Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2603. Odločba o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril, stran 7306.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, izdaja na podlagi določb 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02), 10. in 14. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) in 6. člena Pravilnika o zahtevah in postopku za imenovanje pravnih oseb in o načinu izvajanja nadzora nad delom imenovanih pravnih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 53/02)
O D L O Č B O
o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril
LIBELA ELSI, Tehtanje in avtomatizacija, d.o.o., Opekarniška 2, 3000 Celje, je imenovana za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril MASE.
Vrste meril mase, vrste postopkov ugotavljanja skladnosti ter overitev, dodatne zahteve in obveznosti ter obrazložitev odločbe so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odločbe.
Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje, vendar najdlje do 13. 4. 2008.
Št. 306-9/2004
Ljubljana, dne 13. aprila 2004.
EVA 2004-3311-0021
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport
 Priloga k odločbi o imenovanju za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti
 ter rednih in izrednih overitev meril mase zap. št. 27, št. 306-9/2004 z dne
                 13. 4. 2004

  1. Imenovana pravna oseba izvaja postopke ugotavljanja skladnosti, in sicer
postopke prve overitve (v nadaljnjem besedilu: prve overitve), ter redne in
izredne overitve naslednjih meril mase:

 +-------------+-----------+----------------------+--------------------------+
 |Vrsta    |Vrsta   |Predpis:       |Obseg:          |
 |merila:   |overitve: |           |             |
 +-------------+-----------+----------------------+--------------------------+
 |–      |– prva   |Pravilnik o      |Nosilnosti tehtnic po   |
 |neavtomatske |– redna  |meroslovnih zahtevah |točnostnih razredih:   |
 |tehtnice   |– izredna |za neavtomatske    |III in IIII do 74 t ter do|
 |       |      |tehtnice (Uradni list |100t ob ponovljivosti 0,3e|
 |       |      |RS, št. 97/03)    |Kontrola tehtnic pri   |
 |       |      |           |katerih je        |
 |       |      |           |n > 3000 samo na mestu|
 |       |      |           |uporabe.         |
 +-------------+-----------+----------------------+--------------------------+
 |–      |– prva   |– Pravilnik o     |Nosilnost tehtnic:    |
 |avtomatske  |– redna  |metroloških pogojih  |do 10 t          |
 |gravimetrične|– izredna |za avtomatske     |Kontrola tehtnic samo na |
 |polnilne   |      |tehtnice (Uradni list |mestu uporabe.      |
 |tehtnice   |      |SFRJ, št. 1/84) v   |             |
 |       |      |povezavi s 33. in 35. |             |
 |       |      |členom Pravilnika o  |             |
 |       |      |meroslovnih zahtevah |             |
 |       |      |za avtomatske     |             |
 |       |      |tehtnice (Uradni list |             |
 |       |      |RS, št. 26/02)    |             |
 +-------------+-----------+----------------------+--------------------------+

  2. Prve overitve ter redne in izredne overitve meril mase v obsegu iz 1.
točke mora imenovana pravna oseba izvajati skladno z metodami in postopki
(normativni dokumenti), določenimi z veljavno akreditacijsko listino št. K-029.
O vsaki spremembi metod in postopkov (normativni dokumenti), določenih z
veljavno akreditacijsko listino št. K-029, mora imenovana pravna oseba nemudoma
obvestiti Urad RS za meroslovje.
  3. Prve overitve neavtomatskih tehtnic lahko imenovana pravna oseba izvaja
do dneva pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma do dneva
uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
  4. Imenovana pravna oseba je dolžna v skladu z veljavnimi predpisi
poravnavati stroške vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb.
  5. Imenovana pravna oseba je dolžna:
  – izpolnjevati zahteve za imenovanje v času veljavnosti odločbe o
imenovanju,
  – nemudoma pisno obvestiti Urad RS za meroslovje o vseh spremembah, ki bi
lahko vplivale na njeno usposobljenost ali obseg dejavnosti iz odločbe o
imenovanju,
  – izvajati prve overitve oziroma overitve skladno s potrjenimi postopki,
  – slediti in se prilagajati tehničnemu razvoju na področju prvih overitev
oziroma overitev ter se stalno izpopolnjevati na obravnavanem področju,
  – sodelovati v programih strokovne usposobljenosti, ki jih organizira Urad
RS za meroslovje,
  – voditi evidenco o vseh izvedenih prvih overitvah oziroma overitvah
(podatki o vložniku zahteve, imetniku merila, uradni oznaki tipa merila,
identifikacijski številki, vrsti, tipu, letu proizvodnje, proizvajalcu oziroma
uvozniku merila in izvedbi merila, datumu in rezultatu postopka) skladno z
obrazcem, ki ga je določil Urad RS za meroslovje,
  – posredovati Uradu RS za meroslovje letno poročilo o izvedenih postopkih
iz prejšnje alinee oziroma na zahtevo urada tudi dodatna poročila,
  – obvestiti Urad RS za meroslovje o vsaki pritožbi odjemalcev v zvezi z
dejavnostjo, za katero je imenovana,
  – dovoliti Uradu RS za meroslovje dostop do vseh podatkov, povezanih z
njenim izpolnjevanjem zahtev za imenovanje, ter dostop do vseh prostorov, kjer
se izvajajo naloge, ki spadajo v obseg imenovanja.
  6. Ta odločba velja, dokler so izpolnjeni pogoji, ki veljajo za imenovanje,
vendar najdlje do 13. 4. 2008.
  7. Izrek se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost