Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2621. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za farmacevte, stran 7318.

Na podlagi drugega odstavka 68. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 37/95, 8/96, 59/99 – odl. US, 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00 – ZPDZC, 45/01, 86/02-ZOZPEU, 135/03 – odl. US in 2/04) ter tretje alinee drugega odstavka 9. člena statuta Lekarniške zbornice Slovenije (prečiščeno besedilo – Lekarništvo 1-2/98) je skupščina Lekarniške zbornice Slovenije dne 30. 3. 2004 s soglasjem ministra za zdravje sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrstah, vsebini in poteku specializacij
za farmacevte
1. člen
V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij za farmacevte (Uradni list RS, št. 79/00) se v naslovu in celotnem besedilu beseda "farmacevt" v vseh sklonih nadomesti z besedama ''magister farmacije'' v ustreznem sklonu, beseda ''zdravstvo'' pa z besedo ''zdravje''.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Ta pravilnik ureja vrste, trajanje, potek in programe specializacij magistrov farmacije in magister farmacije (v nadaljnjem besedilu: magistri farmacije) v Republiki Sloveniji, odobravanje specializacij in postopek opravljanja specialističnih izpitov."
3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Na razpis za opravljanje specializacije se lahko prijavi:
– magister farmacije, ki ima opravljeno pripravništvo in strokovni izpit in ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju farmacevtskih dejavnosti;
– magister farmacije, ki ima končan najmanj pet let trajajoč univerzitetni študij, ki je obsegal najmanj 4 leta teoretičnega in praktičnega izobraževanja in najmanj šestmesečno praktično usposabljanje v lekarni ali v bolnišnici pod vodstvom farmacevtskega oddelka bolnišnice ter ima opravljen strokovni izpit in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju farmacevtskih dejavnosti;
– državljan države članice Evropske unije, ki mu je v skladu z Zakonom o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02) (v nadaljnjem besedilu: poseben zakon) priznana kvalifikacija magister farmacije in ima najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju farmacevtskih dejavnosti."
4. člen
V 13. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ne glede na prejšnji odstavek kandidati iz držav članic Evropske unije vlogi predložijo naslednje dokumente:
– odločbo o priznanju kvalifikacij za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji, pridobljeno v postopku za priznavanje kvalifikacij po posebnem zakonu,
– dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev, določenih z zakonom in drugimi predpisi.
Dosedanji drugi odstavek postane novi tretji odstavek."
5. člen
V tretjem odstavku 14. člena se črta beseda "tuje", za besedo "državljane'' pa se doda besedilo ''držav, ki niso članice Evropske unije".
6. člen
Naslov VIII. točke se spremeni tako, da se glasi: "SPECIALIZACIJE DRŽAVLJANOV DRŽAV, KI NISO ČLANICE EVROPSKE UNIJE".
7. člen
V prvem odstavku 39. člena se besedi "Tuj državljan" nadomestita z besedilom "Državljan države, ki ni članica Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: tuj državljan)".
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 166-50/2004-10
Ljubljana, dne 30. marca 2004.
mag. Andreja Čufar, mag. farm., spec. l. r.
Predsednica
Lekarniške zbornice Slovenije
 
Soglašam!
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost