Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2588. Odlok o spremembah in dopolnitvah delov zazidalnega načrta ob Mizarski ulici - za skupino investitorjev, stran 7281.

Na podlagi 23., 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99 in 19/01) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 14. redni seji dne 6. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah delov zazidalnega načrta ob Mizarski ulici – za skupino investitorjev
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Za območje obravnave je izdelan Zazidalni načrt ob Mizarski ulici s spremembami in dopolnitvami (Razvojni center Celje TOZD Planiranje, št. proj. 23/86, Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 8/91).
Zazidalni načrt, ki je bil narejen pred več kot 15 leti, je bil delno realiziran, razen na obravnavanem območju. Zaradi lastninskih razmerij, spremenjenih potreb in neizdelanih cest, v tem območju ni bil uveljavljen.
Predmetni projekt predstavlja spremembe in dopolnitve projekta št. 23/86 in spremembo odloka (Uradni ist SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 8/91).
2. člen
Za 1. členom odloka (Uradni list SRS, št. 40/86) se vstavi novi 1.a člen.
Spremembe in dopolnitve delov ZN ob Mizarski ulici, ki ga je izdelal BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p. Trg Alfonza Šarha 1, Slovenska Bistrica s številko projekta 19/02-SP/ZN v decembru 2003 so sestavni del odloka in vsebuje:
A) Tekstualni del
B) Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij
C) Grafične priloge
II. OBMOČJE UREJANJA, SEZNAM PARCEL IN POVRŠINE
3. člen
K 2. členu osnovnega odloka (Uradni list SRS, št. 40/86) se doda novi 2.a člen.
Območje obravnave sprememb in dopolnitve ZN obsega več sklopov ureditvenih območij. Ureditvena območja obsegajo naslednje parcelne številke, vse v k.o. Slovenske Konjice:
– Območje osrednji del Košič – Šorn – južna polovica, devet stanovanjskih objektov:
Parc. št. 922/21 in 927/1 k.o. Slovenske Konjice. Površina ureditvenega območja meri 4576 m2.
– Območje osrednji del Wesenschegg in ostali – severna polovica za stanovanjske zgradbe z možnostjo ureditve prostorov za mirne dejavnosti:
Parc. št. 919/16, 919/17, 919/18, 919/19, 919/20, 919/21, 919/156, 919/157, vse k.o. Slovenske Konjice. Površina ureditvenega območja znaša 4602 m2.
– Območje vzhodni del Druškovič za stanovanjsko in stanovanjsko poslovno zgradbo:
Parc. št. 556/2, 656/5, 1619, 606 ter 1341/2 – del, vse k.o. Slovenske Konjice. Površina ureditvenega območja je velika 2071m2.
– Območje vzhodni del Repnik za stanovanjsko zgradbo:
Lokacija je predvidena na severnem delu parc. št. 554/5 na povšini 508 m2.
III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Dopolni se 4. člen s 4.b členom.
Prostorski plan Občine Slovenske Konjice opredeljuje obravnavana območja kot površine za stanovanja in centralne dejavnosti. V posameznih ureditvenih območjih je predvideno:
– Območje osrednji del Košič – Šorn – južna polovica, devet samostoječih štirietažnih stanovanjskih objektov.
– Območje osrednji del Wesenschegg in ostali – severna polovica za pet stanovanjskih zgradb z možnostjo ureditve prostorov za mirne dejavnosti in gradnjo garaž oziroma nadstrešnic ob objektu.
– Območje vzhodni del Druškovič za eno stanovanjsko in eno stanovanjsko poslovno zgradbo za mirno obrtno dejavnost.
– Območje vzhodni del Repnik za eno stanovanjsko zgradbo.
IV. URBANISTIČNA ARHITEKTONSKA ZASNOVA, GABARITI IN POGOJI ZA OBLIKOVANJE
5. člen
Opusti se b) alinea 5. točke in se nadomesti s 5.b členom, ki obravnava urbanistično-arhitektonsko zasnovo, gabarite in pogoje oblikovanja.
Urbanistična zasnova obravnava po funkciji sorodna območja kot celoto, ki so sestavni del že izgrajenega stanovanjskega območja.
Območje osrednji del Šorn – južna polovica, devet samostoječih štirietažnih stanovanjskih objektov.
Gabariti:
Posamezni objekt je velik 11 m x 14 m ( 2 m do 14 m x 16 m ( 2 m,
Oblikovanje objekta:
Bo klasično grajen oziroma montažni objekt s kletno etažo in do tremi nadzemnimi etažami (P + M I. in M II.), ki se višinsko prilagaja padajočemu terenu. Terasa v severnem delu objekta nad uvozom v klet bo ozelenjena. Etažna višina objekta bo do 3 m. Objekt bo nad vhodom v pritlično etažo visok 9 m ( 1 m. Streha je dvokapnica naklona 30° – 35°.
Objekti bodo arhitekturno oblikovani.
Pogoji za zunanjo ureditev:
Okoli objektov, ki bodo od mej s sosedi odmaknjen min. 4 m je potrebno ohraniti zeleno bariero na vzhodni strani.
Za ureditev dovoza do šest objektov je potrebno zgraditi novo dovozno cesto s priključkom na Gubčevo ulico, po posebni projektni dokumentaciji.
V kleteh objektov bodo garaže in funkcionalni kletni prostori. V pritličju, v I. in II. mansardi bodo stanovanja.
Dovozi v objekte bodo iz nižjih severnih strani, vhodi v objekte bodo iz vzhoda ali zahoda v pritličje.
Za potrebe otroškega igrišča se v jugozahodnem vogalu zazidave, ob bodočem povezovalnem hodniku med Ulico Antona Janše in Gubčevo ulico, ogradi trikotna površina velika 100 m2. Igralna površina, zasajena z živo mejo, je višinsko umeščena na nivo Gubčeve ulice. Vhod v igrišče je iz zahodne smeri iz Ulice Antona Janše. Igrišče leži delno na parc. št. 922/21 (30%) in na 922/28 (70%) obe k.o. Slovenske Konjice.
Območje osrednji del Wesenschegg in ostali – severna polovica za pet stanovanjskih zgradb z možnostjo ureditve prostorov za mirne dejavnosti in gradnjo garaž oziroma nadstrešnic ob objektu.
Gabariti in oblikovanje:
Zunanji gabariti stanovanjskega objekta s poslovnim delom 12 m x 12 m ( 2 m v označenem območju pozidave, nadstrešnica ali garaža max. 6 m x 5 m ( 1 m.
Objekti bodo etažnosti K + P + izkoriščena podstreha, streha dvokapnica naklona 30° – 40° bo simetrična in lahko sestavljena iz dveh zaklinjenih pravokotnikov, oblike L ali T.
Možna je fazna gradnja – stanovanjski del, poslovni del in garaža ločeno.
Objekti bodo sodobno oblikovani, želeno je arhitekturno oblikovanje objektov. Objekti so podolgovatega tlorisa z možnostjo izvedbe in uporabe nekonvencionalnih oblik in materialov, z možnostjo gradnje garaže v prizidku. Osnovna strešina je simetrična dvokapnica naklona 35° – 40°, izjemoma je lahko strešina višjega ali nižjega naklona. Streha na prizidku je lahko pravokotno vključena v osnovno strešino. V strešini se za osvetlitev mansarde izdelajo frčade.
Prometna in zunanja ureditev:
Dovozi bodo iz Mizarske ulice za tri severno locirane objekte, za enega iz Taborniške ulice, za enega iz Ulice Antona Janše. Zunanja ureditev posamezne parcele obsega ureditev dovozne ceste na parcelo in parkirišča za osebni avto. Okolje objektov se uredi in zasadi sonaravno z avtohtonimi rastlinami, teren se višinsko prilagodi dovoznim cestam.
Okoli parcel bo žična ograja višine max. 1 m in ozelenjena.
Območje vzhodni del Druškovič za eno stanovanjsko in eno stanovanjsko poslovno zgradbo za mirno obrtno dejavnost.
Gabariti in oblikovanje:
Zunanji gabariti stanovanjskega objekta s poslovnim delom 12 m x 14 m ( 2 m in stanovanjskega objekta 10 m x 12 m ( 2 m v označenem območju pozidave.
Objekti bodo etažnosti K + P + izkoriščena podstreha, v kolikor to dopuščajo hidrološki, geološki in geotehnični pogoji, streha dvokapnica naklona 30° – 40° bo simetrična in lahko sestavljena iz dveh zaklinjenih pravokotnikov, oblike L ali T.
Možna je fazna gradnja – stanovanjski del, poslovni del in garaža ločeno.
Objekti bodo sodobno oblikovani, želeno je arhitekturno oblikovanje objektov. Objekti so podolgovatega tlorisa z možnostjo izvedbe in uporabe nekonvencionalnih oblik in materialov, z možnostjo gradnje garaže v prizidku. Osnovna strešina je simetrična dvokapnica naklona 35° – 40°, izjemoma je lahko strešina višjega ali nižjega naklona. Streha na prizidku je lahko pravokotno vključena v osnovno strešino. V strešini se za osvetlitev mansarde izdelajo frčade.
Prometna in zunanja ureditev:
Dovoza bosta urejena v objekta iz zahodne strani, iz novo projektirane ceste »C«. Zunanja ureditev posamezne parcele obsega ureditev dovozne ceste na parcelo in parkirišča za osebni avto. Okolje objektov se uredi in zasadi sonaravno z avtohtonimi rastlinami, teren se višinsko prilagodi dovoznim cestam.
Območje vzhodni del Repnik za eno stanovanjsko zgradbo.
Gabariti in oblikovanje:
Zunanji gabariti stanovanjskega objekta bo 11 m x 9 m ( 2 m v označenem območju pozidave, ob pridobljenem soglasju soseda za gradnjo bliže kot 4 m do meje.
Objekt bo etažnosti P + izkoriščena podstreha, streha dvokapnica naklona 30° – 40° bo simetrična in lahko sestavljena iz dveh zaklinjenih pravokotnikov, oblike L ali T.
Objekt bo sodobno oblikovan, želeno je arhitekturno oblikovanje. Objekt bo podolgovatega tlorisa z možnostjo izvedbe in uporabe nekonvencionalnih oblik in materialov, z možnostjo gradnje garaže v prizidku. Osnovna strešina je simetrična dvokapnica naklona 35° – 40°. V strešini se za osvetlitev mansarde izdelajo frčade.
Prometna in zunanja ureditev:
Dovoz v objekt bo urejen v iz zahodne strani, iz obstoječe ceste »C1«. Zunanja ureditev posamezne parcele obsega ureditev dovozne ceste na parcelo in parkirišča za osebni avto. Okolje objektov se uredi in zasadi sonaravno z avtohtonimi rastlinami, teren se višinsko prilagodi dovoznim cestam.
Okoli parcele bo žična ograja višine max. 1 m in ozelenjena.
V. PROMETNA UREDITEV
6. člen
Veljavnemu 6. členu se doda 6.a člen.
Cestno omrežje, peš poti in parkirne površine
V spremembam in dopolnitvah predmetnega ZN ni predvidena sprememba obstoječega sistema ulic. Za potrebe gradnje šest samostoječih večetažnih objektov pod Vinsko kletjo je potrebno zgraditi novo dovozno cesto s priključkom na Gubčevo ulico. Za izvedbo ceste je potrebno prodobiti projektno dokumentacijo in povzeti predpisan profil kot ga ima Gubčeva ulica.
Cesta F – ulica Antona Janše – ima po osnovnem ZN za Mizarsko ulico predviden profil 0.5m + 4 m + 1,6 m pločnik, Gubčeva ulica – cesta C – ima predpisan profil 4 m + 2 x 0,5 m.
Parkiranje osebnih avtomobilov pri individualnih stanovanjskih zgradbah in samostoječih stanovanjskih objektih je urejeno na lastnih parcelah v okviru funkcionalnega zemljišča, v garažah v objektih ali izven objektov pod nadstrešnicami.
VI. KOMUNALNA, ENERGETSKA IN TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA
7. člen
Novemu 6.a členu se doda 6.b člen.
 
Vodovod
Obstoječe vodovodno omrežje je za potrebe predvidenih gradenj potrebno dograditi.
Območje ZN ob Mizarski (obstoječa stanovanjska cona in kompleks industrijskih objektov Unimont, Skala, Kostroj,...) se oskrbuje iz vodovodnega sistema Polene – Žiče – Slovenske Konjice. Obstoječi vodovodni sistem v sedanjih razmerah večkrat ne zadošča potrebam. Za predvideno zazidavo, za zagotavljanje zahtevnih kriterije za režim požarne hidrantne mreže in kakovostno dobavo pitne vode, je potrebno vodovodno omrežje ustrezno razširiti.
Razširitev primarnega vodovoda se izvede s cevmi ( 100–125 mm/12,5 bar, ki se pirključi direktno na obstoječi tlačni vodovod (125 mm, ki je delno izveden ob Mizarski ulici. Predviden vodovod bo zagotavljal tlak min. 2 bara.
Vodovodni priključki se izvedejo ločeno izven posameznih objektov s tipskimi vodomernimi jaški, ki so izdelani proti zmrzovanju. Namestijo se na vogalu parcele, na zelenici.
Eventualni stanovanjski in poslovni deli objekta morata imeti obvezno ločen vodomer, za katerega določi lokacijo in izvede priključek upravljalec vodovoda.
 
Kanalizacija
Za izvedbo kanalizacije v ZN Mizarska je izdelan projekt (RCC PGD), ki v celoti ni realiziran. Zaradi predvidene gradnje objektov v C 18, bo potrebno obstoječo kanalizacijo delno prestaviti. Vsi dotoki meteornih in odpadnih vod so iz bližnjih urbaniziranih površin, po obstoječi kanalizaciji v mešanem sistemu, speljani v obstoječo kanalizacijo ob Mizarski ulici.
Za območje gradnje po predlogu sprememb in dopolnitev ZN je potrebno predvideti kanalizacijo v ločenem sistemu, in sicer po izdelanem konceptu, ki je prikazan v grafični prilogi 1 in 2.
Vse fekalne odpadne vode se vodijo obvezno preko ustrezno dimenzionirane vodotesne greznice na predvideni fekalni kolektor.
Meteorne odpadne vode se vodijo preko peskolovov in lovilcev olj in maščob ter bencian izven območje ZN, ter dalje v obstoječo meteorno kanalizacijo, ki je izdelana ob Mizarski ulici, oziroma v obcestni jarek ob obvoznici.
Dimenzioniranje mešanega tranzitnega sistema kanalizacije v območju ZN (cona C 18), na katerega se po predčiščenju priključujejo sanitarne in tehnološke odpadne vode, mora nujno upoštevati vse dotoke mešanih odplak iz obstoječih kanaliziranih površin in obstoječe kanalizacije.
 
Elektroenergetsko omrežje
Do obstoječih objektov v neposredni bližini so napeljani nizko napetostni vodi, mimo območja S 34 poteka daljnovod ELES, zagotovljen je ustrezen odmik od osi daljnovoda.
Po parcelah, ki so predmet obravnave ni vodov in naprav v lasti ELEKTRO Maribor d.d.
Ocenjena priključna moč za predvidene objekte je 308 kW, od tega 279 kW za večstanovanjski objekt in hiše v S 18, ter 20 kW oziroma 9 kW za stanovanjski zgradbi v vzhodnem delu.
Iz smernic ELEKTRO Maribor je razvidno, da bo za napajanje predvidenih objektov z električno energijo potrebno:
– preurediti obstoječo transformatorsko postajo TP Slovenske Konjice – Blato (t-273), 1 x 630 kVA, v kateri je vgrajen transformator moči 250 kVA, z namestitivijo močnejšega transformatorja,
– zgraditi ustrezni nov NN kabelski razvod iz TP do predvidenih objektov na zahodnem delu in rekonstruirati obstoječo NN omrežje za objekte na vzhodnem delu.
– pridobiti upravno in projektno dokumentacijo za preureditev TP in razvode
 
TK omrežje
Po območju obravnave poteka telekomunikacijsko distribucijsko in razvodno omrežje. Vrisano je v zbirno situacijo komunalnih vodov.
Ko bodo znane potrebe po telefonskih priključkih, si je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo za telefonske priključke večstanovanjskega objekta in poslovnostanovanjskih objektov.
 
Ogrevanje
Za individualne stanovanjske hiše in poslovnostanovanjske zgradbe bo ogrevanje lokalno iz
kotlovnic v objektu. Energent je lahko kurilno olje ali plin.
VII. VARSTVO OKOLJA
8. člen
Varstvo okolja
Dolgoročni plan Občine Slovenske Konjice opredeljuje območje ZN ob Mizarski ulici kot stanovanjsko sosesko s centralnimi dejavnostmi. Predlagana sprememba in dopolnitev ZN ne bo poslabšala pogojev v okolju.
 
Elektromagnetno sevanje
Ob območju ureditve Druškovič poteka DV 2x110 kV Maribor – Selce. Koridor je od predvidene gradnje oddaljen min. 1,5 m.
 
Hrup
Območje obravnave uvrščamo v III. stopnjo varstva pred hrupom po Uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).
III. stopnja varstva je za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti (v nadaljevanju: III. območje).
 
Meje ravni hrupa za III. območje po Uredbi so:
  +--------------+-----------+-------------+
  |Vse v dBA   |  Nočna  |Dnevna raven |
  |       | raven Ln |   Ld   |
  +--------------+-----------+-------------+
  |Mejne ravni  |  50   |   60   |
  +--------------+-----------+-------------+
  |Kritične ravni|  59   |   69   |
  +--------------+-----------+-------------+
  |Mejne ravni za|  48   |   58   |
  |vire hrupa  |      |       |
  +--------------+-----------+-------------+
  |Mejne konične |  70   |   85   |
  |ravni hrupa  |      |       |
  +--------------+-----------+-------------+
Varstvo voda
Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za odvod fekalnih in meteornih voda.
 
Odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov bo urejeno v skladu z določili občinskega odloka za odvoz komunalnih odpadkov.
Posode za smeti morajo biti postavljene na mesta, kjer ne povzročajo smradu v okolje in ne bodo vizuelno motilne. Priporočljivo jih je zaščititi z zidom, nadstreškom ali zelenjem.
VIII. POŽARNA VARNOST
9. člen
Varen umik je možen na zunanje površine, ulice in dovozne ceste.
Izdela se ustrezna požarna ločitev objektov, s čimer se zagotovijo pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
Dostop za intervencijska vozila je možen po manipulativnih površinah.
Požarna voda je zagotovljena iz hidrantnega omrežja v naselju ob upoštevanju Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91).
IX. TOLERANCA IN FAZNOST
10. člen
Tolerance pri umestitvi objekta na parcelo so naslednje:
– objekt je dovoljeno umestiti na parcelo znotraj zazidljivega območja, ki je označeno v situaciji,
– upoštevati je potrebno gradbeno črto, ki je 6 m od roba asfalta Mizarske ulice;
– upoštevati je potrebno odmike od soseda, ki ne smejo biti brez soglasja manjši kot 4 m.
11. člen
Izgradnja objektov in naprav je možna v več fazah.
X. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Ostali pogoji za realizacijo zazidalnega načrta so objavljeni v Uradnem listu RS, št. 8/91.
13. člen
Predlog sprememb in dopolnitev delov ZN ob Mizarski ulici je stalno na vpogled na Občini Slovenske Konjice.
14. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvaja pristojna Inšpekcija za prostor in okolje.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-0002/2004-200
Slovenske Konjice, dne 6. maja 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.