Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2643. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil, stran 7344.

Na podlagi 187. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02 in 67/02) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil (*1)
1. člen
V Pravilniku o registraciji motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 95/01) se v 2. členu za prvim odstavkom dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Pri vnosu podatkov o vrsti vozila ter obliki in namenu karoserije se upošteva razvrstitev vozil, ki jo na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99, 31/00) s podzakonskim aktom predpiše minister pristojen za promet.
Izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila« iz dvanajste alinee drugega odstavka 176. člena in »izjavo prodajalca oziroma uvoznika, da vozilo ustreza vsem predpisanim pogojem za varno udeležbo v prometu« iz četrte alinee prvega odstavka 177. člena Zakona o varnosti cestnega prometa ustrezno nadomešča Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa, ki ga na podlagi 2. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti predpiše minister, pristojen za promet.«
2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku besedilo »Izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila« nadomesti z besedilom: »potrdila o skladnosti iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika«.
Besedilo 6. točke tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
»za vozila, ki se prvič registrirajo in mora biti njihov prvi tehnični pregled opravljen v enem letu oziroma treh letih po prvi registraciji vozila, se predloži potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa, iz tretjega odstavka 2. člena pravilnika;«.
Za 6. točko se doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»za vozila iz četrtega odstavka 188. člena zakona o varnosti cestnega prometa, ki morajo biti pred registracijo tehnično pregledana se predloži potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo, ki ga na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti predpiše minister, pristojen za promet;«
Dosedanje 7., 8., 9. in 10. točka postanejo 8., 9., 10. in 11. točka.
V četrtem odstavku se zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Priložena dokazila, razen dokazila iz 11. točke prejšnjega odstavka tega člena, se vložijo v spis vozila skupaj s prošnjo.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se dokazilo iz 6. oziroma 7. točke predloži organu na vpogled v izvirniku, v spis vozila pa se vloži fotokopija dokazila.«
3. člen
Za 3. členom se dodajo novi 3.a, 3.b in 3.c členi, ki se glasijo:
»3.a člen
Prometno dovoljenje iz 1. točke tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika, ki je bilo izdano v državi članici Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), mora biti priloženo v izvirniku. Če je to sestavljeno iz dveh delov (Del I in Del II), morata biti priložena oba dela.
V primeru, da je dokazilo iz prejšnjega odstavka tega člena sestavljeno iz dveh delov, in če drugi del manjka, lahko upravna enota izjemoma registrira tako vozilo v Republiki Sloveniji, ko pristojni organ države članice, kjer je bilo vozilo že registrirano, pisno ali preko elektronskih medijev potrdi, da je prosilec upravičen do registracije vozila.
3.b člen
Upravna enota, ki je registrirala vozilo, ki je bilo pred tem registrirano v drugi državi članici, mora o tem obvestiti organ države članice, najkasneje v dveh mesecih od dneva registracije.
Upravna enota vrne odvzeto prometno dovoljenje državi članici, če ta v roku šestih mesecev od dneva registracije vozila zahteva njegovo vrnitev, v spis vozila pa vloži fotokopijo izvirnika.
3.c člen
Upravna enota najkasneje v šestih mesecih od dneva registracije vozila v drugi državi članici zahteva vrnitev slovenskega prometnega dovoljenja za vozilo, ki je bilo predhodno registrirano v Republiki Sloveniji.
Upravna enota na podlagi obvestila pristojnega organa druge države članice o registraciji vozila v drugi državi članici, odjavi vozilo iz prometa in v evidenco registriranih vozil vnese podatke o državi članici, ki je vozilo registrirala, o novi registrski oznaki, datumu registracije in podatke o vrnitvi oziroma uničenju registrskih tablic.«
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
Za registrirano in za začasno registrirano vozilo se izda prometno dovoljenje na obrazcu št. 1, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del. Obrazec ima tri dele in meri razvit 222 x 105 mm, prepognjen pa 74 x 105 mm. Podatki se v prometno dovoljenje vpišejo mehanografsko to je s tiskalnikom računalnika.«
5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Če se vozilo registrira začasno, se v prometno dovoljenje v rubriko »(H) Velja do:« vpiše datum v skladu z določbami drugega in četrtega odstavka 186. člena Zakona o varnosti cestnega prometa. Pri ponovni začasni registraciji vozila, katerega veljavnost prometnega dovoljenja je potekla, se v koledarskem letu, v katerem so izdane začasne registrske tablice za vozilo, le-to ponovno začasno registrira tako, da se izda novo prometno dovoljenje.«
6. člen
Prometna dovoljenja in prometna dovoljenja za začasno registrirana vozila, izdana pred uveljavitvijo tega pravilnika, veljajo do spremembe posameznih podatkov, oziroma do dneva, ko poteče v njih vpisana veljavnost.
7. člen
Za vozila, ki so bila registrirana pred dnem uveljavitve tega pravilnika se podatki o vrsti vozila ter obliki ali namenu karoserije vozila, opredeljenih po standardu JUS M. N.010 pri prvem tehničnem pregledu prevedejo skladno s tabelo »Tabela razvrstitve motornih in priklopnih vozil ter traktorjev in traktorskih priklopnikov po vrsti in obliki ali namenu karoserije«, ki je objavljena skupaj z njim in je njen sestavni del (Priloga št. 1).
Prevedba iz prejšnjega odstavka tega člena se ne šteje za spremembo podatkov o vozilu.
8. člen
Sedanji obrazec št. 1 in obrazec št. 2, ki sta objavljena kot priloga Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil, se nadomestita z novim obrazcem št. 1 iz 5. člena pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati 31. maja 2004.
Št. 1344/02-217/85-2004
Ljubljana, dne 30. aprila 2004.
EVA 2004-1711-0044
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
(*1) Ta pravilnik vsebinsko povzema Direktivo 1999/37/ES z dne 29. aprila. 1999 o registracijskih dokumentih za vozila, ki jo dopolnjuje 2003/127/ES z dne 23. decembra 2003

AAA Zlata odličnost