Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2560. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen, stran 7242.

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 16. redni seji dne 29. 4. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, namen in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Komen.
2. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino določi občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva so:
– samostojni podjetniki oziroma občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statuta samostojnega podjetnika,
– mala podjetja oziroma mala podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ter poslovni prostori morajo biti na območju Občine Komen.
4. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se prednostno dodelijo prosilcem, ki poleg pogojev, ki jih zahteva ta pravilnik, v največji meri izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnost, ki v občini še ni razvita,
– razširjajo in odpirajo nova delovna mesta,
– opravljajo oziroma bodo opravljali dejavnosti, ki zagotavljajo sodoben tehnološki in ekološko neoporečen delovni proces.
5. člen
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa.
Upravičenci lahko predložijo vlogo za pridobitev sredstev po objavi sklepa o razpisu za dodeljevanje sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva,
– višino razpisanih sredstev za ta namen,
– opredelitev upravičencev za pridobivanje sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva,
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
– rok za prijavo na javni razpis, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave in naslov, na katerega upravičenci vložijo prijave,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– rok, v katerem bo sprejet sklep o razdelitvi sredstev za razvoj.
6. člen
Prijave na razpis obravnava komisija za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, ki jo imenuje župan Občine Komen.
O dodelitvi sredstev po tem pravilniku, na predlog komisije, odloča direktor občinske uprave s sklepom.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo pri županu Občine Komen. Odločitev župana je dokončna.
Na podlagi dokončne odločitve se sklene pogodba med Občino Komen in prejemnikom sredstev.
Namensko porabo sredstev dodeljenih na osnovi razpisa spremlja in preverja Nadzorni odbor občine Komen.
7. člen
Upravičenec je dolžan povrniti nenamesko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunajo od dneva plačila upravičencu do dneva vračila sredstev v primerih, če se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec v vlogi za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke,
– da je upravičenec za isti name iz občinskega proračuna že dobil finančna sredstva,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
II. UKREPI
8. člen
A) Subvencioniranje realne obrestne mere
Namen: namen ukrepa je spodbujanje nematerialnih in materialnih investicij.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Komen in poslovno banko oziroma na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najema kredita;
– subvencijo realne obrestne mere in stroškov najema kredita lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 60% lastnih sredstev;
– minimalni znesek posojila je 1,000.000 SIT;
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Komen še najmanj deset let po njenem zaključku;
– posojila morajo biti odobrena v tekočem letu.
Višina:
– višina obrestne mere za kredite in delež sofinanciranja obresti se določi pri vsakem razpisu posebej, glede na obrestne mere, ki veljajo za tovrstne kredite pri banki;
– doba subvencioniranja za odobreno posojilo je do deset let.
Med upravičene stroške investicije štejemo:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov;
– strošek nakupa in graditve poslovnih prostorov;
– strošek nakupa opreme.
B) Promocija izdelkov in storitev malih podjetij
Namen: namen ukrepa je spodbujanje sodelovanja podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, z namenom predstavitve potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki.
Pogoji:
– na podlagi razpisa za mala podjetja, ki se bodo udeležili sejmov v tujini in doma,
– občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi zahtevanih dokazil.
Višina sredstev:
– višina pomoči znaša do 30% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so v tem primeru stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu.
C) Svetovalne storitve
Namen: namen ukrepa je sofinanciranje svetovalnih storitev majhnim podjetjem v fazi rasti in sofinanciranje svetovanja podjetnikom pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja.
Pogoji:
Upravičenec predloži naslednjo dokumentacijo:
– vlogo z obrazložitvijo,
– poročilo izvajalca o opravljenih delih,
– ustrezna potrebna dokazila.
Upravičenec mora ob tem tudi podati izjavo, da za isti namen ni prejel sredstev iz državnih ali mednarodnih virov.
Višina pomoči:
– višina pomoči znaša do 30% upravičenih stroškov.
Upravičeni stroški so v tem primeru stroški svetovalnih storitev enkratnega značaja.
D) Pospeševanje poklicnega izobraževanja
Namen: namen ukrepa je spodbujanje vajeniškega razmerja, srednjega, višjega in visokošolskega izobraževanja.
Pogoji: pogoj za pridobitev sredstev je sklenjena učna pogodba med malim podjetjem in vajencem oziroma pogodba o izobraževanju z dijakom ali študentom, s stalnim bivališčem v Občini Komen.
Višina sredstev:
– do 30% mesečne nagrade določene z učno pogodbo za 2., 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja;
– do 20% mesečne štipendije ali stroškov šolanja, kar je določeno s pogodbo o izobraževanju.
Upravičeni stroški so v tem primeru stroški izplačila mesečne nagrade in stroški štipendije oziroma stroški šolanja.
E) Pospeševanje zaposlovanja
Namen: namen ukrepa je pospeševanje odpiranja novih delovnih mest, pospeševanje samozaposlovanja ter pospeševanje zaposlovanja mladih.
Pogoji:
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– mora biti državljan republike Slovenije;
– prijavljena mora biti na RZZ najmanj 3 mesece pred dnem zaposlitve (razen za prvo zaposlitev),
– ima stalno bivališče v Občini Komen,
– sedež podjetja mora biti v Občini Komen,
– zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v koledarskem letu.
Višina pomoči:
– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov na OD skladno s kolektivno pogodbo;
– pomoč delodajalcu za zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba se odobri v višini dvoletnega plačevanja prispevkov na OD skladno s kolektivno pogodbo.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj še dve leti po prejeti pomoči za ta namen.
F) Sofinanciranje izdelave poslovnega načrta
Namen: namen ukrepa je sofinancirati materialne in nematerialne investicije v mala podjetja.
Pogoji: sredstva so namenjena podjetnikom in obrtnikom z do 20 zaposlenimi, ki imajo sedež in poslovne prostore za opravljanje dejavnosti na območju Občine Komen, in sicer enkrat v obdobju petih let.
Višina:
Višina sredstev znaša do 30% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta.
Upravičeni stroški pomenijo v tem primeru strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo poslovnih prostorov, strošek poslovnega načrta za nakup in graditev poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost, strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
III. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
9. člen
Vlagatelj poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne pomoči oziroma, če jo je, kolikšen delež je dobil iz drugih virov.
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičena podjetja v težavah in dopolnilne dejavnosti, ki so povezane s proizvodnjo, predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Komen, uporablja pa se od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije dalje.
Št. 015-04/04-2
Komen, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.