Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2598. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja
2638. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi programa priprave lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lenart-Spodnja Senarska
2639. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih
2640. Uredba o dopolnitvi Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2004
2641. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov

Sklepi

2642. Sklep o določitvi dneva slovenske diplomacije

MINISTRSTVA

2599. Pravilnik o postopku uveljavljanja in spremljanja terjatev Republike Slovenije v insolventnih postopkih (postopku prisilne poravnave, stečaja oziroma likvidacije), o načinu posredovanja dokumentacije in o spremljanju postopkov
2600. Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc
2601. Odločba o imenovanju organizacij za kontrolo integrirane predelave poljščin
2602. Odločba o določitvi organizacije za ugotavljanje skladnosti (referenčnega laboratorija) za določanje vsebnosti vode v perutninskem mesu
2603. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
2604. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
2605. Odločba o imenovanju za izvajanje rednih in izrednih overitev meril
2643. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil

SODNI SVET

2606. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto
2607. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2608. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2609. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2610. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2611. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega sodišča
2612. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije
2613. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
2614. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2615. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
2616. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2617. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
2618. Sklep o imenovanju na položaj svetnika okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2619. Poročilo o izidu volitev v Svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
2620. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2004
2621. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za farmacevte
2622. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2004
2623. Spremembe dodatka št. 2 k pravilom igre na srečo "Hitra srečka"
2624. Poročilo o prodaji 22. serije igre Hitra srečka
2644. Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005

OBČINE

Bled

2625. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije občine Bled

Celje

2626. Cenik za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
2627. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Dravograd

2628. Sklep o določitvi elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin na območju Občine Dravograd za leto 2004
2629. Sklep o določitvi višine zakupnin kmetijskih zemljišč Občine Dravograd za leto 2004

Gorenja vas-Poljane

2630. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2003
2631. Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

2632. Sklep o določitvi mest za plakatiranje v času volilne kampanje na območju Občine Gornji Petrovci

Ljubljana

2633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška

Mozirje

2634. Program priprave Lokacijskega načrta za razgledni stolp Savinjskega gaja

Novo mesto

2645. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gabrje
2646. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik
2647. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Podgrad
2648. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Uršna sela
2649. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dolž

Sevnica

2635. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica

Žužemberk

2636. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
2637. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Žužemberk
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti