Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2563. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (spremembe 2004 - golf igrišče v Osapski dolini), stran 7248.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00 in 30/01) je župan Mestne občine Koper sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (spremembe 2004 – golf igrišče
v Osapski dolini)
1. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA
ZA PRIPRAVO
Program priprave določa predmet, vsebino, postopek in udeležence v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper (Prostorske sestavine Dolgoročnega plana občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Družbenega plana občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01), v nadaljevanju: prostorske sestavine plana).
Pobudnik sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana je podjetje Golf Istra d.o.o., ki ugotavlja, da je v Osapski dolini možno in tudi primerno urediti golf igrišče. Pobudo utemeljuje z naslednjimi ugotovitvami:
– dolina Osapske reke je klimatsko izredno zanimiva z milo klimo, ki ponuja možnost igranja skozi vse leto. Ima vodo – reka Osp in je v zavetju pred vetrovi – zlasti burje.
– Je turistično že znana zaradi plezalne stene. Prebivalci vasi Osp oziroma krajevna skupnost imajo pozitiven odnos do pospeševanja turistične ponudbe v dolini, kjer že veliko let uspešno deluje turistično društvo Osp.
– Površine, potrebne za izgradnjo golf igrišča, so večinoma neobdelane in zapuščene.
– Zaradi slikovitosti doline bi bilo pravilno umeščeno golf igrišče zelo zanimivo za vse igralce golfa, ki iščejo zahtevna in slikovita igrišča.
– Lega doline je z izgradnjo avtoceste in odcepom pri Črnem kalu lahko in hitro dostopna iz ljubljanske smeri kot tudi z obale (Portoroža).
– z ukinitvijo meje bo hitro in lahko dostopna tudi iz Italije.
– Glede na površine je možno zgraditi igrišče s 27 igralnimi polji s karakteristiko »championship« igrišča, to je igrišče primerno tudi za mednarodne tekme-profesionalne, kar mu daje večjo možnost trženja.
Namen sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih dokumentov Mestne občine Koper je zato na podlagi analize prostorskih potencialov in ranljivosti prostora opredeliti podrobnejše usmeritve za umestitev golf igrišča in spremljajočih dejavnosti v Osapsko dolino.
Predlagane spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občinskega plana temeljijo na
– prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03);
– prostorskih sestavinah Srednjeročnega družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96, 11/99 in 4/03);
Če bo v času postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana sprejeta državna strategija prostorskega razvoja in bo s tem onemogočen zaključek tega postopka, se vsa izdelana strokovna gradiva in pridobljene smernice ter strokovne podlage nosilcev urejanja prostora vključijo v postopek priprave opbčonske startegije prostorskega razvoja in občinskega prostorskega reda.
2. PREDMET, PROGRAMSKA IZHODIŠČA IN OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE
Predmet
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana je sprememba namenske rabe zemljišč in določitev programskih in urbanističnih usmeritev ter usmeritev za varstvo okolja, narave in kulturne dediščine za umestitev golf igrišča na obravnavanem območju. Navedene usmeritve bodo osnova za izdelavo lokacijskega načrta za golf igrišče in spremljajoče objekte.
 
Programska izhodišča
Obravnavano območje je z obstoječimi prostorskimi sestavinami plana opredeljeno pretežno kot I. in II. kmetijsko zemljišče ter gozd, delno tudi kot poselitvene površine.
Navedena namenska raba se spremeni v poselitvene površine in sicer kot šortno-rekreacijske in zelene površine ter površine mešane rabe (za spremljajoče objekte – nastanitvene, parkirišča, servisne objekte ipd.).
Golf igrišče, ki ga predlaga pobudnik, obsega: 27 igralnih polj, vadbišča, zelenice, peskovnike, odbijališča ter jezera. V sklopu obravnavanih površin je predvidena tudi izgradnja klubske hiše, servisni objekt ter sklopi apartmajev oziroma hiše-vile s parkirišči.
Preuči se možnost izgradnje apartmajev oziroma drugih nastanitvenih objektov izven območja predvidenega golf igrišča v smislu revitalizacije vasi in v okviru poselitvenih površin naselja oziroma z upoštevanjem poselitvenega vzorca doline.
Zaradi občutljivosti in ranljivosti prostora na prehodu s flišnega v kraški svet je potrebno večjo pozornost nameniti proučitvi vplivov predlaganih ureditev na okolje in naravo in predlagati morebitne izravnalne ukrepe.
Predvideti je potrebno take rešitve, ki bodo zagotavljale ustrezno kakovost turističnih storitev in celotne ponudbe, kakor tudi njeno nadaljnjo rast, ob hkratnem ohranjanju kvalitet narave in kulturne dediščine ter zagotavljanju prebivalcem možnosti ustreznega nadaljnjega gospodarjenja s prostorom in ohranjanju kvalitet bivalnega okolja.
 
Okvirno ureditveno območje
Predvideno območje obravnave obsega zemljišče na obeh straneh reke Osp in obsega ca. 80 ha (prikazano je na karti v prilogi, ki je sestavni del programa priprave).
Natančno se območje, ki bo predmet spremembe namenske rabe, določi na podlagi strokovnih podlag.
3. NOSILCI UREJANJA PROSTORA, KI DAJEJO SMERNICE IN MNENJA TER DRUGI UDELEŽENCI, KI BODO SODELOVALI PRI PRIPRAVI
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine podati smernice za njihovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
I. Pristojna ministrstva, ki so zadolžena za posamezna obvezna izhodišča prostorskih sestavin dolgoročnega plana RS:
– kmetijstvo:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, Ljubljana
 
– gozdarstvo:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za gozdarstvo, Dunajska 56-58, Ljubljana
v vednost: Zavod za gozdove RS, Večna pot 2, Ljubljana
Zavod za gozdove RS, Območna enota Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana
 
– urejanje in varovanje vodnega sistema:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b, Ljubljana
– Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
 
– energetika:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad za energetiko, Dunajska 47, Ljubljana
za pridobitev pogojev, usmeritev, strokovnih podlag še:
– za področje prenosa električne energije: ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana
– za področje distribucije elekrične energije: Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper,
– za področje transporta in skladiščenja zemeljskega plina: Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana
 
– promet:
– cestno omrežje:
– državne ceste: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– avtoceste: Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, Ljubljana,
– železniško omrežje: Direkcija za železniški promet, Kopitarjeva 5, Maribor
– omrežje letališč: Uprava RS za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, Ljubljana
– pomorski promet: Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, Koper,
v vednost: Ministrstvo za promet, Urad za ceste, Urad za železnice, Urad za letalstvo Langusova 4, Ljubljana
 
– kulturna dediščina:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine, Cankarjeva 4/II, p.p. 1571, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1, Ljubljana
 
– naravne vrednote (naravna dediščina):
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana,
– Zavod za varstvo narave, Območna enota Piran, Tartinijev trg 12, Piran
 
– sanacija naravnih virov in varstva okolja:
– Ministrstrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, Ljubljana
 
– poselitev:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana
 
– rudarstvo:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Uprava RS za rudarstvo, Dunajska 48, Ljubljana
 
– področje blagovnih rezerv:
– Ministrstvo za gospodarstvo, Področje notranjega trga, Kotnikova 5/III, Ljubljana
 
– področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
 
II. Ostali vključeni:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– za področje vodooskrbe,
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper,
– za področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki
– MO Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper,
– za področje občinskih cest in javnih površin
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper,
– za področje zvez.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
Nosilci urejanja prostora v skladu z 29. in 33. členom ZureP-1 podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
4. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG
IN NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana morajo biti izdelane naslednje strokovne podlage:
 
1. Prostorska izhodišča in usmeritve za lokacijo golf igrišča in spremljajočih dejavnosti, ki vključuje: analizo veljavnih prostorskih dokumentov, opredelitev potencialov za razvoj turizma v dolini, analizo omejitev ter možnih vplivov v prostoru (ranljivost za predvideno dejavnost), določitev kriterijev za valorizacijo ter ustreznost programa in umestitev v prostor (z vidika strukture in funkcije doline, naravnih značilnosti, dostopnosti, kulturne dediščine itd.), predlog možne lokacije z izhodišči in usmeritvami.
 
2. Analiza in vrednotenje prostora:
– naravnih lastnosti prostora: lega območja, geomorfološke značilnosti, vegetacijske in hidrološke značilnosti, naravne vrednote,
– ustvarjenih razmer: namembnost površin, značilnosti obstoječe grajene strukture, namembnost in zmogljivost obstoječih objektov ter prometne in komunalne infrastrukture, obstoječa kmetijska raba, vplivi obstoječe rabe na okolje, kulturna dediščina, lastništvo.
– Analiza stanja in vrednotenje vpliva na kmetijske površine in kmetijsko proizvodnjo
– Opredelitev omejitev, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju dejavnosti:
– na podlagi analize naravnih lastnosti prostora in ustvarjenih razmer,
– na podlagi usmeritev pristojnih nosilcev urejanja prostora.
– Valorizacija vplivov in soodvisnosti s kontaktnimi območji.
– Valorizacija lege območja v širšem prostoru.
 
3. Idejne zasnove predlagane prostorske ureditve (v variantah), ki bodo izkazale ekonomsko učinkovitost, pozitivni vpliv na razvoj naselij v dolini in okoljevarstveno sprejemljivost s predlogom za izbor najustreznejše variante. Idejne zasnove morajo vključevati funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene usmeritve in izhodišča za nadaljnje načrtovanje, z ustreznimi poročili in utemeljitvami. Vključevati morajo tudi zasnove prometne in komunalne infrastrukture.
5. ORGANIZACIJA PRIPRAVE IN OBVEZNOSTI V ZVEZI
S FINANCIRANJEM
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin plana je Mestna občina Koper.
Pobudnik in naročnik izdelave je Golf Istra d.o.o.
Pobudnik izbere načrtovalca in financira izdelavo vseh strokovnih podlag in sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih dokumentov občine.
Postopek priprave dokumenta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper (v nadaljevanju: UOP).
6. ROK ZA PRIPRAVO PROSTORSKEGA AKTA OZIROMA NJEGOVIH POSAMEZNIH FAZ
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|F A Z A                  |nosilec    |rok        |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|I. Prostorska konferenca          |UOP      |april       |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Sprejem in objava programa priprave    |župan, UOP  |8 dni po prostor. |
|                      |       |konf.       |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Po sprejemu programa priprave poziv    |UOP      |30 dni      |
|nosilcem urejanja prostora – pridobitev  |       |         |
|smernic                  |       |         |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag|načrtovalec  |v 3 mesecih od  |
|in osnutka sprememb in dopolnitev prostor. |       |objave programa  |
|sestavin plana               |       |         |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|II. Prostorska konferenca         |UOP      |14 dni pred javno |
|                      |       |razgrnitvijo   |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Stališča do priporočil prostorske     |UOP, župan  |7 dni po prost.  |
|konference                 |       |konf.       |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Dopolnitev osnutka v skladu s stališči   |načrtovalec  |7 dni       |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi|župan     | 7 dni pred    |
|                      |       |pričetkom javne  |
|                      |       |razgrnitve    |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava z      |UOP,     |30 dni      |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb     |načrtovalec  |         |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Prva obravnava na občinskem svetu     |župan,    |         |
|                      |UOP      |         |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Stališča do pripomb            |načrtovalec, |15 dni po     |
|                      |UOP, župan  |zaključku javne  |
|                      |       |obravnave     |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Izdelava morebitnih dopolnilnih strokovnih |pripravljavec,|30 dni po prejemu |
|podlag                   |načrtovalec  |stališč do    |
|                      |       |pripomb      |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Oblikovanje dopolnjenega predloga dokumenta|načrtovalec  |15 dni po prejemu |
|z upoštevanjem pripomb in dopolnjenih   |       |vseh novih    |
|strokovnih podlag             |       |strokovnih podlag |
|                      |       |         |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Pridobitev mnenj od nosilcev urejanja   |UOP      |30 dni      |
|prostora                  |       |         |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Pridobitev sklepa Vlade o usklajenosti z  |UOP      |45 dni po     |
|obveznimi izhodišči prostorskih sestavin  |       |vložitvi popolne |
|plan. aktov RS               |       |vloge       |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Druga obravnava in sprejem odloka na    |župan,    |v 30 dneh po   |
|občinskem svetu              |UOP      |prejemu      |
|                      |       |pozitivnega    |
|                      |       |sklepa Vlade   |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
|Objava odloka v uradnem glasilu      |UOP      |15 dni po     |
|                      |       |sprejemu na OS  |
+-------------------------------------------+--------------+------------------+
7. OBJAVA PROGRAMA PRIPRAVE
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS (brez priloge).
Št. K3503-35/2004
Koper, dne 28. aprila 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 27° della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/2003 – rettifica 58/03 – ZZK – 1) e l’articolo 42° dello statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00 e 30/01), il sindaco del Comune città di Capodistria ha approvato il
P R O G R A M M A
D I P R E D I S P O S I Z I O N E
Delle modifiche ed integrazioni al piano a lungo termine ed al piano sociale del Comune città di Capodistria (modifiche 2004 – campo da golf nella Valle di Osp)
1. STATO DI COSE PRESENTI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA
Il programma di predisposizione stabilisce l’oggetto, il contenuto, la procedura ed i soggetti partecipanti alle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo termine e del piano sociale del Comune città di Capodistria (Elementi territoriali del Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino uff. n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) e del Piano sociale del comune di Capodistria (Bollettino uff. n 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), come pure del Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del Piano a lungo e di quello a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 16/99 e 33/01), nel seguito: elementi territoriali del piano).
Il promotore delle succitate modifiche ed integrazioni è l’impresa Golf Istra d.o.o. che mette in evidenza la possibilità nonché l’idoneità di creare, nella Valle di Osp, un campo da golf, adducendo i seguenti argomenti:
– La Valle del fiume Osp offre condizioni climatiche particolarmente miti, tali da consentire il gioco del golf durante tutto l’anno. Inoltre dispone dell’acqua (fiume Osp) ed è al riparo dalla bora.
– La valle è un luogo non sconosciuto ai turisti, grazie alle pareti rocciose particolarmente idonee alle scalate. Gli abitanti del villaggio di Osp ovvero la Comunità locale dimostrano un atteggiamento favorevole nei confronti della promozione dell’offerta turistica nella valle, ove da parecchi anni opera con successo l’Associazione turistica Osp.
– Le superfici, occorrenti alla creazione del campo da golf sono prevalentemente incolte ed abbandonate.
– Una corretta collocazione della struttura renderebbe particolarmente attraente ai potenziali giocatori la già pittoresca vallata.
– In seguito alla costruzione del tratto autostradale ed alla diramazione verso Crni kal, la valle è facilmente e velocemente accessibile sia dalla direzione di Ljubljana, sia da quella costiera (Portorose).
– Con la soppressione del confine, la zona diverrà accessibile anche dal versante italiano.
– In considerazione dello spazio disponibile sarà possibile realizzare un campo da golf con 27 buche da campionato, quindi idoneo anche per l’organizzazione di concorsi internazionali per professionisti, con conseguenti maggiori opportunità di posizionarsi sul relativo mercato.
In funzione dell’analisi di potenzialità e vulnerabilità dello spazio interessato, l’obiettivo delle presenti modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali degli atti di piano del Comune città di Capodistria è quello di definire con maggior precisione gli orientamenti circa la collocazione, nella Valle di Osp, del campo da golf e delle occorrenti strutture.
Le prospettate modifiche ed integrazioni non sono difformi dal vigente piano di edificazione e poggiano sugli
– elementi territoriali del Piano a lungo termine della RS per il periodo 1996 – 2000 (Gazzetta uff. della RSS, n. 1/86, 41/87, 12/89 e la Gazzetta uff. della RS, n. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96, 11/99 e 4/2003);
– elementi territoriali del Piano sociale a medio termine della RS di Slovenia per il periodo dal 1986 – 1990 (Gazzetta uff. della RSS, n. 2/86, 41/87, 23/89 e la Gazzetta uff. della RS, n. 72/95, 13/96, 11/99 e 4/2003);
Nel caso in cui, nel corso del procedimento di predisposizione delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano, fosse approvata la strategia nazionale di sviluppo territoriale, rendendo impossibile quindi la conclusione del suddetto procedimento, i materiali tecnici elaborati e gli orientamenti acquisiti saranno inseriti nella procedura preparatoria della strategia comunale di sviluppo territoriale e della regolamentazione territoriale comunale.
2. OGGETTO, BASI PROGRAMMATICHE ED AREA INTERESSATA DALL’INTERVENTO
Oggetto
L’oggetto delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano è il cambiamento della destinazione d’uso dei terreni, oltre alla definizione degli orientamenti programmatici ed urbanistici e di quelli riguardanti la tutela ambientale, dei beni naturali e del patrimonio culturale, ai fini di sistemazione, nell’area interessata, di un campo da golf. I succitati orientamenti fungeranno quale base per la compilazione della documentazione di sito per le strutture in oggetto.
 
Concetti programmatici
Secondo gli elementi territoriali del piano, l’area interessata è costituita da terreni agricoli di prima e di seconda categoria e boschi, in parte anche zona d’insediamento.
Le modifiche alla destinazione d’uso ne prevedono la trasformazione in zona d’insediamento le cui superfici saranno destinate alle attività sportive e ricreative ed alle aree verdi, come pure a zone promiscue (per la realizzazione delle infrastrutture accessorie – impianti di ricezione, parcheggi, zone di servizio, ecc.).
Il campo da golf proposto dal promotore sarà dotato di 27 buche, del campo pratica (driving range), putting and pitching green, bunkers e ostacoli d’acqua. Entro il perimetro contemplato è prevista anche la costruzione di una club house e dei servizi, come pure di un complesso residenziale di villette con rispettivi parcheggi.
E’ allo studio la possibilità di realizzazione degli impianti ricettivi fuori delle aree previste per la costruzione del campo da golf ai fini di revitalizzazione dell’abitato, in ambito alle rispettive superfici d’insediamento ovvero in considerazione del concetto insediativi della valle.
In considerazione della vulnerabilità dell’area, caratterizzata dal passaggio da terreno marnoso a quello carsico, una particolare attenzione va dedicata allo studio dell’impatto ambientale provocato dagli interventi progettati con il suggerimento di eventuali misure correttive.
Vanno adottate soluzioni tali da garantire un appropriato livello qualitativo dei servizi turistici nel loro complesso, come pure l’ulteriore sviluppo pur mantenendo inalterate le esistenti caratteristiche naturalistiche ed il patrimonio culturale nel rispetto delle esigenze della popolazione locale in merito alla gestione del territorio ed alla preservazione dell’attuale livello qualitativo dell’ambiente.
 
Zona d’intervento
La zona d’intervento prevista comprende le superfici che si estendono lungo entrambi i margini del fiume Osp su circa 80 ettari di terreno (come presentato sulla mappa allegata che è parte del programma di predisposizione).
Una definizione dettagliata della zona, oggetto delle modifiche alla destinazione d’uso, avverrà in base alle norme tecniche.
3. ENTI PREPOSTI ALLA SISTEMAZIONE DEL TERRITORIO, INCARICATI DI FORNIRE INDIRIZZI E PARERI, ED ALTRI PARTECIPANTI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni alle componenti territoriali dei piani comunali a lungo ed a medio termine, oltre che di esprimere il proprio parere in ordine alla proposta integrata, sono i seguenti:
I. I ministeri competenti, incaricati di fornire le indicazioni obbligatorie circa la predisposizione degli elementi territoriali del piano a lungo termine della RS:
– agricoltura:
– Ministero per l’agricoltura, le foreste e l’alimentazione, Dunajska 56, Ljubljana
 
– foreste:
– Ministero per l’agricoltura, le foreste e l’alimentazione, Dipartimento per le foreste, Dunajska 56, Ljubljana
per conoscenza: Istituto per le foreste della RS, Večna pot 2, Ljubljana
Istituto per le foreste della RS, Sede regionale di Sežana, Partizanska 49, 6210 Sežana
 
– Sistemazione e tutela del sistema idrico:
– Ministero dell’ambiente, del territorio e dell’energia, ARSO, Sezione per l’economia idrica, Vojkova 1b, Ljubljana
– Sede regionale di Capodistria, Via del porto 12, Capodistria,
 
– energia:
– Ministero dell’ambiente, del territorio e dell’energia, Dipartimento per l’energia, Dunajska 47, Ljubljana
ed inoltre, ai fini d’informazione circa i requisiti da adempiere, delle line guida nonché
dello svolgimento delle elaborati tecnici:
– per quanto attiene al trasporto dell’energia elettrica: ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana
– per quanto attiene alla distribuzione dell’energia elettrica: Elektro Primorska, SE di Capodistria, Via 15 maggio, n. 15, Capodistria,
– per quanto attiene al trasporto e immagazzinaggio del gas metano: Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljubljana
 
– viabilità:
– rete stradale:
– strade statali: Direzione per le infrastrutture stradali della RS, Tržaška 19, Ljubljana,
– autostrade: Società autostradel nella RS, Dunajska 7, Ljubljana,
– rete ferroviaria: Direzione per i trasporti ferroviari, Kopitarjeva 5, Maribor
– trasporto aereo: Amministrazione dell’aeronautica civile della RS, Kotnikova 19a, Ljubljana
– trasporto marittimo: Amministrazione marittima della RS, Pzza Ukmar 2, Capodistria,
per conoscenza: Ministero dei trasporti, Dipartimento infrastrutture stradali, Dipartimento infrastrutture ferroviarie, Dipartimento dell’aeronautica Langusova 4, Ljubljana
 
– patrimonio culturale:
– Ente per la tutela del patrimonio culturale, Cankarjeva 4/II, p.p. 1571, 1000 Ljubljana,
– Ministero per la cultura, Amministrazione beni culturali della RS, Kongresni trg 1, Ljubljana
 
– beni naturali (patrimonio naturale)
– Ministero dell’ambiente, del territorio e dell’energia, Agenzia per l’ambiente della RS, Dipartimento tutela beni naturali, Vojkova 1b, Ljubljana
– Ente tutela beni naturali, Sede regionale di Pirano, Pzza Tartini 12, Pirano
 
– opere di risanamento delle risorse naturali e di tutela dell’ambiente:
– Ministero dell’ambiente, del territorio e dell’energia, Agenzia per l’ambiente della RS, Sezione per la tutela dell’ambiente, Vojkova 1b, Ljubljana
 
– insediamenti abitativi:
– Ministero dell’ambiente, del territorio e dell’energia, Ufficio per la pianificazione territoriale della RS, Dunajska 21, Ljubljana
 
– attività mineraria:
– Ministero dell’ambiente, del territorio e dell’energia, Amministrazione per l’attività mineraria della RS, Dunajska 48, Ljubljana
 
– settore riserve materiali:
– Ministero per l’economia, Settore mercato interno, Kotnikova 5/III, Ljubljana
 
– settore della difesa:
– Ministero della difesa, Ufficio affari della difesa, Sezione difesa civile, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana
 
II. Altri enti coinvolti:
– Rižanski vodovod (Acquedotto del Risano), Capodistria, Via 15 maggio 13, Capodistria
– per l’approvvigionamento idrico,
– Komunala Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria,
– per lo smaltimento delle acque reflue ed il trattamento dei rifiuti
– CC di Capodistria, Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria,
– per l’infrastruttura viaria comunale e gli spazi pubblici,
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della stazione 9, Capodistria,
– per le comunicazioni.
 
Partecipano al procedimento anche altri enti competenti per l’assetto del territorio qualora si accerti, nel corso della procedura preparatoria dell’atto, che amministrano o sono responsabili per il singolo settore.
In ottemperanza degli articoli 29° e 33° della Legge denominata ZureP-1, i suddetti enti forniscono le direttrici ed i pareri allo strumento urbanistico attuativo entro 30 giorni dalla notifica della domanda.
4. ELENCO DEGLI ELABORATI TECNICI NECESSARI
E MODALITA’ D’ACQUISIZIONE DELLE SOLUZIONI TECNICHE
Nel corso del procedimento d’apprestamento delle modifiche ed integrazioni alle zone territoriali contemplate del piano devono essere compilati i seguenti elaborati tecnici:
 
1. Gli indirizzi di sviluppo territoriale nonché quelli riguardanti l’ubicazione del campo da golf con strutture accessorie, e precisamente: analisi dei documenti territoriali in vigore, definizione delle potenzialità di sviluppo del turismo nella valle, analisi dei vincoli e dell’impatto ambientale (vulnerabilità in funzione dell’intervento progettato), definizione dei criteri per la valorizzazione e l’iindividuazione dell’idoneità del programma e la rispettiva collocazione nel territorio (in considerazione della struttura e della funzione della valle, delle caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche, l’accessibilità, patrimonio culturale, ecc.), proposta della possibile ubicazione con linee guida e concetti fondamentali.
 
2. Analisi e valutazione del territorio:
– analisi e valutazione proprietà naturali del territorio in esame: ubicazione del territorio, caratteristiche geomorfologiche e idrologiche, vegetazione, beni di pregio naturali,,
– analisi e valutazione delle condizioni che si creano in seguito alla realizzazione dell’intervento:
destinazione d’uso del territorio, caratteristiche dei manufatti preesistenti, destinazione d’uso e capienza dei manufatti preesistenti come pure dell’infrastruttura viaria e delle opere d’urbanizzazione, l’attuale uso agricolo, l’impatto dell’attuale destinazione d’uso, patrimonio culturale, dominio.
– analisi dello stato di cose presenti e stima dell’impatto prodotto sulle superfici e sulla produzione agricola
– definizione dei vincoli da osservarsi nella pianificazione dell’attività:
– in base all’ analisi delle caratteristiche naturali del territorio e delle condizioni create in seguito alla realizzazione dell’intervento,
– in base alle linee direttrici fornite dagli enti competenti per la sistemazione territoriale.
– determinazione dell’impatto e dell’interazione con le zone di contatto.
– valorizzazione dell’ubicazione nella zona col riferimento allo spazio più ampio
 
3. I progetti di massima, riguardanti la sistemazione territoriale proposta (in varianti), che si dimostreranno giustificate economicamente ed influiranno positivamente sullo sviluppo insediativo senza produrre impatti negativi sull’ambiente. Tali progetti devono comprendere soluzioni funzionali, urbanistiche, paesaggistiche, architettoniche ed ambientali, ed essere corredati da apposite relazioni e motivazioni. Essi devono prevedere inoltre il nuovo concetto dell’infrastruttura viaria e dei servizi a rete.
5. ORGANIZZAZIONE DELLA FASE PREPARATORIA ED OBBLIGHI FINANZIARI
L’ente preparatore delle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano è il Comune città di Capodistria.
Il promotore ed il committente è Golf Istra d.o.o.
Il promotore sceglie il progettista e finanzia la compilazione degli elaborati tecnici, come pure le succitate modifiche ed integrazioni.
La procedura di predisposizione dell’atto e’ affidata all’Ufficio per l’ambiente ed il territorio del Comune città di Capodistria (nel seguito: UAT).
6. TERMINI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’ATTO TERRITORIALE E PER LE FASI INTERMEDIE
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|F A S E             |ente competente |termine      |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|I. Conferenza istruttoria    |UAT       |Aprile      |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Approvazione e pubblicazione  |Sindaco, UAT   |8 giorni dalla  |
|del programma preliminare    |         |conferenza    |
|                |         |istruttoria    |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Successivamente         |UAT       |30 gg       |
|all’approvazione del programma |         |         |
|preparatorio, invito agli enti |         |         |
|competenti per la sistemazione |         |         |
|territoriale – acquisizione   |         |         |
|delle linee direttrici     |         |         |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Analisi delle direttrici,    |pianificatore  |entro 3 mesi dalla|
|realizzazione degli elaborati  |         |pubblicazione del |
|tecnici e della bozza delle   |         |programma     |
|modifiche ed integrazioni agli |         |         |
|elementi territoriali del piano |         |         |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|II. Conferenza istruttoria   |UAT       |14 gioni     |
|                |         |precedenti    |
|                |         |l’esposizione al |
|                |         |pubblico     |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Prese di posizione nei     |UAT, Sindaco   |7 giorni     |
|confronti degli esiti della   |         |successivi alla  |
|conferenza istruttoria     |         |conf. istruttoria |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Integrazione della bozza in   |pianificatore  |7 giorni     |
|conformita delle prese di    |         |         |
|posizione            |         |         |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Deliberazione sull’esposizione |Sindaco     |7 giorni     |
|al pubblico e sul dibattito   |         |precedenti    |
|pubblico            |         |l’esposizione al |
|                |         |pubblico     |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Esposizione al pubblico e    |UAT,       |30 giorni     |
|dibattito pubblico con il    |pianificatore  |         |
|rilevamento delle osservazioni |         |         |
|scritte             |         |         |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Presentazione dell’atto al   |Sindaco,     |         |
|consiglio comunale in prima   |UAT       |         |
|lettura             |         |         |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Prese di posizione in merito  |Pianificatore,  |15 giorni dalla  |
|alle osservazioni        |UAT, Sindaco   |conclusione del  |
|                |         |dibattito pubblico|
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Redazione di eventuali     |ente preparatore,|30 giorni dalla  |
|elaborati tecnici aggiuntivi  |pianificatore  |notifica delle  |
|                |         |prese di posizione|
|                |         |nei confronti   |
|                |         |delle osservazioni|
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Compilazione della proposta   |pianificatore  |15 giorni dalla  |
|dell’atto, integrata con le   |         |notifica di tutti |
|osservazioni e gli elaborati  |         |gli elaborati   |
|tecnici aggiuntivi       |         |tecnici aggiuntivi|
|                |         |         |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Acquisizione dei pareri dagli  |UAT       |30 giorni     |
|enti preposti alla sistemazione |         |         |
|del territorio         |         |         |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Acquisizione della       |UAT       |45 giorni dalla  |
|deliberazione governativa circa |         |presentazione   |
|la conformita dell’atto con i  |         |della domanda   |
|principi obbligatori cui devono |         |integrata     |
|sottostare le componenti    |         |         |
|territoriali dei piani nella RS |         |         |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Seconda lettura ed approvazione |Sindaco,     |entro 30 gironi  |
|del decreto in sede del     |UAT       |dalla notifica  |
|consiglio comunale       |         |della       |
|                |         |deliberazione   |
|                |         |gobernativa    |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
|Pubblicazione del decreto nel  |UAT       |15 giorni     |
|Bollettino ufficiale      |         |dall’approvazione |
|                |         |in sede del CC  |
+--------------------------------+-----------------+------------------+
7. PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA PREPARATORIO
il programma preparatorio e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale.
N. K3503-35/2004
Capodistria, 28. 4. 2004.
Sindaco
Boris Popovič l. r.