Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2634. Program priprave Lokacijskega načrta za razgledni stolp Savinjskega gaja , stran 7331.

Na podlagi 27. in 34. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03) je župan Občine Mozirje dne 14. 5. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za razgledni stolp Savinjskega Gaja
1. člen
(predmet in cilj lokacijskega načrta za razgledni stolp)
S tem programom se podrobneje določi:
– vsebina in obseg lokacijskega načrta z oceno stanja,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi in način njihovega sodelovanja,
– roki posamezne faze priprave in izdelave lokacijskega načrta kot spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Savinjskega gaja,
– sredstva, potrebna za pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave lokacijskega načrta in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo izdelave lokacijskega načrta)
Savinjski gaj preimenovan v Mozirski gaj znan po predstavitvi cvetja in cvetnih aranžmajev znotraj razpoložljivih razstavnih površin za cvetje na prostem razpolaga tudi z večjim številom objektov pomembnih z vidika etnografske dediščine. Prav ti objekti ta odprt razstavni prostor cvetja ločijo od tovrstnih ostalih. Zaradi obogatitve ponudbe in predvsem potrebe po dopolnjevanju in izpopolnjevanju ureditve odprtega razstavnega prostora se z lokacijskim načrtom predvidi prostor za postavitev razglednega stolpa, ki omogoči obiskovalcu gaja tudi pogled na zasajeno cvetja iz ptičje perspektive in spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem načrtu Savinjskega gaja (Uradni list RS, št. 37/94 in 43/94).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega plana Občine Mozirje za obdobje od leta 1986 do leta 1990, usklajenega leta 1989 za območje Občine Mozirje; v nadaljevanju: Spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov občine (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št. 8/00 z dne 27. 12. 2000) opredeljujejo območje naselja Mozirje na desnem bregu reke Savinje kot turistično, športno in rekreacijsko cono, ki se podrobneje ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu Savinjskega gaja (Uradni list RS, št. 37/94 in 43/94).
3. člen
(predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta)
Z lokacijskim načrtom se predvidi primerna parcelacija, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje ter infrastrukturna rešitev območja razglednega stolpa, ki bo sprejemljiva predvsem iz krajinskega vidika in že urejenega območja površin namenjenih cvetnim zasaditvam, objektom in povezovalnim potem. Območje predvidene ureditve je namenjeno postavitvi razglednega stolpa kot sestavnega dela odprtega razstavnega prostora.
4. člen
(okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta)
Predvidena postavitev razglednega stolpa in ureditev obsega parcelo št. 692/3 k.o. Mozirje, centralno v območju gaja med obstoječimi urejenimi površinami za zasaditve cvetja.
5. člen
Lokacijski načrt se pripravi kot sprememba in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Savinjskega gaja (Uradni list RS, št. 37/94 in 43/94) po skrajšanem postopku. Vsebine tekstualnega in grafičnega dela načrta morajo biti skladne z ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02 in št. 08/03), ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) in podzakonskimi akti, zakonskimi predpisi drugih področij ter občinskimi odloki.
6. člen
(nosilci urejanja in drugi udeleženci)
Pri pripravi lokacijskega načrta bodo sodelovali:
– načrtovalec lokacijskega načrta, ki ga izbere investitor E.H.D. Mozirski gaj,
– Občina Mozirje,
– organi in organizacije kot nosilci urejanja prostora s smernicami in mnenji:
– Občina Mozirje,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Sektor za varstvo okolja, Sektor za vodno gospodarstvo, Sektor za varstvo narave – ARSO območna enota Celje,
– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Komunala Mozirje (vodovod, kanalizacija, odpadki).
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja še drugih organov in organizacij, ki niso našteti v zgornjem odstavku, se le te pridobi v postopku priprave.
V postopku izdelave lokacijskega načrta nosilci urejanja prostora upoštevajo določila 34. člena ZureP-1 in podajo svoje smernice in mnenja v roku 15 dni. Kolikor ne podajo smernic in mnenj v predpisanem roku, se šteje, da jih nimajo.
Za smernice in mnenja zaprosi načrtovalec, ki je tudi pripravljalec lokacijskega načrta, po naročilu investitorja.
7. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– Spremembe in dopolnitve prostorskih planskih aktov občine (Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin, št. 8/00 z dne 27. 12. 2000),
– Odlok o ureditvenem načrtu Savinjskega gaja (Uradni list RS, št. 37/94 in 43/94),
– priporočila prostorske konference,
– pridobljene smernice,
Izdelati je potrebno stokovne podlage v katerih je potrebno posebej obdelati naslednje tematske sklope in usmeritve:
– analiza stanja (naravne in grajene krajine, geologijo, morfologijo, funkcije),
– načrtovano prostorsko ureditev kot celovito urbanistično, arhitekturno in predvsem krajinsko ureditev,
– prometna rešitev,
– ureditev energetskih, vodovodnih, komunalnih, toplovodnih in drugih komunalnih ureditev,
– okoljevarstvene ureditve in rešitve z utemeljitvami,
– zasnovo rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– načrt parcelacije,
– poročilo o vplivu načrtovanih prostorskih ureditev na okolje.
Izdelava dodatnih strokovnih podlag se določi v postopku priprave lokacijskega načrta.
8. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag)
Strokovne podlage in rešitve načrtovane prostorske ureditve izdela v skladu s 158. členom ZureP-1 (Uradni list RS, št. 110/02) načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje 130. člena ZGO-1 (Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere investitor.
Pripravljalec in načrtovalec poskrbita za strokovno rešitev prostorske ureditve v skladu z ZureP-1
Potrebne geodetske podlage pridobi načrtovalec na Geodetski upravi.
9. člen
(roki za pripravo in sprejem lokacijskega načrta)
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu, ki ni natančno definiran, ker je odvisen od investitorja in njegovega izbranega načrtovalca:
– osnutek pripravi načrtovalec po zaključeni prostorski konferenci in sprejetem programu priprave, ki ga sprejme župan in se objavi v uradnem glasilu,
– načrtovalec zaprosi pristojne nosilce planiranja za smernice, ki jih le-ti podajo v roku 15 dni,
– načrtovalec v dogovorjenem roku s pripravljalcem posreduje osnutek županu, ki ga na podlagi sklepa občinskega sveta javno razgrne za 15 dni, ter z objavo v uradnem glasilu in z obvestilom na krajevno običajen način najmanj en teden pred razgrnitvijo seznani javnost s časom in krajem razgrnitve predloga in njegove javne obravnave,
– načrtovalec pripravi strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave v roku 5 dni po zaključeni javni razgrnitvi in jih posreduje županu,
– občinski svet se na predlog župana opredeli do strokovnih stališč na pripombe iz javne razgrnitve,
– načrtovalec poskrbi za pripravo usklajenega predloga v roku 15 dni in pridobi mnenja nosilcev urejanja prostora v zakonskem roku,
– župan občine posreduje usklajen lokacijski načrt skupaj s zavzetimi stališči do pripomb, pripombami iz javne razgrnitve in obravnave ter s priporočili in mnenji nosilcev urejanja prostora v obravnavo in sprejem z odlokom,
– odlok objavi občina v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta)
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo lokacijskega načrta kot spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Savinjskega gaja (Uradni list RS, št. 37/94 43/94) zagotovi investitor in občina.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 350-03/04-01
Mozirje, dne 14. maja 2004.
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l. r.

AAA Zlata odličnost