Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2604. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril, stran 7306.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02)
O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
JORDAN, prodaja in servis, Draga, d.o.o., Draga št. 1, 8220 Šmarješke Toplice, je imenovan za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev VODOMEROV.
Vrste vodomerov, vrste postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 9. 4. 2008.
Št. 306-7/2004
Ljubljana, dne 9. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0019
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti
            ter rednih in izrednih overitev
       vodomerov zap. št.: 26, št. 306-7/2004 z dne 9. 4. 2004

  1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer
postopke prve overitve (v nadaljnjem besedilu: prve overitve), ter redne in
izredne overitve vodomerov:
  Velikost vodomerov:
  od DN 13 mm do DN 150 mm;
  Pretok:
  od 20 l/h do 100 m3/h;
  Volumen:
  Od 5 do 2000 l
  Kontrola v prostorih kontrolnega organa.
  2. Prve overitve ter redne in izredne overitve vodomerov v obsegu iz 1.
točke mora imenovana pravna oseba izvajati skladno z metodami in postopki
(normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-024.
O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z
veljavno akreditacijsko listino št. K-024, mora imenovana pravna oseba nemudoma
obvestiti Urad RS za meroslovje.
  3. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi
poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
  4. Imenovana pravna oseba je dolžna:
  – izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti odločbe o
imenovanju,
  – nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah, ki bi
lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o
imenovanju,
  – izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
  – slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju prvih overitev
oziroma overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,
  – sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad
RS za meroslovje,
  – voditi evidenco o vseh izvedenih prvih overitvah oziroma overitvah
(podatki o vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila,
identifikacijski številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma
uvozniku merila in izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z
obrazcem, ki ga je določil Urad RS za meroslovje,
  – posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih
iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo urada tudi dodatna poročila,
  – obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z
dejavnostjo, za katero je imenovana,
  – dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z
njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer
se izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
  5. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje,
vendar najdlje do 9. 4. 2008.
  6. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost