Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2636. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč, stran 7336.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z vsemi spremembami in dopolnitvami), 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 27/02) in 10. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč v Občini Žužemberk je Občinski svet občine Žužemberk na 13. redni seji, dne 29. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa dejavnost, območje, pogoje, javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, nadzor in druge pomembne elemente za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč (v nadaljevanju: pokopališke dejavnosti).
II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev lokalne javne službe opravljanja pokopališke dejavnosti na podlagi odloka o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk, (na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih) in odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč.
III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE
3. člen
Koncesija se podeli za celotno območje Občine Žužemberk, na katerem je osem pokopališč in sicer Žužemberk, Dvor, Sela pri Ajdovcu, Vrhovo, Šmihel, Veliko Lipje, Hinje in Žvirče.
IV. POGOJI ZA PODELITEV KONCESIJE
4. člen
Koncesijo lahko pridobi pravna ali fizična oseba, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registrirana za izvajanje razpisane dejavnosti in ima za to potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predloži dokazila, da ima potrebna znanja, izkušnje in sredstva za izvajanje razpisane javne službe,
– da ima v lasti ustrezna tehnična sredstva, potrebna za izvajanje razpisane službe, oziroma, da predloži ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na voljo pred podpisom koncesijske pogodbe, če bo izbrana,
– da predloži program izvajanja lokalne javne službe in poslovni načrt,
– da razpolaga s premoženjem v vrednosti najmanj 5% predvidenega letnega prometa ali da predloži garancijo banke ali zavarovalnice kot varščino, iz katere bi koncedentu lahko poravnal nastalo škodo, za katero je v skladu z zakonom odgovoren koncesionar,
– da izkaže pozitivno finančno in likvidnostno stanje,
– da zagotovi strokovno vodenje evidenc,
– da se izkaže s potrdilom o nekaznovanosti.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
5. člen
Koncesionar ima izključno (monopolno) pravico opravljati pokopališko dejavnost na celotnem območju Občine Žužemberk, po veljavnih vzdrževalnih in drugih standardih.
6. člen
Za opravljanje pokopališke dejavnosti in določanje razmerja med konesionarjem in uporabniki veljajo določbe zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, odloka o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk, odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč in določbe tega odloka.
Javna pooblastila, ki jih ima koncesionar v zvezi z izvajanjem javne službe, določa odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč.
Izvajalec pokopališke dejavnosti zaračunava uporabnikom storitev pokopališke in pogrebne storitve po ceniku, ki ga sprejme Občinski svet občine Žužemberk.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE
7. člen
Kot izključni izvajalec pokopališke dejavnosti na vseh pokopališčih v Občini Žužemberk, opravlja koncesionar storitve, na podlagi določil državnih predpisov in predpisov lokalnih skupnosti, vse pod naslednjimi pogoji:
– da opravlja pokopališko dejavnost v svojem imenu in za svoj račun,
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev za čas trajanja koncesije,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za opravljanje pokopališke dejavnosti,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane službe,
– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih potrjuje občinski svet,
– da zagotovi pogoje za vodenje evidenc,
– da zagotovi pravočasno izvedbo letnih poročil,
– da za koncesionirano dejavnost vodi ločeno poslovne knjige in druge knjigovodske listine ter obračune,
– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom, z odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč, z odlokom o pokopališkem redu na območju Občine Žužemberk in s koncesijsko pogodbo.
VII. VIŠJA SILA
8. člen
Koncesionar je dolžan opravljati pokopališko dejavnost v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi sporazuma med koncendentom in koncesionarjem.
V primeru iz prvega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo tistih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja pokopališke dejavnosti.
VIII. ZAVAROVANJE
9. člen
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo povzroči tretji osebi, državi oziroma občini, zaradi nevestnega izvajanja storitev javne službe.
Pogodba zavarovanja za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
Zavarovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija, če mora v primeru iz prejšnjega odstavka, zagotoviti izvajanje javne službe namesto občine.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
10. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe in traja 7 let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem preteku podaljša.
Koncesionar mora pričeti opravljati pokopališko dejavnost v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
X. VIRI FINANCIRANJA
11. člen
Opravljanje pokopališke in pogrebne službe se financira iz naslednjih virov:
– prihodkov iz naslova zaračunanih najemnin za mrliške vežice ter dela najemnin za grobove,
– prihodkov od plačanih storitev uporabnikov,
– dotacij in donacij in
– drugih virov.
Cene storitev pokopališke dejavnosti skupaj z višino najemnin za grobove in mrliške vežice, določa občinski svet na predlog izvajalca.
Cene storitev, ki niso predmet gospodarske javne službe določa koncesionar sam.
Cene morajo biti tržno primerljive.
XI. PLAČILO ZA KONCESIJO
12. člen
Koncesionar plačuje koncedentu nadomestilo za koncesijo. Nadomestilo se obračuna v višini 4% od fakturirane vrednosti storitev v preteklem letu, ustvarjene z izvajanjem pokopališke in pogrebne službe.
Nadomestilo se plačuje vsako leto trajanja koncesije, do konca marca za preteklo leto.
Prihodki iz naslova najemnin za grobove v višini 70% koncesionar nameni za pokritje stroškov rednega vzdrževanja pokopališč in spremljajočih objektov, preostanek sredstev v višini 30% pa se na podlagi fakturirane realizacije mesečno odvajajo koncedentu, ki ta sredstva namenja za investicijsko dejavnost.
XII. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA
13. člen
Župan občine sprejme akt o izvedbi javnega razpisa za pridobitev koncesionarja.
Javni razpis se objavi v Suhokranjskih poteh in mora vsebovati:
– predmet koncesije,
– pogoje za podelitev koncesije,
– pogoje za izvajanje javne gospodarske službe,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– pričetek in čas trajanja koncesije,
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja,
– merila in postopek za izbor koncesionarja,
– navedbo morebitnih prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor,
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru.
14. člen
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj prijavi samo en ponudnik.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena prijava.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisnem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi takoj po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
15. člen
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija pripravi poročilo o najugodnejšem ponudniku.
K imenovanju koncesionarja daje soglasje občinski svet.
Na podlagi soglasja občinskega sveta, občinska uprava koncesionarju izda odločbo. O morebitnih pritožbah zoper odločbo, odloča župan.
16. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo v kateri podrobneje uredita medsebojna razmerja, vse skladno z zakonom.
XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE TER ODGOVORNOST KONCEDENTA IN KONCESIONARJA
17. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja občinska uprava. Koncedent lahko vsak čas zahteva od koncesionarja informacije o poslovanju v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe.
Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti občinski upravi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti.
Občinska uprava ima tudi pravico izvajati nadzor nad celotno poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki se nanaša na izvajanje javne službe in nadzor nad roki in kvaliteto izvajanja del.
Nadzor se mora izvajati tako, da ne ovira izvajanja storitve, o nadzoru pa se opravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in koncedent.
Župan lahko za pomoč pri izvajanju strokovnega nadzora imenuje tudi strokovno komisijo.
XIV. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE
18. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane javne službe v režijo.
19. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki, pod pogoji navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
20. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– zaradi bistvenih kršitev pogodbe,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent odvzame koncesijo, koncesionarju pa mora povrniti vložena sredstva.
V primeru odvzema koncesije, zaradi bistvenih kršitev pogodbe, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda, ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.
21. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave, ki jih je koncesionar pridobil.
Koncedent je upravičen do odkupa koncesije pod pogoji, ki se določijo s koncesijsko pogodbo.
22. člen
Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti, ki izhajajo iz pogodb z uporabniki na koncedenta. Koncesionar je dolžan koncedentu izročiti vse evidence in vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje izvajanje službe.
23. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično ali pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.
Koncesionar izvaja javno službo sam ali prek podizvajalcev, katerim mora dati soglasje koncedent. Za delo podizvajalcev koncesionar odgovarja objektivno.
XV. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
24. člen
Odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem pokopališke dejavnosti, uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
XVI. KONČNA DOLOČBA
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-07/2004-901
Žužemberk, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost