Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2570. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje - Vevče - Kašelj, stran 7259.

Na podlagi drugega odstavka 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) ter 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 10. seji, dne 19. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje – Vevče – Kašelj
1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje – Vevče – Kašelj (Uradni list RS, št. 49/96 in 63/99) se 1. člen spremeni tako, da se namesto pike na koncu besedila postavi vejica in doda naslednje besedilo:
“in spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del planske celote M8 Polje – Vevče – Kašelj, ki jih je izdelala Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem, pod št. 3522-230/00 v februarju 2004."
2. člen
V 8. členu se prva alinea dopolni tako, da se na koncu za vejico doda besedilo "po enotnem projektu za celo zgradbo."
Doda se nova zadnja alinea, ki se glasi:
"– nadzidave objektov z ravno streho pod pogojem, da je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobno tehnične pogoje, potresno varnost objektov in podobno. Investitor je dolžan v postopku izdelave projektne dokumentacije z urbanistično arhitekturno rešitvijo utemeljiti skladnost z navedenimi lokacijskimi pogoji."
3. člen
V 9. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"Izjemoma, razen v območju urejanja MS 8/1, v morfološki enoti 2A/2, med cesto XL in rezervatom za razširitev pokopališča, je dovoljena gradnja objektov z dvema ali več stanovanji, če se objekti po velikosti in obliki skladajo s predpisano gradbeno strukturo v morfološki enoti, če se skladajo s prevladujočim morfološkim vzorcem naselja in če je gradbena parcela dovolj velika, da zagotavlja ostale lokacijske pogoje: število parkirnih mest, zelene površine, otroška igrišča, svetlobno tehnične pogoje in podobno. Investitor je dolžan v postopku izdelave projektne dokumentacije s prostorsko analizo širšega območja ter z urbanistično arhitekturno rešitvijo utemeljiti skladnost z navedenimi lokacijskimi pogoji."
4. člen
V 10. členu se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
"– gradnja večstanovanjskih objektov z javnim programom v pritličjih objektov ob Zadobrovški cesti,".
Dosedanja četrta do deseta alinea postanejo peta do enajsta alinea.
Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi:
"Za gradnjo v morfološki enoti 3C/1 je treba, za pridobitev najustreznejšega predloga urbanistične in arhitektonske rešitve pozidave območja, predhodno pridobiti variante rešitve."
5. člen
Prvi stavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
"V morfoloških enotah z oznako 4A in 4D je, poleg enakih posegov in pod enakimi pogoji, kot so navedeni v 9. in 10. členu tega odloka, dovoljena tudi gradnja objektov drobnega gospodarstva."
6. člen
V 20. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Investitor je dolžan v postopku izdelave projektne dokumentacije s prostorsko analizo širšega območja ter z urbanistično arhitekturno rešitvijo utemeljiti oblikovalski kontrast s pogoji iz prvega odstavka tega člena."
7. člen
V 25. členu se črta prvi odstavek.
Besedilo pod naslovom Električno omrežje se spremeni tako, da se glasi:
"Posege v varovalnih pasovih obstoječih daljnovodov in v predvidenih rezervatih je možno izvajati le v soglasju z upravljalcem električnega omrežja.
V koridorju:
– 110 kV daljnovoda v širini 30 m (2 x 15 m od osi daljnovoda),
– 35 kV daljnovoda v širini 20 m (2 x 10 m od osi daljnovoda),
– 35 kV daljnovoda v izvedbi s kabelsko kanalizacijo širine 6 m (2 x 3 m od osi daljnovoda) in
– 20 kV daljnovoda v širini 20 m (2 x 10 m od osi daljnovoda) novogradnja objektov in saditev visokega drevja nista dovoljeni. Izjemoma se lahko gradijo linijski infrastrukturni objekti in parkirna mesta."
8. člen
V 31. členu se črta drugi odstavek.
9. člen
42. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Moste – Polje,
– Četrtni skupnosti Polje."
10. člen
V grafičnem delu – prikaz meril in pogojev za posege v prostor – regulacijska karta na katastrskih načrtih v merilu 1:1000 regulacijske karte št. 8/1, 8/2, 8/7, 8/8, 8/14 in 8/19 se nadomestijo z regulacijskimi kartami št. 8/1a, 8/2a, 8/8a, 8/7a, 8/14a in 8/19a, ki jih je v februarju 2004 izdelala Mestna občina Ljubljana.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3530-1/2003-10
Ljubljana, dne 19. aprila 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.