Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2647. Akt o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Podgrad, stran 7362.

Na podlagi 8. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na redni seji št. 13 dne 20. 5. 2004 sprejel
A K T
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik
I. VRSTA REFERENDUMA
1. člen
Razpiše se predhodni referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik za obdobje 5 let, in sicer od 1. 8. 2004 do 31. 7. 2009.
2. člen
Na referendumu se bo odločalo o sprejemu predloga odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik, ki je priloga tega akta.
II. BESEDILO VPRAŠANJA
3. člen
Na referendumu glasujejo glasovalni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, ki je opremljena z originalnim pečatom Občinske volilne komisije Mestne občine Novo mesto in z naslednjim besedilom:
Mestna občina Novo mesto
Krajevna skupnost Mali Slatnik
REFERENDUM ZA UVEDBO SAMOPRISPEVKA
ZA OBMOČJE KRAJEVNE SKUPNOSTI MALI SLATNIK
GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu, dne 13. 6. 2004 o uvedbi samoprispevka v denarju za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik, ki se uporabi za:
– kanalizacijski sistem Smolenja vas, Petelinjek, Krka, Potov vrh, Križe, Vel. Slatnik,
– izgradnja mrliške vežice na Vel. Slatniku, Potov vrhu,
– javna razsvetljava,
– rekonstrukcija krajevnih cest,
– rekonstrukcija igrišč,
– izgradnja vodovoda Hrušica-Hribi-Potovska gora-Križe-Veliki Slatnik,
– izgradnja infrastrukture za protipožarno zaščito,
– rekonstrukcija in vlaganje v kulturno infrastrukturo, po investicijskem programu »Investicija v lokalno infrastrukturo in društvene dejavnosti v obdobju 2004–2009« iz meseca maja 2004, ki ga je izdelal ESPRI, Agencija za podjetništvo in vodenje Novo mesto d.o.o., Novi trg 11, Novo mesto, ter načinu plačevanja in drugih pogojih, ki so določeni v predlogu odloka o uvedbi samoprispevka za izgradnjo in rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik,
          GLASUJEM
  ZA                 PROTI
Navodilo za glasovanje: glasuje se tako, da se obkroži beseda »ZA«, če se glasovalni upravičenec strinja z uvedbo samoprispevka oziroma »PROTI«, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
4. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so vpisani v volilni imenik glasovalnih upravičencev za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik, in sicer so to:
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Krajevne skupnosti Mali Slatnik,
– fizične osebe, ki so lastniki/ce oziroma uporabniki/ce stavbnega zemljišča na območju Krajevne skupnosti Mali Slatnik, pa na tem območju nimajo stalnega prebivališča.
5. člen
Samoprispevek je izglasovan, če je za uvedbo samoprispevka glasovala večina glasovalnih upravičencev, ki so glasovali, pod pogojem, da se je glasovanja udeležila večina glasovnih upravičencev na območju Krajevne skupnosti Mali Slatnik.
III. DAN RAZPISA REFERENDUMA
6. člen
Kot dan razpisa referenduma se šteje 21. 5. 2004. Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
IV. DAN GLASOVANJA
7. člen
Z referendumom se bodo volilni upravičenci izrekli o uvedbi samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Mali Slatnik, v nedeljo, dne 13. 6. 2004, na voliščih, ki so določena za lokalne in državne volitve.
V. KONČNE DOLOČBE
8. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi Občinska volilna komisija Mestne občine Novo mesto, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo lokalno samoupravo, po postopku, ki ga določa zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, kolikor ni z zakonom o samoprispevku in z zakonom, ki ureja lokalno samoupravo, drugače določeno.
Finančna sredstva za izvedbo referenduma so zagotovljena v proračunu Mestne občine Novo mesto.
9. člen
Priloga tega akta je predlog odloka o uvedbi samoprispevka.
10. člen
Akt o razpisu referenduma brez priloge se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Akt o razpisu referenduma s prilogo se objavi tudi na krajevno običajen način najkasneje 15 dni pred izvedbo referenduma.
Št. 015-05-6/2004
Novo mesto, dne 20. maja 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti