Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2630. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2003, stran 7322.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 16. člena Statuta občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 11. redni seji dne 13. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
---------------------------------------------------------------------
Skupina/podskupina kontov             Proračun leta 2003
---------------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)        950,389.823,81
    Tekoči prihodki (70+71)             421,754.241,00
70   Davčni prihodki                 337,953.368,61
    700 Davki na dohodek in dobiček         265,023.647,71
    703 Davki na premoženje             46,685.342,52
    704 Domači davki na blago in storitve      26,244.378.38
    706 Drugi davki                       –
71   Nedavčni prihodki                83,800.872,39
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                  27,335.246,07
    711 Takse in pristojbine             2,693.531,95
    712 Denarne kazni                  98.100,00
    713 Prihodki od prodaje blaga
    in storitev                   38.837.894,65
    714 Drugi nedavčni prihodki           14,836.099,72
72   Kapitalski prihodki               15,420.675,00
    720 Prihodki od prodaje
    osnovnih sredstev                   7.000,00
    721 Prihodki od prodaje zalog                –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja           15.413.675,00
73   Prejete donacije                 50,823.825,94
    730 Prejete donacije iz domačih virov      50,823.825,94
    731 Prejete donacije iz tujine                –
74   Transferni prihodki               462,391.081,87
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij            462,391.081,87
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)         1.028,193.214,22
40   Tekoči odhodki                 171,610.421,38
    400 Plače in drugi izdatki zaposleni       38,647.723,90
    401 Prispevki delodajalcev
    za socialno varnost                5,574.013,90
    402 Izdatki za blago in storitve        122,238.683,58
    403 Plačila domačih obresti                 –
    409 Rezerve                    5,150.000,00
41   Tekoči transferi                318,141.788,47
    410 Subvencije                  11,737.369,97
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom                181,457.189,03
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                   22,739.703,04
    413 Drugi tekoči domači transferi        102,207.526,43
    414 Tekoči transferi v tujino                –
42   Investicijski odhodki              432,330.674,58
    420 Nakup in gradnja
    osnovnih sredstev                432,330.674,58
43   Investicijski transferi             106,110.329,79
    430 Investicijski transferi           106,110.329,79
III.  Proračunski presežek (I.-II)
    (proračunski primanjkljaj)           -77,803.390,41
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev (750+751+752)         1,854.056,24
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev (440+441+442)         6,000.000,00
44   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                6,000.000,00
    440 Dana posojila                 2,000.000,00
    441 Povečanje kapitalskih deležev
    in naložb                     4,000.000,00
VI.  Prejeta minus dana posojila            in spremembe
    kapitalskih deležev (IV. – V.)          -4,145.943,76
VII.  Skupni presežek – primanjkljaj         -81,949.334,17
 
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje (500)                      0
50   Zadolževanje                         0
    500 Domače zadolževanje                   0
IX.  Odplačila dolga (550)                    0
55   Odplačila dolga                       0
X.   Neto zadolževanje                      0
XI.  Stanje sredstev na računih preteklega
    leta in zmanjšanje splošnega sklada
    med letom                    119,405.855,72
XII.  Zmanjšanje sredstev na računih
    (I.-II.+IV.-V.+VIII.-IX.+XI)           37,456.521,55
 
---------------------------------------------------------------------
D) Proračunska rezerva občine              21,273.657,83
---------------------------------------------------------------------
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja ter bilanca stanja so sestavni del zaključnega računa proračuna.
3. člen
Sredstva na računih po zaključnih računih proračuna v višini 37,456.521,55 SIT so prenesena v splošni sklad in v proračun občine za leto 2004 kot sredstva na računih.
4. člen
Sredstva proračunske rezerve občine po zaključnem računu proračuna v višini 21,273.657,83 SIT so prenesena v rezervni sklad.
5. člen
V okviru prihodkov proračuna so zajeti tudi lastni prihodki krajevnih skupnosti v višini 34,191.000 SIT in odhodki krajevnih skupnosti v isti višini.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-402-8/04
Gorenja vas, dne 13. maja 2004.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.

AAA Zlata odličnost