Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2004 z dne 19. 7. 2004

Kazalo

3489. Program priprave za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Grivče II, stran 9595.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.) in 59. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97) je župan Občine Ajdovščina sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Grivče II
1. OCENA STANJA IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
1.1 Meje in opis naravnega prostora
Območje zazidalnega načrta obsega reliefno precej razgiban teren, ki se dviguje proti severovzhodu. Območje predvideno za individualno in vrstno stanovanjsko gradnjo je na pobočju severno od mesta Ajdovščina in južno ter jugovzhodno od zaselka Grivče.
1.2 Programska urbanistična in arhitektonska zasnova
Občina Ajdovščina namerava na obravnavanem območju spremeniti obstoječi zazidalni načrt Grivče II in ga razširiti proti vzhodu do obstoječe pozidave individualnih in vrstnih stanovanjskih hiš. Sprememba obstoječega zazidalnega načrta je bila potrebna zaradi neracionalne dispozicije pozidave (prevelike parcele glede na stroške komunalne opreme območja) in potencialnih investitorjev na območju.
2. PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
2.1 Veljavna prostorska in urbanistična dokumentacija
Pri pripravi posebnih strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Grivče II bo načrtovalec, poleg veljavnih zakonov in predpisov, upošteval na območju zazidalnega načrta veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo.
2.2 Obseg priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obsega:
– pregled veljavnih državnih in občinskih prostorskih planskih aktov,
– pregled predhodno izdelanih gradiv, študij in druge dokumentacije,
– pripravo potrebnih strokovnih gradiv,
– izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– izdelava usklajenega dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
– izdelava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
2.3 Naročniki, investitorji in izdelovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter spremljanje izdelave
Naročnik in investitor lokacijskega načrta za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Grivče II je Občina Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: pripravljalec in naročnik ZN) in Castrum d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: naročnik ZN).
V skladu z zakonom o javnih naročilih, bo na podlagi zbiranja ponudb za izbiro najboljšega ponudnika za izdelavo lokacijskega načrta, izbran izdelovalec (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec ZN).
Pripravo strokovnih podlag ter predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo spremljala strokovna služba Občine Ajdovščina.
3. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVE
3.1 Predhodno izdelana gradiva, študije, naloge in druga dokumentacija
– Temeljni topografski načrt
– Skupinska pozidava, Idejna zasnova (Castrum d.o.o., št. C-63/2001, februar 2004)
3.2 Strokovna podlage, ki jih je potrebno pripraviti pred izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– geodetsko topografski načrt v M = 1:1000, reambuliran in potrjen na Geodetski upravi RS, ki vključuje tudi podatke o komunalnih vodih, ter druge geodetske podloge, izdelane v skladu s Pravilnikom o vsebini geodetskih podlog za pripravo prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 17/85) – M= 1: 5000 za situacijski prikaz prostorskih ureditev, M = 1: 1000 za prikaz ureditvenih situacij,
– zemljiško katastrski načrt območja zazidalnega načrta, izdelan v M 1: 1000, potrjen na Geodetski upravi RS,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– strokovne podlage, izdelane v skladu z Navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), v kolikor ne bo v nasprotju z izvršilnimi predpisi do njihove izdaje na podlagi 167. člena ZureP-1,
– projektna dokumentacija za prometno in komunalno infrastrukturo – idejni projekti,
– geološko in geotehnično poročilo,
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz zahtev pridobljenih smernic.
Pred izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta mora Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, zagotoviti izdelavo naravovarstvenih smernic v skladu z 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 7/99) in jih posredovati pripravljalcu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Strokovna rešitev za realizacijo odločitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se bo praviloma pripravljala variantno, razen v primeru, ko se ugotovi, da je primerna le ena rešitev.
4. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pa mnenje so:
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Nova Gorica,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Nova Gorica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Nova Gorica,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica,
– Elektro Primorska d.d., PE Nova Gorica,
– Telekom Slovenije, PE Nova Gorica,
– Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.,
– Občina Ajdovščina, občinske ceste in javne poti,
– Adriaplin d.o.o.,
– GEOSS d.o.o.,
– vse tangirane krajevne skupnosti: KS Ajdovščina.
5. POSTOPEK SPREJEMANJA Z ROKI IN ZADOLŽITVAMI
Pripravljalec ZN bo sklical prostorsko konferenco minimalno 8 dni pred sprejemom programa priprave za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta. Udeleženci prostorske konference so organi in organizacije, ki sodelujejo v postopku priprave in sprejemanja zazidalnega načrta.
Pridobitev smernic za načrtovanje
– pripravljalec ZN zagotovi gradivo za pridobitev smernic (idejna zasnova oziroma programska zasnova) v 5 dneh po sprejemu programa priprave. Pripravljalec ZN zaprosi nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki, za smernice za načrtovanje prostorske ureditve;
– nosilci urejanja prostora bodo smernice podali v roku 30 dni od prejetja vloge;
– načrtovalec ZN izdela analizo pridobljenih smernic in izdela usmeritve za načrtovane prostorske ureditve v 15 dneh od prejema smernic;
– delovna skupina za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta potrdi usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.
Izdelava strokovnih podlag in predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– pripravljalec oziroma načrtovalec ZN zagotovi izdelavo strokovnih podlag, določenih v 3. točki programa priprave v 45 dneh od potrditve usmeritev za načrtovanje prostorske ureditve;
– načrtovalec ZN izdela predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag;
– delovna skupina pregleda predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 15 dneh po prevzemu in poda mnenje;
– načrtovalec ZN popravi predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v 15 dneh po pridobitvi mnenja delovne skupine;
– pripravljalec ZN 15 dni pred objavo javne razgrnitve predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta skliče prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta pridobijo mnenja lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
Javna razgrnitev in javna obravnava
– župan s sklepom odredi javno razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v prostorih Občine Ajdovščina oziroma v vseh tangiranih krajevnih skupnostih;
– javna razgrnitev traja najmanj 30 dni;
– načrtovalec ZN v sodelovanju s pripravljalcem ZN v času javne razgrnitve organizira najmanj eno javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane ureditve;
– pripravljalec ZN obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve ter javne obravnave z objavo v dveh medijih;
– pripravljalec ZN v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov. Pripravljalec in načrtovalec ZN v sodelovanju z delovno skupino za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta proučita pripombe in predloge;
– pripravljalec ZN pripravi predlog stališč do pripomb glede njihovega upoštevanja;
– pripravljalec ZN s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje;
– župan s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– pripravljalec ZN zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov;
– načrtovalec ZN izdela dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta najkasneje v 30 dneh po prevzemu vseh morebitnih dopolnjenih strokovnih podlag;
– načrtovalec ZN zagotovi gradivo za pridobitev mnenj;
– pripravljalec ZN pozove nosilce urejanja prostora, določene v 4. točki programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta;
– nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge;
– načrtovalec ZN pridobi mnenje delovne skupine za spremljanje izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v času pridobivanja mnenj;
– na podlagi vseh pridobljenih mnenj načrtovalec ZN izdela usklajen dopolnjen predlog lokacijskega načrta v 15 dneh.
Sprejem sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Svetu Občine Ajdovščina v sprejem. Sestavni del gradiva so tudi stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave.
6. SPREJETJE ODLOKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
Svet Občine Ajdovščina bo na predlog župana občine sprejel spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za Grivče II z odlokom. Odlok bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ajdovščina, dne 12. julija 2004.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti