Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2572. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu, stran 7260.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 41. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu
1. člen
S tem programom se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN, ter roki za posamezne faze priprave OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN.
Območje urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu se ureja na podlagi Dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01, 31/03), srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 2/92, 49/92, 31/03) in Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu (Uradni list RS, št. 49/99). Zazidalni načrt še ni v celoti realiziran. Delno je območje realizirano v skladu z veljavnim zazidalnim načrtom, delno so bila izvedena odstopanja, delno pa objekti še niso realizirani. Dokončanje naselja je prevzel novi investitor, ki želi izvesti potrebno sanacijo izvedenih del in zaokrožiti naselje, zato je treba izdelati nov OLN, ki bo omogočil sanacijo zatečenega stanja in zaokrožitev naselja.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 – za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97, 43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01, 31/03) in srednjeročni družbeni plan Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 2/92, 49/92, 31/03) ter njune spremembe in dopolnitve, ki so v postopku sprejemanja.
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Južni del območja urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in družbenega plana, ki so v postopku sprejemanja, predvidevajo razširitev oziroma zaokrožitev naselja, v delu naselja pa je bilo povečano tudi prvotno predvideno število stanovanjskih enot. Preveri se potreba po izgradnji trgovine osnovne preskrbe znotraj samega naselja in njena predvidena velikost, saj je v neposredni bližini trgovina osnovne preskrbe, ki glede na svoje kapacitete zadošča tudi za potrebe tega naselja in njegove razširitve.
V razširjenem delu območja se predvidi izgradnjo največ 20 do 22 novih stanovanjskih objektov, ki bodo delno enostanovanjski, delno dvostanovanjski, delno pa večstanovanjski.
Obstoječi objekti, ki so bili zgrajeni kot večstanovanjski, se v OLN tudi predvidijo kot taki.
Objektu trgovine se delno ali v celoti spremeni namembnost v večstanovanjski objekt.
Zaradi povečanja območja se dopolni cestna mreža ter komunalno energetska infrastruktura in se naveže na že izvedeno omrežje.
(2) Promet
Predvidi se ustrezna dopolnitev cestne mreže in zagotovitev primernega števila parkirnih oziroma garažnih mest glede na število bivalnih enot in značaj naselja. Zaradi povečanja naselja ni potrebe po zagotovitvi dodatnega priključka na primarno cestno mrežo.
(3) Komunalna ureditev
Povzamejo se obstoječi komunalni vodi in predvidijo nove komunalne ureditve v skladu z usmeritvami nosilcev urejanja prostora.
(4) Varovanje okolja
Ukrepi in posegi za varovanje okolja se predvidijo v skladu s pogoji nosilcev urejanja prostora in z merili ter pogoji določenimi s predpisi.
(5) Varovanje naravne in kulturne dediščine
Pri opredelitvi meril in pogojev za posege v prostor je treba upoštevati smernice nosilcev urejanja prostora za varovanje naravne in kulturne dediščine.
(6) Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN zajema južni del območja urejanja ŠS 12/1-1 Na klancu. Meja območja zajema območje južno od severne parcelne meje parc. št. 308/26.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
(1) Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana, Vojkova 52, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana,
– Komunala Kranj JP, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
– JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana
– Elektro Gorenjska JP d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj,
– JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška cesta 19, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Pri izdelavi OLN se upoštevajo že izdelane strokovne podlage:
veljavni zazidalni načrt.
strokovne podlage za dolgoročni in družbeni plan občine;
idejna zasnova širitve naselja;
V skladu z zahtevami nosilcev urejanja prostora se po potrebi opredelijo še druge strokovne podlage.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve pridobi investitor.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlog
Digitalni katastrski načrt pridobi Občina Medvode iz uradne evidence Geodetske uprave RS. Investitor pridobi reambulirani geodetski posnetek, ki mora biti uradno potrjen.
9. člen
Roki za pripravo OLN
– 1. prostorska konferenca             maj 2004,
– 2. prostorska konferenca            junij 2004,
– Izdelava osnutka                junij 2004,
– Sprejem osnutka na občinskem svetu   junij – julij 2004,
– Zaključek javne razgrnitve          avgust 2004,
– Sprejem predloga na občinskem svetu     oktober 2004,
– Objava v Uradnem listu RS          oktober 2004,
Upoštevani so minimalni roki.
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Pripravo OLN financira investitor.
Št. 350-322/04-5
Medvode, dne 11. maja 2004.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.