Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2542. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled, stran 7171.

Na podlagi 29., 33., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr.), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03) in sprejetega Programa priprave prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 11/02) je Občinski svet občine Bled na 12. redni seji dne 5. 5. 2004 sprejel
O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Bled (v nadaljevanju: PUP pc Bled), ki skladno sprejetemu odloku o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02) obravnavajo območja krajevnih skupnosti Občine Bled.
Prostorske ureditvene pogoje je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod številko projekta 15/2002.
2. člen
(pojmi)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled obravnava strokovne pojme, ki so povzeti po veljavni zakonadaji.
3. člen
(vsebina PUP pc Bled)
PUP pc Bled vsebuje:
1. Tekstualni del:
– Odlok.
– Obrazložitev.
– Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
2. Grafični del:
– prikaz območja urejanja s PUP pc Bled             M 1:25000
– prikaz namenske rabe prostora na DKN Bled 19, 20, 28, 29,
30, 38, 39, 40, 48, 49, 50, Radovljica 11, 21,
31, 32, 41, Bohinjska Bistrica 08, 09, 10             M 1:5000
– prikaz namenske rabe prostora z prikazi območij varovanj
in omejitev na DKN Bled 19, 20, 28, 29, 30, 38,
39, 40, 48, 49, 50, Radovljica 11, 21, 31, 32, 41,
Bohinjska Bistrica 08, 09, 10                   M 1:5000
4. člen
(vsebina odloka PUP pc Bled)
Besedilo odloka sestavljajo:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. SKUPNE DOLOČBE
1. OBSEG OBMOČJA UREJANJA
2. NAMENSKA RABA PROSTORA:
(1) NAMENSKA RABA NA POSELITVENIH OBMOČJIH
(2) OBMOČJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
(3) NAMENSKA RABA NA OBMOČJU KRAJINE
3. MERILA IN POGOJI
(1) MERILA IN POGOJI ZA VRSTO PROSTORSKIH UREDITEV IN GRADENJ
(2) VRSTE GRADENJ IN PROSTORSKIH UREDITEV TER UKREPOV IN OMEJITEV NA CELOTNEM OBMOČJU PUP PC BLED
(3) MERILA IN POGOJI ZA VRSTE IN OBLIKOVANJE PROSTORSKIH UREDITEV IN GRADENJ OBJEKTOV V POSELITVENIH OBMOČJIH IN ZUNAJ POSELITVENIH OBMOČIJ NA STAVBNIH ZEMLJIŠČIH
(4) MERILA IN POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
(5) MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL TER ODMIKOV OBJEKTOV
(6) MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADENJ IN PROSTORSKIH UREDITEV TER UKREPOV IN OMEJITEV NA OBMOČJU KRAJINE
(7) MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
(8) MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
(9) MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE
(10) MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
(11) MERILA IN POGOJI ZA ZA VARSTVO OKOLJA
(12) MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER UREDITVE ZA POTREBE OBRAMBE
III. POSEBNE DOLOČBE, ki definirajo podrobnejša merila in pogoje za posege v posamezni makroceloti in za posamezna območja.
IV. KONČNE DOLOČBE, ki definirajo prenehanje veljavnosti IPA, opredeljujejo vpogled v dokumentacijo in veljavnost.
II. SKUPNE DOLOČBE
1. Obseg območja urejanja
5. člen
PUP pc Bled se sprejmejo za območje, ki je določeno v prostorskem planu. Razdeljeno je na šest makrocelot, ki so združene v krajevne skupnosti: Bled (1020,4 ha), Bohinjska Bela (1081,6 ha), Ribno (2892,2 ha), Gorje (978,4 ha), Zasip (374,4 ha) in Rečica (298,3 ha).
Z začasnimi PUP (do sprejetja LN) se urejajo območja:
– BL-S10  Zagorice – vzhodni rob,
– BL-S24  Mlino,
– BL-S26  Dindol,
– BL-M4/1  (v planu BL-M4) Spodnje Seliše (Vezenine, Kovinska),
– BL-P1   Rečica – lesna industrija,
– BL-O1   Čistilna naprava pod Kozarco,
– BL-R1   Športno- rekreacijski park Bledec,
– BL-R4/1  Velika Zaka – kemping,
– KO-S2   Koritno – Polica,
– RI-S2   Ribno terasa – mežnar,
– SG-S3   Spodnje Gorje – na Fortuni,
– SG-S4   Spodnje Gorje – Zgornji graben.
6. člen
(makrocelote in morfološke enote)
  Preglednica 1: delitev makrocelot na morfološke enote:
 
+-------------+------------------+---------------------------------------------+
|Ime     |Oznaka morfološke |Ime morfološke enote:            |
|makrocelote: |enote:      |                       |
+-------------+------------------+---------------------------------------------+
|BLED     |       BL S1|Pozidava med Prešernovo in Seliško cesto   |
|       |      BL S2/1|Vaško jedro »Grad«              |
|       |      BL S2/2|Območje večstanovanjske gradnje za Flegarijo |
|       |       BL S3|Območje nad Prešernovo cesto         |
|       |      BL S4/1|Območje samostana              |
|       |      BL S4/2|Območje »Jermanke«              |
|       |       BL S6|Območje med cesto v Vintgar in cesto v Zasip |
|       |      BL S7/1|Območje »Gmajne«               |
|       |      BL S7/2|Območje novejše stanovanjske gradnje     |
|       |      BL S7/3|Obm. novejše stan. grad. s kmetijskim    |
|       |      BL S7/4|gospodarstvom                |
|       |      BL S7/5|Območje novejše stanovanjske gradnje     |
|       |     BL S8/1/1|Območje novejše stanovanjske gradnje     |
|       |     BL S8/1/2|Območje »Dobe«                |
|       |      BL S9/1|Morena                    |
|       |      BL S9/2|Vaško jedro Zagorice             |
|       |      BL S9/3|Območje ob Levstikovi cesti         |
|       |     BL S12/1|Območje vil ob Cankarjevi cesti       |
|       |     BL S12/2|Območje ob Koritenski cesti in Ribenski cesti|
|       |     BL S12/3|Območje večstanovanjske gradnje ob Koritenski|
|       |     BL S12/4|cesti                    |
|       |     BL S12/5|Območje obrtne dejavnosti          |
|       |     BL S13/1|Območje poslovnega objekta          |
|       |     BL S13/2|Območje stanovanjskih stavb         |
|       |     BL S13/3|Stavbe pod Jarškimi bloki          |
|       |     BL S14/1|Območje »Jarš«                |
|       |     BL S14/2|Območje večstanovanjskih stavb        |
|       |     BL S15/1|Območje stanovanjske gradnje         |
|       |     BL S15/2|Območje večstanovanjske gradnje (en večstan. |
|       |     BL S15/3|stavba)                   |
|       |     BL S15/4|Vaško jedro Želeče              |
|       |     BL S16/1|Območje med Cankarjevo in Levstikovo ulico  |
|       |     BL S16/2|Vile ob Cankarjevi ulici           |
|       |    BL S22/1/1|Območje vil pod Stražo            |
|       |    BL S22/1/2|Območje naselja »Dindol«           |
|       |    BL S22/1/3|Območje Alp penziona             |
|       |    BL S22/3/1|Območje stanovanjske gradnje nasproti Vile  |
|       |    BL S22/3/2|Bled                     |
|       |    BL S22/4/1|Vaško jedro Zazer              |
|       |    BL S22/4/2|Območje vil nasproti Vile Bled        |
|       |    BL S23/1/1|Območje stanovanjske gradnje         |
|       |    BL S23/1/2|Večstanovanjska stavba nad vrtnarijo     |
|       |    BL S23/1/3|Območje stanovanjske gradnje         |
|       |    BL S23/2/1|Območje novejše stanovanjske gradnje     |
|       |    BL S23/2/2|Vaško jedro Mlino              |
|       |     BL S23/3|Območje večstanovanjske in poslovne     |
|       |     BL S23/4|dejavnosti                  |
|       |       BL M1|Območje turistično – gostinske dejavnosti  |
|       |      BL M2/1|Območje stanovanjske gradnje         |
|       |      BL M2/2|Območje gostinstva in turizma        |
|       |      BL M2/3|Vila Epos                  |
|       |      BL M4/2|Območje stanovanjske gradnje pod Kozarco   |
|       |       BL M5|Območje diskonta               |
|       |       BL H2|Večstanovanjska stavba nad »Grad« Bled    |
|       |       BL H3|Obrtno gradbeno podjetje »Grad«       |
|       |       BL H4|Stavba »Lovske družine« Bled         |
|       |       BL H5|Območje poslovne stavbe in stanovanjskih hiš |
|       |       BL H6|Območje poslovne cone Lisice         |
|       |       BL I1|Blejski grad                 |
|       |       BL I2|Blejski otok                 |
|       |       BL I3|Vila Bled                  |
|       |       BL P3|Pristava                   |
|       |       BL O2|Beli dvor                  |
|       |       BL O3|Bled – cerkev Marijinega Vnebovzetja na otoku|
|       |       BL W1|Vrtec Bled                  |
|       |       BL W2|Območje Osnovne šole Bled          |
|       |       BL R2|Žaga v Grabnu                |
|       |      BL R3/1|MHE V Grabnu                 |
|       |      BL R3/2|RTP Dindol                  |
|       |     BL R4/2/1|Počitniško naselje na Jasi          |
|       |     BL R4/2/2|Počitniško naselje pod Kozarco        |
|       |     BL R4/2/3|Igrišče ob Osnovni šoli           |
|       |     BL R4/3/1|Mala Zaka – regatni center          |
|       |     BL R4/3/2|Mala Zaka – regatni center, športno-rekreac. |
|       |       BL R5|površine                   |
|       |       BL K1|Velika Zaka, športno-rekreac. površine    |
|       |       BL K3|Velika Zaka, naravne površine        |
|       |       BL K4|Velika Zaka, območje sodniškega stolpa    |
|       |       BL K5|Velika Zaka                 |
|       |     BL Z1/1/1|Velika Zaka, športno-rekreacijske površine  |
|       |     BL Z1/1/2|Straža (prekrivajoča raba)          |
|       |     BL Z1/3/1|Blata                    |
|       |     BL Z1/3/2|Vrtnarija Pristava              |
|       |     BL Z1/3/3|Območje vrtnarije Mlino           |
|       |     BL Z1/5/1|V grabnu                   |
|       |     BL Z1/5/2|Bled park – severna jezerska obala, naravne |
|       |     BL Z1/5/3|površine                   |
|       |      BL Z1/6|Bled park – severna jezerska obala, parkovne |
|       |     BL Z1/7/1|površine                   |
|       |     BL Z1/7/2|Bled park – jezerska obala, parkovne površine|
|       |     BL Z1/7/3|Bled park – jezerska obala, naravne površine |
|       |      BL Z1/8|Bled park – tribuna             |
|       |      BL Z1/9|Bled park – jezerska obala, naravne površine |
|       |      BL Z2/1|Bled park – jezerska obala, naravne površine |
|       |      BL Z2/2|Bled park – jezerska obala, naravne površine |
|       |      BL Z2/3|Bled – Mlino, park jezerska obala, športno- |
|       |       BL Z3|rekreac. p.                 |
|       |       BL Z5|Bled – Mlino, park jezerska obala, parkovne |
|       |      BL Zp1|površine                   |
|       |         |Bled – Mlino, park jezerska obala, naravne  |
|Odprt    |         z|površine                   |
|prostor   |         V|Bled – Mlino, park jezerska obala, parkovne |
|       |         G|površine                   |
|       |         K|Bled – pod Stražo, park jezerska obala    |
|       |         |Bled – pod vilo Epos             |
|       |         |Vila Bled – park               |
|       |         |Vila Bled – jezerska obala, parkovne površine|
|       |         |Vila Bled – kopališče            |
|       |         |Blejski otok – park             |
|       |         |Park ob Gmajni                |
|       |         |Pokopališče Bled               |
|       |         |                       |
|       |         |gradnja zunaj poselitvenih območij      |
|       |         |vodne površine                |
|       |         |gozdne površine               |
|       |         |kmetijske površine              |
+-------------+------------------+---------------------------------------------+
|BOHINJSKA  |        BB|BOHINJSKA BELA                |
|BELA     |      BB S1/1|Bohinjska Bela – Zgornja vas         |
|       |      BB S1/2|Bohinjska Bela – Zgornja vas         |
|       |     BB S2/1/1|Bohinjska Bela – Spodnja vas         |
|       |     BB S2/1/2|Bohinjska Bela – območje novejše stan.    |
|       |      BB S2/2|gradnje                   |
|       |      BB S2/3|Bohinjska Bela – Spodnja vas         |
|       |      BB S2/4|Bohinjska Bela – Spodnja vas, novejša stan. |
|       |      BB S2/5|gradnja                   |
|       |       BB S3|Bohinjska Bela – Spodnja vas, vaško jedro  |
|       |      BB M1/1|Bohinjska Bela – V bregu           |
|       |      BB M1/2|Bohinjska Bela – pri železniški postaji   |
|       |       BB R1|Bohinjska Bela – območje železniške postaje |
|       |       BB R2|Bohinjska Bela – stanovanjsko območje    |
|       |       BB I1|Bohinjska Bela – Iglica           |
|       |     BB B1 (V)|Bohinjska Bela – rekreacijsko območje    |
|       |     BB B2 (P)|Bohinjska Bela – cerkev sv. Marjete     |
|       |     BB B3 (P)|Bohinjska Bela – vojašnica          |
|       |         |Bohinjska Bela – Za krajam          |
|       |        KU|Bohinjska Bela – Na Taleži          |
|       |      KU S1/1|                       |
|       |      KU S1/2|KUPLJENIK                  |
|       |       KU I1|Kupljenik                  |
|       |         |Kupljenik                  |
|       |        OB|Kupljenik – cerkev sv. Štefana        |
|       |       OB S1|                       |
|       |       OB O1|OBRNE                    |
|       |         |Obrne                    |
|Odprt    |         z|Soteska – MHE                |
|prostor   |         V|                       |
|       |         G|gradnja zunaj poselitvenih območij      |
|       |         K|vodne površine                |
|       |         |gozdne površine               |
|       |         |kmetijske površine              |
+-------------+------------------+---------------------------------------------+
|RIBNO    |        BO|BODEŠČE                   |
|       |      BO S1/1|Bodešče                   |
|       |      BO S1/2|Bodešče – v potoku              |
|       |      BO S1/3|Bodešče                   |
|       |       BO S2|Bodešče – Na pečeh              |
|       |       BO I1|Bodešče – cerkev sv. Lenarta         |
|       |         |                       |
|       |        KO|KORITNO                   |
|       |     KO S1/1/1|Koritno – vaško jedro            |
|       |     KO S1/1/2|Koritno – novejša stanovanjska gradnja    |
|       |      KO S1/2|Vaško jedro in novejša stanovanjska gradnja |
|       |         |                       |
|       |        RI|RIBNO                    |
|       |     RI S1/1/1|Ribno – vaško jedro             |
|       |     RI S1/1/2|Ribno – vaško jedro             |
|       |      RI S1/2|Ribno – območje stanovanjske gradnje     |
|       |      RI S1/3|Ribno – območje novejše stanovanjske gradnje |
|       |      RI S1/4|Ribno – območje novejše stanovanjske gradnje |
|       |       RI I1|Ribno – cerkev sv. Jakoba          |
|       |       RI I2|Ribno – podružnična osnovna šola       |
|       |       RI E1|Ribno – gramoznica              |
|       |       RI Z1|Ribno – športno-rekreacijsko območje pred  |
|       |       RI Z2|šolo                     |
|       |         |Ribno – območje pokopališča         |
|       |        SE|                       |
|       |       SE S1|SELO PRI BLEDU                |
|       |      SE S2/1|Selo                     |
|       |      SE S2/2|Selo                     |
|       |      SE S2/3|Selo – območje kmetijske proizvodnje     |
|       |         |Selo – območje kmetije            |
|Odprt    |         z|                       |
|prostor   |         V|gradnja zunaj poselitvenih območij      |
|       |         G|vodne površine                |
|       |         K|gozdne površine               |
|       |         |kmetijske površine              |
+-------------+------------------+---------------------------------------------+
|GORJE    |        KR|KRNICA                    |
|       |       KR S1|Krnica                    |
|       |       KR S2|Krnica                    |
|       |       KR S3|Krnica – Zabrezno              |
|       |       KR S4|Krnica – Hotunje               |
|       |         |                       |
|       |        ME|MEVKUŽ                    |
|       |       ME S1|Mevkuž                    |
|       |       ME I1|Mevkuž – cerkev sv. Miklavža         |
|       |         |                       |
|       |        PO|PODHOM                    |
|       |      PO S1/1|Podhom                    |
|       |      PO S1/2|Podhom – novejša gradnja           |
|       |       PO S2|Podhom – Spodnji Graben / V Megrah      |
|       |       PO M1|Podhom – Vintgar/Leskovc           |
|       |         |                       |
|       |        PL|POLJŠICA PRI GORJAH             |
|       |       PL S1|Poljšica                   |
|       |       PL S2|Poljšica – Za Trato             |
|       |         |                       |
|       |        SG|SPODNJE GORJE                |
|       |      SG S1/1|Spodnje Gorje – vaško jedro         |
|       |      SG S1/2|Spodnje Gorje – območje novejše stanovanjske |
|       |      SG S1/3|gradnje                   |
|       |       SG S2|Spodnje Gorje – kmetijska proizvodnja    |
|       |       SG S5|Spodnje Gorje – na Fortuni          |
|       |       SG S6|Spodnje Gorje – Zgornji graben        |
|       |       SG M1|Spodnje Gorje – Gaberce           |
|       |       SG I1|Spodnje Gorje – nad železnico        |
|       |         |Spodnje Gorje – cerkev sv. Ožbolta      |
|       |        VI|                       |
|       |       VI S1|VIŠELNICA                  |
|       |         |Višelnica                  |
|       |        ZG|                       |
|       |       ZG S2|ZGORNJE GORJE                |
|       |         |Zgornje Gorje – za Ubočnico         |
|Odprt    |         z|                       |
|prostor   |         V|gradnja zunaj poselitvenih območij      |
|       |         G|vodne površine                |
|       |         K|gozdne površine               |
|       |         |kmetijske površine              |
+-------------+------------------+---------------------------------------------+
|ZASIP    |        ZA|ZASIP                    |
|       |     ZA S1/1/1|Zasip – vaško jedro             |
|       |     ZA S1/1/2|Zasip – novejša stanovanjska gradnja     |
|       |     ZA S1/1/3|Zasip – vaško jedro             |
|       |      ZA S1/2| Zasip – novejša stanovanjska gradnja    |
|       |       ZA S3|Zasip – Muže                 |
|       |       ZA S4|Zasip – Sebenje               |
|       |       ZA I1|Zasip – cerkev sv. Janeza          |
|       |       ZA I2|Zasip/Sebenje – sv. Trojica         |
|       |       ZA I3|Zasip – cerkev sv. Katarine         |
|       |      ZA O1/1|HE Vintgar                  |
|       |      ZA O1/2|HE Vintgar                  |
|       |       ZA O2|HE Piškovca                 |
|       |       ZA R3|Piškovca (prekrivajoča raba)         |
|       |         |                       |
|Odprt    |         z|gradnja zunaj poselitvenih območij      |
|prostor   |         V|vodne površine                |
|       |         G|gozdne površine               |
|       |         K|kmetijske površine              |
+-------------+------------------+---------------------------------------------+
|REČICA    |       BL S5|Območje »Kračce«               |
|       |     BL S17/1|Vaško jedro Rečica              |
|       |     BL S17/2|Območje Mrakove kmetije           |
|       |     BL S17/3|Območje lesne proizvodnje »Papler«      |
|       |     BL S17/4|Območje gradnje »Gorenjčeve žage«      |
|       |     BL S17/5|Območje novejše stanovanjske gradnje na   |
|       |      BL S18|Rečici                    |
|       |     BL S19/1|Območje stanovanjskega naselja za progo   |
|       |     BL S19/2|Vaško jedro Rečica              |
|       |     BL S19/3|Območje stanovanjske gradnje         |
|       |     BL S19/4|Območje večstanovanjske gradnje Za žago   |
|       |     BL S20/1|Območje kmetijske zadruge          |
|       |     BL S20/2|Stanovanjska gradnja nad železniško progo  |
|       |     BL S21/1|Območje mešane dejavnosti          |
|       |     BL S21/2|Območje stanovanjske pozidave ob Župančičevi |
|       |     BL S21/3|cesti                    |
|       |       BL M3|Območje hotela Triglav            |
|       |       BL H1|Območje razpršene pozidave v Zaki      |
|       |       BL I4|Območje železniške postaje Bled – Jezero   |
|       |       BL P2|Območje stavbe »Grimšče« s spremljajočimi  |
|       |       BL K2|objekti                   |
|       |       BL Z4|Rečica Turnič – cerkev sv. Andreja     |
|       |         |Območje skladišča ob LIP Bled        |
|Odprt    |         z|Ribogojnica Mala Zaka            |
|prostor   |         V|Park Grimšče                 |
|       |         G|                       |
|       |         K|gradnja zunaj poselitvenih območij      |
|       |         |vodne površine                |
|       |         |gozdne površine               |
|       |         |kmetijske površine              |
+-------------+------------------+---------------------------------------------+
2. Namenska raba prostora
7. člen
Območje PUP pc Bled je opredeljeno z naslednjo namensko rabo:
(1) NAMENSKA RABA NA POSELITVENIH OBMOČJIH
           Območja stanovanj – S (območja pretežno namenjena bivanju
          s spremljajočimi stavbami splošnega družbenega pomena,
          storitvenih dejavnosti in trgovin, ki služijo tem
          območjem).
SE, SE-vile, SEj - Območja stanovanj (območja namenjena pretežno eno ali
          dvostanovanjskim stavbam).
SV        - Območja večstanovanjskih stavb (območja pretežno namenjena
          večstanovanjskim stavbam).
SP        - Območja počitniških hiš (območja namenjena stavbam, ki se
          občasno uporabljajo za počitek ali oddih).
SK, SKj     - Stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi (območja
          pretežno namenjena stanovanjskim in nestanovanjskim
          kmetijskim stavbam za opravljanje kmetijske dejavnosti).
SS        - Stanovanjska območja za posebne namene (območje namenjeno
          samostanom, dijaškim domovom in drugim skupinskim
          nastanitvenim stavbam).
 
          Območja stavb splošnega družbenega pomena – D
DI        - Območja namenjena vzgoji in izobraževanju.
DS        - Območja športa (območja namenjena za športne dvorane in
          športna igrišča).
DK        - Območja namenjena kulturi (muzeji, knjižnice, kulturni
          domovi ipd).
DU        - Območja javne uprave (območja namenjena stavbam za potrebe
          javne uprave).
DV        - Območja namenjena čaščenju in opravljanju verskih obredov.
 
          Mešana območja – M
MS        - Območja urbanih vaških središč (območja pretežno namenjena
          trgovskim, gostinskim, storitvenim, kulturnim in
          stanovanjskim stavbam).
MP        - Območja pretežno namenjena stanovanjskim, trgovskim,
          gostinskim, proizvodnim, obrtnim, storitvenim in poslovnim
          stavbam.
MB        - Območja pretežno namenjena trgovskim, gostinskim,
          storitvenim, obrtnim in poslovnim stavbam.
MD        - Območja pretežno namenjena stanovanjskim, trgovskim,
          gostinskim, obrtnim, storitvenim in poslovnim stavbam.
MT        - Turistična območja (območja namenjena turizmu z možnostjo
          nastanitve in rekreacije).
MK        - Posebna območja (območja namenjena kočam z manjšimi
          okrepčevalnicami brez možnosti nastanitve).
 
          Območja proizvodnih dejavnosti – P
PI        - Industrijska območja (območja pretežno namenjena stavbam
          industrije in skladiščem).
PK        - Območja namenjena objektom, ki neposredno služijo primarni
          kmetijski proizvodnji (farme, ribogojnice, vrtnarije
          ipd.).
 
          Območja športno-rekreacijskih in zelenih površin – Z
ZS        - Športna in rekreacijska območja namenjena zunanjim
          športnim igriščem.
ZP        - Območja urejenih javnih zelenih površin – parki.
ZD        - Območja naravnih površin.
ZK        - Območja namenjena pokopališčem.
 
z        - Območja gradenj in prostorskih ureditev na stavbnih
          zemljiščih zunaj poselitvenih območij.
(2) OBMOČJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
DC  - Območja državnih cest.
LC  - Območja občinskih lokalnih cest in javnih poti.
DK  - Območja državnih kolesarskih poti.
LK  - Območja občinskih kolesarskih poti.
IP  - Območja prometnih površin izven vozišča.
IZ  - Območja železniških prog.
Izp  - Območja železniških postaj.
IŽ  - Območja žičnic.
Ižp  - Območja žičniških postaj.
EE  - Območja za oskrbo z električno energijo.
OV  - Območja za oskrbo z vodo.
(3) NAMENSKA RABA NA OBMOČJU KRAJINE
VC  - Vodna zemljišča celinskih voda.
VI  - Območja vodne infrastrukture.
LN  - Območja mineralnih surovin (območja nadzemnega pridobivalnega
     prostora).
KI  - Najboljša kmetijska zemljišča.
KO  - Ostala kmetijska zemljišča.
G   - Večnamenski gozdovi.
GV  - Varovalni gozdovi.
GN  - Gozdovi s posebnim namenom.
Gs  - Sanacija zemljišča v gozdne površine.
GRL  - Območja rekreacijskih gozdov lokalnega pomena (mestni parkovni
     gozd).
GDL  - Območja gozdov varovanja naravne in kulturne dediščine lokalnega
     pomena.
OB  - Območja za potrebe obrambe.
3. Merila in pogoji
(1) MERILA IN POGOJI ZA VRSTO PROSTORSKIH UREDITEV IN GRADENJ
8. člen
Merila in pogoji določajo skupne dopustne vrste prostorskih ureditev in gradenj za vsa istovrstna območja v poselitvenih območjih in zunaj poselitvenih območij na stavbnih zemljiščih, razen če v posebnih določbah ni določeno drugače.
Merila in pogoji, določeni s tem odlokom, so podlaga za izdelavo posebnega dela projekta ter gradnjo enostavnih objektov.
9. člen
(vrste ureditev in gradenj)
V območju PUP pc Bled se obravnavajo naslednje vrste ureditev in gradenj:
(1.)  gradnje novih objektov,
(1.1.) dozidave obstoječih stavb,
(1.2.) nadzidave obstoječih stavb,
(2.)  rekonstukcije obstoječih objektov,
(3.)  vzdrževanje obstoječih objektov,
(4.)  nadomestne gradnje objektov,
(5.)  odstranitev objektov,
(6.)  spremembe namembnosti objektov (stavb),
(7.)  spremembe rabe stavb,
(8.)  gradnja gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij in
    objektov v javni rabi,
(9.)  gradnja inženirskih objektov,
(10.) gradnje in postavitve enostavnih objektov:
(10.a) gradnje in postavitve pomožnih objektov kot so:
    – objekti za lastne potrebe,
    – ograje,
    – pomožni infrastrukturni objekti,
    – pomožni kmetijsko-gozdarski objekti,
(10.b) postavitve začasnih objektov,
(10.c) gradnja vadbenih objektov,
(10.d) postavitev spominskih obeležij,
(10.e) postavitev urbane opreme.
10. člen
(vrste gradenj in prostorskih ureditev ter omejitev v območjih začasnih PUP)
V območjih urejanja z začasnimi PUP je do sprejetja LN možno izvajati prostorske ureditve in gradnje, ki ne bodo ovirale kasnejšega kompleksnega urejanja območij:
(1) gradnja komunalne opreme;
(2) vzdrževalna dela v javno korist;
(3) posege, katere je možno izvajati na podlagi lokacijske informacije;
(4) sprememba rabe in vzdrževanje obstoječe gradbene strukture;
(5) postavitve začasnih objektov, razen objektov namenjenih skladiščenju.
11. člen
(enostavni objekti)
Pogoji oblikovanja enostavnih objektov se določajo v skladu z skupnimi določili odloka.
Nadzidave pomožnih objektov niso dovoljene. Spremembe namembnosti pomožnih objektov v stanovanjske, počitniške in v stavbe za opravljanje dejavnosti niso dovoljene.
Za enostavne objekte je potrebno gradbeno dovoljenje kadar ne izpolnjujejo enega ali več pogojev, ki jih določa Pravilnik o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči.
(2) VRSTE GRADENJ IN PROSTORSKIH UREDITEV TER UKREPOV IN OMEJITEV NA CELOTNEM OBMOČJU PUP PC BLED
12. člen
(1) Na celotnem območju, ki se ureja s PUP pc Bled so, razen v območjih izključne rabe za potrebe obrambe, dovoljene naslednje vrste ureditev in gradenj:
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij v javni rabi (DC, LC, DK, LK, IZ, Izp, IŽ, Ižp, EE, OV), za katere ni predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta,
– rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih zakonito zgrajenih stavb,
– nadomestne gradnje zakonito zgrajenih objektov (izjema so objekti kulturne dediščine),
– odstranitve stavb (izjema so objekti kulturne dediščine),
– spremembe rabe zakonito zgrajenih stavb,
– gradnje pomožnih infrastrukturnih objektov.
Za območja urejenih javnih zelenih površin – parkov (ZP) in območja naravnih površin (ZD) je potrebno upoštevati posebne določbe (55. člen).
(2) Na celotnem območju, ki se ureja s PUP pc Bled, so na vodnih zemljiščih celinskih voda, poplavnih in erozijskih območjih ter vodovarstvenih območjih dovoljene le naslednje gradnje in prostorske ureditve ter ukrepi in omejitve:
(2.1.) Na vodnih zemljiščih celinskih voda vodnega in priobalnega zemljišča (VC, VI) so dovoljene le:
– vodnogospodarske ureditve, ki se urejajo kompleksno (ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda),
– gradnje objektov grajenega vodnega javnega dobra,
– gradnje objektov gospodarske javne infrastrukture (prometne, telekomunikacijske, energetske, komunalne in okoljske),
– vzdrževalna dela na obstoječih površinah, objektih in napravah,
– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– oživljanje reguliranih vodotokov,
– gradnje objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
– gradnje objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– gradnje objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije,
– ureditve manjših zajemališč požarne vode,
– ureditve manjših zajetij za ureditev ribnikov,
– postavitev naprav za potrebe študijskih in raziskovalnih dejavnosti.
Za gradnje objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih na območju Blejskega jezera je potrebno upoštevati še določila točke (a) 45. člena (urejanje Blejskega jezera).
Pri ureditvah in gradnjah znotraj priobalnega zemljišča naj se v največji meri ohranja obstoječa vegetacija.
Po Zakonu o vodah je za gradnje na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki so potrebne za izvajanje javne službe ali za izvajanje vodne pravice, na varstvenih in ogroženih območjih, zaradi odvajanja odpadnih voda, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode ter za hidromelioracije in rudarjenje potrebno pridobiti vodno soglasje.
(2.2.) Poplavna območja
V skladu z Zakonom o vodah so na poplavnem območju prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja. Dovoljeni so posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, gradnje objektov, ki so lahko občasno poplavljeni ter gradnje objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, razen odlagališč in čistilnih naprav. Na poplavnih območjih je za vsako gradnjo oziroma poseg predhodno izdelati hidrološko hidravlično presojo vodnega režima.
(2.3.) Erozijska območja
V skladu z Zakonom o vodah je na erozijskih območjih prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne oddeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
Na območjih zahtevnejših zaščitnih ukrepov na žariščih površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno stabilnih zemljiščih je za vsako gradnjo, oziroma poseg, ki ima značaj graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, predhodno pridobiti geološko mnenje.
(2.4.) Vodovarstvena območja
V skladu z Zakonom o vodah so na vodovarstvenih območjih prepovedane dejavnosti, ki bi lahko ogrozile količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov. Dovoljeni pa so ukrepi, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih virov. Za posamezne posege v vodovarstvenih območjih je potrebno upoštevati določila veljavnih odlokov in predpisov za posamezna vodovarstvena območja.
(3) MERILA IN POGOJI ZA VRSTE IN OBLIKOVANJE PROSTORSKIH UREDITEV IN GRADENJ OBJEKTOV V POSELITVENIH OBMOČJIH IN ZUNAJ POSELITVENIH OBMOČIJ NA STAVBNIH ZEMLJIŠČIH
13. člen
1.1. V stanovanjskih območjih SE so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene še:
– gradnje novih stanovanjskih stavb in pripadajočih objektov ter spremljajočih stavb splošnega družbenega pomena, storitvenih dejavnosti in trgovin, ki služijo tem območjem; možno je načrtovanje stanovanjske stavbe z apartmaji pod pogojem, da je primarna raba stavbe stanovanjska,
– dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe, ograj, začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme; pri vilskih stavbah niso dovoljene gradnje in postavitve drvarnic in lop, rezervoarji pa morajo biti obdani z zelenjem.
1.2. Oblikovalska določila za območja stanovanjskih stavb SE:
1.2.1. Za območja stavb SE veljajo naslednja oblikovalska določila:
– tlorisni gabarit stavb mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,2; tloris je lahko tudi členjen; daljša stranica stavb lociranih na pobočjih mora biti vzporedna s plastnicami; s prizidavami se ne sme bistveno porušiti zgoraj predpisanega tlorisnega gabarita; prizidave v tlorisu ne smejo preseči 50% pritličja osnovne stavbe, pri čemer je potrebno doseči za okolico značilna razmerja gabaritov,
– stavbe so praviloma pritlične s koto pritličja največ 1,20 m nad raščenim terenom, in pri katerih je kolenčni zid na podstrešju visok do 1,20 m ali enonadstropne, pri katerih je kota pritličja največ 0,30 m nad terenom, višina kapi pa 5,5 m nad koto pritličja; nadzidave stavb se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega gabarita; pri določanju višine stavb je potrebno poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja tako, da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja,
– obliko, naklon, kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja; strehe stavb so praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru členjenega tlorisa; strehe so lahko zaključene s čopom; šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene; naklon streh je dovoljen v razponu od 38( do 42( z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma dela naselja; strešna kritina je praviloma sive barve razen kadar je v posebnih določbah ta predpisana drugače; glazirane kritine in kritine z trajno odbojnim svetlobnim učinkom niso dovoljene; odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad in strešnih oken; strešine frčad morajo imeti enake naklone in ne smejo biti višje kot je osnovna streha; skupna površina frčad ne sme presegati 30% tlorisa posamezne strešine; sončni zbiralniki ne smejo biti postavljeni pravokotno na strešino in ne višje od slemena; strehe nad prizidki naj bodo enakega naklona kot osnovna streha, kar ni obvezno za zimske vrtove,
- arhitektonsko oblikovanje stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije morajo izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja, napušči ne smejo tvoriti masivne elemente, balkonske ograje naj imajo vertikalno položene deske; v primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase; stavbe so lahko grajene klasično ali montažno; dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.
 
1.2.2. Za območja vil SE-vile veljajo naslednja oblikovalska določila:
– vila je razkošneje grajena hiša z vrtom,
– tlorisni gabariti morajo biti prilagojeni konfiguraciji terena in sosednjim vilskim stavbam; dovoljene so enostavne zasnove do razgibanih fasad, členjenih z rizaliti (stolpiči oziroma historiziranje ni željeno),
– višinski gabarit mora biti prilagojen konfiguraciji terena in sosednjim vilskim stavbam; največji gabarit vilskih stavb je (K)+P+(1)+M,
– oblikovanje strešin mora biti v skladu s tlorisnimi gabariti; možne so dvokapnice, piramidaste strehe ali pultne strehe,
– oblikovanje dozidav in nadzidav je potrebno prilagoditi razkošneje grajeni osnovni stavbi, pri tem je potrebno upoštevati njene prostorske in likovne kvalitete ter oblikovati zaključeno celoto; dozidave ne smejo preseči 50% površine pritličja osnovne stavbe; za objekte kulturne dediščine je potrebno upoštevati kulturnovarstvene pogoje,
– pri posegih na obstoječih vilskih stavbah je potrebno uporabljati avtentične materiale; menjava lesenega stavbnega pohištva s kovinskim ali plastičnim ni dovoljena; pri oblikovanju novih objektov naj se uporablja tradicionalne materiale na sodoben način (npr. ometi v kombinaciji z lesom, leseno stavbno pohištvo; izogibati se je potrebno velikim okenskim odprtinam; od pločevin je dovoljen baker, kritine eternit in cementni špičak; netipična za ta prostor sta betonska kritina in bobrovec, zato naj se ju ne uporablja),
– zagotoviti je potrebno zelene površine poraščene z visoko ali nizko vegetacijo; zagotoviti oziroma ohranjati je potrebno značilno prehajanje parkovnih površin v naravno zelenje oziroma gozdni rob in v skladu s tem določilom načrtovati prostorske ureditve in gradnje.
 
1.2.3. Za območja stavb v vaških jedrih SEj veljajo naslednja oblikovalska določila:
– pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo je potrebno izdelati urbanistični vzorec na katastru v merilu 1:1000 in postavitev ter razmerje novogradnje oziroma dozidave vključiti v urbanistični vzorec,
– tlorisni gabarit stavb mora imeti podolgovat tloris v razmerju stranic vsaj 1:1,5; daljša stranica stavb mora biti praviloma vzporedna s plastnicami; z dozidavami se ne sme porušiti zgoraj predpisanega razmerja tlorisnega gabarita; dozidave v tlorisu ne smejo preseči 50% površin pritličja osnovne stavbe, pri čemer je potrebno doseči za okolico značilna razmerja gabaritov,
– za vaška jedra so značilne pritlične in nadstropne stavbe, višina ne sme presegati K+P+1+M, pri čemer je pritličje lahko dvignjeno do 0,30 m nad terenom, mansarda pa je brez kolenčnega zidu; hkrati pa višina slemena ne sme presegati višine slemen sosednjih objektov in izstopati iz silhuete naselja; nadzidave so možne v skladu s tem določilom; kolenčni zid pri nadstropnih objektih ni dovoljen, pri pritličnih pa je dovoljena višina kolenčnega zidu do 1,20 m, pri čemer je kapna lega znotraj dovoljene višine,
– strehe stavb so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice, naklon streh je dovoljen v razponu od 38( do 42(; strešna kritina naj bo sive barve, glazirane kritine in kritine z trajno odbojnim svetlobnim učinkom niso dovoljene; odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad in strešnih oken; skupna površina frčad ne sme presegati 30% tlorisa posamezne strešine; strešine frčad morajo imeti enake naklone in ne smejo biti višje kot je osnovna streha, stranice frčad morajo biti ometane; napušč strehe naj ne presega 80 cm; sončni zbiralniki ne smejo biti postavljeni pravokotno na strešino in ne višje od slemena; strehe nad prizidki naj bodo enakega naklona kot osnovna stavba,
– uporaba materialov naj bo usklajena z lokalno tradicijo na območju; v fasadah in zunanji ureditvi naj se smiselno uporabljajo detajli značilni za stavbno dediščino; na stavbah ne sme biti več manjših balkonov,
– velikost in oblika parcele mora upoštevati zgodovinske značilnosti parcelacije.
 
1.2.4. Za stavbe splošnega družbenega pomena, ki služijo stanovanjskim območjem je potrebno upoštevati oblikovalska določila za stavbe SS, DI, DS, DU, DK in DV.
14. člen
1.1. V večstanovanjskih območjih SV so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene še:
– gradnje novih večstanovanjskih stavb in pripadajočih objektov (gradnja mora biti organizirana) ter spremljajočih stavb splošnega družbenega pomena, storitvenih dejavnosti in trgovin, ki služijo tem območjem,
– dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– v vaških jedrih gradnja novih večstanovanjskih stavb ni dovoljena,
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
1.2. Za območja SV veljajo naslednja oblikovalska določila:
Za večstanovanjske stavbe, ki so po gradbeni masi enake eno- ali dvostanovanjski stavbi veljajo merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje za območja stanovanjskih stavb SE.
Za ostale večstanovanjske stavbe velja:
– tlorisno zasnovo določi odgovorni projektant glede na značilnosti oblikovanja okoliške pozidave ob obvezi, da tlorisni gabarit ne presega maksimalnih gabaritov stavb v morfološki enoti; razmerje stranic je vsaj 1: 1,2,
– višinski gabarit je dovoljen do K+P+1+M, pri čemer je dovoljena višina kolenčnega zidu do 1,20 m hkrati pa višina stavbe ne sme presegati sosednjih stavb v morfološki enoti oziroma sosednjih stavb,
– dozidave in nadzidave so možne v skladu z obstoječo stavbo in ostalimi določili tega odloka; pri dozidavah je potrebno upoštevati zgoraj navedeno razmerje stranic; dozidave v tlorisu ne smejo preseči 50% površin pritličja osnovne stavbe; pri čemer je potrebno doseči za okolico značilna razmerja gabaritov,
– rekonstrukcije fasad so dopustne pod pogojem, da se hkrati rekonstruira celotna posamična fasada – rekonstrukcija dela fasade ni dopustna, rekonstrukcije fasade morajo biti izvedene tako, da se pri tem ohrani členitev na osnovne fasadne ploskve, da členitev posamezne fasadne ploskve ohranja njeno razpoznavnost in celovitost,
– obliko, naklon, kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja; strehe stavb so dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru členjenega tlorisa; strehe so lahko zaključene s čopom; šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene; naklon streh je dovoljen v razponu od 38( do 42(, z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma dela naselja; strešna kritina je praviloma sive barve razen kadar je v posebnih določbah ta predpisana drugače; glazirane kritine in kritine z trajno odbojnim svetlobnim učinkom niso dovoljene; odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad in strešnih oken; strešine frčad morajo imeti enake naklone in ne smejo biti višje kot je osnovna streha; skupna površina frčad ne sme presegati 30% tlorisa posamezne strešine; sončni zbiralniki ne smejo biti postavljeni pravokotno na strešino in ne višje od slemena; strehe nad prizidki naj bodo enakega naklona kot osnovna stavba, kar ni obvezno za zimske vrtove,
– uporaba materialov naj sledi značilnostim morfološke enote oziroma bližnje okolice,
– v okviru gradbene parcele je potrebno urediti površine za otroška igrala,
– za stanovanjske stavbe s petimi ali več stanovanjskimi enotami je potrebno 50% parkirnih mest zagotoviti v izvennivojski izvedbi (podzemna parkirna mesta).
15. člen
1.1. V območjih počitniških hiš SP so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene še:
– gradnje, dozidave in nadzidave novih počitniških hiš,
– spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe, ograj, spominskih obeležij in urbane opreme.
1.2. Za območja SP veljajo oblikovalska določila za območja stanovanjskih stavb SE.
16. člen
1.1. V stanovanjskih območjih s kmetijskimi gospodarstvi SK so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene:
– gradnje novih stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih stavb za opravljanje kmetijske dejavnosti ter gradnje dopolnilnih dejavnosti kmetij,
– dozidave in nadzidave,
– spremembe namembnosti pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo območja oziroma predstavlja dopolnilno dejavnost kmetije,
– gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe, ograj, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, začasnih in vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
1.2. Oblikovalska določila za območja stavb SK:
1.2.1. Za območja stavb SK veljajo naslednja oblikovalska določila:
Za stanovanjske stavbe veljajo oblikovalska določila za območja SE.
Za oblikovanje nestanovanjskih kmetijskih stavb velja:
– gospodarska poslopja in hlevi imajo podolgovat tlorisni gabarit v razmerju stranic vsaj 1:2, enako velja za pomožne kmetijske stavbe, razen silose; z dozidavami se ne sme bistveno porušiti s tem določilom prepisanih razmerij,
– višinski gabarit stavb je dovoljen do K + P z možnostjo izrabe podstrešja; višina slemena ne sme presegati višine slemen stavb iste namembnosti v morfološki enoti oziroma sosednjih stavb,
– obliko in naklon strehe je potrebno prilagoditi stavbam v morfološki enoti oziroma sosednjim stavbam; strehe so dvokapne s slemenom v smeri daljše stranice; naklon streh je od 35( do 42(, kar ne velja za silose; v primeru dozidav k gospodarskim poslopjem in hlevom se zaradi prevelikih strešnih dimenzij izjemoma dopušča lomljene strešine, upravičenost takšnega posega mora utemeljiti odgovorni projektant; sončni zbiralniki ne smejo segati nad sleme; strešne kritine so sive barve, glazirane kritine in kritine z trajno odbojnim svetlobnim učinkom niso dovoljene,
– v primeru velikih stavbnih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase,
– uporaba materialov naj bo usklajena z lokalno tradicijo na območju; v fasadah in zunanji ureditvi naj se smiselno uporabljajo detajli značilni za stavbno dediščino na območju, lahko tudi na sodoben način.
 
1.2.2. Za območja kmetij v vaških jedrih SKj veljajo naslednja oblikovalska določila:
Za stanovanjske stavbe veljajo oblikovalska določila za območja SEj.
Za oblikovanje nestanovanjskih kmetijskih stavb veljajo oblikovalska določila iz prejšnje točke tega člena, pri čemer je potrebno pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo izdelati urbanistični vzorec na katastru v merilu 1:1000 in postavitev ter razmerje novogradnje oziroma dozidave vključiti v urbanistični vzorec.
17. člen
1.1. V območjih urbanih vaških središč MS so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene:
– gradnje izobraževalnih, trgovskih, gostinskih, nastanitvenih, storitvenih, kulturnih, gasilskih, stanovanjskih stavb, kmetij ter stavb javne uprave;
– večstanovanjske stavbe niso dovoljene,
– dozidave in nadzidave,
– spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe, pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, ograj, začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju), spominskih obeležij in urbane opreme.
1.2. Za območja MS veljajo naslednja oblikovalska izhodišča:
– pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo je potrebno izdelati urbanistični vzorec na katastru v merilu 1:1000 in postavitev ter razmerje novogradnje in dozidave vključiti v urbanistični vzorec,
– za oblikovanje stanovanjskih stavb znotraj vaških jeder veljajo določila oblikovanja za SEj, za kmetije SKj, za ostale stavbe pa oblikovalska določila za stavbe MP, MB, MD.
18. člen
1.1. V turističnih območjih MT so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave stavb namenjenih turizmu z možnostjo nastanitve ter rekreacije,
– spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
1.2. Za območja MT veljajo naslednja oblikovalska izhodišča:
Za stavbe namenjene turizmu z možnostjo nastanitve in rekreacije, ki so po gradbeni masi enake eno ali dvostanovanjski stavbi veljajo merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje za območja stanovanjskih stavb SE in SE-vile. Za ostale stavbe veljajo oblikovalska določila za območja MP, MB, MD.
Za območja MT znotraj vaških jeder veljajo enaka oblikovalska določila kot za oblikovanje stavb za območja SEj.
19. člen
1.1. V območjih posebnega namena MK so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene:
– gradnje in dozidave stavb namenjenih kočam z manjšimi okrepčevalnicami brez možnosti nastanitve,
– gradnje in postavitve spominskih obeležij.
1.2. Za območja MK veljajo naslednja oblikovalska izhodišča:
Za stavbe, ki so po gradbeni masi enake eno ali dvostanovanjski stavbi veljajo merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje za območja stanovanjskih stavb SE. Za ostale stavbe veljajo oblikovalska določila za območja MP, MB, MD.
20. člen
1.1. Prostorske ureditve in gradnje, ki so, poleg naštetih v 12. členu, dovoljene za območja mešanih dejavnosti MP, MB in MD:
1.1.1. V območjih MP so dovoljene še:
– gradnje, dozidave in nadzidave stanovanjskih, trgovskih, gostinskih, proizvodnih, obrtnih, storitvenih in poslovnih stavb,
– spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve pomožnih objektov za lastne potrebe, ograj, začasnih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
 
1.1.2. V območjih MB so dovoljene še:
– gradnje, dozidave in nadzidave trgovskih, gostinskih, obrtnih, poslovnih in storitvenih stavb,
– spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
 
1.1.3. V območjih MD so dovoljene še:
– gradnje, dozidave in nadzidave stanovanjskih, trgovskih, gostinskih, obrtnih, poslovnih in storitvenih stavb,
– spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov (razen objektov namenjenih za skladiščenje), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
1.2. Za območja MP, MB, MD veljajo naslednja oblikovalska izhodišča:
– tlorisni gabarit stavb mora imeti podolgovat tloris v razmerju stranic vsaj 1:1,2; tloris je lahko tudi členjen; daljša stranica stavb lociranih na pobočjih mora biti vzporedna s plastnicami; z dozidavami se ne sme bistveno porušiti zgoraj predpisanega tlorisnega gabarita; dozidave v tlorisu ne smejo preseči 50% površin pritličja osnovne stavbe, pri čemer je potrebno doseči za okolico značilna razmerja gabaritov,
– pri določanju višine stavb je potrebno upoštevati vertikalni gabarit naselja tako, da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja,
– obliko, naklon, kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi splošni podobi naselja; strehe stavb so praviloma dvokapnice s slemenom v smeri daljše stranice oziroma sestavljene dvokapnice istega naklona v primeru členjenega tlorisa; strehe so lahko zaključene s čopom; šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene; naklon streh je dovoljen v razponu od 38( do 42( z upoštevanjem prevladujočega naklona naselja oziroma dela naselja; strešna kritina je sive barve, razen kadar je v posebnih določbah predpisano drugače; glazirane kritine in kritine z trajno odbojnim svetlobnim učinkom niso dovoljene; odpiranje strešin je dopustno v obliki frčad in strešnih oken, strešine frčad morajo imeti enake naklone in ne smejo biti višje kot je osnovna streha; skupna površina frčad ne sme presegati 30% tlorisa posamezne strešine; sončni zbiralniki ne smejo biti postavljeni pravokotno na strešino in ne višje od slemena; strehe nad prizidki naj bodo enakega naklona kot osnovna stavba, kar ni obvezno za zimske vrtove,
– arhitektonsko oblikovanje stavb, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije morajo izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja; napušči ne smejo tvoriti masivne elemente, balkonske ograje naj imajo vertikalno položene deske; v primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na manjše gradbene mase; stavbe so lahko grajene klasično ali montažno; dozidave in nadzidave stavb morajo biti oblikovno usklajene z osnovno stavbo.
21. člen
1.1. Prostorske ureditve in gradnje, ki so, poleg naštetih v 12. členu, dovoljene za spodaj navedena območja:
1.1.1. V stanovanjskih območjih za posebne namene SS so dovoljene še:
– gradnje samostanov, dijaških domov in drugih podobnih nastanitvenih stavb,
– dozidave in nadzidave obstoječih stavb,
– sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve ograj, spominskih obeležij in urbane opreme.
 
1.1.2. V območjih namenjenih vzgoji in izobraževanju DI so dovoljene še:
– gradnje, dozidave in nadzidave stavb namenjenih izobraževanju in znanstveno-raziskovalnemu delu,
– sprememba namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
 
1.1.3. V območjih namenjenih za šport DS so dovoljene še:
– gradnje in dozidave športnih dvoran in športnih igrišč ter spremljajočih objektov, ki služijo tej dejavnosti,
– izjemoma so možne nadzidave do višine, ki jih določajo normativi in standardi za tovrstne stavbe in v skladu z merili in pogoji za oblikovanje stavb,
– gradnje in postavitve ograj, začasnih in vadbenih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
 
1.1.4. V območjih namenjenih javni upravi DU so dovoljene še:
– gradnje, dozidave in nadzidave stavb namenjenih za potrebe javne uprave,
– spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju), spominskih obeležij in urbane opreme.
 
1.1.5. V območjih namenjenih za kulturo DK so dovoljene še:
– gradnje, dozidave in nadzidave stavb za kulturo in razvedrilo, muzeje in knjižnice ter spremljajočih objektov, ki služijo tej dejavnosti,
– spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju), spominskih obeležij in urbane opreme.
 
1.1.6. V območjih namenjenih za čaščenje in opravljanje verskih obredov DV so dovoljene še:
– gradnje in dozidave spremljajočih objektov, ki služijo tej dejavnosti,
– spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve ograj in spominskih obeležij.
1.2. Za območja SS, DI, DS, DU, DK, DV veljajo naslednja oblikovalska izhodišča:
– tlorisni gabarit stavb mora biti prilagojen velikosti in legi gradbene parcele ter namembnosti območja in funkciji stavb,
– višinski gabarit stavbe se določi glede na funkcijo in ne sme presegati max. višine slemena najvišje stavbe v okolici, pri čemer so cerkve izvzete,
– strehe stavb so prilagojene funkciji stavbe,
– stavbe morajo biti arhitektonsko lično oblikovane,
– v primeru, da je stavba registrirana kot kulturna dediščina z EŠD, se gradnje in prostorske ureditve izvajajo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji.
22. člen
1.1. V območjih kmetijske proizvodnje PK so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene:
– gradnje objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, gospodarska poslopja, skednji, silosi, sušilnice, strojne lope, shrambe, kašče, kozolci, rastlinjaki in steklenjaki, ograje, ribogojnice, vrtnarije, obore in drugi pomožni objekti namenjeni kmetijski dejavnosti) ter gradnje dopolnilnih dejavnosti kmetij,
– dozidave in nadzidave obstoječih stavb.
1.2. Za območja PK veljajo naslednja oblikovalska izhodišča:
– razmerje stranic stavb mora biti vsaj 1:2, kar ne velja za silose, s prizidavami se ne sme porušiti s tem določilom prepisanih razmerij,
– višinski gabarit stavb je dovoljen do (K) + P z možnostjo izrabe podstrešja,
– obliko in naklon strešine določi odgovorni projektant glede na značilnosti okoliške pozidave in izpostavljene lege stavbe,
– uporaba materialov naj sledi značilnostim morfološke enote oziroma okolice, kritina mora biti sive barve, uporaba pločevinaste kritine, ki se sveti ni dovoljena.
23. člen
1.1. V industrijskih območjih PI so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene:
– gradnje, dozidave in nadzidave objektov namenjenih industriji, proizvodnji, obrtnim dejavnostim, skladiščenju, parkiriščem in spremljajočih objektov, ki služijo tej dejavnosti (upravni prostori, trgovine lastnih proizvodov, okrepčevalnice, železniški terminal, bencinski servis...),
– spremembe namembnosti v skladu z namensko rabo območja,
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov, spominskih obeležij in urbane opreme.
1.2. Za območja PI veljajo naslednja oblikovalska izhodišča:
– proizvodni objekti se morajo v horizontalnem in vertikalnem gabaritu prilagoditi optimalni izrabi prostora, ob tem pa v največji možni meri upoštevati naravne danosti prostora in obstoječo gradbeno strukturo.
24. člen
1.1. V športno-rekreacijskih območjih ZS so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene:
– gradnje športnih igrišč in drugih objektov za šport in rekreacijo na prostem ter spremljajočih objektov, ki služijo tej dejavnosti (garderobe, sanitarije in podobno),
– gradnje in postavitve ograj, začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju), vadbenih objektov, namenjenih športu in rekreaciji na prostem, spominskih obeležij in urbane opreme.
1.2. V območjih urejenih javnih zelenih površin ZP je poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljena:
– ureditev parkov, vrtov in drugih zelenih javnih površin s sprehajalnimi potmi ter postavitve spominskih obeležij.
Površin znotraj območja ZP ni dovoljeno ograjevati.
1.3. V območjih naravnih površin ZD je poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljena:
– sanitarna sečnja,
– ureditev sprehajalnih poti pri čemer je potrebno ohranjati ekološko pomembna območja: rezervati živali, močvirja.
Površin znotraj območja ZD ni dovoljeno ograjevati.
1.4. V območjih namenjenih pokopališčem ZK so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene:
– gradnje in širitve pokopališč ter gradnje in dozidave pokopaliških stavb s spremljajočimi objekti,
– gradnje in postavitve ograj ter spominskih obeležij.
25. člen
V območjih gradenj in prostorskih ureditev na stavbnih zemljiščih zunaj poselitvenih območij (z) so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljene prostorske ureditve in gradnje navedene za območja SE, SK in SE-vile.
Za območja gradenj in prostorskih ureditev na stavbnih zemljiščih zunaj poselitvenih območij (z) je potrebno upoštevati določila za oblikovanje območij SE, SK, SE-vile oziroma SEj in SKj, če se gradnja in prostorska ureditev nahaja v območju vaškega jedra. Rob stavbnih zemljišč mora biti intenzivno ozelenjen.
26. člen
Odstopanja od oblikovalskih določil:
Posamezne gradnje je možno oblikovati v kontrastu z okoljem in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar ima različnost oziroma nasprotnost oblike za cilj vzpostaviti prostorsko dominanto, doseči večjo razpoznavnost območja zlasti z novogradnjami na prometnih vozliščih v središčih posameznih naselij. Ob tem mora tak poseg upoštevati obstoječe dominante in kvalitete prostora. Upravičenost tovrstnega oblikovalskega posega pred pridobitvijo lokacijske informacije, strokovno utemelji odgovorni projektant. Upravičenosti posega mora biti priloženo pozitivno mnenje Odbora za prostor in varstvo okolja Občine Bled, Zavoda za varstvo kulturne dediščine in neodvisne projektantske organizacije.
(4) MERILA IN POGOJI ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
27. člen
Oblikovanje zelenih površin
V okviru gradbene parcele je potrebno za posamezne dejavnosti zagotoviti minimalni delež zelenih površin: za območja SE, SK in SP 30%, za SV 15%, za območja mešanih dejavnosti (M) 12%, za območja proizvodnje (P) pa vsaj 10% površin gradbene parcele.
Na območjih SE-vile je potrebno zelenim površinam nameniti najmanj 50% površine gradbene parcele, na katerih bodo rasla tudi visokodebelna drevesa (območje brez podzemnih gradenj).
Zgoraj navedena določila ne veljajo za vaška jedra (morfološke enote: BL S2/1, BL S4/1, BL S15/1, BL S23/2/1, BL M1, BB S1/1, BB S2/1/1, PO S1/1, BL S9/1, BL S22/1/2, BL S23/1/1, BB S2/2, BB S2/3, BB S2/4, KU S1/1, KU S1/2, BO S1/1, BO S2, KO S1/1/1, KO S1/2, RI S1/1/1, RI S1/1/2, SE S1, SE S2/1, KR S1, ME S1, PL S1, SG S1/1, VI S1, ZA S1/1/1, ZA S1/1/3, BL S17/1), kjer je potrebno zelenim površinam nameniti vsaj 10% površin gradbene parcele.
V območju gradenj in prostorskih ureditev na stavbnih zemljiščih zunaj poselitvenih območij (z) je potrebno za posamezno določeno podrobnejšo namensko rabo zagotoviti minimalni delež zelenih površin na gradbeni parceli v skladu z zgoraj navedenimi deleži.
Pri ostalih območjih se delež zelenih površin določi s projektom zunanje ureditve gradbene parcele v skladu s standardi in normativi, ki urejajo posamezno področje.
V naseljih je potrebno ohraniti čim več obstoječe vegetacije, nove zasaditve pa naj upoštevajo avtohtone drevesne in grmovne vrste. Pri zunanjih ureditvah stavb se določa oblikovanje zelenega roba naselja. Parkirne površine je potrebno ozeleniti z visokimi drevesi.
Površine za otroška igrišča in ozelenjena parkirišča niso del zelenih površin.
28. člen
Oblikovanje okolice objektov
– Pomožni objekti morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta. Strehe nad pomožnimi objekti za lastne potrebe morajo biti izvedene na enak način kot nad osnovno stavbo, razen v primeru pohodne strehe, ko je pomožni objekt postavljen kot prizidek k fasadi. Sleme mora biti v smeri podolžne stranice.
Pri oblikovanju in lociranju pomožnih objektov k vilskim stavbam je potrebno upoštevati obstoječe prostorsko-likovne kvalitete, zelene ureditve in materiale vil.
– Ograjevanje parcel v naselju naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se uporabljajo žive meje, žične ali lesene ograje. V stanovanjskih območjih višina ograje ne sme presegati 1,20 m, kar ne velja za varovalne, igriščne in protihrupne ograje. Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti gradbeni parceli in ne proti cesti. V križiščih ograja ne sme ovirati preglednega trikotnika. Če je rešitev uvoza iz vidika prometne varnosti problematična in bi zamik uvoza slednjo pomembno izboljšal, je takšna rešitev obvezna. Masivne, razen protihrupne ograje niso dovoljene.
– Oporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. Višina opornih zidov ne sme presegati 1,2 m. Možno je izvesti dve višini v minimalnem zamiku 1,2 m. Dostopne poti in gospodarske površine je potrebno izoblikovati po terenu, morebitne večje posege pa sanirati in zatraviti.
– Urbana oprema in objekti oziroma predmeti, ki urejajo javne površine morajo biti v naselju ali delu naselja oblikovani enotno. Locirani morajo biti tako, da ne ovirajo funkcionalno oviranih oseb ter ne ovirajo vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Znotraj poselitvenih območij in na stavbnih zemljiščih zunaj poselitvenih območij se oglaševanje izvaja na osnovi enotnega koncepta za celotno območje PUP pc Bled, za kar je potrebno pridobiti pozitivno mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in Odbora za prostor in varstvo okolja Občine Bled. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemenom hiš. Na objektih stavbne dediščine reklame niso dovoljene. Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 m nad pohodno površino. Postavitev kioskov ni dovoljena.
– Montažni začasni objekti naj bodo oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi in naj bodo locirani stran od javnih prometnih površin oziroma izven vidnega polja. Stojnice za sezonsko prodajo se lahko postavijo le za določen čas v območjih strnjenih naselij.
Pri oblikovanju enostavnih objektov je potrebno upoštevati še izhodišča naslednje strokovne literature:
– Fister, P. (1993): Glosar arhitekturne tipologije (Prostor. Arhitekturna identiteta. Poselitev. 1.), Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod za prostorsko planiranje, Ljubljana,
– Fister, P. (1993): Arhitekturne krajine in regije Slovenije (Prostor. Arhitekturna identiteta. Poselitev. 2.), Ministrstvo za okolje in prostor RS, Zavod za prostorsko planiranje, Ljubljana. V skladu z navedeno literaturo je potrebno pri oblikovanju enostavnih objektov upoštevati tipologijo in oblikovanje značilno za arhitekturno regijo: Gorenjska in arhitekturno krajino: Radovljica.
– Hazler, V. (2004): Kozolci na Slovenskem, Kmečki glas in Mušič, M. (1970): Arhitektura slovenskega kozolca, Cankarjeva založba, Ljubljana. Navedeno literaturo naj se uporablja za oblikovalska izhodišča pri gradnjah in postavitvah kozolcev.
V območjih značilnih pogledov na krajinske elemente ali elemente grajene strukture posebne vrednosti niso dovoljeni posegi, ki bi motili njihovo vrednost v prostoru.
Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
Za preselitev kmetij na rob naselja ali na kmetijske površine je treba zasnovati celotno kmetijo naenkrat, z vsemi potrebnimi objekti, pomožnimi objekti, ureditvijo dvorišča in dostopov.
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za posege na območju SE-vile mora vsebovati tudi načrt krajinske arhitekture.
29. člen
Oblikovanje drugih prostorskih ureditev
– Ureditve vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega betona. Kjer razmere dopuščajo, je potrebno ohranjati naraven potek vodotoka (meandri). Visokodebelno vegetacijo ob vodotokih je potrebno ohranjati v čim večji meri. Posegi se lahko izvajajo v skladu z soglasjem upravljalca.
– Pri urejanju kmetijskih zemljišč, pri kmetijskih agromelioracijah, je potrebno ohranjati pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves. Prav tako je treba ohranjati gozdni rob, ga na novo zasaditi ali okrepiti. Pri melioracijah in hidromelioracijah je potrebno ohranjati naravne značilnosti prostora. Kjer razmere to dopuščajo, je potrebno ohraniti prvotni potek vodotoka in vegetacijo ob njem ali jo ponovno zasaditi. Z urejanjem pašnikov ter gradnjo gozdnih in dostopnih cest se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, porušiti ravnotežja na labilnih tleh ter preprečiti odtoka visokih voda in hudournikov. Urejanje pašnikov je potrebno izvesti pravočasno, da se površine zarastejo do jesenskega deževja.
(5) MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL TER ODMIKOV OBJEKTOV
30. člen
(gradbena parcela)
Gradbena parcela se določi v posebnem delu gradbenega projekta.
1. Pri določitvi gradbene parcele je potrebno upoštevati, da tloris stavb skupaj ne presega: na območju SE in SP 35%, SV in MT 25%, SK in mešanih dejavnosti (M) 40% ter proizvodnih dejavnosti (P) 50% površin gradbene parcele. Tloris vseh stavb skupaj na območju SE-vile ne sme presegati 22% pozidanosti gradbene parcele oziroma lahko dosega do 225 m2 tlorisne površine vseh stavb, v kolikor posebne določbe ne določajo drugače.
2. Zgoraj navedena določila ne veljajo za vaška jedra (morfološke enote: BL S2/1, BL S4/1, BL S15/1, BL S23/2/1, BL M1, BB S1/1, BB S2/1/1, PO S1/1, BL S9/1, BL S22/1/2, BL S23/1/1, BB S2/2, BB S2/3, BB S2/4, KU S1/1, KU S1/2, BO S1/1, BO S2, KO S1/1/1, KO S1/2, RI S1/1/1, RI S1/1/2, SE S1, SE S2/1, KR S1, ME S1, PL S1, SG S1/1, VI S1, ZA S1/1/1, ZA S1/1/3, BL S17/1), kjer pozidanost določi odgovorni projektant na podlagi izdelanega urbanističnega vzorca.
3. Za ostalo namensko rabo se pozidanost določi v skladu z normativi in standardi, ki urejajo posamezno območje oziroma pozidanost določi odgovorni projektant.
4. V primeru, ko je obstoječa zazidanost gradbene parcele večja kot je določena v tem členu, so na teh gradbenih parcelah dovoljene le rekonstrukcije, vzdrževanje, spremembe namembnosti in rabe stavb. Obravnavano zemljišče v takem primeru v celoti predstavlja gradbeno parcelo.
5. V območju gradenj in prostorskih ureditev na stavbnih zemljiščih zunaj poselitvenih območij (z) je potrebno za posamezno določeno podrobnejšo namensko rabo upoštevati zgoraj navedene največje pozidanosti.
31. člen
(lega objekta na zemljišču)
– Nove stavbe morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj 4,0 m, enostavni objekti pa najmanj 1,5 m. Manjši odmiki so možni le ob pisnem soglasju lastnika sosednjega zemljišča. Ograje naj bodo praviloma postavljene na posestne meje gradbenih parcel, razen, ko je sosednje zemljišče javna cesta.
– Odmiki novozgrajenih objektov morajo slediti gradbeni liniji obstoječih objektov ob ulicah in obstoječim gradbenim linijam v prostoru. Če gradbene linije v prostoru ni, je gradbena meja, do katere lahko segajo objekti, pogojena z regulacijskimi linijami cest in komunalnih vodov. V vaških jedrih je nadomestno stavbo, v primerih, da je za naselje ali del naselja značilna postavitev stavb na posestne meje, praviloma locirati na mejo, ob pogoju, da kap strešine ne sega v sosednje zemljišče.
– Nove stavbe morajo biti odmaknjene od parcelnih meja tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje in raba objekta v okviru gradbene parcele.
– Od obstoječih stavb morajo biti nove stavbe oddaljene najmanj toliko, da so zagotovljeni higiensko-zdravstveni in požarno varstveni pogoji.
(6) MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE GRADENJ IN
PROSTORSKIH UREDITEV TER UKREPOV IN OMEJITEV NA OBMOČJU KRAJINE
32. člen
(kmetijska zemljišča)
Območja najboljših in drugih kmetijskih zemljišč (K1, KO)
Na območjih kmetijskih zemljišč so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljeni še naslednji posegi:
– kmetijske prostorsko ureditvene operacije,
– sanacije peskokopov, gramoznic in divjih odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo,
– urejanje in izgradnja poljskih poti, pešpoti in kolesarskih poti,
– postavitev objektov in naprav namenjenih izključno neposredni kmetijski proizvodnji, ki trajno ne spreminja namenske rabe prostora na kmetijskih zemljiščih – enojni kozolci, enojni kozolci z lopo na eno brano, čebelnjaki, krmilnice, napajališča. Postavitev navedenih objektov je možna pri predhodni pridobitvi mnenja kmetijsko svetovalne službe oziroma statusu prosilca oziroma kmetije,
– vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hudournikov,
– postavitev objektov za oglaševanje je prepovedana.
33. člen
(gozdna zemljišča)
Za vse posege v gozd in gozdni prostor je predhodno potrebno pridobiti soglasje Zavoda RS za gozdove.
V območju večnamenskih gozdov, sanacije zemljišč v gozdne površine in rekreacijskih gozdovih lokalnega pomena (G, Gs, GRL) so poleg prostorskih ureditev in gradenj iz 12. člena dovoljeni še naslednji posegi:
(1) gradnje gozdnih cest, gozdnih učnih poti, žičnic, gozdnih vlak, planinskih, sprehajalnih, kolesarskih poti,
(2) posegi v skladu z gozdnogospodarskimi in lovskogojitvenimi načrti,
(3) sanacije degradiranega gozdnega prostora,
(4) sanacije peskokopov, gramoznic in divjih odlagališč odpadkov v osnovno namensko rabo,
(5) urejanje hudournikov in druge vodnogospodarske ureditve,
(6) gradnja gozdarskih objektov (obore, krmilnice, lovske preže, čebelnjaki, napajališča),
(7) sanitarne sečnje,
(8) v območjih GRL gradnje oziroma postavitve vadbenih objektov namenjenih športu in rekreaciji na prostem.
V območju GDL je možna sanitarna sečnja in ureditev sprehajalnih poti pri čemer je potrebno ohranjati ekološko pomembna območja: rezervati živali, močvirja.
V območjih varovalnih gozdov (GV) posegi v prostor niso dovoljeni, izjemoma so dopustne lokalne krčitve za infrastrukturne objekte, če po presoji vplivov na okolje ne ogrožajo ekoloških funkcij. V območjih gozdov s posebnim namenom (GN) so posamezni posegi dopustni v skladu s posameznimi akti o razglasitvi gozda.
Z gozdovi, ki še niso razglašeni je potrebno gospodarjenje prilagoditi tako, da se skrbi za ohranjanje njihove gozdne rabe v skladu s predpisi in gozdnogospodarskimi načrti.
34. člen
(območja mineralnih surovin)
Območja mineralnih surovin (L) se urejajo na podlagi zakona o rudarstvu.
1. V območjih mineralnih surovin za izkoriščanje mineralnih surovin je dovoljeno:
– izkoriščati mineralne surovine,
– graditi in vzdrževati objekte in naprave za potrebe izkoriščanja in obdelave mineralnih surovin,
– po zaključku izkoriščanja je obvezno območje kvalitetno sanirati.
2. V območjih sanacije obstoječih kamnolomov je dovoljeno:
– sanirati relief in ga prilagoditi konfiguraciji obstoječega terena in okolice,
– ozeleniti in biološko rekultivirati območje,
– prepustiti obstoječe nahajališče procesu samosanacije (renaturacije),
– izvajati posege, ki so namenjeni varovanju in zaščiti pred negativnimi vplivi na okolje.
35. člen
(območja za potrebe obrambe)
V območjih izključne rabe za potrebe obrambe in zaščite so dovoljene gradnje in ureditve objektov namenjenih za razmestitev in delo obrambnih sil ali za izvajanje aktivnosti zaščite in reševanja.
Na območjih varnostnih con velja režim nadzorovane gradnje in prepovedanega gibanja v času izvajanj aktivnosti Slovenske vojske.
V območjih varnostnih con je za vse posege potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za obrambo.
(7) MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
36. člen
(promet)
Na obravnavanem območju je obstoječe omrežje prometne infrastrukture. Prometno omrežje naj se obnavlja in širi v skladu z veljavno zakonodajo.
Za vsako gradnjo in prostorsko ureditev je v varovalnem pasu ceste potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje pristojnega državnega oziroma občinskega organa.
I. Cestni promet
1) Prometne površine
Ceste oziroma cestni objekti se lahko gradijo in prenavljajo v varovalnih pasovih cest in rezervatih namenjenih za promet. V rezervatih cest ni dovoljeno graditi novih objektov. Na obstoječih objektih so dovoljena le vzdrževalna dela.
Pri gradnji je potrebno upoštevati Zakon o javnih cestah, Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest in Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih ter Odlok o občinskih cestah Občine Bled, Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah Občine Bled, Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Bled. Prometna ureditev Bleda mora temeljiti na projektu: Idejna zasnova prometne ureditve na Bledu, izdelovalcev PNZ, Projekt nizke zgradbe d.o.o. in Urbi d.o.o., Ljubljana, november 2001. Za prometno varnost v naseljih je potrebno upoštevati občinski Odlok o varnosti v cestnem prometu v naseljih.
V Pravilniku o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih je določen način vodenja evidenc o javnih cestah in objektih na njih preko banke cestnih podatkov (BCP). Banko cestnih podatkov o občinskih cestah in objektih na njih vzpostavi, vodi in jo vzdržuje občinska uprava.
Hkrati z gradnjo, rekonstrukcijo ali vzdrževalnimi deli na cesti je potrebno vključiti tudi graditev oziroma po potrebi izvesti kompleksno prenovo komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi.
2) Dovozi in priključki
Vsak objekt na zaključeni gradbeni parceli mora imeti zagotovljen, urejen in varen dovozni priključek na javno cesto. Do vsakega objekta je potrebno zagotoviti dovoz za intervencijska vozila. Iz javnih cest morajo biti omogočeni nemoteni dovozi do kmetijskih in gozdnih zemljišč.
3) Parkirne površine
Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi namembnosti javnih in zasebnih objektov morajo biti zagotovljene zadostne parkirne površine ali garažna mesta na gradbeni parceli posameznega objekta in sicer tako za stanovalce kakor tudi zaposlene in obiskovalce v skladu z veljavno zakonodajo in določili glede števila parkirnih oziroma garažnih mest:
(1) stanovanjska hiša: 2 PM na stanovanje,
(2) oddajanje apartmajev v najem v stanovanjskem objektu: 1 PM na apartma (štiri postelje) + 2 PM za stalno bivališče oziroma 2 PM na apartma (več kot štiri postelje) + 2 PM za stalno bivališče,
(3) stanovanje v večstanovanjski hiši: 2 PM na stanovanje,
(4) poslovni prostori – pisarne: 1 PM na 2 zaposlena in 1 PM na 30 m2 neto površine,
(5) poslovni prostori z obiskom strank: 1 PM na 2 zaposlena in 1PM na 20 m2 neto površine,
(6) gostinski lokal: 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči meter točilnega pulta oziroma najmanj 5 PM,
(7) trgovski lokali: 1 PM na 2 zaposlena in 1 PM na 30 m2 koristne prodajne površine,
(8) delavnice za servis motornih vozil: 6 PM na 1 popravljalno mesto,
(9) avtopralnice: 5 PM na eno pralno mesto,
(10) za ostale dejavnosti se število parkirišč določi v skladu s predpisi.
Določila veljajo povsod, razen v primeru, ko je možno parkiranje na javnih parkiriščih s soglasjem pristojnega upravljavca in ob upoštevanju potreb po istočasnem parkiranju. V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnosti se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.
II. Žičniški promet
Gradnja žičniških naprav je za potrebe gospodarstva in turizma dovoljena. To področje se ureja v skladu z veljavno zakonodajo.
III. Promet na notranjih vodah
Za vodni promet za gospodarske, turistične in športno rekreacijske namene je potrebno upoštevati občinske predpise in vso veljavno zakonodajo za jezero in reke. Izplovba in pristanek sta dovoljena samo na urejenih površinah.
Ob jezerski obali so locirani:
– pristani za pletne: Zdraviliški park (9 rink), Mala Zaka (4 rinke), Velika Zaka (3 rinki) Mlino (9 rink), Kazina (11 rink), Otok – sever (13 rink), Otok – jug (9 rink), Vila Bled (4 rinke),
– čolnarne: Grajsko kopališče (24 mest+3mesta za potrebe reševalnih čolnov), Vila Rog (2 mesti), Vila Zlatorog (2 mesti), Vila Sončnica (4 mesta), Vila Bled (12 mest), vila Lastovka (4 mesta), hotel Toplice (10 mest), start veslaške proge (1 mesto),
– privezi za lesene čolne: Otok – jug (2 čolna), Otok – sever (10 čolnov), Otok – zahod (3 čolni – oskrba gostišča), Vila Rog(2 mesti), Ribiška družina (8 mest), Velika Zaka(8 mest), Dom muzealcev (1 mesto), Mlino (8+3 mesta)
– pristani za električne čolne: Kazina (2 mesti), Otok (1 mesto), Otok – sever (2 mesti).
Novi privezi za čolne in pletne niso dovoljeni.
IV. Železniški promet
Za vse posege v 200m varovalnem progovnem pasu na vsako stran glede na os železnice železniške proge Jesenice–Sežana je potrebno upoštevati določila Zakona o varnosti v železniškem prometu in Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru glede minimalnih dovoljenih odmikov.
(8) MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
37. člen
(komunalna infrastruktura)
Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja.
Zemljišča tras podzemnih napeljav oziroma vodov je potrebno po izvedbi napeljave sanirati tako, da se odstrani odvečni material, teren pa zatravi oziroma zasadi z avtohtonimi grmovnicami.
Nadzemni komunalni in energetski objekti naj bodo priključeni k obstoječim objektom, razen če taka postavitev ni možna zaradi varnostnih oziroma prostorskih razlogov (npr. pomanjkanje prostora, oblikovna ali funkcionalna neprimernost dodajanja). Postavljati jih je potrebno nevpadljivo, predvsem ne ob osrednjih prostorih naselja. Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani.
Obstoječe in predvidene objekte je potrebno obvezno priključiti na vso obstoječo komunalno in energetsko infrastrukturo.
V novo predvidenih območjih gradnje, kjer še ni zgrajene prometne in komunalne infrastrukture, je gradnja objektov možna šele po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno. Predvideni sekundarni vodi in dostopi morajo biti zgrajeni pred oziroma sočasno z gradnjo objektov.
a) Odvajanje odpadnih vod
Sestava odpadne vode mora ustrezati normativom in zakonodaji, ki ureja to področje.
1. Na vseh področjih, kjer je predvidena gradnja, je obvezno načrtovati javno kanalizacijsko omrežje v ločenem sistemu in predviditi lokalno ali centralno čiščenje.
2. Na območjih, kjer sistem javne komunalne kanalizacije še ni zgrajen, se komunalne in tehnološke vode iz objektov in naprav vodijo v vodotesne več prekatne greznice primernih dimenzij brez iztoka, ki jih mora redno čistiti pooblaščeni upravljalec. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se objekti obvezno priključijo na kanalizacijo mimo greznic, ki jih je potrebno izprazniti in dezinficirati. Prepovedano je spuščati odpadne vode iz greznic na javne ali zasebne površine, potoke ali druge površinske vode ali v podzemlje.
3. Območja tranzitnih koridorjev za javno kanalizacijsko mrežo se zavaruje pred pozidavo, pred spremembo namembnosti in rabe v širini najmanj 6m.
4. Obstoječi površinski vodotoki se zavarujejo tudi kot pomožni odvodniki neonesnaženih meteornih voda.
5. Območja predvidenih lokacij komunalnih objektov javne kanalizacijske mreže (črpališča, čistilne naprave, razbremenilniki, raztežilniki, praznotočni in drugi izpusti...) naj se v programih opredelijo kot varovana območja, na katerih ni možen, oziroma je omejen pravni promet, omejena ali prepovedana je pozidava in gospodarsko izkoriščanje razen za kmetijsko ali gozdarsko dejavnost.
b) Meteorna kanalizacija
Padavinske vode se preko meteorne kanalizacije vodi v ponikovalnice ali vodotoke v skladu z veljavnimi predpisi.
Padavinske vode s cest se speljejo preko cestnih požiralnikov v ponikovalnico ali vodotok po najbližji možni poti. Padavinske vode se lahko zbirajo preko razbremenilnikov in se vodijo v potoke. Padavinske vode s cest, na katerih dnevno povprečje pretoka vozil presega 5000 vozil na dan je potrebno pred odvajanjem zajeti in očistiti.
Padavinske vode z drugih utrjenih površin, ki posredno povečujejo količino odpadnih voda, je potrebno predvideti in izvesti ukrepe za zagotavljanje večje infiltracije ter zadrževanja padavin. Posebno pozornost je potrebno posvetiti odtočnim razmeram in vode odpeljati tako, da se ne poslabša stanje vodotoka.
c) Vodovodno omrežje
Koridorji obstoječega javnega vodovodnega omrežja in koridorji namenjeni za širitev mreže morajo biti zavarovani pred posegom kot varovana in rezervirana območja za komunalno infrastrukturo. Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati varovalni pas omrežij oskrbovalnih sistemov in komunalne opreme in upoštevati ustrezne odmike. Za gradnje, ki zadevajo javno vodovodno omrežje je potrebno pridobiti projektne pogoje in z njimi povezano soglasje upravljalca.
Za večja nova območja pozidave je potrebno pred priključitvijo izvesti hidravlični izračun obstoječih vodov in v primeru neustreznosti izvesti obnovo in gradnjo novih vodov.
d) Hidrantno omrežje
Vodovodno omrežje mora biti dimenzionirano tako, da bo nudilo zadostno požarno zaščito, omogočalo neposredno priključevanje uporabnikov in zagotavljalo predpisane odmike od drugih objektov, komunalnih naprav, vodov in drevja.
Ohranjati je potrebno površinske vodotoke ter omogočiti dostopnost za javne potrebe.
e) Električno omrežje in javna razsvetljava
Za gradnje, ki zadevajo omrežja izvajalcev prenosne in distribucijske dejavnosti je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.
NN elektro omrežje in omrežje javne razsvetljave naj se v strnjenih naseljih izvaja podzemno.
Ceste morajo biti opremljene z javno razsvetljavo tako, da zagotavljajo ob zmanjšani naravni svetlobi ali ponoči varen in pravilen potek prometa in sicer:
– dostopne ulice, z nizkimi uličnimi svetilkami,
– glavne ulice in ceste, z enotno visokimi svetili tipske oblike z betonskimi podstavki,
– posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju oziroma izboru tipa svetilke, ki mora upoštevati obstoječe oblikovno kvalitetne rešitve značilne za določeno okolje.
f) Telekomunikacijsko omrežje
Za gradnje, ki zadevajo telekomunikacijsko omrežje je potrebno pridobiti soglasje upravljavca. Novogradnje, rekonstrukcije in priključki telekomunikacijskega omrežja morajo biti v naseljih zgrajeni v podzemni oziroma kabelski izvedbi.
Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne telefonije je treba upoštevati naslednje usmeritve in pogoje:
– prednostno se objekte in naprave mobilne telefonije usmerja na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi, naravo, okolje in kulturno dediščino,
– objekte in naprave mobilne telefonije se umešča v prostor tako, da se jih združuje v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave,
– če je mogoče, je treba objekte in naprave mobilne telefonije postavljati na manj kvalitetna kmetijska zemljišča,
– posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju objektov mobilne telefonije tako, da je oblikovanje čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani in krajinski tipiki ter naravnim danostim prostora (npr. barve, obliko stebrov in anten);
– lokacije objektov in naprav mobilne telefonije naj se izogibajo območij in objektov kulturne dediščine.
g) Kabelsko razdelilni sistem
Dopušča se izgradnja razdelilno kabelskega omrežja, ki ga je potrebno povezati na glavno antensko postajo s sprejemnim sistemom, pod naslednjimi pogoji:
– trasa omrežja CaTV mora potekati po isti trasi kot poteka telefonsko omrežje,
– zagotoviti je potrebno podzemni vod; predvideni kablovodi morajo biti vkopani in v zaščitnih ceveh,
– upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in horizontalne odmike kabla CaTV od ostalih komunalnih vodov.
h) Plinovodno omrežje
Na obravnavanem območju poteka primarni vod plinovoda Lesce Bled, od MRP Lesce do MRP Bled (Koritno).
Priključitev na zgrajeno sekundarno plinovodno omrežje je možna pod pogoji upravljalca omrežja.
Za vsak poseg v varnostni pas plinovoda je potrebno pridobiti soglasje upravljavca omrežja.
i) Odlaganje in ravnanje z odpadki
Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je urejeno z ustreznimi predpisi.
Odjemna mesta s kontejnerji ali zabojniki morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah in so dostopna vozilom za odvoz. Imeti morajo utrjeno površino tako, da je omogočeno enostavno čiščenje.
Gradbene odpadke se odvaža na deponijo urejeno za odlaganje tovrstnih odpadkov. Deponiranje gradbenih odpadkov naj se zagotavlja povezano s sanacijo gramoznic in drugih kopov mineralnih surovin. Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopnega materiala v 15 m obvodni pas na brežine, v pretočne profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali eroziranja ni dovoljeno.
(9) MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE NARAVE
38. člen
(varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti)
Za zavarovana območja narave veljajo varstveni režimi iz odlokov o zavarovanju, za naravne vrednote pa varstvene usmeritve iz Naravovarstvenih smernic za pripravo prostorskega plana občine Bled. Za vse posege v območja naravnih vrednot in zavarovana območja narave je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje Ministrstva za okolje in prostor.
Objekti oziroma območja so navedeni v Preglednici.
Za posege, ki lahko bistveno okrnijo biotsko raznovrstnost, naravno vrednoto ali zavarovano območje in za katere ni potrebno pridobiti dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in po drugih predpisih, je potrebno pridobiti dovoljenje za poseg v naravo, po 104. členu Zakona o ohranjanju narave.
Taki posegi so predvsem agromelioracije, hidromelioracije, odvzem proda iz vodotokov.
Male hidroelektrarne so v območjih naravnih vrednot dopustne le v sklopu obstoječih ali na mestu nekdanjih mlinov in žag. Kolikor se ne izkoriščajo obstoječi objekti (mlinščice, reke), morajo biti cevovodi vkopani, zemljišče pa urejeno.
Turistična in rekreacijska izraba naravnih vrednot in zavarovanih območij je možna ob predhodnem soglasju iz prvega odstavka in v skladu z odloki o zavarovanju.
Pri posegih v zoološke, botanične in ekosistemske naravne vrednote ter pri posegih, ki lahko vplivajo na biotsko raznovrstnost, se upošteva življenjski ciklus živali in rastlin.
Ohranjajo se morene, gozdovi, zeleni pasovi in gozdni robovi v območju zelenega pasu Bleda.
Jadralno padalstvo se izvaja na vzletiščih, pristajališčih in območjih, ki jih je potrdila Uprava RS za zračno plovbo.
  Preglednica 2: razglašene in predlagane naravne vrednote
  NARAVNE VREDNOTE – OBMOČJA
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |Id  |Varstv. režim  |Naziv                |Stopnja varstva |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |skalni osamelec zah. od griča pri  |naravna     |
 |1000 |geom      |vili Bled              |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1001 |geom      |skalnata stena pod Rebrom      |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1002 |geom      |skalnata stena pod vilo Bled    |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1016 |dend      |hrasti ob cesti v Vintgar      |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1017 |geom      |Poljšiška cerkev          |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1070 |paleon     |neoschwagerinski apnenec na Straži |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |amonit v mizi iz hotaveljskega   |        |
 |1079 |paleon     |apnenca               |        |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1082 |oblik      |park vile Rog            |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1083 |oblik      |park vile Zlatorog         |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1087 |drev      |kostanji v Mlinem          |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1088 |drev      |kostanji na blejskem kopališču   |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1089 |dend      |hruškov drevored v Zg. Gorjah    |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1091 |geom, geol   |morena Dolgo Brdo          |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1093 |dend      |hruške ob stari cesti v Zg. Gorje  |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1094 |geom, geol   |morena Krnica            |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1095 |dend      |hruške v Podhomu          |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |kamnolom z rovom pleistoc. alpskega |naravna     |
 |1097 |geol      |svizca               |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |drevored ob Kolodvorski cesti na  |        |
 |1098 |dend      |Bledu                |nk       |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |predlog za NS – |
 |283 |hid       |Sava Dolinka s pritoki       |ORI       |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |predlog za NS – |
 |284 |hid, geom, zool |Sava Bohinjka s pritoki       |ORI       |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |459 |hid, bot    |povirje severno od HE Zasip     |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |460 |bot, zool    |trstišče v Zaki           |predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |462 |hid, bot, zool |močvirno travišče Jermanka     |predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravni     |
 |463 |hid, bot    |močvirje pri Podhomu        |spomenik    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |predlog za NS – |
 |484 |hid       |Blejsko jezero           |ORI       |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |516 |geom      |babji zob              |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravni     |
 |518 |geom      |Blejski otok            |spomenik    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |578 |hid       |reka Radovna            |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |589 |hid       |slap pod Iglico           |predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |590 |hid       |slap pod Kupljenikom        |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |633 |oblik      |Grmiče – park            |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |636 |oblik      |parkovni gozd Straža na Bledu    |nz       |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravni     |
 |730 |bot       |rastišče loeselove grezovke na Bledu|spomenik    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |trstišče bo Cesti v Vintgar v    |naravna     |
 |738 |bot, zool    |Podhomu               |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |739 |hid, bot    |mokrišče v rekovniku pri Podhomu  |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |740 |bot, zool    |Trstišče vzhodno od Mužja      |Nar. spomenik  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |741 |bot       |Povirje na Piškovici        |Nar. spomenik  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |743 |Biot, bot    |Mokrišče v Berju pri Zasipu     |Nar. spomenik  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |744 |Hid, bot    |Povirje v Lisicah          |Nar. spomenik  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |746 |Bot       |Skalna stena nad Bodeškim mostom  |Predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |747 |Bot, zool    |Mokrišče pri Bodeškem Gradišču   |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Rastišče Cladium mariscus pri    |Naravni     |
 |748 |Biot, bot    |Koritnem              |spomenik    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |749 |Bot       |Ostanki mokrišča pod Koritnim    |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |750 |Hid, bot    |Povirje pod Koritnem        |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |751 |Hid, bot    |Mokrišče v Gmajni pri Koritnem   |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Rastišče C. mariscus pod Komarjem  |Naravni     |
 |752 |Biot, bot, hid |pri Koritnem            |spomenik    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |Naravni     |
 |753 |Hid, bot    |Povirje vzhodno od Bodešč      |spomenik    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |755 |Hid, bot, zool |Mokrišče vzhodno od Koritnega    |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |756 |Hid, bot, zool |Mrtvica na sotočju obeh Sav     |Predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Vrbišče pri Svetjah vzhodno od   |naravna     |
 |757 |Hid, bot, zool |Bodešč               |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |758 |Bot, zool    |Ostanki mokrišča pri Podhomu    |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |759 |Bot, zool    |Vlažen travnik pri Podhomu     |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |760 |Hid, bot, zool |Prodišče pri Bodeškem mostu     |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |804 |Hid, bot    |Ostanek mrtvice pod Curklo     |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |805 |Hid, bot    |Povirje v Blatah          |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Mrtvica na l. bregu Save Boh. Pod  |        |
 |806 |Hid, bot, zool |vasjo Ribno             |Predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Mrtvica na l. bregu Save Boh. Zah. |        |
 |807 |Hid, bot    |Od Rib. Mostu            |Predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |809 |Hid, bot    |Povirje zah. Od Ribenske gore    |Predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Mrtvica na l. bregu Save Boh. Pri  |        |
 |810 |Hid, bot, zool |vasi Log              |Predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |Naravni     |
 |812 |Hid, bot, zool |Mlaka v vasi Selo          |spomenik    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |822 |Hid, bot, zool |Povirje pod Kozarco         |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |Naravni     |
 |823 |Hid, bot, zool |Povirje zah. Od vasi Log      |spomenik    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |824 |Hid, bot, zool |Močvirje Govejek          |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |825 |Bot, zool    |Trstišče ob cesti Gor. Odreda Bled |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |851 |Hid, bot, zool |Jezerca na Bledu          |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |852 |Hid, bot    |Močvirje nad vasjo Log       |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |855 |Geom.      |Naravni most na Mali Osojnici    |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |859 |Geom., geol   |Grajski hrib na Bledu        |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |861 |Hid, bot, zool |Mokrišče pod blejsko Pristavo    |Predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |863 |Bot       |Povirje v Zavcah v Boh. Beli    |Predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Vlažni travniki v Zavcah pri Boh.  |naravna     |
 |864 |Bot       |Beli                |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |865 |Hid, zool    |Otok na Savi Boh. Pri B. Beli    |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Mrtvica na d. bregu Save Boh. Vzh. |        |
 |875 |Hid, bot, zool |Od Rib. mostu            |Predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Mrtvica na d. bregu Save Boh. Pri  |        |
 |876 |Hid, bot, zool |Riben. mostu            |Predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Mrtvice na d. bregu Save B.,    |naravna     |
 |877 |Hid, bot, zool |nasproti Riben. gore        |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Mrtvica na d. bregu zah. Od Selskega|        |
 |878 |Hid, bot, zool |mostu                |Predlog za NS  |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Povirno obm. na d. bregu Save B.  |naravna     |
 |879 |Hid, bot    |zah. od Bodeškega mostu       |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |996 |geom.      |Skala sredi vasi Selo pri Bledu   |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |Povirje na vzn. Višc nad Blejskim  |naravna     |
 |999 |geom.      |jezerom               |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |   |geom.      |grb. travniki na Zasipski pl.    |vrednota    |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 |1084 |        |Slap Šum              |        |
 +-----+----------------+------------------------------------+----------------+
 
