Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2544. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2003, stran 7213.

Na podlagi 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 20. in 21. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 22. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje:
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I.   SKUPAJ PRIHODKI                 1.921,123.019,43
II.  SKUPAJ ODHODKI                 1.866,855.680,65
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)           54,267.338,78
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB:
IV.  PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL
    IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ.                    –
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITAL. DELEŽEV                  9,466.667,00
VI.  PREJETE MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREM. KAPITAL.                       –
    DELEŽEV (IV.–V.)                  –9,466.667,00
VII.  SKUPNI PRESEŽEK (I.+IV.) – (II.+V.)        44,800.671,78
C)   RAČUN FINANCIRANJA:
VIII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA               75,000.000,00
IX.  ODPLAČILA DOLGA                  104,192.210,93
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.–IX.)           –29,92.210,93
XI.  POVEČANJE SREDSTEV
    NA RAČUNIH (VII.–X.)                15,608.460,85
3. člen
Pregled in razpored prihodkov in odhodkov občine za leto 2003 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-4/2002
Črnomelj, dne 23. aprila 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.