Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2003, stran 7228.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 97/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 12. člena statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 12/99, 102/01) je Občinski svet občine Dobje na 8. redni seji dne 30. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobje za leto 2003
1. člen
Občinski svet občine Dobje sprejme zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2003 z naslednjimi postavkami:
   Bilanca prihodkov in odhodkov (v 000 SIT):
  – skupni prihodki          102.705
  – skupni odhodki           90.571
  – proračunski presežek        12.134
 
  Izkaz računa finančnih terjatev in naložb (v 000 SIT):
  – prejeta vračila danih posojil      –
   in prodaja kapitalskih deležev
  – dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev         11.217
  – dana minus prejeta posojila
   in sprememba kapitalskih deležev  11.217
 
  Izkaz računa financiranja (v 000 SIT):
  – zadolževanje               –
  – odplačila dolga             –
  – neto zadolževanje            –
 
  Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na
  dan 31. 12. 2003 (v 000 SIT):
  – vrednost aktive          401.155
   a) dolgoročna sredstva
     in sredstva v upravljanju   320.189
   b) kratkoročna sredstva      80.966
  – vrednost pasive          401.155
   a) kratkoročne obveznosti
     in pasivne časovne omejitve   10.397
   b) lastni viri          390.758
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03/04-1
Dobje, dne 30. aprila 2004.
Župan
Občine Dobje
Franc Salobir l. r.