Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2004 z dne 21. 5. 2004

Kazalo

2644. Dogovor o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005, stran 7358.

D O G O V O R
o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004–2005
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Predstavniki delodajalskih in delojemalskih organizacij ter Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: podpisniki tega dogovora), se strinjamo, da mora vsak delodajalec v zasebnem sektorju, ki opravlja dejavnost gospodarskega značaja v letu 2004 in 2005 pri izplačevanju plač za zaposlene po kolektivnih pogodbah upoštevati določila tega dogovora in kolektivnih pogodb.
Podpisniki s tem dogovorom določamo:
– osnovna načela usklajevanja plač,
– odstotek usklajevanja plač,
– način usklajevanja plač,
– najnižji znesek uskladitve,
– minimalno in zajamčeno plačo,
– način spremljanja gibanja plač,
– način uveljavitve določil tega dogovora.
SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen
Podpisniki pri določanju elementov plačne politike izhajamo iz sprejetega Socialnega sporazuma za obdobje 2003–2005 in se strinjamo, da mora realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega zaostajati najmanj za eno odstotno točko za rastjo produktivnosti.
Upoštevali smo tudi sprejeto obvezo Vlade Republike Slovenije, da bo še v prvem polletju 2004 predlagala in si tudi prizadevala za čimprejšnji sprejem sprememb in dopolnitev zakona o davku na izplačane plače tako, da bo spodnji prag obdavčitve plač določen na ravni 165.000 SIT.
Delodajalci, v skladu s tem dogovorom, uskladijo bruto plače zaposlenih, plačanih na podlagi kolektivnih pogodb.
3. člen
Pri izračunu zneska uskladitve bruto plač se upošteva povprečna bruto plača zaposlenih plačanih po kolektivnih pogodbah (poprečna plača vsebuje sestavine iz 126. člena Zakona o delovnih razmerjih in iz 1. točke 43. člena Splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti Slovenije), izplačana za mesec december 2003 oziroma december 2004 za opravljeno redno delo (brez božičnic, trinajstih plač) in dogovorjeni odstotek uskladitve.
Pri dogovorjenem odstotku uskladitve bruto plač smo upoštevali poleg pričakovane rasti življenjskih potrebščin brez alkohola in tobaka v Republiki Sloveniji, še pričakovano rast cen življenjskih potrebščin v izbranih državah EU in pričakovane spremembe tečaja EURA.
Odstotek uskladitve bruto plač za posamezno leto je:
– za leto 2004 3,2% in
– za leto 2005 2,7%.
4. člen
Znesek usklajevanja bruto plač za posamezno leto se določi s kolektivno pogodbo dejavnosti. Izračuna se na sledeči način:
Zuskl = Ppop x Kuskl – Ppop.
Zuskl = znesek uskladitve
Ppop = povprečna izplačana bruto plača za opravljeno redno delo za mesec december brez božičnic in trinajstih plač. Strinjamo se, da se za izračun povprečne plače uporabi podatek AJPES o izplačanih plačah zaposlenih plačanih na podlagi kolektivnih pogodb za mesec december brez božičnic in trinajstih plač.
Kuskl = količnik uskladitve (1,032 oziroma 1,027)
V primeru, da bo dejanska rast življenjskih potrebščin, brez upoštevanja alkohola in tobaka, od decembra 2003 do decembra 2004 presegla 3,6% oziroma od decembra 2004 do decembra 2005 2,9%, se bodo ob naslednji uskladitvi za ugotovljeno razliko v skladu s 4. členom tega dogovora dodatno uskladile bruto plače zaposlenih po kolektivni pogodbi.
Strinjamo se, da se bruto plače na ta način povečajo pri izplačilu plač za mesec avgust dalje. Če so se bruto plače v letu 2004 do navedenega datuma že povečale, se ob izplačilu plač za mesec avgust izplača le razlika.
Strinjamo se, da se s kolektivno pogodbo določena zneska usklajevanja bruto plač izplačujeta, dokler se v kolektivnih pogodbah dejavnosti ne vključita v sistem plač.
NAJNIŽJI ZNESEK USKLADITVE
5. člen
Podpisniki tega dogovora se strinjamo, da se ob izplačilu plač za mesec avgust:
– v letu 2004 bruto plača vsakega zaposlenega, plačanega po kolektivni pogodbi, uskladi za najmanj 5.000 SIT bruto,
– v letu 2005 pa še za najmanj 5.100 SIT bruto,
tudi v primeru, če izračun uskladitve iz 4. člena tega dogovora za posameznega zaposlenega pomeni nižji znesek.
USKLADITEV KOLEKTIVNIH POGODB DEJAVNOSTI
6. člen
Podpisniki se strinjamo, da se stranke v kolektivnih pogodbah dejavnosti, poleg določitve zneska iz prejšnjega člena, lahko dogovorijo tudi za drugačen način usklajevanja bruto plač v okvirih tega dogovora. Določiti pa morajo tudi način upoštevanja boljših poslovnih rezultatov oziroma dosežene produktivnosti pri izplačilu bruto plač zaposlenih, plačanih na podlagi kolektivnih pogodb. Ob tem je treba upoštevati v Socialnem sporazumu dogovorjene okvire o zaostajanju realne rasti povprečnih izplačanih bruto plač za rastjo produktivnosti dela.
REŠITEV ZA POSEBNE PRIMERE
7. člen
Ne glede na določila tega dogovora, lahko v podjetjih, ki sodijo v delovno intenzivne dejavnosti (npr. tekstil, usnjarstvo, lesarstvo) in v katerih bi enkratno usklajevanje bruto plač ogrozilo obstoj podjetja oziroma delovnih mest, izplačilo razdelijo na dva zneska od katerih se drugi izplača najkasneje ob izplačilu izplačanih bruto plač za mesec november. Tako izplačilo je možno le ob podpisanem internem sporazumu med delodajalcem in zaposlenimi, ki jih zastopa predstavnik reprezentativnega sindikata. Enako velja za delodajalca, ki zaradi spremenjenih gospodarskih razmer ugotavlja, da bi izplačila usklajenih bruto plač ogrozila obstoj podjetja oziroma delovnih mest.
Delodajalec mora o pričakovanih težavah in nameri, da bo z delavci skušal doseči soglasje o drugačnem izplačilu povečanja bruto plač v dveh delih, obvestiti sindikate dejavnosti, katerega člani so zaposleni in delodajalsko organizacijo, katere član je.
Delodajalec mora reprezentativnemu sindikatu pri delodajalcu posredovati dokazila, ki opravičujejo predlog za usklajevanje v dveh delih.
MINIMALNA PLAČA IN ZAJAMČENI OSEBNI DOHODEK
8. člen
Minimalna plača od avgusta 2004 dalje je 117.500 SIT, od avgusta 2005 dalje pa 122.600 SIT.
Zajamčeni osebni dohodek se poveča za uskladitveni odstotek iz 3. člena tega dogovora. Zajamčeni osebni dohodek od avgusta 2004 dalje je tako 54.385 SIT, od avgusta 2005 dalje pa 55.853 SIT.
SOCIALNI MIR
9. člen
Podpisniki se obvezujemo, da bomo dosledno in korektno izvajali ta dogovor kot pomemben prispevek za doseganje socialnega miru v času veljavnosti tega dogovora.
Morebitne spremembe bomo uveljavljali sporazumno.
KONČNE DOLOČBE
10. člen
Podpisniki se strinjamo, da se zaradi zagotavljanja kontinuitete na področju evidenc o plačah nadaljuje dosedanji način zbiranja podatkov o plačah ločeno za zaposlene po kolektivnih pogodbah in za zaposlene za katere kolektivne pogodbe ne veljajo, ki ga zagotavlja Agencija za javnopravne evidence Slovenije (AJPES).
11. člen
Podpisniki se strinjamo, da Vlada Republike Slovenije predlaga zakon, ki bo uzakonil vsebino tega dogovora in ga posreduje v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije hkrati z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na izplačane plače in si bo prizadevala, da bosta oba zakona sprejeta najkasneje do 30. 6. 2004.
12. člen
Dogovor začne veljati, ko ga podpišejo večina delodajalskih organizacij in večina sindikalnih zvez oziroma sindikalnih zvez, ki zastopajo večino zaposlenih v zasebnem sektorju ter Vlada Republike Slovenije.
Dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podpisniki:
 
SINDIKATI
Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije
mag. Dušan Semolič l. r.
Predsednik
 
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Vlada Republike
Slovenije Slovenije
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister Predsednik
za finance
 
DELODAJALSKE ORGANIZACIJE
Gospodarska zbornice
mag. Jožko Čuk l. r.
 
Obrtna zbornica Slovenije
Miroslav Klun l. r.
Predsednik
 
Združenje delodajalcev
Slovenije
mag. Stojan Binder l. r.
Predsednik
 
Združenje delodajalcev
obrtnih dejavnosti Slovenije
Dare Stojan l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost