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Občina bo opredelila območja varstva pred sevanjem glede na občutljivost posameznega območja naravnega ali življenjskega okolja za učinke elektromagnetnega polja, ki jih povzročajo viri sevanja (I. in II. Območje), skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96).
5.2.8 Varstvo pred ionizirajočimi sevanji
Občina bo opredelila območja varstva pred ionizirajočimi sevanji v skladu z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 67/02).«.
6. člen
Poglavje VIII. VARSTVO PRED POŽARI (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90- stran 444) se črta in na novo glasi:
»VIII. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI«.
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se organizira kot celovita interdisciplinarna dejavnost, povezana v normativno, organizacijsko in funkcionalno samostojen in enoten sistem, ki deluje v miru in vseh drugih spremenjenih razmerah, tudi v izrednem in vojnem stanju. Potrebno je zagotoviti možnosti najširšega sodelovanja humanitarnih in drugih nevladnih organizacij, katerih dejavnost je pomembna za varstvo pred nesrečami.
Naravne in druge nesreče povzročata narava in človek s svojimi dejavnostmi. Na njihov nastanek, potek in posledice pomembno vplivajo naravne in druge danosti, še zlasti lega, površje, kamenine, podnebje, padavine, vode, rastlinstvo, prebivalstvo, poselitev, urbanizacija, izraba tal, industrializacija in drugo. Občina Krško je z upoštevanjem vseh teh segmentov uvrščena med najbolj ogrožene občine v Sloveniji.
V skladu s politiko izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami moramo dosegati, da bomo občani v lastnih življenjskih in delovnih okoljih v občini v mejah svojih pravic, dolžnostih in odgovornostih ustrezno ukrepali in delovali za nadaljnjo krepitev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, usposobljenostjo in celotne pripravljenosti kot neločljive sestavine njihove redne dejavnosti.«.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami izhajajo pristojnosti občine, ki ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju.Te pristojnosti so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih,
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje v skladu z enotnim sistemom alarmiranja,
– zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim sistemom zvez,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje,
– razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite,
– organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito in reševanje in pomoč v občini,
– zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč,
– izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena,
– organiziranje, vodenje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine,
– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč ter sodelovanje s sosednjimi občinami pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
Pri opravljanju nalog iz varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami občine sodelujejo med seboj. V ta namen lahko združujejo sredstva in oblikujejo skupne službe za opravljanje skupnih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Pogoji in zahteve s področja varstva pred požarom bodo podani v nadaljevanju postopka urejevanja predmetnega okolja s prostorsko izvedbenimi akti ali ob izdelavi projektne dokumentacije.«
7. člen
Poglavje XI. SPLOŠNA LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA (v osnovnem planu Uradni list RS, št. 7/90 – stran 478) se črta in na novo glasi:
»XI. OBRAMBA
Iz Zakona o obrambi izhaja obveza organov lokalne skupnosti, da načrtujejo civilno obrambo kot celoto ukrepov in dejavnosti, s katerimi se z nevojaškimi sredstvi in načini podpira in dopolnjuje vojaška obramba države. Obrambne zadeve so v državni pristojnosti.
V Zasnovi varovanih, zavarovanih območij in omejitev M1: 25000 in v Zasnovi namenske rabe površin, zavarovanih in varovanih območij M1:5000, so prikazani planski elementi območij za potrebe obrambe v skladu s predpisi o prikazovanju prostorskih sestavin planov občin v digitalni obliki.«.
Za področje obrambe so na območju Občine Krško perspektivna naslednja območja:
– Sremič, možna izključna raba,
– Brege, izključna raba,
– parcelna številka 3086, k.o. Veliki Podlog, izključna raba,
– Gorica, izključna raba,
– Jelše, izključna raba,
ki jih je potrebno upoštevati kot obvezna izhodišča.
8. člen
V poglavju 6. OBVEZNA IZHODIŠČA točka 6.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986-2000, dopolnjenega 1989 (stran 759) se preoblikuje in glasi:
»6.1 Obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986-2000:
V nadaljevanju našteta obvezna izhodišča dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986–2000, ki jih je Občina Krško in drugi nosilci urejanja prostora dolžni upoštevati pri pripravi planskih aktov občine.
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Področje     |Obvezno izhodišče                     |
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Kmetijstvo    |– območje najboljših kmetijskih zemljišč (1.območje    |
|         |kmetijskih zemljišč)                   |
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Gozdarstvo    |– območja varovalnih gozdov                |
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Urejanje in    |– varovanje podtalnice-Krško polje,            |
|varovanje vodnega |– vodni zbiralniki (Lokavec, Velikovaški potok, Močnik), |
|sistema      |– urejanje in ohranjanje odtočnega režima,        |
|         |– varstvo kakovosti in količin voda,           |
|         |– varstvo pred površinsko, globinsko in bočno erozijo   |
|         |celinskih voda,                      |
|         |– poplavna območja in varstvo pred poplavami ter     |
|         |zalednimi vodami,                     |
|         |– kategorizacija pomembnejših vodotokov po        |
|         |naravovarstvenem pomenu.                 |
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Pridobivanje   |– območja nekovinskih mineralnih surovin,         |
|mineralih surovin |– nahajališče kremenovega peska Ravno pri Raki,      |
|         |– kamnolom tehničnega kamna – dolomita na Guntah,     |
|         |– gramoznica Stari grad,                 |
|         |– gramoznice na desni strani reke Save,          |
|         |– sanacija območja rudnika Senovo (območje poškodovano  |
|         |zaradi posedanja podzemnih                |
|         |  kopov).                        |
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Naravne vrednote- |– enote pomembnejših naravnih vrednot (naravni spomeniki, |
|varstvo narave  |naravni rezervati in območja               |
|         |  naravnih vrednot -regijski park, krajinski parki).   |
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina|– enote pomembne kulturne dediščine in pomembnejša    |
|         |območja kulturne dediščine.                |
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Varstvo okolja  |– sanacija virov onesnaženosti zraka (zasnova sanacij),  |
|         |– čiščenje spodnjega toka reke Save,           |
|         |– zasnova razmestitve čistilnih naprav nad 100.000 PE   |
|         |(Krško),                         |
|         |– analitsko nadzorni in alarmni sistem,          |
|         |– JEK.                          |
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Poselitev     |– usmerjanje poselitve v ureditvena območja naselij,   |
|         |redifinirana na osnovi navodil o vsebini         |
|         |  in metodologiji izdelave strokovnih podlag in     |
|         |prostorskih sestavin planskih aktov občin,        |
|         |– središče ožjega regionalnega pomena Krško        |
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Promet      |– državna cestna infrastruktura,             |
|         |– zasnova železniškega omrežja,              |
|         |– zasnova daljinskih kolesarskih cest in glavne      |
|         |kolesarske povezave, ki so del državnega         |
|         |  kolesarskega omrežja,                 |
|         |– vplivno območje »omejene« in »nadzorovane« rabe     |
|         |prostora šolskega letališča Cerklje ob          |
|         |  Krki,                         |
|         |– maloobmejni prehod Planina.               |
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Energetika    |– zasnova energetskih objektov JEK, HE Krško, TE     |
|         |Brestanica,                        |
|         |– elektroprenosno visoko napetostno omrežje (400 kV, 110 |
|         |kV daljnovodi, razdelilne                 |
|         |  transformatorske postaje 400/x kV, 220/ x kV110/x kV), |
|         |– magistralno plinovodno omrežje.             |
+------------------+----------------------------------------------------------+
|Sistemi zvez   |– omrežje mobilne telefonije.               |
+------------------+----------------------------------------------------------+
9. člen
V poglavju 7 Uresničevanje prostorskih sestavin planskih aktov (stran 760) se v točki »7.3 Prostorski izvedbeni akti (PIA)« (stran 762) črta besedilo in na novo glasi:
»Za izvajanje posegov je v tem poglavju prikazan pregled potrebnih sprememb veljavnih PIA in pregled potrebne izdelave novih.
Na območjih zazidalnih načrtov izdelanih na podlagi zakona o urbanističnem planiranju, se za območja, ki še niso realizirana (predlagana sprememba funkcionalnih in oblikovalskih rešitev, potrebne rešitve infrastrukturne opreme), izdelajo lokacijski načrti.
Pri posegih na stavbna zemljišča izven ureditvenih območij naselij je potrebno ugotoviti vrsto objekta (gospodarski, počitniški, stanovanjski, ipd.). Na osnovi te ugotovitve so možne gradnje (nadomestne, rekonstrukcije, dozidave) z enako namembnostjo.«.
Za izgradnjo namakalnih sistemov na območjih opredeljenih s strokovnimi podlagami »Izdelava strokovnih podlag namenske rabe prostora za potrebe kmetijstva, Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana, oktober 2003, za katere še ni znanih investitorjev, se izdelajo občinski lokacijski načrti v primerih:
– če gre za velike namakalne sisteme, ki so namenjeni večjemu številu uporabnikov za skupno rabo po namakalnem urniku,
– če gre za male namakalne sisteme namenjene enemu ali več uporabnikom, ki uporabljajo namakalni sistem neodvisno drug od drugega na strnjeni površini kmetijskih zemljišč v izmeri 10 ha in več.
V podtočki 7.3.1 Prostorsko izvedbeni načrti (stran 762) se črta tabela in nadomesti z novo tabelo:
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|Naziv PIN po KS  |Sprejet PIN |Predvidena|V    |Planirana|Oznaka v   |
|         |      |sprememba |izdelavi|izdelava |kartografskem |
|         |      |     |    |     |delu plana  |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Brestanica                                |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|ZN Dorc –     |SDL, 23/78, |da    |    |     |       |
|Brestanica    |RS, 62/01  |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UrN Brestanica – |RS, 6/96  |da    |    |     |       |
|trg        |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|ZN obrtna cona  |SRS, 30/88 |da    |    |     |       |
|Brestanica    |      |     |    |     |       |
|Sejmišče     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN RIC Mačkovci  |      |     |    |da    |R/6 – LN   |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjsko  |      |     |    |da    |S9/ 02 – LN  |
|območje      |      |     |    |     |       |
|severovzhodno od |      |     |    |     |       |
|potoka Lambersca |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjsko  |      |     |    |da    |S57/ 03 – LN |
|območje Gorica  |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN kamnolom Anže |      |     |    |da    |2/04 – LN   |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjsko  |      |     |    |da    |S 9/05 – LN  |
|območje južno od |      |     |    |     |       |
|šole v Brestanici |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN za poslovni  |      |     |    |da    |CS9/06 – LN  |
|kompleks severno |      |     |    |     |       |
|od blokov     |      |     |    |     |       |
|Brestanica    |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN za cevovod   |      |     |    |da    |       |
|tehnološke vode od|      |     |    |     |       |
|črpališča na Savi |      |     |    |     |       |
|do TEB      |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|         |      |     |    |     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Dolenja vas                               |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UN za naselje   |RS, 8/98  |da    |    |     |       |
|Dolenja vas    |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN sanacija    |      |     |    |da    |Ik148/2 – LN |
|deponije     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN proizvodna cona|      |     |    |da    |P148/ 01 – LN |
|Spodnji Stari grad|      |     |    |     |       |
|na vzhodni strani |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN obrtna cona  |      |     |    |da    |O148/ 02 – LN |
|Spodnji Stari grad|      |     |    |     |       |
|na vzhodni strani |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjska  |      |     |    |da    |S35/ 03 – LN |
|gradnja Dolenja  |      |     |    |     |       |
|vas sever     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN športno    |      |     |    |da    |ŠRC148/ 05 – |
|rekreacijski   |      |     |    |     |LN      |
|center v     |      |     |    |     |       |
|gramoznici Spodnji|      |     |    |     |       |
|Stari grad    |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|         |      |     |    |     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Koprivnica                                |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjska  |      |     |    |da    |S165/ 01 – LN |
|gradnja Veliki  |      |     |    |     |       |
|Kamen – sever   |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjska  |      |     |    |da    |S79/ 03 – LN |
|gradnja Koprivnica|      |     |    |     |       |
|sever       |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjsko  |      |     |    |da    |S165/05 – LN |
|območje Veliki  |      |     |    |     |       |
|Kamen zahod    |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|         |      |     |    |     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Kostanjevica                               |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|ZN OC Malence   |      |     |da   |     |P83/5 – ZN  |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|ZN stanovanjsko  |      |     |da   |     |CS83/6 – ZN  |
|območje Globočice |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UN mestno jedro  |RS, 12/95  |da    |    |     |       |
|Kostanjevica   |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN Kostanjevica – |      |     |    |da    |Z83/8 – LN  |
|pokopališče    |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN Polom – vikendi|      |     |    |da    |R/10 – LN   |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN ŠRC Polom   |      |     |    |da    |R/11 – LN   |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|ZN športno    |      |     |da   |     |ŠRC83/ 03 – ZN|
|rekreacijski   |      |     |    |     |       |
|center      |      |     |    |     |       |
|Kostanjevica   |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjska  |      |     |    |da    |S62/ 05 – LN |
|pozidava Grič   |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN kamnolom Ključe|      |     |    |da    |46/06 – LN  |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjska  |      |     |    |da    |S83/07 – LN  |
|gradnja ob    |      |     |    |     |       |
|sadovnjaku na   |      |     |    |     |       |
|zahodni strani  |      |     |    |     |       |
|Kostanjevice   |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN ŠRC Karlče   |      |     |    |da    |ŠRC75/08 – LN |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|         |      |     |    |     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Krško                                  |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|ZN Polšca – vzhod |      |     |da   |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN ŠRC Ribnik – 1.|      |     |    |da    |R85/14 – LN  |
|faza       |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|ZN Industrijska  |SDL, 12/85, |     |    |     |       |
|cona Žadovinek  |RS, 4/97,  |     |    |     |       |
|         |19/00    |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UN Staro mestno  |RS, 63/93  |da    |    |     |       |
|jedro II.     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UN ožje ureditveno|SDL, 8/86, |da    |    |     |       |
|območje III, IV in|RS, 63/93, |     |    |     |       |
|V zgodovinskega  |62/01    |     |    |     |       |
|jedra mesta Krško |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|ZN Spodnji Grič  |SRS, 9/87, |da    |    |     |       |
|II.        |RS,60/95,  |     |    |     |       |
|         |69/95,84/98 |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN OC pod Libno  |      |     |    |da    |P85/18 – LN  |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UN Zaton     |      |     |da   |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN Stara vas –  |      |     |    |da    |OS85/ 01 – LN |
|območje vzhodno od|      |     |    |     |       |
|Imperiala     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN proizvodno   |      |     |    |da    |PO174/ 03 – LN|
|obrtno območje  |      |     |    |     |       |
|Cesarska Vrbina  |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN obvoznica Stara|      |     |    |da    |Ip85/04 – LN |
|vas        |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|         |      |     |    |     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Krško polje                               |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UrN Brege –    |      |     |da   |     |       |
|hipodrom     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN poslovno obrtni|      |     |    |da    |CO43/ 01 – LN |
|kompleks Drnovo ob|      |     |    |     |       |
|avtoceti     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjsko  |      |     |    |da    |S43/ 03 – LN |
|območje Drnovo – |      |     |    |     |       |
|jug        |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN športno    |      |     |    |da    |R8/ 04 – LN  |
|rekreacijsko   |      |     |    |     |       |
|območje gramoznica|      |     |    |     |       |
|Brege – sever   |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN športno    |      |     |    |da    |R8/ 05 – LN  |
|rekreacijsko   |      |     |    |     |       |
|območje gramoznica|      |     |    |     |       |
|Brege – jug    |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjsko  |      |     |    |da    |SO8/06 – LN  |
|obrtno območje  |      |     |    |     |       |
|Brege jug     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN za črpanje   |      |     |    |da    |Gr 8/08 – LN |
|gramoza na Bregah |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|         |      |     |    |     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Leskovec                                 |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UN Staro jedro  |RS, 9/98  |da    |    |     |       |
|Leskovec     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|ZN Užanka     |      |     |da   |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN Pokopališče – |      |     |    |da    |Z87/7 – LN  |
|novo       |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN Leskovec –   |      |     |    |da    |S87/6 – LN  |
|Gmajna 3     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN cesta Leskovec |      |     |    |da    |Ip87/8 – LN  |
|– Gmajna     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjska  |      |     |    |da    |S87/ 01 – LN |
|pozidava Gmajna 4 |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN obrtno     |      |     |    |da    |OS87/ 02 – LN |
|stanovanjska cona |      |     |    |     |       |
|Leskovec – jug  |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN obrtna cona MDB|      |     |    |da    |O87/ 03 – LN |
|– jug       |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN obrtna cona  |      |     |    |da    |O87/04 – LN  |
|Žadovinek – jug  |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN proizvodno   |      |     |    |da    |PO162/05 – LN |
|obrtno območje  |      |     |    |     |       |
|gramoznica Velika |      |     |    |     |       |
|vas        |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjsko  |      |     |    |da    |S87/06 – LN  |
|območje Zgornje  |      |     |    |     |       |
|Veniše      |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN poslovni    |      |     |    |da    |C162/07 – LN |
|kompleks ob    |      |     |    |     |       |
|krožišču Drnovo  |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN letališča   |      |     |    |da    |R184/08 – LN |
|Žadovinek     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjska  |      |     |    |da    |S87/09 – LN  |
|gradnja Gmajna 5 |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|         |      |     |    |     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Podbočje                                 |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UN za naselje   |RS,68/97  |da    |    |     |       |
|Podbočje     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN ribogojništvo |      |     |    |da    |O142/ 02 – LN |
|Goričar      |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN športno    |      |     |    |da    |ŠRC113/ 04 – |
|rekreacijski   |      |     |    |     |LN      |
|center Planina  |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN kamnolom    |      |     |    |da    |120/ 05 – LN |
|Premagovce    |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN kamnolom Gradec|      |     |    |da    |59/ 06 – LN  |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN kamnolom Šutna |      |     |    |da    |160/ 07 – LN |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjsko  |      |     |    |da    |SR183/07 – LN |
|območje Žabjek  |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|         |      |     |    |     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Raka                                   |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN OC Vehovar   |      |     |    |da    |P126/1 – LN  |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|Un Ravno peskokop |RS, 6/91  |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjsko  |      |     |    |da    |S47/01 – LN  |
|območje Gmajna  |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN obrtna cona  |      |     |    |da    |O147/02 – LN |
|Smednik      |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN obrtna cona  |      |     |    |da    |O47/ 03 – N  |
|Gmajna      |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UN peskokop Ravne |      |da    |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|         |      |     |    |     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Rožno – Presladol                            |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN rekreacijsko  |      |     |    |da    |R132/01 – LN |
|območje Rožno   |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|         |      |     |    |     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Senovo                                  |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|ZN OC Senovo   |      |     |da   |     |O138/08 – ZN |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UN Senovo center |      |     |da   |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|UN Pokopališče  |RS, 70, 97 |da    |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN ŠRC Jalovišče |      |     |    |da    |ŠRC138/ 03 – |
|         |      |     |    |     |LN      |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN stanovanjsko  |      |     |    |da    |S138/ 07 – LN |
|območje ob cesti |      |     |    |     |       |
|bratov Zorko   |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN obrtna cona  |      |     |    |da    |O138/09 – LN |
|Senovo – južno od |      |     |    |     |       |
|Metalne      |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN kamnolom    |      |     |    |da    |15/010 – LN  |
|Globoko      |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN kamnolom Pirc |      |     |    |da    |55/011 – LN  |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN kamnolom    |      |     |    |da    |15/012-LN   |
|Flančula     |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN cestna povezava|      |     |    |da    |138/013-LN  |
|Kajuhova ulica-  |      |     |    |     |       |
|Bohorska cesta  |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN črpališče   |      |     |    |da    |       |
|Dovško      |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|         |      |     |    |     |       |
+----------------------------------------------------------------------------+
|KS Veliki Podlog                              |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
|LN obrtna cona  |      |     |    |da    |O167/ 01 – LN |
|Veliki Podlog   |      |     |    |     |       |
+------------------+------------+----------+--------+---------+--------------+
Točka 7.6. Merila za ugotavljanje odstopanj, ki narekujejo postopek spremembe plana (stran 767) se črta.
Točka 7.7 Programske zasnove (Uradni list RS, št. 116/02-stran 15752) se preštevilči v 7.6 in za točko a) doda nova točka b, ki glasi:
»b) Programska zasnova za poslovni kompleks Drnovo
OPIS LOKACIJE IN DOLOČITEV OBMOČJA
Poslovno obrtna cona Drnovo se predlaga južno od proizvodnega območja asfaltne baze Drnovo vse do koridorja nove hitre ceste Ljubljana – Zagreb. Drugi del predlaganega območja pa se nahaja zahodno ob glavni cesti G1-5 Arja vas – Celje – Zidani most – Krško – Drnovo med avtocestnim priključkom Drnovo ter vključuje del izčrpanih površin v gramoznici Velika vas.
Območje urejanja je z vseh strani omejeno s kmetijskimi zemljišči, razen na južni strani, kjer je omejeno z območjem avtoceste.
Območje spremembe namenske rabe je velikosti ca. 38,38 ha. Velikost posameznih ožjih ureditvenih območij je: območje A (proizvodne dejavnosti) – ca. 8,37, območje B (proizvodne, centralne dejavnosti) – ca. 3,99 ha, območje C (zelene površine) – ca. 0,96 ha, območje D (prometna in komunalna infrastruktura)– ca. 2,06 ha, območje E (centralne dejavnosti) – ca. 2,72 ha, območje F (centralne dejavnosti) – ca. 6,52 ha, območje G (obrtne dejavnosti) – ca. 13,76 ha.
Obravnavana območja zajemajo zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
k.o. Senuše: parc. št. 244, 2067/10, 2069/1, 2069/12, 2069/13, 2069/14, 2069/15, 2069/16, 2069/17, 2069/21, 2069/24, 2069/25, 2069/26, 2069/27, 2069/28, 2069/47, 2069/68, 2069/69, 2070/2, 2071/2,2072/2, 2073/2, 2203/7, 2047/1, 2047/2, 2040/2, 2040/4, 2040/1, 2040/3, 2045, 2039/1, 2039/2, 2026/1, 2026/2, 2026/5, 2026/7, 2026/8, 2026/3, 2026/6, 2025/1, 2022/2, 2022/3, 2203/5, 2025/2, 2022/6, 2022/7, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2442, 2443, 2444, 2445
k.o. Drnovo: parc. št. 175/11, 175/12, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 177/1, 105/1, 178/1, 180/1, 181/1, 101/1, 99/1, 100, 103, 104, 105/7, 106, 107, 108, 109, 110/9, 110/11, 105/8, 105/12, 105/6, 105/11, 105/10, 102/1, 105/5, 105/9, 172/1, 2636/1, 105/4, 105/3, 105/2, 174/1, 174/2.
PREDLOG ORGANIZACIJE DEJAVNOSTI V PROSTORU
S predlagano širitvijo območja obstoječe proizvodno – obrtne cone in območja centralnih dejavnosti, bi pridobili območje na pomembnem stičišču prometnih poti. Predlagano je oblikovanje proizvodnih, trgovsko – poslovnih in obrtnih objektov.
Prednosti predlagane lokacije so ugodna prometna dostopnost, območje se nahaja med dvema velikima mestoma (Brežice – Krško), možnost širitve dejavnosti, ugoden teren – ravnina, območje izven poplavnih con, lokacija je že načeta z dejavnostjo, možnost priključitve na infrastrukturo (plinovod, elektrika, kanalizacija, telefon – optični kabel), lokacija ima v bližini večje zaledje naselitve (Krško z Leskovcem).
Oblikovanje nove poslovne cone ob že obstoječih dejavnostih je zelo pomembno za nadaljnji razvoj gospodarstva občine Krško in posledično daje možnost odpiranja novih delovnih mest.
OMEJITVE V PROSTORU
Kmetijske in gozdne površine
Obravnavana poslovna cona posega na najboljša kmetijska zemljišča, ki predstavljajo plansko rabo zemljišča. V naravi so ta zemljišča kmetijske obdelovalne površine – njive in travniki, ki pa so v obcestnem pasu že degradirane.
V južnem delu (območje G) tik ob asfaltni bazi se nahaja manjša gozdna površina na katero posegamo z novo predvidenimi ureditvami.
Podtalnica
Predvideno območje poslovne cone se nahaja v varovanem območju podtalnice, in sicer v pasu 3/1 – najširši varstveni pas in v pas 3 – širši varstveni pas.
Naravne vrednote
Naravna vrednota je evidentirana v južnem delu obravnavanega območja.
Kulturna dediščina
Območje poslovne cone Drnovo v zahodnem obcestnem pasu leži znotraj arheološkega območja s tretjim varstvenim režimom. V vzhodnem obcestnem pasu pa območje leži znotraj arheološkega območja, ki ima drugi varstveni režim*.
Prometna infrastruktura
Obravnavano območje predvidene poslovne cone na Drnovem se nahaja v neposredni bližini avtoceste oziroma tik ob njenem priključku.
Poleg tega poteka preko območja predvidena trasa (v proučevanju) hitre železnice »dolenjska varianta«, ki preseka območje v delu južno od obstoječega krožnega križišča.
Energetska infrastruktura
Preko območja potekata v prečni in vzdolžni smeri koridorja 20 kV daljnovodov od osi katerih je potreben odmik novih objektov za 10 m.
Preko osrednjega dela območja pa prečka zemljišče tudi trasa magistralnega plinovoda, ki napaja MRP Drnovo s priključkom iz magistralnega plinovoda. Iz MRP Drnovo potekata priključna plinovoda v obstoječe proizvodno območje Asfaltne baze in za Togrel.
PREDLOG ORGANIZACIJE POSLOVNO STORITVENIH DEJAVNOSTI
Na območju predvidenega posega, kjer je obstoječa planska kategorija najboljše kmetijsko zemljišče z možnostjo agrooperacij (namakanje), se spremeni namenska raba zemljišča.
Predvidena je razširitev obstoječega obrtno – proizvodnega območja in območja centralnih dejavnosti. Širitev je predvidena vse do območja avtoceste oziroma njenega priključka.
V južnem delu ob že obstoječem planskem območju centralnih dejavnosti je predvidena ureditev zemljišč za namen trgovsko poslovnih centralnih (območje F) in obrtnih dejavnosti (območje G). Manjša površina v obcestnem pasu, nasproti proizvodnega območja Asfaltne baze, (območje E), se uredi za trgovsko poslovne centralne dejavnosti.
V območju okrog krožnega križišča se del zemljišča pušča kot zeleni pas (območje C) zaradi poteka magistralnega plinovoda, ki v pasu 15m od osi ne dopušča gradnjo objektov.
Večja površina severno od proizvodnega območja (območje A) je predvidena za širitev proizvodnih dejavnosti.
Lokacija med lokalno cesto in obstoječo proizvodno cono IGM Save (območje D) je primerna za ohranjanje infrastrukturnega koridorja (širitev ceste, izgradnja komunalnih vodov, ureditev parkirišč za osebna vozila zaposlenih v poslovnem in industrijskem kompleksu) in za ureditev zelenega pasu, ki bi zakril poglede na proizvodno območje.
Na območju med glavno cesto G1-5 in proizvodnim območjem IGM Save na vzhodu (območje B) pa je predvideno urejanje v dveh variantah. V prvi varianti je območje predlagano za ureditev poslovno oskrbnih dejavnosti.
V drugi varianti pa se predlaga možnost izčrpanja gramoza, pri čemer se zemljišče na spodnjem nivoju nameni širitvi obstoječe proizvodne dejavnosti. Zemljišče na zgornjem platóju med glavno cesto in brežino pa se pušča širine ca. 15m in se predlaga za ureditev zelenega pasu s kolesarsko stezo.
Za ureditev celotnega poslovnega kompleksa bo potrebno izdelati več prostorsko izvedbenih aktov – lokacijskih načrt, in sicer posebej za proizvodni, obrtni in poslovno trgovski del.
INFRASTRUKTURNA UREDITEV OBMOČJA
Prometno omrežje
Obravnavano območje predvidene poslovne cone na Drnovem se nahaja tik ob glavni cesti G1-5 iz katere so predvideni novi priključki.
Za napajanje cone (območja A – E) je predviden dovoz iz obstoječega krožnega križišča. Poleg tega pa se predvidita še dva nova priključka, in sicer za dostop v severni (območja A – B) in za dostop v južni (območji F in G) del poslovne cone. Dostop v skrajni severni del območja je predviden tudi preko obstoječega proizvodnega območja gramoznice IGM Sava, kjer je potrebno celovito rešiti cestno omrežje in ostalo infrastrukturo.
Na območju med asfaltno bazo Drnovo in avtocesto je predvidena možnost ureditve podzemnih garaž za parkiranje vozil v globini, ki sega le do nivoja varovanja podtalnice.
Ob objektih se uredijo potrebna parkirišča in manipulativni prostori za nemoteno funkcioniranje dejavnosti. V obcestnem pasu glavne ceste G1-5 pa je predvidena ureditev obcestnega zelenega pasu s kolesarsko stezo. Območje ozkega pasu zahodno od krožnega križišča se med drugim nameni tudi za ureditev parkirišč zaposlenih v obstoječi proizvodni in predvideni poslovni coni.
Za priključek poslovne cone Drnovo na glavno cesto G1/5 po varianti »1« je potrebno predhodno izdelati prometno tehnični elaborat, ki bo podal optimalno rešitev (klasično križišče z ali brez semaforja ali krožišče) z vsemi podatki za dimenzioniranje le tega.
Ureditve na območju poslovne cone morajo biti usklajene s potekom avtoceste, urejenimi spremljajočimi objekti in prometnimi navezavami ter komunalno energetskimi ureditvami. Rešitve predvidenih posegov morajo zagotavljati prometno varnost na avtocesti, v priključku Drnovo in na glavni cesti (ne sme biti zmanjšana preglednost, po potrebi bo potrebno izvesti ukrepe proti zaslepljevanju voznikov na avtocesti). Odpadne vode s površin novih ureditev ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje avtoceste in cestnega telesa. Upravljavcu avtoceste mora biti omogočeno nemoteno izvajanje rednih vzdrževalnih del na avtocesti.
V fazi izdelave prostorske in projektne dokumentacije je vse ureditve potrebno posredovati v pregled in soglasje upravljavcu avtoceste«.
Komunalna infrastruktura
VODOVOD
Za predvideno poslovno območje se izvede nov priključek iz obstoječega vodovoda, ki poteka preko tega območja.
KANALIZACIJA
Območje nima kanalizacijskega sistema. Odpadne vode se vodi v nepretočne nepropustne greznice, ki se jih po potrebi prazni.
Po izgradnji kanalizacijskega sistema na območju Drnovega se mora kanalizacijo priključiti na predvideni kolektor na čistilno napravo Krško.
Meteorne vode s predvidenih parkirnih površin se vodi preko lovilcev olj v ponikovalnico.
ODPADKI
Uredi se ločeno zbiranje odpadkov, in sicer v za to namenjene posode določene s strani upravljavca. Odpadke se nato odvaža na deponijo ali vrača v nadaljnjo predelavo.
Energetska infrastruktura
Na obravnavanem območju je za obstoječo obrtno – proizvodno dejavnost že izvedeno elektroenergetsko omrežje. Priklop novih objektov se izvede na obstoječe omrežje.
Prav tako je predvidena priključitev novih objektov na obstoječe plinovodno omrežje.
Telekomunikacije in sistemi zvez
Za potrebe predvidenega poslovnega območja se izvedejo novi priključki na telekomunikacijsko omrežje po pogojih upravljavca.
Južno od območja asfaltne baze se nahaja obstoječ GSM oddajnik, ki pa ga bo potrebno prestaviti zaradi ureditve dostopne ceste v južni del obravnavanega območja.
USMERITVE ZA URBANISTIČNO – ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti, krajino, vizualno izpostavljenost, ter ureditve objektov v smislu preoblikovanja tega prostora.
Predvideni objekti morajo upoštevati potrebne tehnološke in funkcionalne pogoje ter biti obenem estetsko oblikovani v smislu atraktivnosti.
Na obravnavanem območju je predlagan proizvodno – obrtni in poslovno storitveni program, ki zahteva tudi različno oblikovanje objektov.
V proizvodnem in obrtnem delu so predvideni objekti večjih dimenzij, medtem ko so objekti v poslovno storitvenem delu manjših volumnov. Po potrebi je možno tudi združevati ali razdruževati predlagane parcele zaradi omogočanja fleksibilnosti delovanja cone.
Predvsem je pomembno oblikovanje objektov poslovno storitvenih dejavnosti, ki so predvideni v pasu glavne in hitre ceste. Posebno pozornost je potrebno podati reprezentančnemu oblikovanju objektov, ki bodo poudarili atraktivno arhitekturo objektov in območja.
Pomembno je tudi oblikovanje obcestnega pasu, in sicer je predvidena ureditev zelenega pasu ob glavni cesti, v sklopu katerega je predlagana kolesarska steza. Zeleni pas je predviden tudi zahodno od krožnega križišča in je namenjen urejanju različne infrastrukture.
USMERITVE ZA VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE OKOLJA
Obramba in zaščita
Vsi predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za potresno območje VIII. stopnje po MCS lestvici.
Za protipožarno zaščito novih objektov je potrebna izgradnja hidrantnega omrežja. Dovoz z vozili v slučaju intervencije bo omogočen neposredno do objektov z vseh poti.
Hrup
Obravnavano območje leži ob glavni cesti G1-5 Arja vas – Celje – Zidani most – Krško – Drnovo. Mejna vrednost hrupa je 70dBA za noč in dan, kritična pa 70dBA za noč in 80dBA za dan. Omejitve veljajo 24 ur dnevno.
V času gradnje in po končanju del emisije hrupa ne smejo presegati dovoljenih mejnih ravni hrupa, ki so dovoljene za to območje.
Izvedba vseh ukrepov v zvezi z varovanjem okolja zaradi obratovanja avtoceste, priključka Drnovo in glavne ceste, vključno z zaščito pred prekomernim hrupom je obveznost lokalne skupnosti ali investitorjev navedenih posegov.
Zrak
Obravnavani kompleks na Drnovem ne sme predstavljati povečanja emisij onesnaževanja ozračja. Obstoječa obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij.
Podtalnica
Predvideni posegi se nahajajo na območju podtalnice Krškega polja. Ker gre za občutljivo lokacijo, morajo predvidene ureditve slediti varovanju podtalnice.
Potrebna je sanacija in s tem izboljšanje obstoječega stanja, in sicer tako, da se uredi vodotesna javna in interna kanalizacija, na katero se priključijo vsi obstoječi in predvideni objekti, ločevanje čistih od onesnaženih meteornih voda ter pravilno ravnanje z odpadki.
Ob eventuelni izgradnji podzemnih garaž za parkiranje vozil na območju med asfaltno bazo Drnovo in avtocesto se sme posegati le do nivoja varovanja podtalnice Krškega polja.
10. člen
V poglavju 8. URBANISTIČNE ZASNOVE točka 8.1. Urbanistična zasnova Krško (Uradni list RS, št. 13/94, stran 767; v osnovnem planu poglavje 4.1.1 – Uradni list SRS, št. 7/90, stran 462) se na začetku uvoda doda novi odstavek, ki glasi:
»Urbanistična zasnova Krško vključuje tudi območje Leskovca, zato se naslov urbanistične zasnove Krško preoblikuje v Urbanistično zasnovo Krško z Leskovcem.
Spremembe in dopolnitve urbanistične zasnove ne prinašajo bistvenih sprememb. V območje urbanistične zasnove Krško z Leskovcem se vključi območje Zg. Veniše, kjer so obstoječe zidanice in vikendi, predlagana pa je širitev obstoječe obrtne cone MDB ter južnega dela proizvodnega območja Žadovinek.«
V točki 4.1.1.1 Uvod (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 463) se za četrtim odstavkom za četrto alineo doda nova alinea, ki glasi:
– s posodobitvijo državnega prometnega omrežja postaja lokacija ob novem avtocestnem priključku na Drnovem pomembno novo razvojno žarišče. Lokacija je atraktivna za razvoj poslovnih dejavnosti, zato jo je potrebno v prihodnosti funkcijsko povezovati z mestom Krško z Leskovcem.
V točki 4.1.1.1 Uvod (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 463) se v četrtem odstavku v šesti alinei za »IC Žadovinek« doda novo besedilo, ki glasi:
»Večji del območja IC Žadovinek se še naprej namenja proizvodnim dejavnostim. Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer se pas ob glavni cesti vse do koridorja daljnovodov na jugu in območje ob predvideni obvoznici nameni centralnim dejavnostim. Tu je danes že oblikovan nov center naselja z oskrbnimi, storitvenimi in trgovskimi dejavnostmi«.
V točki 4.1.1.4. Stanovanjska območja pri Obrtni coni – MDB (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 464) se črta površina 4ha in nadomesti z »3 ha«.
V točki 4.1.1.5. Centralna območja in dejavnosti (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 464) se črta besedilo pod naslovom Zdravstveno varstvo in nadomesti z novim, ki glasi:
»Zdravstvo se razvija na lokaciji na Sp.Griču.«
V točki 4.1.1.5. Centralna območja in dejavnosti (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 464) se črta besedilo v točki »Usmerjeno izobraževanje« in preoblikuje naslov tako, da glasi:
»Višješolski, visokošolski in univerzitetni študij
V Krškem danes ne obstaja samostojni visokošolski študij, pač pa Ljudska univerza organizira izvajanje dveh visokošolskih programov ob delu. Usmeritve: po vzpostavitvi nekaterih višješolskih in visokošolskih ter univerzitetnih programov (do leta 2010) bo potrebno ustanoviti visokošolsko središče v obliki zavoda«.
V točki 4.1.1.8. Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 465) se črta predzadnji odstavek in nadomesti z novim, ki glasi:
»Odpadne vode tovarne celuloze in papirja ter komunalne odpadne vode mesta Krško se čistijo na centralni čistilni napravi v južnem delu proizvodnega območja tovarne celuloze in papirja.«.
Točka 4.1.1.11. Območja za pridobivanje gramoza (v osnovnem planu Uradni list SRS, št. 7/90, stran 465) se črta.
V točki 8.2 Urbanistična zasnova Brestanica – Senovo (Uradni list RS, št. 13/94, stran 768; v osnovnem planu, Uradni list SRS, št. 7/90, strani 465–467 od točke 4.1.2 do vključno 4.1.2.10) se besedilo v celoti črta in na novo glasi:
»8.2. Urbanistična zasnova Brestanica in Urbanistična zasnova Senovo
Uvod
Širše območje nastajajoče komunikacije (zamestja) je primerno na demografsko koncentracijo, razvoj proizvodnih dejavnosti.
Bodoče število prebivalcev je odvisno od bodoče rasti zaposlovanja.
Zasnova prostorskega razvoja ima naslednja izhodišča:
– tradicionalna zgodovinska upravičenost naselij Senovega in Brestanice,
– prometno vozlišče je pogojevalo začetek poselitve v Brestanici,
– premog je začetek in vzrok razvoja naselja Senovo,
– dolgoročna usmeritev je približevanje obeh naselij in druženje funkcij, ki jih imata,
– dolgoročna usmeritev v razvoju je razvoj sekundarnih dejavnosti, glede na izčrpanost zalog premoga,
– komurbacija Brestanica-Senovo bo v bodoče razvijala tudi tercialne dejavnosti, katere bodo zadovoljevale potrebe tudi širšega območja, predvsem severnega dela občine.
Urbanistična in oblikovalska zasnova dolgoročnega razvoja Brestanice in Senovega
V oblikovalnem in funkcionalnem pogledu sestavljajo somestje dva centra – jedra, katera imata vsak svojo zgodovino, značilnosti, razvoj, posebnosti.
Družbeni in gospodarski razvoj pa je počasi prastanske in ostale pregrade in je ob koncu stoletja pričakovati organsko družbeno in gospodarsko povezanost.
Prometna mreža je ključnega pomena, to je hrbtenica komurbacije Brestanica-Senovo.
Poleg tega predvidevamo sožitje različnih dejavnosti, ki se razmeščajo ob osnovni cestni povezavi med obema jedroma.
V stanovanjskih območjih bomo realizirali v vseh delih sodobne racionalne oblike stanovanjske gradnje. Humanejše stanovanjsko okolje bo usmerjevalec pri urejanju novih stanovanjskih objektov z zgoščeno enodružinsko zazidavo in nizkimi bloki, območja gospodarskih dejavnosti, predvsem sekundarnega sektorja, bodo v manjšem obsegu zaradi preteklega razvoja, značilnosti dejavnosti in vsebini posameznih dejavnosti.
8.2.1. Urbanistična zasnova Brestanica
8.2.1.1. Osnova za podrobno urbanistično urejanje:
Ureditveno območje Brestanica:
I. Brestanica – trg, II. Območje gradu Rajhenburg, III. Brestanica – center, IV. Gorica, Sejmišče, V. Termoelektrarna Brestanica, VI. Dorc, VII. Območje pri šoli, VIII. Jetrno selo, IX. Območje Tespack, X. Ob Titovi cesti, XI. Območje pokopališča
8.2.1.2. Stanovanjska območja
Naslov               Velikost
               (nove površine)
                     ha
--------------------------------------------
 1. Dorc – sever             4,2
 2. Ob potoku Lambersca         1,3
 3. Gorica                0,8
 4. Jetrno selo             0,45
8.2.1.3. Centralna območja in dejavnosti
Trgovina
V zamestju je razvijati v okviru omejenih potreb specializirane trgovine predvsem v jedru Brestanica. Dnevno oskrbo načrtujemo v vseh stanovanjskih območjih.
Obrt
Specializirana obrt uslug in storitev usmerjamo v jedro Brestanice.
Osebne storitve enakomerno razvrščamo v večja stanovanjska območja komurbacije.
Storitve gospodinjstvom razvrščamo v obrtne cone.
Glede na strukturo gostov je pričakovati domače goste, prehodne goste in v manjšem obsegu tudi stacionarne.
Zaradi teh ugotovitev bodo lokacije gostinskih obratov za potrebe domačega prebivalca sovpadale z lokacijami ostalih oskrbnih in družbenih dejavnosti po ureditvenih območjih. Z ustreznimi gostišči bodo opremljene izletniške točke: Sv. Mohor, ŠRC (bazen) Ribniki, Brestaniški grad.
Obrtno dejavnost usmerjamo v območje okrog Tespacka.
Družbene dejavnosti
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Realizacija bo usklajena s potrebami, ki bodo izkazovane skozi razvoj stanovanjskih območij.
Osnovno šolstvo
S povečanjem števila otrok, kot posledica večanja števila prebivalcev bodo izkazovane potrebe, ki bodo realizirane ob sedanjih kompleksih osnovnega šolstva.
Kultura
Obstoječa območja namenjena kulturi bodo dopolnjena in sanirana.
Upravne javne in finančne službe
Te funkcije, ki sodijo temu tipu centralnih dejavnosti, razvijamo v ožjih centrih Brestanice.
Zelenje, šport, rekreacija
Poleg sanacije obstoječih zelenih površin, bodo v realizaciji nove površine, ki bodo še dodaIe ustrezno dodatno vrednost stanovanjsko-bivalskim območjem na eni strani, na drugi strani bodo pa predstavljale nove vrednosti, predvsem v smislu oddiha, rekreacije.
Posegi so predvideni: v bodočem območju: Brestanica – Grad, ŠRC ob OŠ Brestanica, Brestanica – ŠRC Sv. Mohor.
8.2.1.4. Ozkotirna železnica
Koridor trase nekdanje ozkotirne železnice se nameni mnogovrstnejši urbani rabi (kolesarska steza, pešpot, komunalni koridor…), kjer še niso bili izvedeni drugi gradbeni posegi.
8.2.1.5. Prometno omrežje in naprave
Cestno omrežje
Posegi bodo usmerjeni v nova stanovanjska območja s stanovanjskimi, dovoznimi ter zbirnimi cestami.
Na območju med naseljem Dorc in naseljem Jetrno selo se predvidi nova cestna povezava. Potrebno je izdelati študijo najprimernejše cestne povezave Jetrnega sela oziroma območja ŠRC pri šoli Brestanica s Senovim.
Javni potniški in blagovni promet
Poleg opredelitve potniškega terminala bodo opredeljena postajališča, glede na potrebe tudi javni potniški promet z ustreznimi frekvencami.
Površine za mirujoči promet
Površine za parkiranje tovornih vozil se uredijo v okviru območja Tespack, za parkiranje osebnih vozil pa pri železniški postaji ter pod koridorji daljnovodov južno od osnovne šole.
8.2.1.6. Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve
Oskrba s pitno vodo, tehnološko in požarno vodo
Oskrba s pitno vodo je neustrezna, tako po kvaliteti kot kvantiteti. Zato bomo najprej sanirali kvaliteto vode obstoječih zajetij in z raziskavami pridobili dodatne zadostne količine pitne vode.
Za potrebe TEB je potrebna rekonstrukcija obstoječega črpališča na sotočju potoka Brestanica in Dovškega potoka ter izgradnja novih cevovodov za tehnološko in požarno vodo po obstoječi trasi. Po trasi ozkotirne ozkotirne železnice pa se predvidi izgradnja novega cevovoda za oskrbo TEB s tehnološko vodo iz novega črpališča na reki Savi.
Odvodnjavanje odpadnih voda
Iz bazena Brestanica bomo odpadne komunalne vode speljali preko kanalizacijskega omrežja na čistilno napravo v Brestanici (zapuščen kamnolom). V industriji Brestanice bomo poiskali načine čiščenja odpadnih voda z istočasnim izkoriščanjem sekundarnih surovin.
Oskrba z električno energijo
Zagotovljena bo kvalitetna oskrba z električno energijo v smislu programa transformatorskih postaj; električno prenosno omrežje bo zagotavljalo ustrezen prenos, izvajan bo program kabliranja.
Oskrba s toplotno energijo
Sistem ogrevanja bomo usmerili v racionalnejšo in čistejšo obliko (v skladu s sprejetim programom toplifikacijskega omrežja) ter izboIjšali toplotno izolacijo stanovanjskih objektov.
Oskrba s plinom
Za potrebe v prvi fazi predvsem industrijskih porabnikov ter nato individualnih potrošnikov se skozi Brestanico spelje odcep posavskega plinovoda.
Telekomunikacije in omrežje zvez
Obstoječe kapacitete zadoščajo tudi za potrebe novih objektov.
Pokopališča
Lokacija novega pokopališča v Brestanici je določena zahodno od centra naselja, površine pa omogočajo dolgoročno pokrivanje potreb.
Odlagališča odpadkov
Vse komunalne in ostale odpadke bomo odlagali na centralno regijsko odlagališč komunalnih odpadkov. Sanirali bomo vsa divja odlagališča. Problem posebnih odpadkov od industrije bomo reševali v okviru Dolenjske in Posavske regije.
Vodnogospodarske ureditve
Postavili bomo male hidroelektrarne na Dovškem potoku in Brestanici s pretoki. Z že opisano izgradnjo kanalskega omrežja s čistilno napravo in reševanje odpadkov in sekundarnih surovin bomo očistili onesnažene potoke do druge kakovostne stopnje. Zaščitili bomo vire pitne vode, ki so nezaščiteni in oporečni. Izvedli bomo regulacijo Dovškega potoka.
8.2.1.7 Kmetijska zemljišča
Za kmetijsko dejavnost so opredeljena v urbanističnih zasnovah vsa zemljišča, ki izkazujejo izključno vrednost za kmetijsko proizvodnjo in vsa ostala, katerih namen ni opredeljen za kakšno drugo rabo.
8.2.1.8 Gozdna zemljišča
Za gozdove, ki so v obsegu urbanistične zasnove Brestanica je značilna javna uporaba in v večjem delu tudi ekstenzivna parkovna ureditev z ureditvijo pešpoti, počivališč, razgledišč, v rekreacijskih območjih pa še ureditev igralnih polj, trim stez, prostorov za piknike, sankališča.
8.2.2. Urbanistična zasnova Senovo
8.2.2.1. Osnova za podrobno urbanistično urejanje:
Ureditveno območje Senovo:I. Senovo, II. Senovo – južni del, III. Dovško, IV. Jalovišče, V. Ravne
8.2.2.2. Stanovanjska območja
Naslov                Velikost
                (nove površine)
                      ha
----------------------------------------------
 1. Dovško – ob potoku           1,6
 2. Kajuhova               0,45
 3. Ob cesti bratov Zorko         1,5
 4. Senovo SV – smer Reštanj        0,5
8.2.2.3. Centralna območja in dejavnosti
Trgovina
V zamestju je potrebno razvijati v okviru omejenih potreb specializirane trgovine predvsem v jedru Senovo. Dnevno oskrbo načrtujemo v vseh stanovanjskih območjih.
Obrt
Specializirana obrt uslug in storitev usmerjamo v jedro Senovega.
Osebne storitve enakomerno razvrščamo v večja stanovanjska območja komurbacije.
Storitve gospodinjstvom razvrščamo v obrtne cone.
Glede na strukturo gostov je pričakovati domače goste, prehodne goste in v manjšem obsegu tudi stacionarne.
Zaradi teh ugotovitev bodo lokacije gostinskih obratov za potrebe domačega prebivalca sovpadale z lokacijami ostalih oskrbnih in družbenih dejavnosti po ureditvenih območjih. Z ustreznimi gostišči bodo opremljene izletniške točke: Armez in Šedem.
Proizvodno in obrtno dejavnost usmerjamo v območje okrog Metalne. Manjši del območjaja ob Partizanski cesti se namenja obrtnim dejavnostim, današnje proizvodno območje v Ravnah pa se namenja obrtnim in proizvodnim dejavnostim. Na območju separacije pa se površine namenjajo centralnim dejavnostim, v sklopu katerih je možno locirati tudi mirnejše in čistejše oziroma okoljsko sprejemljivejše dejavnosti.
Družbene dejavnosti
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Realizacija bo usklajena s potrebami, ki bodo izkazovane skozi razvoj stanovanjskih območij.
Osnovno šolstvo
S povečanjem števila otrok, kot posledica večanja števila prebivalcev bodo izkazovane potrebe, ki bodo realizirane ob sedanjih kompleksih osnovnega šolstva.
Kultura
Obstoječa območja namenjena kulturi bodo dopolnjena in sanirana.
Upravne javne in finančne službe
Te funkcije, ki sodijo temu tipu centralnih dejavnosti, razvijamo v ožjih centrih Senovega.
Zelenje, šport, rekreacija
Poleg sanacije obstoječih zelenih površin, bodo v realizacija nove površine, ki bojo še dodaIe ustrezno dodatno vrednost stanovanjsko-bivalskim območjem na eni strani, na drugi strani bodo pa predstavljale nove vrednosti, predvsem v smislu oddiha, rekreacije.
Območje jalovišča Senovo se ustrezno tehnično sanira in rekultivira z možnostjo ureditve zelenih rekreacijskih površin.
Posegi so predvideni: v bodočem območju: ŠRC Armez in Senovo ŠRC.
8.2.2.4. Ozkotirna železnica
Koridor trase nekdanje ozkotirne železnice se nameni mnogovrstnejši urbani rabi (kolesarska steza, pešpot, komunalni koridor…), kjer še niso bili izvedeni drugi gradbeni posegi.
8.2.2.5. Prometno omrežje in naprave
Cestno omrežje
Posegi bodo usmerjeni v nova stanovanjska območja s stanovanjskimi, dovoznimi ter zbirnimi cestami.
Variantno se za boljše napajanje centralno obrtne cone v okviru kompleksa nekdanje separacije predvidi nova cestna povezava, s potekom ob trasi nekdanje železnice vse do priključka na cesto proti Ravnam.
Predlaga se rekonstrukcija obstoječe Kajuhove ulice ter izvedba novega priključka na Bohorsko cesto v križišču ceste za Šedem.
Javni potniški in blagovni promet
Poleg opredelitve potniškega terminala bodo opredeljena postajališča, glede na potrebe tudi javni potniški promet z ustreznimi frekvencami.
Površine za mirujoči promet
Površine za parkiranje tovornih vozil se uredijo v sklopu obrtno proizvodnega območja ob Metalni, za parkiranje osebnih vozil pa znotraj kompleksa nekdanje separacije, ob Titovi cesti ter med Bohorsko cesto in Dovškim potokom. Pomanjkanje parkirnih površin se lahko rešuje z gradnjo parkirne hiše.
Pešpoti in kolesarske steze
Predvidena je ureditev peš in kolesarske povezave med separacijo in stanovanjskim naseljem pod Čičevim hribom in povezava med separacijo in jaloviščem. Peš in kolesarska pot sta predvideni tudi po trasi nekdanje železnice, razen na območju obrti nasproti Metalne, kjer se zaradi že zgrajenih objektov, prestavita na desni breg Dovškega potoka.
8.2.2.6. Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve
Oskrba s pitno vodo
Oskrba s pitno vodo je neustrezna, tako po kvaliteti kot kvantiteti. Zato bomo najprej sanirali kvaliteto vode obstoječih zajetij in z raziskavami pridobili dodatne zadostne količine pitne vode.
Odvodnjavanje odpadnih voda
Na celotnem območju naselja je nujna priprava načrtov za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja, ki ga je potrebno povezati z zbirnim kolektorjem.
Oskrba z električno energijo
Zagotovljena bo kvalitetna oskrba z električno energijo v smislu programa transformatorskih postaj; električno prenosno omrežje bo zagotavljalo ustrezen prenos, izvajan bo program kabliranja.
Oskrba s toplotno energijo
Sistem ogrevanja bomo usmerili v racionalnejšo in čistejšo obliko (v skladu s sprejetim programom toplifikacijskega omrežja) ter izboIjšali toplotno izolacijo stanovanjskih objektov.
Oskrba s plinom
Predvidena je izgradnja mestnega plinovodnega omrežja, ki se bo napajalo z zemeljskim plinom preko MRP Metalna. Trasa mestnega plinovoda se usmerja v cestni koridor.
Telekomunikacije in omrežje zvez
Obstoječe kapacitete zadoščajo tudi za potrebe novih objektov.
Pokopališča
Na lokaciji pokopališča Senovo je predvidena širitev, ki zagotavlja dolgoročno pokrivanje potreb.
Odlagališča odpadkov
Vse komunalne in ostale odpadke bomo odlagali na centralno regijsko odlagališč komunalnih odpadkov. Sanirali bomo vsa divja odlagališča. Problem posebnih odpadkov od industrije bomo reševali v okviru Dolenjske in Posavske regije.
Vodnogospodarske ureditve
Postavili bomo male hidroelektrarne na Dovškem potoku. Z že opisano izgradnjo kanalskega omrežja s čistilno napravo in reševanje odpadkov in sekundarnih surovin bomo očistili onesnažene potoke do druge kakovostne stopnje. Zaščitili bomo vire pitne vode, ki so nezaščiteni in oporečni. Izvedli bomo regulacijo Dovškega potoka.
8.2.2.7 Kmetijska zemljišča
Za kmetijsko dejavnost so opredeljena v urbanističnih zasnovah vsa zemljišča, ki izkazujejo izključno vrednost za kmetijsko proizvodnjo in vsa ostala, katerih namen ni opredeljen za kakšno drugo rabo.
8.2.2.8 Gozdna zemljišča
Za gozdove, ki so v obsegu urbanistične zasnove Senovo je značilna javna uporaba in v večjem delu tudi ekstenzivna parkovna ureditev z ureditvijo pešpoti, počivališč, razgledišč, v rekreacijskih območjih pa še ureditev igralnih polj, trim stez, prostorov za piknike, sankališča.
V točki 8.3 Urbanistična zasnova Kostanjevica (Uradni list RS, št. 13/94, stran 768; v osnovnem planu, Uradni list SRS, št. 7/90, strani 467–469 od točke 4.1.3.1 do vključno 4.1.3.10) se besedilo v celoti črta in na novo glasi:
»8.3 Urbanistična zasnova Kostanjevica na Krki
8.3.1 Uvod
Kostanjevica na Krki je naselje, ki ima na osnovi zgodovinskih dejstev, oblikovanih značilnosti; načina in vsebine življenja njenih prebivalcev nedvomno značilnosti mesta; toda zaradi izjemne majhnosti teh vseh funkcij ni mogla razviti. Značilnost je tudi; da so ruralne poteze, sicer opazne, toda izredno skromne; kar se kaže tudi v številu prebivalcev; ki se ukvarjajo s kmetijstvom.
Toda Kostanjevica ne bo mogla nikoli skriti navezanosti na zemljo, saj je sredi nje posredno, zato ker zadovoljuje obsežno zaledje, ki je povsem ruralno.
Posebna vrednost je zgodovinsko jedro Kostanjevica, ki je na otoku in zaradi svoje starosti; edinstvene lege, oblikovanosti in kulturne dediščine predstavlja izredno pomemben kulturni spomenik.
Z otoka se je naselje širilo ob cestah proti Novemu mestu in Kostanjeviškem Gradu, kasneje je poseglo ob cesti proti Brežicam do roba Krakovskega gozda. Tu se le tudi locirala Kostanjeviška industrija. Z ozirom na to le prišlo v obstoječi organizaciji funkcij do neskladja, saj so te zelo neenakomerno razporejene v prostoru, in delno neugodno strukturirane. Zaradi tega bo potrebno v bodočem razvoju predvideti racionalnejšo in ustreznejšo razporeditev oskrbnih dejavnosti.
Poseben problem bo razporeditev dejavnosti in opredelitev njihovega razvoja v prostoru zaradi izjemne obremenjenosti prostora z varovanimi kmetijskimi zemljišči in kulturno ter naravno dediščino oziroma izredno visoko postavljeno zaščito tako zelo vrednega kulturnega spomenika. Zato je potrebno pristopiti k planiranju izrabe prostora z izredno pazljivostjo in veliko dozo posluha za oblikovanje ustreznih oblikovalskih odnosov med starim, ki živi in novim, ki mora zaživeti zaradi potreb naselja samega.
Glede na to, gre pri planiranju in načrtovanju stanovanjske gradnje v urbanizirane cone usmerjati blokovno gradnjo, ob upoštevanju nizkih gabaritov. Ob tem je načrtovati tudi ustrezno enodružinsko gradnjo.
Razvoj območja, za proizvodne dejavnosti je v zametku opredeljen in ga gre tudi vnaprej negovati s stališča in upoštevanja ustreznega sožitja s kulturnim spomenikom, kot to je Kostanjevica na Krki. Zaradi tega je potrebno predvideti in preusmeriti z otoka vse proizvodne dejavnosti v primernejši prostor že zastavljene industrijske cone.
8.3.2 Urbanistične in oblikovalske zasnove
V oblikovnem in funkcionalnem smislu je Kostanjevica jedro z dvema oziroma tremi podjedri. Otok ima centralni položaj, ki ga bo imel tudi v bodoče.
Osvežitev jedra oziroma otoka kot centralnega območja naselja je predvideno z obnovo, ki naj bi dala celotnemu naselju zagon v razvoju kot še posebno v oživitvi zanimanja za Kostanjevico na Krki v družbeni skupnosti občine, kot tudi v širšem družbenem prostoru republike, federacije in zunaj naših meja. V tako delikatnem prostoru, ki živi za sebe in za druge izven naselja, predvsem zaradi kulturne dediščine, je opredeliti na zelo jasen način sožitje med preteklostjo, sedanjostjo in bodočnostjo v dejavnostih, ki jih naselje že ima in bodočih, ki jih potrebuje.
V tem smislu je poudariti, da se stanovanjska območja realizirajo v smislu sodobnih zahtev humane stanovanjske gradnje. S tem je dvigniti minimum stanovanjskega standarda, posebno v območju prenove. Območje gospodarskih dejavnosti je prilagoditi načelom oblikovanja ostalih območij, posebno kulturno varovanih.
8.3.3 Osnova za podrobno urbanistično urejanje
Ureditvena območja so:
Ožje jedro Kostanjevica-Otok, Malence, Grajska–Dobe, Grajska cesta, Globočice.
8.3.4 Stanovanjska območja
Naslov                 Velikost
                (nove površine)
                       ha
-----------------------------------------------
 1. Malence                0,29
 2. Globočice               1,49
 3. Grajska – Dobe             1,4
 4. Ožje jedro – Kostanjevica – Otok    0,17
Podrobne oblikovalske ureditve za območje stanovanjske gradnje Globočice se določijo z zazidalnim načrtom.
8.3.5 Centralna območja in dejavnosti
Oskrbna dejavnost
Trgovina
Zaradi predvidenega razvoja naselja v smeri turizma je zagotoviti ustrezen razvoj trgovine, zato bo potrebno trgovino prestrukturirati; posodobiti in specializirati. Ojačati bo potrebno trgovino dnevne oskrbe specializirane trgovine in trgovine s tehničnim blagom.
Obrt
V Kostanjevici bo imela obrt osnovo zaradi podpore, ki jo lahko daje turizem, ki je ena izmed prioritet med gospodarskimi panogami. Posebne možnosti razvoja predvidevamo specializirani obrti, obrti storitev, obrti storitve gospodinjstvom. Proizvodna obrt naj bi dopolnjevala proizvodne dejavnosti, zato ji namenjamo prostor v območju industrijsko – obrtne cone Kostanjevica na Krki.
Poleg te vrste v to območje usmerjamo tudi tehnične storitve.
Industrijsko obrtna cona Kostanjevica se zaradi racionalne izrabe prostora in organizacije dejavnosti razširi do ceste proti Malencam in severno do parc.št. 911/519 in del 911/354, k.o. Kostanjevica v velikosti 6,14 ha. Pri presoji organizacije dejavnosti je prišlo do opustitve površin severno od obstoječe industrijske cone zaradi varovanja Krakovskega gozda, ki so se nadomestile v sklopu nove cone.
Programske zasnove za proizvodno obrtne cone se izdelajo ob izdelavi lokacijskega načrta.
Gostinstvo in turizem
Ta dejavnost postaja zaradi razvoja družb širšega prostora izrednega pomena v ekonomskem in prostorskem smislu. Zaradi tega bodo razvijane že obstoječe in bodoče gostinske kapacitete na Otoku, območju Pod Gorjanci, Kostanjeviški grad ter okoliške izletniške točke: Kostanjeviška jama, Gorjanci (Planina, Polom).
Na južnem obrobju Krakovskega gozda (območje Sušina) se izdela preveritev možnosti ureditve turistično zdraviliškega centra. V kartografskem delu plana so prikazane širše potencialne površine. Ureditev nove dejavnosti je potrebno preveriti predvsem z vidika vpliva na območje naravne dediščine (Krakovski gozd), možnosti (obvezne) navezave na kanalizacijsko omrežje ter vsebinske in funkcionalne povezave s Kostanjevico.
Preveri se tudi možnost oskrbe mesta Kostanjevica na Krki s termalno vodo iz vrtine v Krakovskem gozdu in njeno uporabo v rekreacijske namene (bazeni). Koriščenje termalne vode se določi s programsko in projektno nalogo.
Na vhodu v mesto Kostanjevica na Krki se prouči območje za ureditev kmetijsko turističnega naselja, ki bo zajemalo ureditev več bivalnih enot z možnostjo izkoriščanja termalne vode. Na južnem delu Kostanjevice na Krki in na širšem območju zdravstvenega doma pa se proučijo možnosti območja lokacije zdraviliško turističnega programa.
Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati Uredbo o Naturi 2000.
Družbene dejavnosti
Vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Faznost realizacije novih kapacitet je v neposredni povezavi s trendom razvoja prebivalstva in so v vseh novih stanovanjskih območjih predvidene površine tudi za ta namen.
Osnovno šolstvo
V cilju izboljšanja oziroma dviga pedagoškega standarda, ki je že tako visok; so predvidene površine za telesno kulturo in ostalo izvenšolsko dejavnost.
Kultura
Sanirati in razvijati bo vse tiste vsebine, ki so načrtovane v sami vsebini takega izredno pomembnega kulturnega spomenika, kot je Kostanjevica za slovenski in širši prostor. Tej dejavnosti se namenja posebna pozornost.
Upravne javne in finančne službe
Z rastjo Kostanjevice na Krki v splošnem družbenem smislu so načrtovane tudi površine za dejavnosti upravne javne in finančne sfere. Vse te so v funkciji osnovne vrednote, ki jo naselje kaže širšemu prostoru.
Zelenje, šport, rekreacija
Izhajajoč iz pomena naselja so predvideni takšni cilji v telesni kulturi; ki je ena izmed važnejših sfer družbene celote, ki zagotavljajo ustrezne rezultate v razvoju množične rekreacije in tekmovalnega športa.
Zato so namenjene ustrezne površine za vse potrebne telesno-kulturne-objekte, ki jih potrebuje naselje za realizacijo zastavljenih ciljev.
Za rekreacijo ob Krki bomo urejali naslednje površine: kopališče Gmajna in območje za rekreacijo pri Karlčah. Urejena športna igrišča bodo predvsem v sklopu ŠRC pri OŠ Kostanjevica, manjša igrišča pa tudi na drugih primernih lokacijah, ki so razvidne iz kartografskega dela plana.
Za potrebe organizacije športno rekreacijskih potreb osnovne šole se dodajo nove površine za rekreacijo v velikosti 2,25 ha.
Za rekreacijo v naravnem okolju je predvidena površina med potokoma Obrh in Studena ter območje zahodno od stanovanjskih površin v Kostanjevici.
8.3.6 Območje za proizvodne, komunalne in transportno servisne dejavnosti
V območju, ki ga predvidevamo za te dejavnosti so združene ekološko čiste proizvodne dejavnosti tako sekundarnega kot terciarnega sektorja.
Tempo realizacije cone,je odvisen od ekonomskih možnosti ožje; širše družbene skupnosti, interesa gospodarstva in rasti potencialnega zaposlitvenega kontingenta.
8.3.7 Prometno omrežje in naprave
V cestnem omrežju Kostanjevice na Krki, bo prišlo do določenih bistvenih sprememb.
Planirana je izgradnja obvoznice regionalne ceste II. reda 419. Na podlagi programske zasnove natečaja za izvedbe mostu in lokacijskega načrta se bodo uskladile vse podrobnejše ureditve, povezane z novo traso ceste (prekategorizacija cest, avtobusne postaje, parkirišča itd.).
Nova bencinska črpalka je v industrijski – obrtni coni Kostanjevica, sedanje območje črpalke v centru Kostanjevice pa se nameni razvoju mestnih dejavnosti.
8.3.8 Komunalna oskrba in vodnogospodarske ureditve
Oskrba s pitno vodo
Območje Kostanjevice še bo tudi nadalje oskrbovalo z lastnim vodovodnim sistemom. Vire pitne vode bomo zaščitili z opredelitvijo območij vodnih virov in jih primerno zaščitili. Neustrezen vodovodni sistem bomo sanirali.
Odvajanje odpadnih voda
Dopolnili in izboljšali bomo kanalizacijsko omrežje. Komunalne in industrijske vode bomo pred izpustom v Krko očistili na ČN. Istočasno bomo maksimalno izkoristili vse sek. surovine. Brez sanacije problema čiščenja odpadnih voda ni možna intenzivnejša in kvalitetnejša turistična in rekreacijska ponudba Kostanjevice. Pri dimenzioniranju komunalnih naprav bomo upoštevali tudi razvoj industrije in poleg današnjega števila uporabnikov tudi stanovanjske potenciale v prihodnosti.
Odpadne vode mesta Kostanjevica na Krki se vodi na čistilno napravo na severovzhodnem delu mesta. Dogradi se kanalizacijsko omrežje, ki bo zajelo celotno urbano območje.
Oskrba z električno energijo
Zagotovljena bo kvalitetna oskrba z električno energijo v smislu programa transformatorskih postaj; električno prenosno omrežje bo zagotavljalo ustrezen prenos, izvajan bo Program kabliranja.
Oskrba s toplotno energijo
Območje Kostanjevice na Krki nima večjih toplikacijskih sistemov: Sama lega Kostanjevice pa omogoča, kljub velikemu številu individualnih kurišč z nizkimi viri onesnaževanja zraka, da je ozračje relativno čisto. Seveda je pri stanju relativno slabih stanovanjskih objektov in slabe toplotne izolacije potrebno razmišljati o izolaciji stanovanjskih objektov in uvedbi racionalnejšega načina ogrevanja.
Izvedene bodo raziskave termalne vode v neposredni bližini Kostanjevice na Krki in nato bomo preverjali možnosti uporabe toplotne energije tudi za ogrevanje mesta Kostanjevica (posredno ali neposredno).
Preučuje se tudi možnost ogrevanja na lesno biomaso v sklopu obstoječega dela industrijske cone.
Plinovodno omrežje
Predvidena je izgradnja mestnega plinovodnega omrežja, ki se bo napajalo z zemeljskim plinom iz plinskih rezervoarjev, ki so načrtovani v obrtni coni Kostanjevica na Krki.
Telekomunikacije in omrežje zvez
Obstoječe kapacitete zadoščajo tudi za potrebe novih objektov.
Pokopališče
Zaradi dokajšnje zasedenosti obstoječega pokopališča predvidevamo ustrezne nove površine ob njegovem zahodnem delu. Predvidene so površine v velikosti 1 ha.
V sklopu ureditve pokopališča se uredijo mestne zelene površine.
Odlagališče odpadkov
Komunalne in ostale odpadke, primerne za sanitarno deponijo, bomo odlagali na centralno regijsko odlagališče komunalnih odpadkov. Sanirali bomo tudi vsa divja odlagališča.
Problem posebnih odpadkov od industrije bomo reševali v okviru Dolenjske in Posavske regije. Klavnične odpadke bomo uporabili kot sekundarno surovino.
Vodno gospodarske ureditve
Za zmanjšanje poplavnosti območij ob Krki je v delu študija možnosti vodnogospodarskega urejanja struge Krke in odvajanja voda s teh površin. Na območju Kostanjevice, širšega prostora Krakovskega gozda in območja gomilnih grobov Sajevce je vidik varstva naravne in kulturne dediščine v ospredju. Zato bomo vse vodnogospodarske posege izvajali v skladu z varovanjem oblikovnosti v vizuelnem območju urbanističnega. spomenika Kostanjevica in KP Kostanjeviški grad ob upoštevanju, da ne bomo zvišali nevarnosti poplav na samem otoku. S posegi ne bomo prizadeli območja gomilnih grobišč – Sajevce in ne bomo spreminjali vodnega režima na zavarovanem območju Krakovskega gozda.
Preverili bomo, iz vidika varstva naravne dediščine, predvidena melioracijska dela na sotočju potokov Obrh in Studena.
S primerno zaščito bomo odpravili občasna onesnaževanja pitne vode – predvsem zajetji pri izviru Studena in pri Globočicah.
8.3.9 Kmetijska zemljišča
Za kmetijsko dejavnost so namenjene znotraj ureditvenega območja oziroma urbanističnih zasnov vse površine, ki jim ne namenjamo drugo rabo.
Znotraj ureditvenega območja naselja so ostale enklave 1. območja kmetijskega zemljišča, ki so trajno namenjene kmetijstvu.
8.3.10 Gozdna zemljišča
Površinam, ki so znotraj urbanistične zasnove in so pokrite z drevjem, namenjamo parkovno ureditev za namene športno-turistične rekreacije.«
11. člen
Priloge odloka so tekstualne in kartografske dokumentacije:
– KARTE TTN M 1:25000
1. Zasnova namenske rabe površin
2. Zasnova prometnega omrežja
3. Zasnova energetskega omrežja
4. Zasnova komunalnega omrežja
5. Zasnova varovanih, zavarovanih območij in omejitev
6. Predlogi sprememb namenske rabe
7. Zasnova možnosti namakanja kmetijskih zemljišč
– KARTA TTN M 1:50000
Zasnova sanacij
– KARTE DKN M 1: 5000
1. Zasnova namenske rabe površin z varovanimi in zavarovanimi območji
– Urbanistična zasnova Krško z Leskovcem*
– Urbanistična zasnova Brestanica*
– Urbanistična zasnova Senovo*
– Urbanistična zasnova Kostanjevica na Krki*
* sestavni del urbanističnih zasnov je poleg kartografske dokumentacije tudi tekstualni del
2. Namenska raba površin z varovanimi in zavarovanimi območji – 67 listov
3. Načini urejanja prostora z vrstami prostorsko izvedbenih aktov – 30 listov
– Programska zasnova za poslovni kompleks Drnovo.
12. člen
Odlok in kartografsko dokumentacijo hranijo Občina Krško, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za prostorski razvoj, Ljubljana in Upravna enota Krško.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-2/2001-503
Krško, dne 8. julija 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti