Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2577. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2003, stran 7269.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00 in 51/02) in 22. člena statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/95, 35/95 in 8/99) je Občinski svet občine Osilnica na 9. redni seji dne 24. 4. 2004 na predlog župana sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2003
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2003, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke Občine Osilnica za leto 2003.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Osilnica za leto 2003 je realiziran v naslednjih zneskih:
                         v tisoč tolarjev
A)   BILANCA PRIHODKOV
    IN ODHODKOV
I.   Skupaj prihodki                   70.199
II.  Skupaj odhodki                   72.068
III.  Proračunski primanjkljaj (I.-II.)          -1.869
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                   –
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                         –
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.-V.)               –
C)   RAČUN FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje                       –
VIII. Odplačila dolga
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             -1.869
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              –
XI.  Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)        1.869
    Stanje sredstev na računih dne 31. 12.
    preteklega leta                   7.329
3. člen
Proračunski primanjkljaj v znesku 1.869 tisoč SIT se pokrije s prenesenimi sredstvi iz leta 2002. Presežek sredstev po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2003 se prenese v prihodke proračuna Občine Osilnica za leto 2004.
4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2003 ter njihova realizacija sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-464/02
Osilnica, dne 24. aprila 2004.
Župan
Občine Osilnica
Anton Kovač l. r.