Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2555. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Križa v Beričevem za kulturni spomenik lokalnega pomena, stran 7235.

Na podlagi 5., 6. in 79. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 11. seji dne 7. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o razglasitvi cerkve sv. Križa v Beričevem
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine:
Beričevo – Cerkev sv. Križa (EŠD 1777).
Enota se zaradi izjemnih kulturnih vrednost razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi umetnostnozgodovinskega in arhitekturnega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Cerkev sv. Križa predstavlja pomemben člen v razvoju baročne sakralne arhitekture širše ljubljanske okolice zaradi arhitekturnega oblikovanja cerkve, v baročni tradiciji centralno zasnovane ladje in vzhodnega prezbiterija z značilnimi poznogotskimi elementi opornikov.
Notranja oprema in oprava cerkve s petimi oltarji, tlakom, kripto, kornimi klopmi in ostalo opremo tudi v zakristiji, predstavlja celostno arhitekturno in likovno podobo cerkvene notranjosti z obdobja 18. in 19. stoletja.
Cerkev sv. Križa je potrebno ohraniti, sanirati in obnoviti zaradi izjemnih arhitekturnih in likovnih lastnosti, prostorske dominante na začetku naselja in kot pomemben umetnostnozgodovinski, arhitekturni spomenik.
Ohranitev navedenih lastnosti utemeljuje razglasitev za spomenik.
3. člen
Spomenik obsega parceli št. 10/1 in 10/2. k.o. Beričevo.
Vplivno območje obsega parcele št. 7/3, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 9/5 11, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 18/1, 18/2, 609/3 (del).
Meji spomenika in vplivnega območja sta vrisani na katastrski karti v merilu 1:1000 in topografski karti v merilu 1:5000.
Karti sta sestavni del odloka o razglasitvi. Izvirnika kart hrani Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana.
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih prvin arhitekture cerkve, notranje opreme in oprave, kar pomeni sanacijo vseh ogroženih ali propadajočih prvin oziroma rekonstrukcijo posameznih elementov in strokovno prenovo spomenika z obstoječo namembnostjo,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov,
– dostop javnosti v meri, ki ne ogroža spomeniških lastnosti in varovanja spomenika, in njegovih posameznih elementov in ne ogroža obstoječo namembnost.
V vplivnem območju spomenika na parc. št. 7/3, 8, 609/3 (del), 9/3, 9/5, 12/3, 9/1, 12/4, 9/4 in 12/1 (vse k.o. Beričevo) se površine redno vzdržujejo, gradnja objektov ni dopustna. Na parc. št. 12/2, 11, 18/2 (k.o. Beričevo) so dopustni načrtovani posegi na stavbah v smislu vzdrževanja, adaptacijskih posegov in nadomestne gradnje na parc. 18/1 (k.o. Beričevo).
5. člen
Za vsak poseg v območje spomenika in njegovo vplivno območje so potrebni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstvena soglasja Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana.
6. člen
Pristojni organ mora v obdobju 3 mesecev po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih delov odločbo o varstvu spomenika v skladu z zakonom.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 66000-5/03
Dol pri Ljubljani, dne 7. aprila 2004.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.