Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2596. Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč, stran 7288.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 29. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 27/02) ter 9. in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 13. redni seji dne 29. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa način izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč v Občini Žužemberk (v nadaljevanju: pokopališke dejavnosti).
2. člen
Pokopališka dejavnost je lokalna gospodarska javna služba in zajema opravljanje pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč na pokopališčih Žužemberk, Dvor, Sela pri Ajdovcu, Vrhovo, Šmihel, Veliko Lipje, Hinje in Žvirče.
3. člen
Pokopališka služba se izvaja na pokopališču in zajema:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščito sosednjih grobov,
– prvo ureditev groba,
– izvajanje prekopov in pokopov,
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– vodenje evidence umrlih,
– opravljanje drugih storitev, ki jih določa zakon in podzakonski akti.
4. člen
Pogrebna služba se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema naslednje storitve:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– pomoč pri oddajanju grobnih prostorov v najem, pomoč pri sklepanju najemnih pogodb,
– obračunavanje najemnin in vodenje evidence grobov na posameznih pokopališčih,
– izvajanje pogrebne dežurne službe,
– opravljanje drugih storitev, ki jih določa zakon in podzakonski akti.
5. člen
Urejanje pokopališč je služba, ki obsega vzdrževanje pokopališč, delitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela:
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti, odstranjevanje snega ter čiščenje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenja katastra pokopališč.
6. člen
Izvajalec javne službe na področju opravljanja pokopališke dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalec) je pravna oseba ali samostojni podjetnik, v skladu s prepisi in splošnimi akti Občine Žužemberk, opravlja to storitev na območju Občine Žužemberk.
7. člen
Uporabnik storitev (v nadaljevanju: uporabnik) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki je ali namerava postati najemnik grobnega mesta na pokopališčih na območju Občine Žužemberk in ki zahteva storitev opredeljeno v 3. in 4. členu tega odloka.
Izvajalec nudi storitve uporabnikom pod pogoji, predpisanimi z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
8. člen
Uporabniki storitev javne službe, ki je predmet tega odloka, imajo naslednje pravice:
– pravico uporabe storitev gospodarske javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem odlokom, ter drugimi akti,
– pravico do kakovostne storitve,
– pravico do pritožbe v primeru nekakovostne storitve, pri čemer so o tem dolžni najprej obvestiti izvajalca in šele zatem pristojni občinski organ.
9. člen
Obveznosti uporabnikov javne službe pa so naslednje:
– obveznost uporabe storitve izvajalca javne službe,
– obveznost plačila uporabe objektov in storitev,
– obveznost spoštovanja navodil izvajalca in drugih predpisov.
Kolikor uporabnik ne izpolnjuje gornjih pogojev, je izvajalec pokopališke službe to takoj dolžan sporočiti občinskemu organu in pristojnemu inšpektorju.
II. ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJANJA POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI
10. člen
Gospodarska javna služba opravljanja pokopališke dejavnosti, se v Občini Žužemberk opravlja kot koncesionirana služba.
Koncesija se podeli izvajalcu javne službe opravljanja pokopališke dejavnosti (v nadaljevanju: izvajalcu), ki je lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje vse pogoje, ki so predpisani s splošnimi pravnimi akti.
11. člen
Koncesija se podeli za celotno območje Občine Žužemberk.
Pogoji za podelitev koncesije, se skladno s tem odlokom, določijo v odloku o podelitvi koncesije (s koncesijskim aktom).
12. člen
Izvajalec ima pravico do:
– izvajanja vseh pokopaliških in pogrebnih storitev, ter urejanja pokopališč,
– obračunavanja storitev po veljavnem ceniku,
– zbiranja podatkov uporabnikov za vodenje evidenc,
– izvajanje vseh drugih storitev, ki jih določa zakon in podzakonski akti.
III. VODENJE EVIDENC
13. člen
Izvajalec vodi evidence:
– evidenca o sklenjenih najemnih pogodbah,
– evidenca o najemu mrliških vežic,
– evidenca umrlih, ki so pokopani na pokopališčih,
– evidenca o vrstah grobov na posameznih pokopališčih,
– evidenca prihodkov in izdatkov oziroma ustrezno finančno poslovanje ter
– kataster komunalnih naprav na pokopališčih.ž
IV. IZVAJANJE STORITEV
14. člen
Izvajalec je dolžan izvesti naročeno storitev v skladu z veljavnimi predpisi in v dogovoru z uporabnikom. Izvajalec je dolžan zagotavljati gospodarsko javno službo na dolgi rok z najnižjimi stroški, oziroma po dani ceni zagotavljati najvišjo raven javne službe.
V. CENE STORITEV IN PLAČEVANJE
15. člen
Cene storitev se določajo skladno z zakonom in drugimi predpisi.
Cene pokopaliških in pogrebnih storitev v obliki sklepa sprejme Občinski svet občine Žužemberk na predlog izvajalca.
16. člen
Pokopališka dejavnost se financira iz najemnin za grobove, prihodkov od plačanih storitev ter drugih virov.
VI. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska uprava.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
18. člen
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek fizično osebo, ki krši določila 9. člena tega odloka.
Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje z denarno kaznijo 200.000 SIT pravna oseba, 150.000 SIT pa posameznik, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem samostojne dejavnosti.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek iz drugega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
19. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec, če obračuna ceno storitve v neskladju s tem odlokom ali sklepom o določitvi cen oziroma, če na pisni poziv ni opravil storitve v predpisanem času.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-07/2004-899
Žužemberk, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.