Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2581. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, stran 7273.

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 47/03 in 67/03) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 14. redni seji dne 28. 4. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o zagotavljanju sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina za izvajanje dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način sofinanciranja letnih programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij (v nadaljevanju: izvajalcev). Višina sredstev za izvajanje programov se določi v proračunu Občine Rogaška Slatina, sredstva pa se izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
2. člen
Predmet tega pravilnika je določanje pogojev, meril in kriterijev za dodeljevanje sredstev iz proračuna Občine Rogaška Slatina, ki se na podlagi vsakoletnega javnega razpisa dodelijo nosilcem oziroma izvajalcem letnih programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij. Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
3. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo izvajalci, ki imajo sedež v Občini Rogaška Slatina in tisti, ki so organizirani na območnem, regijskem ali državnem nivoju, imajo sedež v občini ali izven nje ter vključujejo najmanj pet članov oziroma občanov iz Občine Rogaška Slatina. Slednji morajo del svojega programa izvajati tudi na območju občine oziroma za občane iz Občine Rogaška Slatina.
4. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov imajo tisti izvajalci, ki poleg pogojev iz 3. člena tega pravilnika izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih najmanj leto dni;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, o plačani članarini in ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja;
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;
– da občini dostavljajo podatke o svojem članstvu in podatke o številu članov iz Občine Rogaška Slatina, kolikor društvo deluje na območnem, regijskem ali državnem nivoju;
– da podajajo programe dela in načrte aktivnosti ter poročajo o realizaciji dela in o doseženih rezultatih;
– da za isti program niso sofinancirani iz proračuna Občine Rogaška Slatina;
– da za isti program ne kandidirajo po kateremkoli drugem pravilniku o sofinanciranju dejavnosti s strani Občine Rogaška Slatina;
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so letni programi z vsebinami, ki vzpodbujajo lokalno prebivalstvo k izvajanju aktivnosti lokalnega in širšega pomena na najrazličnejših področjih dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki delujejo v javnem interesu.
6. člen
Izvajalci programov iz 5. člena tega pravilnika se za izvajanje letnega programa prijavijo na razpis, ki ga objavi Občina Rogaška Slatina. Predlog javnega razpisa pripravi občinska uprava. Objavo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan s sklepom.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način.
7. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– določitev obdobja za porabo sredstev;
– navedbo vrst programov oziroma področij, ki so predmet sofinanciranja in za katera poteka razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi ali projekti;
– informacije o razpisni dokumentaciji;
– kriterije in merila za izbor programov;
– rok za prijavo in način zbiranja predlogov programov;
– kontaktno osebo v občinski upravi za dajanje informacij;
– vrednost sredstev za predmet javnega razpisa;
– rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 45 dni. Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava. V osmih dneh po poteku razpisnega roka se pozovejo k dopolnitvi vloge tisti izvajalci, ki so predložili nepopolno razpisno dokumentacijo. Če v 15 dneh izvajalec ne dopolni razpisne dokumentacije, se njegova vloga izloči iz nadaljnje obravnave.
8. člen
Pravico do sofinanciranja letnih programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi razpisa. Skupni obseg sofinanciranja je določen s proračunom Občine Rogaška Slatina.
9. člen
Župan imenuje komisijo za izvedbo postopkov javnega razpisa, vrednotenje letnih programov ter za spremljanje prevzetih obveznosti izvajalcev po pogodbi o sofinanciranju in tem pravilniku. Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na podlagi meril in kriterijev za vrednotenje programov izvajalcev ter ga predloži županu v potrditev.
10. člen
Sklep o dodelitvi sredstev posameznim izvajalcem sprejme župan na predlog komisije za izvedbo postopkov javnega razpisa in vrednotenja letnih programov.
V roku 8 dni od prejema sklepa o dodelitvi sredstev lahko predlagatelj vloge vloži pri županu zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa, v kolikor meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa in da mu sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili. V zahtevku za preveritev mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. O zahtevku oziroma pritožbi odloča župan.
11. člen
Z izbranimi izvajalci se sklenejo pogodbe, ki vsebujejo:
– naziv in naslov društva;
– navedbo vsebine in obseg programa, ki se sofinancira;
– višino dodeljenih sredstev za dogovorjene letne programe in način financiranja;
– način nadzora nad porabo sredstev;
– določila o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Po opravljenih nalogah morajo izvajalci predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če izvajalci ne izpolnijo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za nerealiziran del programa ukinejo finančna sredstva.
Izvajalci programov so dolžni izvajati dogovorjene programe in dodeljena proračunska sredstva porabiti le za namene, kot so opredeljeni v pogodbi. O realizaciji programov in bistvenih odstopanjih so dolžni obveščati Občino Rogaška Slatina. Občina lahko od izvajalcev programov zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Če občina ugotovi nenamensko porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun. Izvajalci, ki kršijo določila tega člena, na naslednjem javnem razpisu občine ne more kandidirati.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
12. člen
Temeljna merila in kriteriji za vrednotenje letnih programov neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij so:
– usklajenost programa s programsko usmeritvijo in obveznostmi, ki izhajajo iz statuta predlagateljev in programskih ciljev;
– kvaliteta in realnost programa dela za razpisano obdobje sofinanciranja;
– kvaliteta in obseg realiziranih programov zadnjega poročevalskega obdobja;
– sodelovanje pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Rogaška Slatina;
– organizacija, soorganizacija in udeležba na javnih prireditvah v občini;
– organizacija, soorganizacija in udeležba na javnih prireditvah izven občine;
– redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje;
– delež lastnih prihodkov v skupni finančni konstrukciji izvajalca;
– množičnost članstva;
– delež članov iz Občine Rogaška Slatina v društvih, ki so organizirana na območnem, regijskem ali državnem nivoju;
– obseg programa, ki ga društvo, katero je organizirano na območnem, regijskem ali državnem nivoju, izvaja v Občini Rogaška Slatina in za občane iz Občine Rogaška Slatina.
Komisija za izvedbo postopkov javnega razpisa lahko za vrednotenje letnih programov sprejme še natančnejša merila.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev po tem pravilniku so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili pogodbe o sofinanciranju in tega pravilnika ter v primeru zahtev dajati občinski upravi dodatna pojasnila glede izpolnjevanja pogojev in obveznosti.
14. člen
Izvajalci letnega programa dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki so predmet tega pravilnika, so na zahtevo občinske uprave dolžni dajati poročila o izvajanju aktivnosti iz letnega programa.
15. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za sofinanciranja letnih programov izvajalcev iz občinskega proračuna že v letu 2004.
Št. 06202-003-007/2004
Rogaška Slatina, dne 28. aprila 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost