Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2579. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2002, stran 7270.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 11. seji dne 29. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2002
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Postojna za leto 2002, ki izkazuje:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT:
1. Prihodki                    1.432.818
2. Odhodki                    1.528.870
3. Primanjkljaj                   -96.052
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb v 000 SIT:
1. Prejemki                      7.165
2. Izdatki                      8.789
3. Primanjkljaj                   – 1.624
 
C) Račun financiranja v 000 SIT:
1. Zadolževanje                      0
2. Odplačevanje dolga                15.465
3. Neto zadolževanje                -15.465
4. Povečanje sredstev na računih          -113.141
2. člen
Zmanjšanje sredstev na računih iz 1. člena tega odloka zmanjšuje stanje neporabljenih sredstev iz preteklih let v višini 169.103 tisoč SIT. Tako se izkazuje po zaključnem računu za leto 2002 stanje neporabljenih sredstev na računih proračuna v višini 55.962 tisoč SIT in se prenese za kritje odhodkov proračuna za leto 2003.
3. člen
Stanje neporabljenih sredstev rezervnega sklada se po zaključnem računu za leto 2001 izkazuje v višini 11.732 tisoč SIT in se prenese v leto 2003.
4. člen
Ta odlok velja od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-2/2004-8
Postojna, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.