Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2561. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen, stran 7244.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 16. redni seji dne 29. 4. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo namen in upravičenci, pogoji, merila ter postopki za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja na območju Občine Komen (v nadaljevanju: sredstva).
2. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Komen se zagotavljajo iz občinskega proračuna za posamezno leto, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za posamezno leto.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja so predvidena za naslednje namene:
– preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanje kmetijske krajine;
– sofinanciranje stroškov analize zemlje in krme;
– sofinanciranje prve osemenitve;
– zasaditev ali obnova trajnih nasadov;
– ureditev namakalnih sistemov;
– urejanje pašnikov;
– medsebojna menjava kmetijskih zemljišč;
– podpora ekološkemu kmetovanju in integrirani pridelavi;
– spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti;
– programi izobraževanja kmetov;
– sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev;
– sofinanciranje zavarovanja proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu;
– subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila na področju kmetijstva;
– testiranje škropilnic;
– preglede molznih strojev;
– pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijskih gospodarstvih;
– projekte razvoja kmetijstva in podeželja lokalnega in regionalnega značaja;
– sofinanciranje postavitve rastlinjakov.
4. člen
Upravičenci do sredstev so fizične s stalnim prebivališčem na območju Občine Komen in pravne osebe s sedežem na območju Občine Komen, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji, ter promocijo in izobraževanje na področju razvoja kmetijstva in podeželja, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki se obdelujejo in investicije, ki se izvajajo in s katerimi kandidirajo za dodelitev sredstev po tem pravilniku, na območju Občine Komen.
Upravičenci – fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, morajo izpolnjevati vsaj dva od spodaj navedenih splošnih pogojev:
– nosilec kmetijske dejavnosti je pokojninsko ali invalidsko zavarovan iz kmetijstva,
– nosilec kmetijske dejavnosti je lastnik ali najemnik kmetije oziroma kmetijskega gospodarstva, ki je vpisana v evidenco kmetij (MID),
– kmetija je aktivna – za aktivno se šteje tista kmetija, ki ima najmanj 0,5 ha primerljivih kmetijskih površin ali ima mladega gospodarja ali nosilca kmetije (starost do 40 let),
– vlaganja v investicijo so perspektivna,
– kmetijsko gospodarstvo usposablja opuščena in zaraščena kmetijska zemljišča.
Mnenje o tem ali so ti pogoji izpolnjeni poda Kmetijsko svetovalna služba (v nadaljevanju: KSS), v obliki ugotovitve o izpolnjevanju pogojev, v okviru strokovnega mnenja, ki ga vlagatelj zahtevka predloži k vsaki na razpis prispeli vlogi.
5. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Komen v obliki javnega razpisa, informacijo o objavi pa posreduje v javnih občilih.
Razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se podeljujejo sredstva;
– znesek sredstev za posamezne namene;
– pogoje in merila za pridobitev sredstev;
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k vlogi;
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge;
– rok za vložitev vlog.
6. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Na osnovi preverbe posameznih vlog, komisija pripravi predlog za dodelitev sredstev posameznim upravičencem.
7. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku, na predlog komisije, odloča direktor občinske uprave s sklepom.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu Občine Komen. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi dokončne odločitve se sklene pogodba med Občino Komen in prejemnikom sredstev.
Namensko porabo sredstev dodeljenih na osnovi razpisa spremlja in preverja Nadzorni odbor občine Komen.
8. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamesko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti name iz občinskega proračuna že dobil finančna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
II. UKREPI POSPEŠEVANJA RAZVOJA PODEŽELJA IN KMETIJSTVA V OBČINI KOMEN
9. člen
1. Preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč in ohranjanje kmetijske krajine
Namen ukrepa: ohranjanje obdelovalnih površin in avtohtonih specifičnih rastlin.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– vloga, ki mora vsebovati osnovne podatke o prosilcu, podatke o obdelovalnih površinah,
– lokacija zemljišča na območju Občine Komen,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– parcela za katero se uveljavlja sofinanciranje mora biti velika najmanj 0,2 ha.
Višina pomoči: do 30.000 SIT/ha na podlagi predhodnega ogleda in mnenja strokovne komisije za področje kmetijstva, ki jo s sklepom imenuje župan.
 
2. Sofinanciranje stroškov analize zemlje in krme
Namen ukrepa:
Analiza zemlje se sofinancira s ciljem izdelave gnojilnih načrtov in s tem pravilnejšega dodajanja manjkajočih hranil posameznim kmetijskih kulturam, kar ima za posledico preprečevanja pregnojenja in s tem onesnaženja okolja.
Analiza krme služi kot podlaga za izračunavanje krmnih obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali in posledično vpliva na količino in kvaliteto mleka in mesa.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– račun pooblaščene organizacije za opravljanje storitev analize krme in zemlje.
Višina pomoči: do 50% stroškov analize zemlje in krme.
 
3. Sofinanciranje prve osemenitve
Namen ukrepa: podpora vzreji in ohranjanju kvalitetne in zdrave osnovne črede plemenske živine v kmečki reji.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– račun pooblaščene organizacije za opravljanje storitev osemenjevanja živine v kmečki reji.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov osemenjevanja govejih plemenic in plemenic drobnice.
 
4. Zasaditev ali obnova trajnih nasadov
a) Vinogradi
Namen ukrepa: sofinanciranje novih nasadov in obnove vinogradov, predvsem tistih, na katerih se sadijo avtohtone kraške sorte; v predelu braniške doline pa tudi vipavske sorte.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– fotokopijo prijave vinograda v register vinogradov,
– verodostojne izkaze upravičenih stroškov (nabava kolov, žice, sadilnega materiala, zemeljskih del),
– najmanjša površina obstoječih vinogradov je 0,2 ha,
– najmanjše število posajenih sadik je 400 trt.
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov.
b) Sadovnjaki
Namen ukrepa: sofinanciranje novih nasadov in obnove sadovnjakov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– verodostojne izkaze upravičenih stroškov (nabava kolov, žice, sadilnega materiala, zemeljskih del),
– najmanjša površina obstoječih sadovnjakov je 0,5 ha najmanjša letna površina obnove je 0,2 ha.
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov.
 
5. Ureditev namakalnega sistema
Namen ukrepa: spodbujanje uvedbe namakanja v trajnih nasadih in s tem zmanjševanje vpliva vremenskih razmer na kvaliteto pridelka.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev in register posameznih kultur,
– verodostojne izkaze o nakupu opreme za namakanje; ne sofinancira se stroškov postavitve oziroma vgradnje namakalnega sistema,
– najmanjša velikost namakalnega sistema je 0,2 ha.
Višina sredstev: do 20% vrednosti naložbe.
 
6. Urejanje pašnikov
Namen ukrepa: spodbujanje pašništva, preprečevanje zaraščanja krajine in s tem vzdrževanja kulturne krajine.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– verodostojne izkaze upravičenih stroškov (koli, žice, pašni aparati in izolirni elementi, postavitev napajališč),
– najmanjša površina pašnikov na kmetiji je 2 ha; najmanjša letna površina ureditve pašnikov je 1 ha,
– mnenje KSS,
– dokazilo o lastništvu ali dolgoročna najemna pogodba.
Višina sredstev: do 30% vrednosti naložbe.
 
7. Medsebojna menjava kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa: zaokrožitev posesti in s tem racionalnejša raba kmetijskih zemljišč ter ekonomska racionalizacija stroškov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– mnenje KSS,
– overjeno menjalno pogodbo in zemljiškoknjižni izpisek,
– verodostojne izkaze upravičenih stroškov (plačilo taks in drugih administrativnih stroškov).
Višina pomoči: do 40% administrativnih stroškov postopkov menjave kmetijskih zemljišč.
 
8. Podpora ekološkemu kmetovanju in integrirani pridelavi
Namen ukrepa: podpora kmetijam, ki se preusmerjajo iz ustaljenega, tradicionalnega načina pridelovanja v ekološko kmetovanje.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– dokazilo o vključitvi kmetije v kontrolo ekoloških kmetij,
– račun oziroma potrdilo o plačilu stroškov kontrole ekološke ali integrirane pridelave v tekočem letu.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov kontrole ekološkega kmetovanja pooblaščene organizacije.
 
9. Spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti
Namen ukrepa: pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki omogočajo kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmogljivosti ter delovne sile – družinskih članov v skladu s poglavjem VI. zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 46/01) in pravilnikom o usposobljenosti za opravljanje kmetijskih dejavnosti na kmetiji (Uradni list RS, št. 72/01).
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu, plan izvedbe oziroma dokončanje investicije in finančno konstrukcijo investicije,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– pravnomočno gradbeno dovoljenje,
– mnenje KSS.
Višina pomoči: do 20% upravičenih stroškov nakupa strojev, naprav in opreme, ter za gradbena in obrtniška dela oziroma za ureditev prostorov namenjenih izvajanju dopolnilne dejavnosti, pri čemer se mora inesticija ohraniti na območju Občine Komen vsaj 10 let.
 
10. Programi izobraževanja kmetov
Namen ukrepa: izobraževanja kmetov – nosilcev kmetijske dejavnosti preko izobraževalnih programov Kmetijsko svetovalne službe in programov ostalih verificiranih izvajalcev izobraževanja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– plačan račun oziroma potrdilo o plačilu,
– potrdilo o opravljenem izobraževanju,
– za pooblaščene izvajalce izobraževanja: vloga za sofinanciranje s priloženim računom o izvedeni storitvi ali finančno ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca z ustreznimi dokazili (iz vloge mora biti razvidna kotizacija oziroma participacija kmetov za posamezne oblike izobraževanja oziroma usposabljanja, če se izvajalec za le-te odloči) in seznam udeležencev izobraževanja,
– za kmetovalce: vloga z obrazložitvijo s priloženim računom za izobraževanje.
Višina pomoči:
– brezplačen najem prostora pooblaščenim izvajalcem izobraževanja,
– do 30% upravičenih stroškov izobraževanja za udeležence.
 
11. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društev
Namen ukrepa: sofinanciranje programov oziroma prireditev posameznih društev s področja kmetijstva in izdajo strokovnih publikacij.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– finančno ovrednoten letni program dela,
– finančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva,
– dokazilo, da se bo dejavnost odvijala na območju Občine Komen.
Višina pomoči: do 30% finančno ovrednotenega programa za izvedbo strokovnega dela.
 
12. Sofinanciranje zavarovanja proti elementarnim nesrečam
Namen ukrepa: sofinanciranje zavarovalnih premij za trajne nasade, poljščine in vrtnine, in sicer za najmanj 0,30 ha trajnih nasadov, 1 ha poljščin in 0,10 ha vrtnin.
Pogoji za pridobitev pomoči:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu;
– sklenjena zavarovalna polica za tekoče leto;
– potrdilo o plačilu zavarovalne premije;
– posestni list.
Višina pomoči: do 30% stroškov zavarovalne premije.
 
13. Subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila pri poslovni banki za investicije v kmetijstvo
Namen ukrepa: pomoč kmetijam, ki investirajo v primarno oziroma dopolnilno dejavnost na kmetiji.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– investicija se mora ohraniti vsaj 10 let po njenem zaključku,
– sklep o dodelitvi posojila, ki ga izda izbrana poslovna banka na podlagi vloge prosilca.
Višina pomoči:
– višina obrestne mere za kredite in delež sofinanciranja obresti se določi pri vsakem razpisu posebej, glede na obrestne mere, ki veljajo za tovrstne kredite pri banki,
– krediti se odobravajo za dobo vračila do 10 let,
– višina kredita ne sme presegati 40% predračunske vrednosti investicije.
 
14. Testiranje škropilnic
Namen ukrepa: zagotovitev optimalne rabe zaščitnih sredstev in s tem zmanjševanje onesnaženosti tal in okolja kar daje možnost za pridobivanje kvalitetnejših pridelkov.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije.
Višina pomoči: do 50% stroškov testiranja škropilnic.
 
15. Pregled molznih strojev
Namen ukrepa: zmanjševanje števila somatskih celic.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– račun za izvedene storitve pooblaščene organizacije.
Višina pomoči: do 50% stroškov pregleda molznega stroja.
 
16. Pomoč ob naravnih nesrečah na kmetijskih gospodarstvih
Namen ukrepa: ohranjanje kmetijske dejavnosti v občini Komen v primeru, da je le-ta ovirana zaradi naravne nesreče in je s tem ogrožen obstoj kmetije.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– izjava prosilca, da za isti namen ni pridobil sredstev iz katerega koli drugega vira,
– mnenje KSS o stopnji prizadetosti in višini škode.
Višina pomoči: pomoč se izplača v enkratnem znesku po sklepu župana, na predlog strokovne komisije za področje kmetijstva, ki jo s sklepom imenuje župan.
 
17. Priprava in izdelava projektne in investicijske dokumentacije na področju kmetijstva
Namen ukrepa: sofinanciranje priprave in izdelave projektne in investicijske dokumentacije lokalnega in regionalnega značaja.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev,
– potrdila oziroma dokazila o stroških izdelave dokumentacije,
– fotokopijo investicijske oziroma projektne dokumentacije.
Višina pomoči: do 30% upravičenih stroškov izdelave projektne oziroma investicijske dokumentacije.
 
18. Sofinanciranje postavitve rastlinjakov
Namen ukrepa: spodbujanje postavitve rastlinjakov za vzgojo zelenjadarstva in s tem omogočiti zmanjševanje vpliva vremenskih razmer na kvaliteto pridelka.
Pogoji za pridobitev pomoči:
Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo:
– vlogo, ki vsebuje osnovne podatke o prosilcu,
– fotokopijo vpisa v register kmetijskih gospodarstev in register posameznih kultur,
– verodostojne izkaze o nakupu opreme za rastlinjake; ne sofinancira se stroškov postavitve oziroma vgradnje rastlinjakov,
– najmanjša velikost rastlinjaka je 0,04 ha.
Višina sredstev: do 30% vrednosti naložbe.
III. KONČNE DOLOČBE
10. člen
V primeru, da višina sredstev, ki bi morala biti dodeljena tistim prosilcem, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, presega proračunski znesek, določen za ta namen, se višina odobrenih sredstev sorazmerno zniža vsem prejemnikom sredstev.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Komen, uporablja pa se od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje.
Št. 06202-10/04
Komen, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.