Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2569. Pravilnik o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Občini Lendava, stran 7255.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02, odl. US objavljene v Uradnem listu RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 59/99), 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) in na podlagi navodil Ministrstva za šolstvo, znanost in šport št. 011-26/2002 z dne 23. 5. 2002 in 2. 7. 2002 je Občinski svet občine Lendava na 10. seji dne 26. 4. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o pripravi, izvajanju in vrednotenju športnih programov v Občini Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Lendava določa pripravo, izvajanje in vrednotenje športnih programov v Občini Lendava.
2. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva in njihova združenja;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci športnih programov. Prednostno se obravnava športne programe, ki imajo zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci iz prejšnjega člena tega pravilnika pod naslednjimi pogoji:
– da imajo sedež v Občini Lendava,
– da so registrirani in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo,
– da imajo društva urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da vsako leto redno dostavijo poročila o članstvu, rezultatih, realizaciji programov, planu za prihodnje leto in zaključni račun.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Sofinancira se naslednja vsebina športnih programov:
– športna vzgoja otrok, mladine, študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– organizacija športnih prireditev,
– informatika in založništvo,
– izgradnja in obratovanje športnih objektov, kjer se izvaja letni program športa,
– delovanje športnih društev in zvez,
5. člen
Za vzdrževanje športnih objektov občinskega značaja skrbi režijski obrat Občine Lendava v sodelovanju z upravljalcem športnega objekta. Ob tem je potrebno izdelati letni načrt vzdrževanja določenega objekta.
Investicijske aktivnosti na področju športa, ki jih financira občina, se pripravljajo v okviru oddelka za investicije in prostorsko planiranje pri Občini Lendava.
III. POSTOPEK IZBORA
6. člen
Letni program športa sprejme občinski svet. Z letnim programom športa se Občina Lendava kot lokalna skupnost odloči, katere vsebine in programe znotraj posameznih vsebin bo v proračunskem letu sofinancirala.
Za vsako področje dejavnosti, ki se opredeli v letnem programu športa se določi predvideni obseg, potrebna višina sredstev, način in merila razdelitve sredstev ter izvajalci oziroma upravičenci za pridobitev teh sredstev.
7. člen
Občina Lendava objavi javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna za prihodnje leto. Programi, s katerimi izvajalci kandidirajo, morajo biti potrjeni s strani pristojnega organa izvajalca in pripravljeni v skladu z navodili razpisnih pogojev.
Objava javnega razpisa mora vsebovati: predmet javnega razpisa, pogoje sofinanciranja, rok in način prijave, vsebino vloge, informiranje kandidatov, postopek obravnave vlog in okvirni znesek razpisa.
Razpisni postopek vodi petčlanska komisija imenovana s strani župana. Tri člane komisije lahko predlaga Športna zveza Lendava.
8. člen
Športna zveza Lendava opravi strokovni pregled prispelih vlog, programov in zaključnih poročil, ki jih oceni na podlagi meril za vrednotenje športnih programov v občini Lendava ter pripravi predlog višine sofinanciranja in ga predloži komisiji. Komisija pregleda celotno dokumentacijo javnega razpisa skupaj s predloženim razdelilnikom sredstev ter predlaga županu sprejem sklepa o izbiri izvajalcev. Pred izdajo sklepa o izbiri izvajalcev župan pridobi mnenje odbora za šport in rekreacijo pri Občinskem svetu občine Lendava.
9. člen
Osnutek letnega programa športa pripravi strokovna služba občinske uprave v sodelovanju s strokovno službo Športne zveze Lendava in drugimi strokovnimi sodelavci s področja športa.
Pred obravnavo na občinskem svetu Občine Lendava predlog letnega programa obravnavata Športna zveza Lendava in odbor za šport in rekreacijo pri občinskem svetu, ki podata sugestije in mnenja k predloženemu predlogu programa.
10. člen
Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci športnih programov pogodbo o sofinanciranju izvedbe športnih programov (v nadaljevanju: pogodba).
Pogodba opredeljuje: vsebino in obseg programa, čas realizacije programa, višina dodeljenih sredstev, pričakovane rezultate in druge medsebojne pravice in obveznosti. Fotokopijo pogodb prejme Športna zveza Lendava zaradi spremljanja in izvajanja programov.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti Športni zvezi, ki o tem poroča strokovni službi občinske uprave.
Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinja finančna sredstva, ki morajo biti uporabljena v skladu z namenom in terminskim planom izvajanja.
11. člen
Strokovna služba občinske uprave ob sodelovanju Športne zveze Lendava spremlja namensko porabo sredstev in izvajanje letnega programa športa:
– z možnostjo kadarkoli preverjati namensko porabo sredstev,
– s poročili o poteku letnega programa športa in porabi sredstev,
– z zaključnim poročilom.
Strokovna služba občinske uprave in Športna zveza Lendava enkrat letno poročata odboru za šport in rekreacijo pri občinskem svetu Lendava in občinskemu svetu Lendava o realizaciji letnega programa ter doseženih ciljih.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Izvajalci letnih programov so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu s tem pravilnikom in dajati pristojnemu organu morebitna dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
13. člen
Vrednost sofinanciranja športnih programov je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za področje športnih dejavnosti.
14. člen
Merila za vrednotenje športnih programov v Občini Lendava so sestavni del tega pravilnika in jih sprejme Občinski svet občine Lendava.
15. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Lendava (Uradni list RS, št. 108/01).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za vrednotenje športnih programov v letu 2004.
Št. 01503-0036/2004
Lendava, dne 26. aprila 2004.
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.
                    PRILOGA
               MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
                PROGRAMOV V OBČINI LENDAVA

  RAZLAGA NEKATERIH ČLENOV PRAVILNIKA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI
LENDAVA

  I. Šport otrok in mladine
  1. Predšolska mladina (do 6 let)
  Program:
  – Zlati sonček
  – Športna značka
  Vrednostni elementi:
  – Propagandni material (tekmovalne knjižice, plakati, priročniki)
  – Priznanja
  Izvajalci:
  – Športna značka I.
  – Zlati sonček VVD
  2. Osnovnošolska mladina
  Program:
  – tekmovanja:  občinska
           regijska
           državna prvenstva
  – Športna značka II., III.
  Kriteriji: – tekmovanja: – občinska: objekti, sodniki, priznanja, organizacija
  – višja: vodenje, prevoz, prehrana, štartnina
  Izvajalci:  – šola
         – ŠŠD
         – ŠZ
  3. Srednješolska mladina (do 19 let)
  Program:  – šolska tekmovanja
        – regijska in državna prvenstva
  Kriteriji: – višja regijska: organizacija tekmovanja, objekt (najemnina, če ni
šolski), priznanja, sodniki, prevoz, startnina, spremstvo

  Izvedba: javni razpis
  II. Šport v društvih
  1. Šport mladih za dosežek – INDIVIDUALNI ŠPORT
  (športna vzgoja nadarjenih mladih športnikov)
  Program: – osnovni: treningi (vadbe)
  – dodatni: uradni tekmovalni
  Kriteriji: a) trenažni program – strokovni kader, objekt
  I. stopnja (otroci)  160 ur/skupina (do 10 let)
  II. stopnja      200 ur/skupina (od 10 do 13 let)
  III. stopnja      240 ur/skupina (od 13 do 15 let)
  Opomba: število udeležencev po normativih Nacionalne Panožne Zveze.
  b) tekmovalni program – sodniški stroški
  Vrednostni elementi: – strokovni kader
  – objekti
  Izvajalci: – registrirana športna društva
  1. Športna vzgoja nadarjene mladine (od 15 do 19 let) KOLEKTIVNI ŠPORT
  Program: – trenažni program panoge
  – dodatni tekmovalni program
  Kriteriji: a) trenažni program   – strokovni kader
  I. stopnja (od 15 do 19 let)    – 300 ur/skupina
  II. stopnja (od 17 do 19 let)    – 360 ur/skupina
  Opomba: število udeležencev na vadbi po normativih Nacionalne Panožne Zveze.
  b) tekmovalni program – sodniški stroški
  Vrednostni elementi: – strokovni kader
  – objekt
  Izvajalci: registrirana športna društva
  Opomba:
  Korekcijski faktorji:
  – starejši mladinci in mladinke (od 17 do 19 let) v kolektivnih športih
  I. državna liga:    320 ur
  II. državna liga:   280 ur
  III. državna liga:   240 ur
  1. Kakovostni šport
  a) Odrasli – individualni šport
  Program: – osnovni: trenažni program panoge
  – dodatni: uradni tekmovalni program
  Kriteriji: – trenažni program320 ur/skupina (od 8 do 10 udeležencev)
  – tekmovalni program sodniški stroški
  Vrednostni elementi: – strokovni kader
  – objekti
  Izvajalci: – registrirana športna društva
  – posamezniki, ki tekmujejo na drž. prv. panoge
  (prvenstvo, pokal, jakostna lestvica)
  b) Odrasli – kolektivni športi I. državne lige
  Program: – osnovni: trenažni programi panoge
  – dodatni: uradni tekmovalni programi
  Kriteriji: – trenažni programi 440 ur/ skupina (20 udeležencev)
  – tekmovalni programisodniški stroški
  Vrednostni elementi: – strokovni kadri
  Izvajalci: – registrirana športna društva
  – ekipa, ki tekmuje v I. državni ligi
  – Odrasli kolektivni športi II. državne lige
  – vse isto le trenažni program je 360 ur/skupino (20 udeležencev)
  – Odrasli kolektivni športi III. Državne lige
  – vse isto le trenažni program je 280 ur/skupino (20 udeležencev)
  2. Dodatki za športne dosežke:
  a) Športniki po kategorizacijo OKS – priznava se dodatek po kategorizacijah
(individualno):
   a) Mladinski razred    60 točk/mesečno
   b) Državni razred     90 točk/mesečno
   c) Perspektivni razred  120 točk/mesečno
   d) Mednarodni razred   150 točk/mesečno
   e) Svetovni razred    200 točk/mesečno
  b) Dodatek za športne dosežke (društvom-vrednosti so izražene v točkah):

  +-----------+----------------+-----+--------+------+
  |      |        |člani|mladinci|kadeti|
  +-----------+----------------+-----+--------+------+
  |– posamezno| I. mesto na DP| 1000|   800|  500|
  |za osvojeno|        |   |    |   |
  +-----------+----------------+-----+--------+------+
  |      | II. mesto na DP| 800|   500|  300|
  +-----------+----------------+-----+--------+------+
  |      |III. mesto na DP| 500|   300|  100|
  +-----------+----------------+-----+--------+------+
  |      |        |   |    |   |
  +-----------+----------------+-----+--------+------+


  EKIPA
  +------------------------+----------------+---------------+-------------------+
  |I. Rangiranje šport.  |II. Št.     |III. Št. ekip v|IV. Liga po    |
  |panog v državnem in   |športnikov v  |ligi      |turnirjih     |
  |lokalnem merilu     |ekipi      |        |          |
  +----+-----------+-------+-------+--------+------+--------+---------+---------+
  |1. |Nogomet  |5000  |12-16 |5000  |9-12 |5000  |do 1/dan |5000 točk|
  |  |Judo    |točk  |    |točk  |   |točk  |     |     |
  +----+-----------+-------+-------+--------+------+--------+---------+---------+
  |2. |Speedway  |3000  |8-11  |3000  |7-8  |3000  |do 2/dan |2000 točk|
  |  |Kegljanje |točk  |    |točk  |   |točk  |     |     |
  |  |Košarka  |    |    |    |   |    |     |     |
  |  |Badminton |    |    |    |   |    |     |     |
  |  |Namiz.   |    |    |    |   |    |     |     |
  |  |tenis   |    |    |    |   |    |     |     |
  |  |Strelstvo |    |    |    |   |    |     |     |
  +----+-----------+-------+-------+--------+------+--------+---------+---------+
  |3. |Atletika  |2000  |5-7  |2000  |5-6  |2000  |do 3/dan |1000 točk|
  |  |Šah    |točk  |    |točk  |   |točk  |     |     |
  |  |Tenis   |    |    |    |   |    |     |     |
  |  |Taekwoondo |    |    |    |   |    |     |     |
  +----+-----------+-------+-------+--------+------+--------+---------+---------+
  |4. |Letalstvo |1000  |do 4  |1000  |do 4 |1000  |4 ali  |500 točk |
  |  |Rolanje  |točk  |    |točk  |   |točk  |več/dan |     |
  +----+-----------+-------+-------+--------+------+--------+---------+---------+

   ČLANI          MLADINCI do 19 let
  +---------+--------+----+------------------+
  | I. liga.|1. mesto|100%|50%        |
  +---------+--------+----+------------------+
  |     |2. mesto|75% |30%        |
  +---------+--------+----+------------------+
  |     |3. mesto|60% |20%        |
  +---------+--------+----+------------------+
  |II. liga |1. mesto|60% |20%        |
  +---------+--------+----+------------------+
  |     |2. mesto|45% |15%        |
  +---------+--------+----+------------------+
  |     |3. mesto|35% |10%        |
  +---------+--------+----+------------------+
  |III. liga|1. mesto|35% |10%        |
  +---------+--------+----+------------------+
  |     |2. mesto|28% |7%        |
  +---------+--------+----+------------------+
  |     |3. mesto|20% |4%        |
  +---------+--------+----+------------------+

  Namenjena sredstva za nagrade znašajo 10% proračunskih sredstev. Kolikor dosežki
društev oziroma klubov presežejo namenska sredstva, se le-ta procentualno zmanjšajo
v okvir razpoložljivih sredstev in sicer sorazmerno za vsak klub oziroma društvo.

  a) Nastopi na uradnih mednarodnih tekmovanjih:
  Člani – 500 točk (1x letno) na tekmovalca
  Mladinci – 300 točk (1x letno) na tekmovalca
  Kadeti – 300 točk (1x letno) na tekmovalca
  (sofinanciranje potovalnih in bivalnih stroškov)
  Opomba: Sredstva se odobrijo na podlagi vloge in s predložitvijo uradnega
dokumenta Panožne Zveze (uvrstitev v reprezentanco, uvrstitev na svetovno ali
evropsko prvenstvo, sredozemske igre in olimpijske igre mladih – EYOD).
  b) Priprave kategoriziranih športnikov in članov reprezentančnih selekcij:
  – člani    500 točk
  – mladinci   400 točk
  – kadeti    300 točk
  1 x letno na tekmovalca (sofinanciranje bivalnih stroškov in stroškov prehrane)

  III. Športna rekreacija
  Program: – osnovni:
  Interesna panožna dejavnost udeležencev, ki niso vključeni v kakovostni in
vrhunski šport, občinske športne igre, občinske nogometne lige
  Kriteriji: – objekt 80 ur/skupina (20 udeležencev)
  Vrednostni element: – objekt
  – sodniški stroški pavšal
  Izvajalci: – športna društva
  Opombe: pri dejavnosti planincev, tabornikov in športnih rekreativcev se
obravnava 40 ur za objekt /skupina 20 udeležencev.

  IV. Šport invalidov
  Upošteva se program društva paraplegikov Pomurja. Sofinanciranje športnega
programa.
  V. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
  Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo
le izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega pravilnika.
  Pogoje za sofinanciranje šolanja so:
  Izvajalec športnih programov, športna zveza in kandidat podpišejo pogodbo, v
kateri se kandidat zavezuje, da bo po končanem šolanju še najmanj 4 leta deloval kot
vaditelj ali trener v tej športni panogi v občini Lendava.
  Ostali pogoji se določijo v pogodbi, ki jo podpišejo kandidat, športna zveza in
izvajalec.
  Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se po
sklepu IO športne zveze lahko sofinancira:
  – prijavnina (kotizacija)
  – dnevnice
  Sofinanciranje se izvede na podlagi javnega razpisa. Upravičenost teh sredstev
se preverja z dokumentaciji, ki jo izvajalec oziroma upravičenec sredstev predloži k
poročilu o uporabi sredstev v tekočem letu.

  VI. Promocijska dejavnost, športne prireditve
  Vrednotijo se športne prireditve za popularizacijo športa v občini in navzven,
memorialna srečanja (turnirji), zaključna tekmovanja državnih prvenstev (finale), ki
jih kot organizatorji prevzamejo športne organizacije občine Lendava, ter
propagandne prireditve državnih selekcij.
  Sredstva za ta namen se črpajo iz letnega programa Športne zveze Lendava in iz
združenih sredstev za skupno promocijo.
  1.  Memorialni turnirji
     športnih društev v občini       100 točk
  2.  Državna prvenstva posameznikov
     mlajših selekcij (do 15 let)     300 točk
  3.  Državna prvenstva posameznikov
     mladinskih selekcij (do 19 let)    500 točk
  4.  Državna prvenstva posameznikov
     starejših selekcij          1000 točk
  5.  Mednarodno odprto prvenstvo:
  Odprta mednarodna prvenstva, uveljavljeni mednarodni turnirji izven rednega
programa na državni ravni.
   a)  Mlajših kategorij do 19 let     1500 točk
   b)  Starejših kategorij         3000 točk

  6. Sofinanciranje pomembnih mednarodnih športnih prireditev v organizaciji
panožne športne zveze in športnega društva v občini 4000 točk
  Na osnovi programov športnih društev se postavka planira v predloženi obliki.
Realizacija je pogojena z izvedbo in višino sredstvi za tekoče leto na tej postavki.

  VII. Priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim društvom
  1. Priznanja ŠZ Lendava za športne dosežke v minulem letu. Organizacija in
izvedba prireditve, priznanja, plakete (darila).
  2. Obletnice športnih društev – 10, 20, 30, 40, 50 ...let. (po 100 točk za
okroglo desetletje)
  3. Priložnostna darila, praktične ali denarne nagrade za dosežene športne
uspehe.
  Pogoji za podelitev priznanj se urejajo s posebnim pravilnikom.

  VIII. Informatika in založništvo
  Zagotovijo se sredstva za:
  – vodenje evidence o lendavskem športu.

  IX. Mednarodna dejavnost
  Po programu Mednarodne komisije in v dogovoru z Športno zvezo Županije Zala
(Zalaegerszeg). Vrednostni element: skupaj po panogah

  X. Strokovna, administrativna in računovodska dela (prijava na razpis)
  za realizacijo programa in nalog Športne zveze:
  – za potrebe skupnega programa
  – za potrebe organov Športne zveze Lendava
  – za potrebe organov OKS/ZŠZ
  Vrednostni elementi:
  – tehnično-administrativni stroški
  – pogodbena dela (sekretar, računovodstvo)
  – potni stroški – dnevnice organov
  Vrednost urne postavke in vrednost točke določi glede na razpoložljiva proračuna
v letu komisija, ki jo imenuje župan.