Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2591. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2003, stran 7285.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 16. in 99. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 22. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Veržej za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Veržej za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov          v tisoč tolarjih
1.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             165.823
   Tekoči prihodki (70+71)                  90.983
70  Davčni prihodki                      75.779
   700  Davki na dohodek in dobiček             54.018
   703  Davki na premoženje                 4.561
   704  Domači davki na blago in storitve          17.200
71  Nedavčni prihodki                     15.204
   710  Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    1.655
   711  Takse in pristojbine                  642
   712  Denarne kazni                      24
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev        4.662
   714  Drugi nedavčni prihodki               8.221
72  Kapitalski prihodki                    8.093
   720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        8.093
74  Transferni prihodki                    66.747
   740  Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij         66.747
 
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)               162.267
40  Tekoči odhodki                      36.478
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim          14.821
   401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost      2.164
   402  Izdatki za blago in storitve            18.531
   403  Plačila domačih obresti                730
   409  Rezerve                        232
41  Tekoči transferi                     83.229
   410  Subvencije                      6.995
   411  Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  17.705
   412  Transferi neprofitnih organizacijam
      in ustanovam                     8.033
   413  Drugi tekoči domači transferi            50.496
42  Investicijski odhodki                   34.774
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev         34.774
43  Investicijski transferi                  7.786
   430  Investicijski transferi               7.786
 
III. Proračunski presežek                    3.556
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev                      –
75  Prejeta vračila danih posojil                 –
   750  Prejeta vračila danih posojil
      in prodaja kapitalskih deležev              –
 
C)  Račun financiranja
 
V.  Račun financiranja
   500  Domače zadolževanje                   –
 
VI. Sredstva proračuna                     3.556
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-73/04-II
Veržej, dne 22. aprila 2004.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.