Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2598. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja, stran 7297.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja
1. člen
V Uredbi o višini stroškov na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 26/03) se besedilo tretjega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Postopki iz prvega odstavka so:
– odobritev tipa merila,
– EEC-odobritev tipa merila,
– tipski pregled Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ES tipski pregled),
– neposredna overitev posamičnega merila,
– neposredna overitev posamičnega merila Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: neposredna ES overitev posamičnega merila),
– overitev merila,
– EEC-prva overitev merila,
– overitev Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: ES overitev),
– postopek odobritve sistema kakovosti proizvajalca, ki izda izjavo o skladnosti s tipom merila,
– postopek odobritve sistema kakovosti proizvajalca, ki izda izjavo Evropske skupnosti o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje) (v nadaljnjem besedilu: izjava ES o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje)),
– nadzor nad pravilnim izpolnjevanjem proizvajalčevih obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti,
– meroslovni nadzor nad merili v uporabi in nad količinami predpakiranih izdelkov.«.
2. člen
Prvi stavek v 2. členu se spremeni tako, da se glasi:
»V postopkih odobritve tipa merila, neposredne overitve posamičnega merila, neposredne ES overitve posamičnega merila, EEC-odobritve tipa merila in ES tipskega pregleda, se v primeru, ko je izvajalec preskusa merila urad, zaračunavajo stroški, ki nastanejo v zvezi z preskušanjem, po urni postavki 11.000 SIT.«.
3. člen
Prvi stavek v prvem odstavku 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za overitve meril, ES overitve in EEC-prve overitve meril plača vložnik zahteve stroške, ki so določeni v tarifi stroškov za overitve meril.«.
Prvi stavek v drugem odstavku se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Za overitve meril in EEC-prve overitve, ki niso navedene v tarifi stroškov za overitve meril, plača vložnik zahteve stroške, ki znašajo 8.500 SIT na delovno uro.«.
4. člen
V 4. členu se za besedo »merila« dodajo vejica in besede »ES overitve oziroma EEC-prve overitve«.
5. člen
V 6. členu se za besedami »v postopku overitve« dodajo besede »in EEC-prve overitve«.
6. člen
V prvem odstavku 7. člena se za besedami »v postopku overitve« dodajo besede »in EEC-prve overitve«.
V drugem odstavku se na koncu stavka doda besedilo, ki se glasi: »oziroma zahteve za EEC-prvo overitev«.
7. člen
V 8. členu se za besedami »izvajajo overitve meril« dodajo besede »in EEC-prve overitve«.
8. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
V postopku overitve oziroma EEC-prve overitve množičnih meril kot so števci električne energije, števci toplotne energije, vodomeri, plinomeri ter gostinska posoda, plačujejo stranke iz 6. člena 3%, iz 7. člena 2% in iz 8. člena te uredbe 1% stroškov, ki so določeni v tej uredbi.«.
9. člen
Besedilo 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stroški, ki nastanejo v postopku odobritve sistema kakovosti proizvajalca, ki izda izjavo o skladnosti s tipom merila oziroma izjavo ES o skladnosti tipa (garancija kakovosti proizvodnje), znašajo 130.000 SIT.«.
10. člen
V 11. členu se za besedo »meril« dodajo besede »in količin predpakiranih izdelkov«.
11. člen
V tarifi stroškov za overitve meril se črta tarifna številka 2.
12. člen
V tarifni številki 3 se besedilo 1., 2., 3. in 4. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
+----------------------------------------------+
|Tar. št. 3                  |
+--+-------------------------------------------+
|1 |ležeči rezervoarji (računska metoda)    |
+--+-------------------------------------------+
| |do 5 m3                  |
+--+-------------------------------------------+
| |za vsakih naslednjih začetih 5 m3     |
+--+-------------------------------------------+
|2 |ležeči rezervoarji (volumetrijska metoda) |
+--+-------------------------------------------+
| |do 100 l                  |
+--+-------------------------------------------+
| |za vsakih naslednjih začetih 100 l     |
+--+-------------------------------------------+
|3 |pokončni rezervoarji (računska metoda)   |
+--+-------------------------------------------+
| |do 50 m3                  |
+--+-------------------------------------------+
| |za vsakih naslednjih začetih 10 m3     |
+--+-------------------------------------------+
|4 |pokončni rezervoarji (volumetrijska metoda)|
+--+-------------------------------------------+
| |do 100 l                  |
+--+-------------------------------------------+
| |za vsakih naslednjih začetih 100 l     |
+--+-------------------------------------------+
7. točka se črta.
13. člen
V tarifni številki 4 se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
+-+-+-------------------------------------+-------+
|4| |Uteži z nazivno maso od 1 mg do 50 kg|    |
+-+-+-------------------------------------+-------+
| |A|uteži E1 1 mg – 5 g         | 18.000|
+-+-+-------------------------------------+-------+
| |B|uteži E1 10 g – 10 kg        | 24.300|
+-+-+-------------------------------------+-------+
| |C|uteži E2 1 mg – 5 g         | 12.600|
+-+-+-------------------------------------+-------+
| |D|uteži E2 10 g – 20 kg        | 17.400|
+-+-+-------------------------------------+-------+
| |E|uteži F1 1 mg – 5 g         | 9.600|
+-+-+-------------------------------------+-------+
| |F|uteži F1 10 g – 20 kg        | 12.900|
+-+-+-------------------------------------+-------+
| |G|uteži F2 1 mg – 20 kg        | 8.100|
+-+-+-------------------------------------+-------+
| |H|uteži M1, M2 1 mg – 20 kg      | 4.200|
+-+-+-------------------------------------+-------+
14. člen
Tarifna številka 7 se spremeni tako, da se glasi:
+---------------------------------------------+-----+
|Tar. št. 7                  |   |
+-+-+-----------------------------------------+-----+
|1| |Manometri za merjenje krvnega tlaka   |4.000|
+-+-+-----------------------------------------+-----+
|2| |Manometri za merjenje tlaka v pnevmatikah|7.800|
+-+-+-----------------------------------------+-----+
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389-13/2001-3
Ljubljana, dne 13. maja 2004.
EVA 2004-3311-0024
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost