Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2004 z dne 14. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2004 z dne 14. 5. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2535. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
2536. Uredba o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog

Sklepi

2514. Sklep o dopolnitvi Sklepa o soglasju k omejitvam vpisa na Univerzi v Ljubljani v študijskem letu 2004/2005

MINISTRSTVA

2515. Pravilnik o izvajanju 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost
2516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o obliki, vsebini in uporabi obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v upravi Republike Slovenije za javna plačila
2517. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg s pšenico in s koruzo

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2518. Odlok o ekološki pristojbini v Občini Bistrica ob Sotli na mejnem prehodu Polje pri Bistrici
2519. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bistrica ob Sotli
2520. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Celje

2521. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
2522. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Divača

2523. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Dolenja vas - Občina Divača
2524. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Otošče - Občina Divača
2525. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naseljih: Senožeče, Gabrče, Laže in Potoče - Občina Divača
2526. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture v naselju Senadole - Občina Divača

Gornji Petrovci

2527. Sklep o spremembi sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2004
2528. Sklep o določitvi števila otrok v vrtcu Občine Gornji Petrovci

Ig

2529. Sklep o pooblastilu za izvajanje gospodarske javne službe

Komen

2530. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Komen

Ljubljana

2531. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad - zahod (za del območja urejanja BS 1/5-1)

Slovenska Bistrica

2532. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Zgornja Ložnica
2533. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Laporje
2534. Odlok o imenovanju nove ulice na območju naselja Zgornja Polskava