Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2631. Pravilnik o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas - Poljane, stran 7323.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 77/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 16. člena Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 11. redni seji dne 12. 5. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas – Poljane
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Gorenja vas – Poljane.
VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
(predmet sofinanciranja)
Občina Gorenja vas – Poljane bo v okviru razpoložljivih sredstev v proračunu občine sofinancirala programe in projekte na področju socialno-humanitarnih dejavnosti:
– programi socializacije članov;
– rehabilitacijski programi, ki jih izvajalci izvajajo za svoje člane (terapevtske skupine…);
– programi pomoči članom (postrehabilitacijska pomoč, organizacija tematskih delavnic in podobno);
– posebni socialni programi, ki prispevajo k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov;
– programi samopomoči, namenjeni odpravljanju stisk in težav posameznikov in skupin;
– drugi programi, s katerimi se rešuje ogrožene ljudi in življenja, programi, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk in težav občanov.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za sofinanciranje:
– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov;
– investicij.
3. člen
(upravičenci do sredstev)
Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti se lahko prijavijo:
– javni socialno-varstveni zavodi;
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom;
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov;
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov;
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialne stiske posameznikov.
4. člen
(pogoji izvajalcev programov)
Pravico do sofinanciranja imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih;
– da imajo sedež v Občini Gorenja vas – Poljane ali imajo člane društva iz Občine Gorenja vas – Poljane;
– program izvajajo na območju Občine Gorenja vas – Poljane ali izven in v njem aktivno sodelujejo občani Občine Gorenja vas – Poljane;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV
5. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Gorenja vas – Poljane.
Višina razpoložljivih sredstev se določi v vsakoletnem proračunu Občine Gorenja vas – Poljane.
6. člen
(javni razpis)
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– podatke o naročniku;
– predmet javnega razpisa;
– opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– višino razpoložljivih sredstev;
– rok za oddajo vlog;
– način dostave predlogov;
– informacijo o razpisni dokumentaciji;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 30 dni.
7. člen
(vodenje postopka)
Postopek javnega razpisa in razdelitev sredstev opravi Odbor za zdravstvo, socialno varstvo in skrbstvo.
Izdelan predlog razdelitve sredstev odbor posreduje županu, ki s sklepom odloči o razdelitvi proračunskih sredstev.
Izvajalci programov bodo v 30 dneh po končanem razpisu obveščeni o izidu razpisa.
8. člen
(pogodba)
Z izbranimi izvajalci programov župan sklene pogodbo o sofinanciranju programov.
V pogodbi se opredeli program, ki je predmet sofinanciranja, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje programov spremlja občinska uprava.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
MERILA IN KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCA PROGRAMA
9. člen
(kriteriji in merila)
A – število vključenih članov izvajalca – predlagatelja programa s stalnim bivališčem v Občini Gorenja vas – Poljane – do 25 točk;
B – kvaliteta in realnost izvedbe predlaganega programa – do 20 točk;
C – finančna konstrukcija programa – do 20 točk.
Najvišje možno število točk za program izvajalca je 65.
10. člen
(razčlenitev posameznih elementov)
A – število vključenih članov izvajalca – predlagatelja programa s stalnim bivališčem v Občini Gorenja vas – Poljane:
Članstvo posameznega izvajalca – predlagatelja programa, ki imajo sedež v Občini Gorenja vas – Poljane, se v točke preračuna po naslednji formuli:
                število članov predlagatelja * 25
Članstvo v točkah = ----------------------------------------------------
           najvišje število članov izmed vseh predlagateljev
Maksimalno število točk bo dosegel predlagatelj, ki ima največ članov s stalnim bivališčem v Občini Gorenja vas – Poljane, ostali predlagatelji pa ustrezno število točk manj.
V razpisu sodelujejo tudi društva, ki nimajo sedeža v Občini Gorenja vas – Poljane, imajo pa člane iz Občine Gorenja vas – Poljane. V tem primeru se pri izračunu točk upošteva le število članov društva (predlagatelja), ki izhajajo iz Občine Gorenja vas – Poljane.
B – ocena kvalitete in realnost izvedbe predlaganega programa:
– jasnost postavljenih ciljev in njihova skladnost s predmetom razpisa do – 5 točk,
– nedvoumna opredelitev uporabnikov – do 5 točk,
– vključenost prostovoljcev v izvedbo programa – do 5 točk
– način preverjanja uspešnosti – do 5 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po kriterijih B, je 20 točk.
C – finančna konstrukcija programa:
– program ima jasno opredeljene vire financiranja – do 5 točk
– program ima jasno opredeljene stroške – do 5 točk
– pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna – do 10 točk*
*Pričakovana višina sofinanciranja s strani proračuna Občine Gorenja vas – Poljane bo ovrednotena na naslednji način:
+--------------------------------------+
| Delež pričakovanega sofinanciranja |
+------------+-----------+-------------+
|   Od   |  Do   |Število točk |
+------------+-----------+-------------+
|     0%|    20%|      10|
+------------+-----------+-------------+
|     21%|    50%|      6|
+------------+-----------+-------------+
|   Od 51%|      |      4|
|    dalje|      |       |
+------------+-----------+-------------+
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen predlagatelj po kriterijih C, je 20 točk.
KONČNE DOLOČBE
11. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-145-9/04
Gorenja vas, dne 12. maja 2004.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r

AAA Zlata odličnost