Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2637. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Žužemberk, stran 7338.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 13. seji, dne 29. 4. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način sofinanciranja programov na področju kmetijstva, način dodelitve sredstev, ukrepi in nadzor ter sankcije sprejetih programskih nalog na področju Občine Žužemberk za uresničevanje javnega interesa na področju kmetijstva.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo nameni sofinanciranja, upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev namenjenih za ohranjanje in razvoj kmetijstva na območju Občine Žužemberk.
3. člen
Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk (v nadaljevanju: sredstva) se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi Občinski svet občine Žužemberk s sprejetim proračunom.
4. člen
Sredstva se lahko namenijo za:
– izdelavo in izvedbo razvojnih projektov kmetijstva lokalnega ter regionalnega značaja,
– spodbujanje razvoja dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– spodbujanje preusmerjanja kmetij iz konvencionalnega (običajnega) načina kmetovanja v integrirano in ekološko kmetovanje,
– spodbujanje investicij in tehnoloških posodobitev na kmetijah,
– izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji (osemenjevanje) in nabava plemenske živine,
– spodbujanje ohranjanja avtohtone pasme čebel Apis mellifica var. carnica,
– sofinanciranje analiz zemlje in krme,
– sofinanciranje testiranja kmetijskih strojev,
– sofinanciranje posameznih ukrepov, katerih namen je zagotavljanje večje varnosti kmetijske proizvodnje zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu,
– sofinanciranje lokalnih prevozov mleka zaradi ohranjanja mlečne proizvodnje,
– sofinanciranje zdravljenja in zavarovanja domačih živali,
– spodbujanje različnih oblik izobraževanja kmečkega prebivalstva in pospeševanje društvene dejavnosti povezane s promocijo kmetijstva,
– urejanje kmetijskih zemljišč in spodbujanje pašnega in košnega izkoriščanja travne ruše ter kmetijske infrastrukture zaradi preprečevanja zaraščanja zemljišč in ohranjanje poseljenosti in nakup TDM za izboljšavo ruše,
– preventivne ukrepe na področju varstva domačih živali in rastlin,
– spodbujanje okolju prijaznega kmetijstva,
– pomoč v naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov,
– druge ukrepe, namenjene ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja na območju Občine Žužemberk.
5. člen
Upravičenci do sredstev so:
– fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Žužemberk, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo;
– društva in druga združenja s področja kmetijstva.
6. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Žužemberk, in sicer v obliki subvencij.
Sredstva se lahko dodelijo v primeru, kadar ta predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna za ohranjanje stabilnosti in doseženega nivoja kmetijske pridelave, preprečevanje zaraščanja kmetijskih zemljišč ter ohranjanje poseljenosti.
Upravičenci morajo za posamezne namene iz tega pravilnika, podati izjavo, da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov ter priložiti ustrezno dokumentacijo oziroma navesti koliko sredstev so za določen namen že prejeli.
7. člen
Investicije in investicijska vlaganja, za katera se dodeljujejo sredstva morajo biti začete v tekočem letu.
Za investicije in investicijska vlaganja mora biti podana ocena možnosti obstoja oziroma preživetja kmetije s strani kmetijske svetovalne službe.
8. člen
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi razpisnih pogojev, ki jih objavi Občina Žužemberk v obliki javnega razpisa. Informacijo o objavi pa lahko posreduje v javnih občilih.
Javni razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– znesek sredstev za posamezne namene,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, ki jih mora prosilec izpolnjevati,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– naslov, na katerega upravičenci vložijo vloge,
– rok za vložitev vlog.
9. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava Komisija za kmetijstvo, imenovana s strani župana Občine Žužemberk.
10. člen
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku odloča župan Občine Žužemberk, na predlog Komisije za kmetijstvo in strokovne osebe Občinske uprave za področje kmetijstva.
II. UKREPI
11. člen
Ukrepi za ohranjanje in razvoj kmetijstva se izvajajo po programu finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk, ki ga za tekoče leto sprejme Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem, proračun in finance. Ukrepi navedeni v programu morajo biti v skladu z nameni, opredeljenimi v 4. členu tega pravilnika in v skladu z določili zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) oziroma ne smejo biti v nasprotju z nacionalnim programom in akti vlade, opredeljeni v zakonu o kmetijstvu. Za posamezne namene, določene v letnem programu, se navede pogoje za pridobitev sredstev in višino sredstev za posamezen namen.
III. NADZOR IN SANKCIJE
12. člen
Namensko uporabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja Občinska uprava občine Žužemberk lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev, in sicer v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec odtujil (prodal) specialno mehanizacijo in opremo, sofinancirano iz nepovratnih sredstvih proračuna občine, pred iztekom 5 let,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
IV. KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 99/02).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji občinskega sveta, uporablja pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 032-01/2004-898
Žužemberk, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost