Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2537. Zakon o davčnem postopku (ZDavP-1)
2538. Zakon o dohodnini (ZDoh-1)

OBČINE

Beltinci

2539. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
2540. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Beltinci
2541. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci

Bled

2542. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled

Bohinj

2543. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Bohinj za leto 2003

Črnomelj

2544. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2003
2545. Sprememba in dopolnitev sklepa o razglasitvi arheološkega najdišča Pastoralni center za kulturni spomenik lokalnega pomena
2546. Sklep o višini parkirnine

Divača

2547. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Sežana za območje Občine Divača
2548. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača
2549. Pravilnik o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača
2550. Pravilnik o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača
2551. Pravilnik o spremembi pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Divača

Dobje

2552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2003

Dobrna

2553. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o Zazidalnem načrtu za del Zdraviliškega kompleksa v Dobrni

Dobrovnik

2554. Dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Dobrovnik

Dol pri Ljubljani

2555. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa v Beričevem za kulturni spomenik lokalnega pomena
2556. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dol pri Ljubljani
2557. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Kamnik

2558. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda s področja varstva predšolskih otrok vzgojno-varstvenega zavoda Antona Medveda Kamnik
2559. Program priprave lokacijskega načrta B7 Kovinarska - vzhodni del

Komen

2560. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen
2561. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen

Koper

2562. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Ob Kolodvorski" v Kopru
2563. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (spremembe 2004 - golf igrišče v Osapski dolini)

Lendava

2564. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lendava
2565. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za nižinski del Občine Lendava
2566. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za gričevnat del Občine Lendava
2567. Sklep o spremembi kartografskega dela PUP
2568. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi javnega športnega objekta občinskega pomena v Občini Lendava
2569. Pravilnik o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Občini Lendava

Ljubljana

2570. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje - Vevče - Kašelj

Markovci

2571. Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika za leto 2004

Medvode

2572. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu

Nova Gorica

2573. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003
2574. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica
2575. Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica
2576. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Osilnica

2577. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2003

Pivka

2578. Odlok o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Pivka

Postojna

2579. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2002

Rogaška Slatina

2580. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Rogaška Slatina
2581. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
2582. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina

Sevnica

2583. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica
2584. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Slovenj Gradec

2585. Odlok o povprečni gradbeni ceni in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec
2586. Sklep o soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Slovenske Konjice

2587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice
2588. Odlok o spremembah in dopolnitvah delov zazidalnega načrta ob Mizarski ulici - za skupino investitorjev

Sveti Jurij ob Ščavnici

2589. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2003

Škofljica

2590. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe

Veržej

2591. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2003

Žalec

2592. Odlok o turističnem vodenju na ravni turističnega območja Občine Žalec
2593. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1172/2 k.o. Šempeter

Žetale

2594. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2595. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Žužemberk

2596. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
2597. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti