Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2573. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003, stran 7261.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU in 110/02 – ZDT-B) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 22. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003
1
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003.
Proračun Mestne občine Nova Gorica izkazuje v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2003 naslednje podatke:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
 
Prihodki                6,313.523.055 SIT
Odhodki                 6,192.885.846 SIT
Razlika                  120.637.209 SIT
 
Račun finančnih terjatev in naložb:
 
– prejeta vračila danih posojil      12,078.809 SIT
– sred. pridobljena s prodajo
kapit. deležev               8,908.045 SIT
– sredstva kupnin iz privatizacije     27,569.431 SIT
– povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih             140,000.000 SIT
– razlika                - 91,443.715 SIT
 
Račun financiranja:
 
– zadolževanje                     –
– odplačilo dolga                    –
– razlika                        –
Prenesena sredstva na računih iz leta 2002 68.053.611 SIT.
2
Sredstva na računih na dan 31. 12. 2003 v višini 97,247.105 SIT se prenesejo v leto 2004. Od tega znašajo namenska sredstva požarne takse 2,099.930 SIT, obveznost za varščino 3,000.000 SIT ter taksa za obremenjevanje okolja 334.241 SIT. Prenesena razpoložljiva sredstva torej znašajo 91,812.934 SIT.
3
Sklad proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica izkazuje od 1. 1. do 31. 12. 2003 naslednje spremembe:
Prihodki                   34,278.560 SIT
Odhodki                   25,879.750 SIT
Razlika                    8,398.810 SIT
 
 
Prenos sredstev na računu iz leta 2002    7,756.094 SIT
Razlika na računu za prenos v leto 2004   16,154.904 SIT
4
Sestavni del tega odloka so bilanca prihodkov in odhodkov proračuna, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
5
Ta odlok začne veljati z dnem uradne objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03-1/2004
Nova Gorica, dne 22. aprila 2004.
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Andrej Miška l. r.