Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2575. Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica, stran 7267.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94, 17/97), šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) in 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Nova Gorica ureja dejavnost oglaševanja na objektih in napravah za oglaševanje, postavljenih na javnih površinah in površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica, oglaševanje na teh površinah v času volilne kampanje, oglaševanje krajevnih skupnosti ter neprofitnih organizacij in društev, prepovedi v zvezi z oglaševanjem, nadzorstvo in sankcioniranje kršitev tega odloka.
2. člen
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
3. člen
Oglaševanje je dejavnost, ki zajema reklamiranje in obveščanje javnosti ter se izvaja s pomočjo naslednjih objektov ali naprav za oglaševanje (oglasna mesta), ki se delijo:
1. po namenu na tiste, ki služijo za:
a) reklamiranje proizvodov in proizvodnih storitev,
b) obveščanje o javnih zborovanjih, prireditvah, manifestacijah, dejavnosti političnih strank in podobno.
2. po obliki na:
a) nepremične:
– reklamni panoji na drogovih javne razsvetljave,
– reklamni panoji (mali, srednji, veliki-jumbo panoji),
– reklamni panoji z vrtljivo površino,
– elektronski reklamni panoji (display),
– reklamni stolpi,
– svetlobne vitrine,
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
– zvočni objekti in naprave,
– drugi reklamni objekti.
b) premične: A-panoji, table, deske, transparenti, platna, praporji, zastave, baloni, svetlobne projekcije, slišni objekti ali naprave, ter z vidnim oglasom oblikovana oziroma poslikana vozila.
Oglasi so plakati, nalepke, transparenti, napisi, znaki in simboli s sporočilno vsebino.
4. člen
Oglas mora biti napisan v slovenskem jeziku.
Če je oglas napisan tudi v tujem jeziku, morata biti dolžina besedila in velikost črk v slovenskem jeziku najmanj enaka dolžini besedila in velikosti črk, napisanega v tujem jeziku, besedilo v slovenskem jeziku pa slovnično pravilno napisano.
5. člen
Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih je potrebno upoštevati določbe Odloka o komunalnih taksah.
II. POSTAVLJANJE OBJEKTOV IN NAPRAV
ZA OGLAŠEVANJE
6. člen
Nepremični objekti in naprave za oglaševanje na javnih površinah predstavljajo eno od vrst urbane opreme in kot objekti gospodarske javne infrastrukture predstavljajo element prostorskega načrtovanja.
Pogoje za postavitev objektov in naprav iz prejšnjega odstavka določajo Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora in prostorski red mestne občine, do njegove uveljavitve pa prostorski ureditveni pogoji.
III. UPRAVLJANJE Z OBJEKTI IN NAPRAVAMI
ZA OGLAŠEVANJE
7. člen
Z objekti in napravami za oglaševanje upravljajo Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta d.o.o. kot izvajalec gospodarske javne službe (v nadaljevanju: izvajalec) v skladu z Aktom o ustanovitvi javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta d.o.o., Nova Gorica.
8. člen
Razmerja med oglaševalci in izvajalcem so pogodbeno urejena.
9. člen
Izvajalec mora skrbeti za enotno oblikovno podobo objektov in naprav za oglaševanje.
10. člen
Izvajalec mora za potrebe oglaševanja voditi kataster obstoječe urbane opreme iz 6. člena odloka.
11. člen
Oglaševalec mora namero postavitve premičnega objekta ali naprave za oglaševanje na javnih površinah ali površinah v lasti Mestne občine Nova Gorica prijaviti izvajalcu, ki izda soglasje k postavitvi takega objekta ali naprave.
V soglasju je določena lokacija, na kateri se premični objekt nahaja, tip premičnega objekta, njegova oglaševalska vsebina ter čas oglaševanja.
12. člen
Izvajalec je dolžen skrbeti:
– da redno vzdržuje in obnavlja objekte in naprave za oglaševanje,
– da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov in naprav za oglaševanje,
– da je vsak objekt ali naprava za oglaševanje označen z logotipom oglaševalca,
– da poškodovane oglase takoj zamenja z novimi,
– da so oglasi na oglasnih mestih estetsko razvrščeni,
– da so objekti in naprave za oglaševanje prelepljeni z belo polo papirja v času, ko se na njih ne oglašuje,
– da so oglasi napisani v skladu z 4. členom odloka ter da je vsebina oglasov v skladu z javno moralo.
IV. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
13. člen
Glede pogojev in načina oglaševanja za potrebe volilne kampanje se neposredno uporablja Zakon o volilni kampanji.
Mestna občina Nova Gorica zagotavlja dodatna mesta za obveščanje v času volitev, objekti in naprave za oglaševanje pa morajo biti premični in nameščeni samo za čas volitev.
V. OGLAŠEVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV
14. člen
Krajevne skupnosti ter neprofitne organizacije in društva lahko z namenom obveščanja javnosti same nameščajo in odstranjujejo oglase za potrebe svojih negospodarskih dejavnosti v skladu z določili tega odloka brez plačila pristojbin, vendar samo na svojih lastnih objektih in napravah za oglaševanje, ki so postavljeni v skladu z veljavnimi predpisi ter na za to posebej namenjenih oglasnih mestih, ki jih za ta namen pripravi mestna občina.
VI. PREPOVEDI
15. člen
Prepovedano je:
1. trositi ali razdeljevati letake, lepiti nalepke in pisati napise na javnih površinah,
2. nameščanje oglasov izven objektov ali naprav za oglaševanje na javnih površinah in površinah v lasti občine,
3. nameščanje oglasov na objekte ali naprave za oglaševanje brez sklenitve pogodbenega razmerja z izvajalcem,
4. na istem objektu ali napravi za oglaševanje hkrati nameščati oglase, ki so namenjeni obveščanju javnosti in oglase, ki so namenjeni reklamiranju.
VII. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Občinska inšpekcijska služba.
17. člen
Izvajalec mora takoj po ugotovitvi, prijaviti občinski inšpekcijski službi nezakonito oglaševanje in postavljanje objektov ali naprav za oglaševanje ter na osnovi odločbe inšpekcijske službe odstraniti take objekte ali oglase.
18. člen
Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi 17. člena tega odloka, ne zadrži njene izvršitve.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z globo v znesku 250.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
– ravna v nasprotju z 4. členom tega odloka,
– ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka,
– v nasprotju z 11. členom tega odloka postavi premični objekt ali napravo za oglaševanje brez soglasja.
Z globo v znesku 80.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
20. člen
Z globo v znesku 150.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec, z globo v znesku 80.000 SIT pa odgovorna oseba izvajalca, ki ravna v nasprotju z 10. ali 12. členom tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Izvajalec mora v sodelovanju z Oddelkom za okolje in prostor in Oddelkom za infrastrukturo in gospodarske javne službe Mestne občine Nova Gorica preveriti ustreznost lokacij obstoječih objektov in naprav za oglaševanje ter v roku 1 leta od uveljavitve tega odloka, izdelati kataster iz 10. člena tega odloka.
22. člen
Z dnem uveljavitve Zakona o javni rabi slovenščine, se preneha uporabljati 4. člen tega odloka.
23. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o določitvi mest za razobešanje plakatov, o pravilih razobešanja plakatov, o postavljanju reklam ter razdeljevanju letakov na območju občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 7/94).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah – Uradni list Republike Slovenije.
Št. 015-02-1/2003
Nova Gorica, dne 22. aprila 2004.
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Andrej Miška l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti