Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2578. Odlok o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Pivka, stran 7269.

Na podlagi 10. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93, 36/02 in 96/02), 40., 44., 53. in 56. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34/93 in 57/98) ter 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01 je Občinski svet občine Pivka, na 11. seji dne 31. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Pivka
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Pivka.
Kot prodaja izven prodajaln se šteje prodaja na premičnih stojnicah, prodaja s prodajnimi avtomati, potujoča prodajalna in priložnostna prodaja na prireditvah, shodih, sejmih in podobno.
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi in si pridobi soglasje občinske uprave Občine Pivka.
Kot trgovec se po tem odloku šteje fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovsko dejavnost v skladu z Zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
2. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno, pridobiti soglasje pristojnega organa.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda Občinska uprava Občine Pivka.
Prodaja izven prodajaln se izvaja na javnih mestih in drugih mestih na območju Občine Pivka.
V primeru izvajanja promocije na sejmih, shodih in prireditvah pridobitev soglasja ni potrebna.
3. člen
Trgovec poda vlogo za pridobitev soglasja najmanj 10 dni pred pričetkom prodaje na mesečnem sejmu in prodaje s potujočo prodajalno ter najmanj 3 dni pred pričetkom prodaje na občasnih prireditvah in shodih.
4. člen
Vloga se poda na obrazcu vloga za sejem, vloga za prodajo na stojnici oziroma vloga za prodajo s potujočo prodajalno. V vlogi mora biti naveden opis blaga, ki ga bo trgovec prodajal, časovno obdobje (dan in ura) in lokacija.
5. člen
K vlogi mora trgovec priložiti:
– dokazilo o opravljanju dejavnosti in sicer sledeče listine: priglasitveni list (ki ga potrdi Davčna uprava RS) in obrtno dovoljenje, sklep o vpisu družbe v sodni register, potrdilo pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji ali potrdilo upravne enote o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne, razen v primeru, če gre za javne javnih površine oziroma ali dokazilo o lastništvu nepremičnine,
– upravno takso določeno v skladu z zakonom o upravnih taksah.
6. člen
Pristojni organ izda soglasje za posamezna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje enega leta.
III. NADZOR
7. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nadzorujejo pristojni inšpekcijski organi opredeljeni v 19. členu Zakona o trgovini.
Pristojni organi iz prvega odstavka tudi izrekajo denarne kazni in varstvene ukrepe odvzema blaga in delovnih priprav, ki so bile uporabljene pri kršitvi.
IV. KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201-11/2004
Pivka, dne 31. marca 2004.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l. r.