Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2600. Pravilnik o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc, stran 7303.

Na podlagi tretjega odstavka 35. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) izdaja minister za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev ter o vsebini in načinu vodenja registra izdanih licenc
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa način in postopek pridobitve in odvzema licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev (v nadaljnjem besedilu: licenca) in vsebino ter način vodenja registra izdanih licenc.
(2) Licenca je javna listina, ki jo podeli Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj licence).
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) pridobi pravico za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev na podlagi licence.
II. NAČIN IN POSTOPEK PRIDOBITVE LICENCE
2. člen
Predlagatelj začne postopek za pridobitev licence z vlogo, ki jo vloži pri izdajatelju licence.
3. člen
(1) Licenca se lahko pridobi:
– za dejavnost organiziranja turističnih aranžmajev in
– za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev.
(2) Predlagatelj mora v vlogi navesti naslednje podatke:
– firma oziroma skrajšana firma (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo s.p.),
– navedba dejavnosti, za katero želi pridobiti licenco,
– matična številka,
– poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, pošta, telefon),
– ime in priimek vodje dejavnosti in
– pri vlogah za pridobitev licence za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev: podatke o poslovalnicah (ulica, hišna številka, kraj, pošta, telefon) in o obratovalnem času.
4. člen
(1) Predlagatelj, ki želi pridobiti licenco za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev, mora vlogi priložiti naslednja dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra (za pravno osebo), ki ga izda pristojno okrožno sodišče ali priglasitveni list (za samostojnega podjetnika posameznika), ki ga izda pristojna izpostava Davčne uprave Republike Slovenije, iz katerega je razvidna registracija oziroma priglasitev dejavnosti »63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti«,
– obvestilo Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve o identifikaciji in razvrstitvi v dejavnosti,
– dokazilo o razpolaganju s poslovnim prostorom (zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna ali najemna pogodba, sodna odločba oziroma sklep ipd.),
– potrdilo iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, iz katerega je razvidno, da oseba, ki vodi dejavnost in zastopa predlagatelja v pravnem prometu, ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, pravni promet, oziroma ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s področja organiziranja ali prodaje turističnih aranžmajev, dokler ta prepoved traja,
– spričevalo o končani najmanj višješolski strokovni izobrazbi osebe, ki vodi dejavnost in zastopa predlagatelja v pravnem prometu in njeno delovno knjižico oziroma pogodbo o zaposlitvi iz katere je razvidno, da ima tri leta delovnih izkušenj v tej dejavnosti,
– sklenjeno pogodbo z zavarovalnico – garantno pismo za primer nesolventnosti, ki se nanaša na zavarovanje stroškov vrnitve oseb na potovanju v kraj njihovega prebivališča oziroma na kraj odhoda, če tega organizator potovanja ni sposoben sam financirati in
– bančno garancijo ali drugo dokazilo o zavarovanju za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti.
(2) Kot dokazila o izpolnjevanju pogojev, ob katerih se v skladu z drugim odstavkom 36. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04; v nadaljnjem besedilu: zakon) šteje, da predlagatelj izpolnjuje pogoje iz pete alinee prvega odstavka 36. člena zakona, je treba vlogi priložiti:
– delovno knjižico, pogodbo o zaposlitvi ali odločbo o razporeditvi na delovno mesto oziroma izpis iz sodnega registra in
– nacionalno priznano listino o usposabljanju za dejavnost ali drugo listino, na osnovi katere pristojni strokovni organ šteje, da so zahteve izpolnjene.
5. člen
(1) Predlagatelj, ki želi pridobiti licenco za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev, mora vlogi priložiti dokazila iz prve do pete alinee prvega odstavka prejšnjega člena in naslednja dokazila:
– izjavo predlagatelja, da se poslovni prostor ne nahaja v stanovanju;
– izjavo predlagatelja, da je poslovni prostor dostopen strankam in
– navedbo obratovalnega časa z izjavo predlagatelja, da je obratovalni čas izobešen na vidnem mestu.
(2) Predlagatelj, ki želi pridobiti licenco za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev v več poslovalnicah, mora vlogi predložiti dokazila iz prejšnjega odstavka in iz tretje alinee prvega odstavka prejšnjega člena tudi za vse poslovalnice.
(3) Kot dokazila o izpolnjevanju pogojev, ob katerih se v skladu z drugim odstavkom 37. člena zakona šteje, da predlagatelj izpolnjuje pogoje iz šeste alinee prvega odstavka 37. člena zakona, je treba vlogi priložiti:
– delovno knjižico, pogodbo o zaposlitvi ali odločbo o razporeditvi na delovno mesto oziroma izpis iz sodnega registra in
– nacionalno priznano listino o usposabljanju za dejavnost ali drugo listino, na osnovi katere pristojni strokovni organ šteje, da so zahteve izpolnjene.
6. člen
(1) Pisna dokazila iz prejšnjih dveh členov lahko predlagatelj priloži:
– v originalu;
– v notarsko overjeni kopiji ali
– v neoverjeni kopiji, pri čemer se originalna listina predloži na vpogled in vrne predlagatelju.
(2) Dokazila iz četrte, šeste in sedme alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika morajo biti vedno priložena v originalu in se predlagatelju ne vrnejo.
7. člen
(1) Če izdajatelj licence ugotovi, da vloga za izdajo licence ni popolna, pozove predlagatelja, da jo dopolni v roku 15 dni. Poziv za odpravo pomanjkljivosti se pošlje v pisni obliki, lahko pa se tudi sporoči predlagatelju po telefonu ali ustno, če pride predlagatelj na sedež izdajatelja licence. O tem se napravi v spisu uradni zaznamek.
(2) Če predlagatelj vloge v navedenem roku ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže.
8. člen
(1) Ko izdajatelj licence ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, predlagatelju izda odločbo o dodelitvi licence. Odločba o dodelitvi licence vsebuje naslednje podatke o predlagatelju:
– firma oziroma skrajšana firma (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo s.p.)
– matična številka,
– poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, pošta),
– dejavnost, za katero se izdaja licenca,
– priimek in ime vodje dejavnosti in – pri vlogah za pridobitev licence za dejavnost prodaje turističnih aranžmajev: podatki o poslovalnicah (ulica, hišna številka, kraj, pošta, telefon) in o obratovalnem času.
(2) Izdajatelj licence na podlagi dokončne odločbe na svojih spletnih straneh objavi naslednje podatke o upravičencu do licence:
– firma oziroma skrajšana firma (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo s.p.) upravičenca do licence,
– številka licence in datum izdaje odločbe o dodelitvi licence in
– vrsta licence.
9. člen
(1) Izdajatelj licence lahko upravičencu na podlagi odločbe o dodelitvi licence izda certifikat o pridobljeni licenci, ki je reprezentativne narave. Certifikat o pridobljeni licenci za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev se izda na obrazcu 1, za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev pa na obrazcu 2 priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Upravičenci do licence lahko v pravnem prometu uporabljajo znak (logotip) pridobljene licence, ki ga določi izdajatelj licence. Logotip se uporablja vedno skupaj s številko licence.
(3) Upravičenecu do licence za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev, ki ima več poslovalnic, lahko izdajatelj licence izda po eno kopijo certifikata o pridobljeni licenci za vsako poslovalnico.
10. člen
Če izdajatelj licence ugotovi, da predlagatelj ne izpolnjuje pogojev za izdajo licence, z odločbo zavrne njegov zahtevek. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba v roku 15 dni na ministrstvo, pristojno za turizem.
11. člen
Upravičenec do licence mora en mesec pred iztekom pogodbe o zavarovanju dostaviti novo dokazilo o sklenjenem zavarovanju za primer nesolventnosti in garancijo ali dokazilo o zavarovanju za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti, sicer izdajatelj licence izda odločbo o odvzemu licence.
12. člen
Upravičenec do licence, ki preneha opravljati dejavnost organiziranja ali dejavnost prodaje turističnih aranžmajev, mora o tem obvestiti izdajatelja licence najmanj 30 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti, po prenehanju pa mu vrniti vse kopije certifikata o pridobljeni licenci.
13. člen
Upravičenec do licence mora izdajatelju licence v 8 dneh posredovati vse spremembe podatkov, ki so pomembni za presojo upravičenosti do pridobitve licence. Če izdajatelj licence, sam ali na predlog pristojnega inšpektorja, ugotovi, da upravičenec ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za licenco, izda odločbo o odvzemu licence in obenem pozove pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, da mu v roku osmih dni po dokončnosti odločbe vrne vse kopije certifikata o pridobljeni licenci. Zoper odločbo o odvzemu licence je v roku 15 dni dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za turizem.
III. REGISTER IZDANIH LICENC
14. člen
Register izdanih licenc (v nadaljnjem besedilu: register) vodi Gospodarska zbornica Slovenije.
15. člen
V registru licenc se vsakemu upravičencu do licence dodeli evidenčna številka.
16. člen
V registru se poleg evidenčne številke in številke licence vodijo še naslednji podatki:
1. firma oziroma skrajšana firma (pri samostojnem podjetniku posamezniku lahko ime in priimek z označbo s.p.),
2. matična številka,
3. podatki o vpisu v sodni register oziroma vpisnik Davčne uprave Republike Slovenije (organ in datum vpisa),
4. poslovni sedež (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, telefonska številka),
5. število in naslovi poslovalnic (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, telefonska številka),
6. dejavnost iz standardne klasifikacije dejavnosti,
7. firma zavarovalnice, š tevilka pogodbe in datum veljavnosti garancije, ki se nanaša na zavarovanje stroškov vrnitve oseb na potovanju v kraj njihovega prebivališča oziroma na kraj odhoda, če tega organizator potovanja ni sposoben sam financirati (za organizatorja turističnih aranžmajev),
8. firma zavarovalnice oziroma banke in številka garancije, ki se nanaša na zavarovanje za povrnitev škode zaradi neizvajanja ali neustreznega izvajanja pogodbenih obveznosti (za organizatorja turističnih aranžmajev),
9. ime, priimek in naslov stalnega bivališča osebe, ki vodi dejavnost in zastopa subjekt v pravnem prometu.
17. člen
(1) Za vsakega upravičenca do licence se vodi tudi zbirka listin, ki je označena z evidenčno številko in številko odločbe o podelitvi licence. V zbirko listin se doda tudi kopija odločbe o podelitvi licence.
(2) Zbirko listin hrani izdajatelj licenc.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
Določba sedme alinee prvega odstavka 4. člena tega pravilnika se začne uporabljati dve leti po uveljavitvi zakona.
19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-24/2002
Ljubljana, dne 5. maja 2004.
EVA 2004-2111-0025
dr. Matej Lahovnik l. r.
Minister
za gospodarstvo
PRILOGA

Obrazec 1: Certifikat o pridobljeni licenci za opravljanje dejavnosti
organiziranja turističnih aranžmajev

             GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
        Skladno z zakonom o spodbujanju razvoja turizma
              (Uradni list RS, št. 2/04)
          in na podlagi odločbe o dodelitvi licence

številka: .........................................
z dne: ............................................

                 je pridobil(a)

----------------------------------------------------------------------------------
                 firma ali ime

                 L I C E N C O

     za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev

Številka licence:

Ljubljana, dne...................

            -------------------------------------------
                podpis in žig izdajatelja


Obrazec 2: Certifikat o pridobljeni licenci za opravljanje dejavnosti prodaje
turističnih aranžmajev

             GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
        Skladno z zakonom o spodbujanju razvoja turizma
              (Uradni list RS, št. 2/04)
          in na podlagi odločbe o dodelitvi licence

številka: .........................................
z dne: ............................................

                 je pridobil(a)


----------------------------------------------------------------------------------
                 firma ali ime

                 L I C E N C O
      za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev

Številka licence:

Ljubljana, dne...................

            -------------------------------------------
                podpis in žig izdajatelja


AAA Zlata odličnost