 
  NARAVNE VREDNOTE – TOČKE
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
 |Id  |Vars. režim   |Naziv               |Stopnja varstva |
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1090 |dend      |Hrast v Zg. Gorjih         |vrednota    |
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1092 |dend      |Oreh v središču Zg. Gorij     |vrednota    |
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |1096 |dend      |Klek v Zg. Gorjah         |vrednota    |
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |Naravni     |
 |177  |dend      |Lipa pri vili Adele na Bledu    |spomenik    |
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |936  |dend      |Lipa pri vili Arija        |vrednota    |
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |943  |dend      |Smreka nad žel postajo Boh. Bela  |vrednota    |
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |944  |dend      |Smreka pod Plešo nad Boh. Belo   |vrednota    |
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |945  |dend      |Smreka vzh. Od hriba Ravnica    |vrednota    |
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
 |   |        |                  |naravna     |
 |953  |dend      |Bukev nad predorom žp NG – Jesenice|vrednota    |
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
 |952  |        |Bukev na Zasipški senožeti     |        |
 +------+----------------+-----------------------------------+----------------+
  NARAVNE VREDNOTE – JAME
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |Id  |Ime              |Sinonimi       |Tip_jame    |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |529 |Jama nad Spodnjimi Poljanami  |           |5..2      |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |530 |Brlog nad Spodnjimi Poljanami |           |5..1      |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |531 |Mala jama v Borštu       |           |5..2      |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |532 |Velika jama v Borštu      |           |5..1      |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |   |Prepad nad Kapnikarjevim    |           |        |
 |548 |rovtom             |           |5..5      |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |549 |Mačkov prepad         |           |5..6      |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |555 |Jama pod naravnim mostom    |           |5..2      |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |557 |Luknja pod Rudnim       |           |5..1      |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |559 |Jurjevčeva prepad       |Jurjevčev prepad   |4..3      |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |   |                |Brezno pod Obleškim |        |
 |562 |Brezno pod Oblekom       |vrhom        |5..6      |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |564 |Brezno za Oblekom       |Brezno za Oblakom  |5..6      |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |   |Jama pod Babjim zabom     |           |        |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
 |   |Kristalna jama nad Kupljenikom |           |        |
 +-----+-------------------------------+---------------------+----------------+
(10) MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
39. člen
(kulturna dediščina)
Sestavni del tega odloka je kulturna dediščina, registrirana po predpisih o kulturni dediščini, razvidna iz Strokovnih podlag za varstvo kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Bled, ki jih je izdelal Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju v letu 2001. Vse registrirane enote kulturne dediščine, njihova vplivna območja in območje kompleksnega varstva kulturne dediščine so razvidne iz grafičnega dela tega odloka oziroma iz zgoraj navedenih Strokovnih podlag.
Kulturno dediščino varujemo optimalno v njenem vplivnem območju, kar predstavlja poleg njene fizične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe, ohranitev obstoječih funkcionalnih navezav in gospodarske osnove ter celovitosti.
Kulturno dediščino predstavljajo tudi vse oblike lesenih kozolcev, slopna znamenja in zidane kapelice.
Za vse vrste posegov, na objekte ali v območja kulturne dediščine in za posege, ki bi vplivali na vedute na enote kulturne dediščine, je potrebno pred izdelavo projekta pridobiti kulturnovarstvene pogoje ter k projektni dokumentaciji kulturnovarstveno soglasje.
Na objektih ali območjih kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturne spomenike, so določila razglasitvenega dokumenta del kulturnovarstvenih pogojev.
Objekti oziroma območja kulturne dediščine v območju planske celote Bled so navedeni v posameznih morfoloških enotah in grafičnem delu PUP pc Bled. Namembnost objektov kulturne dediščine naj se praviloma ohranja.
Na območjih varstva kulturne dediščine ni dovoljeno postavljati reklamnih panojev, anten mobilnih telekomunikacijskih sistemov, protihrupnih ograj in drugih objektov, ki bi s svojo pojavnostjo pomenili tujek v varovanem prostoru.
Oblikovanje označevalnih in usmerjevalnih tabel, ulična in cestna oprema (avtobusna postajališča, usmerjevalne table, ekološki otoki, koši za smeti ipd.) se na varovanih območjih oblikuje celostno.
(11) MERILA IN POGOJI ZA ZA VARSTVO OKOLJA
40. člen
(okolje)
Gradnje in prostorske ureditve so možne v vseh območjih urejanja, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s predpisi. Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja.
Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive ne okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih vplivov na okolje, ki jih posamezna dejavnost povzroča.
41. člen
(dovoljene dejavnosti)
V spodaj navedenih območjih so dovoljene dopolnilne dejavnosti v okviru namenske rabe in ob upoštevanju naslednjih pogojev:
a) morfološke enote z oznako SE:
1) obseg dejavnosti do vključno 5 zaposlenih,
2) dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, ali gradbene stroje,
3) delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom,
4) gradnja stavb za rejo perutnine ni dopustna.
b) morfološke enote z oznako SV:
1) obseg dejavnosti omogoča do vključno 2 zaposlena na stanovanje,
2) dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, ali gradbene stroje,
3) delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne povzroča čezmerne obremenitve s hrupom.
c) morfološke enote z oznako SK:
1) dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, ali gradbene stroje,
2) kmetijske dejavnosti, hlev do 120 glav živine oziroma 40 glav živine na območju kulturne dediščine,
3) ni zaznavnih vonjav več kot 100 m od objekta,
4) delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja.
d) morfološke enote z oznako MS – urbana vaška središča
1) dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, ali gradbene stroje,
2) kmetijske dejavnosti, hlev do 20 glav živine,
3) delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne moti stanovanjskega okolja.
42. člen
(varstvo zraka)
Za varstvo zraka je potrebno:
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov je potrebno upoštevati vse predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne bodo prekoračene dovoljene emisije,
– nove stavbe je potrebno priključiti na ekološko čiste vire energije,
– zagotoviti je potrebno racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije objektov,
– vse večje porabnike je obvezno priključiti na zgrajeno plinovodno omrežje,
– postopno preiti na način ogrevanja obstoječih stavb z ekološko sprejemljivimi gorivi,
– urediti večje zelene površine in zasaditi visoko vegetacijo za boljši lokalni pretok zraka.
43. člen
(varstvo pred hrupom)
Na območju PUP pc Bled se v skladu z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju uporablja sledeča preglednica:
  Preglednica 3: Območja varstva pred hrupom
+----------------------------+-----------------------------------+--------------+
|              |                  |  Območja  |
| Osnovna namenska raba na |  Podrobnejša namenska raba na  | varstva pred |
|  poselitvenih območjih  |    poselitvenih območjih    |  hrupom  |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|Oznaka |Vrsta rabe     |Oznaka |Opis podrobnejše rabe   |Oznaka    |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|S    |Območja stanovanj |SE   |Območja eno in      |   2    |
|    |          |    |dvostanovanjskih stavb  |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |SV   |Območja večstanovanjskih |   2    |
|    |          |    |stavb           |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |SP   |Območja počitniških    |   2    |
|    |          |    |objektov         |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |SK   |Stanovanjska območja s  |   3    |
|    |          |    |kmetijskimi        |       |
|    |          |    |gospodarstvi       |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |SS   |Območja za posebne namene |   2    |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|z    |Območja gradnje na |    |             |   3    |
|    |stavb. zemlj.   |    |             |       |
|    |izven poselit.   |    |             |       |
|    |območij      |    |             |       |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|D    |Območja stavb   |DI   |Območja vzgoje in     |   2    |
|    |splošnega     |    |izobraževanja       |       |
|    |družbenega pomena +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |DS   |Območja športa      |   3    |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |DK   |Območja kulture      |   3    |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |DU   |Območja javne uprave   |   3    |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |DV   |Območja čaščenja in    |   3    |
|    |          |    |opravljanja verskih    |       |
|    |          |    |dejavnosti        |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |DR   |Območja protokolarnih   |   3    |
|    |          |    |objektov         |       |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|M    |Mešana območja   |MS   |Območja urbanih vaških  |   3    |
|    |          |    |središč          |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |MP   |Območja pretežno     |   3    |
|    |          |    |namenjena stanovanjskih, |       |
|    |          |    |trgovskim, gostinskim,  |       |
|    |          |    |proizvodnim, obrtnim,   |       |
|    |          |    |storitvenim in poslovnim |       |
|    |          |    |stavbam.         |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |MB   |Območja pretežno     |   3    |
|    |          |    |namenjena trgovskim,   |       |
|    |          |    |gostinskim, storitvenim, |       |
|    |          |    |obrtnim in poslovnim   |       |
|    |          |    |stavbam.         |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |MD   |Območja pretežno     |   3    |
|    |          |    |namenjena stanovanjskim, |       |
|    |          |    |trgovskim, gostinskim,  |       |
|    |          |    |obrtnim, storitvenim in  |       |
|    |          |    |poslovnim stavbam.    |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |MT   |Turistična območja    |   3    |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |MK   |Posebna območja (območja |   3    |
|    |          |    |namenjena kočam z     |       |
|    |          |    |manjšimi         |       |
|    |          |    |okrepčevalnicami).    |       |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|P    |Območja proizvodnih|PI   |Industrijska območja   |   4    |
|    |dejavnosti     +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |PK   |Območja primarne     |   3    |
|    |          |    |kmetijske proizvodnje   |       |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|Z    |Območja športno-  |ZS   |Športno in rekreacijsko  |   2    |
|    |rekreacijskih in  |    |območje namenjeno     |       |
|    |zelenih površin  |    |zunanjim športnim     |       |
|    |          |    |igriščem         |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |ZP   |Parki           |   2    |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |ZD   |Območje naravnih površin |   2    |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |ZK   |Pokopališča        |   2    |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|K    |Območja kmetijskih |K1   |Najboljša kmetijska    |   3    |
|    |zemljišč      |    |zemljišča         |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |KO   |Druga kmetijska zemljišča |   3    |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|G    |Območja gozdov   |    |             |   3    |
|    +-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|    |Območja varstva  |GV   |Varovalni gozdovi     |   3    |
|    |gozdov       +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |GN   |Gozdovi s posebnim    |   3    |
|    |          |    |namenom          |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |GRL   |Območja rekreacijskih   |   2    |
|    |          |    |gozdov lokalnega pomena  |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |GDL   |Območja gozdov varovanja |   2    |
|    |          |    |naravne in kulturne    |       |
|    |          |    |dediščine lokalnega    |       |
|    |          |    |pomena          |       |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|I    |Območja      |DC   |Državne ceste       |   4    |
|    |gospodarskih    +--------+--------------------------+--------------+
|    |infrastruktur   |LC   |Lokalne ceste       |   4    |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |IP   |Območja prometnih površin |   4    |
|    |          |    |izven vozišča.      |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |DK, LK |Kolesarske poti      |   3    |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |IZ   |Železniške proge in    |   4    |
|    |          |    |postaje          |       |
|    |          +--------+--------------------------+--------------+
|    |          |IŽ   |Žičnice in žičniške    |   3    |
|    |          |    |postaje          |       |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|V    |Območja vodnih   |    |             |   3    |
|    |zemljišč      |    |             |       |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
|L    |Območja mineralnih |LN   |Območje nadzemnega    |   4    |
|    |surovin      |    |pridobivalnega prostora, |       |
|    |          |    |hkrati območja za     |       |
|    |          |    |sanacijo         |       |
+--------+-------------------+--------+--------------------------+--------------+
II. stopnja varstva pred hrupom, ki je v razpredelnici določena za območja s podrobnejšo namensko rabo SE, SP in SV, se upošteva za območja s čisto stanovanjsko namembnostjo in majhno hrupno obremenitvijo okolja z drugimi dejavnostmi. Za območja s prevladujočo namensko rabo SE, SP in SV, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev, se dopušča uvrstitev v III. stopnjo varstva pred hrupom.
Morfološke enote, ki so zaradi izjem opredeljene v drugačna območja varstva pred hrupom, so posebej navedene v posebnih določbah.
S temi prostorskimi ureditvenimi pogoji se ne določa stopnja varstva pred hrupom za območja za potrebe obrambe.
Stopnje varstva pred hrupom so lahko izjemoma drugačne (javne prireditve, javni shodi ali vsaka uporaba zvočnih ali drugih naprav), za kar je potrebno pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa, ki ga izda na podlagi predhodne strokovne presoje.
Za območja pokopališč (ZK), kjer se določa II. stopnja varstva pred hrupom, ravni hrupa lahko izjemoma presegajo mejne vrednosti določene za II. stopnjo varovanja pred hrupom v primeru, ko je pokopališče locirano v bližini cerkva zaradi zvonov in, ko je pokopališče locirano ob prometni cesti. V primeru urejanja obstoječih in novih pokopališč ob prometnih cestah je potrebno zagotoviti ukrepe za varstvo pred hrupom.
44. člen
(varstvo tal)
Na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov morajo biti dela izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali kanalizacijo.
Pri posegih v prostor je potrebno zavarovati plodno zemljo pred uničenjem.
Vsi posegi v gravitacijsko območje Blejskega jezera naj se izvajajo tako, da ne more priti do onesnaženja jezera. Za posege v gravitacijsko območje jezera naj se pridobi mnenje ZRSVN OE Kranj. Priložiti je potrebno tudi geomehansko poročilo v primeru, da se načrtuje gradnja pod 500 m nadmorske višine.
Na vplivnem območju Blejskega jezera je obvezna:
– priključitev na javno kanalizacijsko omrežje,
– gradnja nepropustnih greznic, kjer sistem javne kanalizacije še ni zgrajen,
– ogrevanje na plin in priključitev na zgrajeno plinovodno omrežje.
45. člen
(varstvo voda ter obvodnih ekosistemov)
a) urejanje Blejskega jezera
Blejsko jezero je zavarovano kot spomenik državnega pomena (Odlok o razglasitvi Blejskega otoka za kulturni spomenik državnega pomena – Uradni list RS, št. 81/99).
Ureditev obale Blejskega jezera naj temelji na Projektu ureditve obale Blejskega jezera, januar 1999.
Obalo jezera glede na naravne in ustvarjene danosti ter oblikovno in programsko heterogenost razdelimo v tri značilne skupine:
(1) Naravne površine:
Morfološke enote: BL R4/2/2, BL Z1/1/1, BL Z1/3/2, BL Z1/5/1, BL Z1/5/2, BL Z1/5/3, BL Z1/7/2
(2) Parkovne površine:
Morfološke enote: BL Z1/1/2, BL Z1/3/1, BL Z1/7/1, BL Z1/7/3, BL Z1/8, BL Z2/2
(3) Športno-rekreacijske površine:
Morfološke enote: BL R3/2, BL R4/2/1, BL R4/2/3, BL Z1/6
Obalo, ki predstavlja območje izjemnih prostorskih kvalitet, je potrebno urejati po enotnem konceptu (izbor klopi, košev za smeti, svetilk javne razsvetljave, tlakovanje in podobno). Koncept lahko izhaja tudi iz zgoraj navedenih skupin površin. Pri urejanju obale je obvezna uporaba avtohtonih materialov. Tlakovane površine naj bodo izvedene v kamnu, lesu ali peščenih površinah.
Gradnje objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih na območju Blejskega jezera morajo biti v skladu s projektom, ki bo obravnaval celotno območje jezera in s katerim bodo določene lokacije teh objektov. Projekt mora biti potrjen s strani pristojne spomeniške službe.
Pri izvajanju sečnje je potrebno ohranjati vsa tipična drevesa, ki tvorijo značilno podobo obale. Dopušča se sanitarna sečnja.
Ohranjati je potrebno obstoječa trstišča zlasti na območju med Zako in Vilo Bled.
b) Varstvo voda in obvodnih ekosistemov
Za posege v vodovarstvenih območjih je potrebno upoštevati Zakon o vodah in podzakonske akte ter odloke o varovanju vodnih virov.
– Na območjih zajetij in vodnih črpališč v vodovarstvenih območjih je obvezno spoštovanje omejitev v izvajanju kmetijskih in drugih gospodarskih dejavnostih. Gradnja objekta in naprave, ki je namenjena proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi in, za katero je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter objektov in naprav za odlaganje odpadkov, je na vodovarstvenem območju prepovedana.
– Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne vode in odvzem toplote iz površinskih in podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa zakon in predpisi na področju varstva okolja. Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano.
– Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike, mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov, in so v stiku s podzemno vodo, je prepovedano.
– V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna raba voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko ali kemijsko stanje.
– Gnojenje ali uporaba sredstev za varstvo rastlin je prepovedana na priobalni tlorisni širini 15m od meje brega voda 1. reda (Sava Dolinka, Sava Bohinjka, Blejsko jezero) in 5m od meje brega voda 2. reda. Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano odlaganje odpadkov.
– Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, ki bistveno ne spreminja naravnih procesov, ne ruši naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali ne pospešuje škodljivega delovanja voda.
(12) MERILA IN POGOJI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER UREDITVE ZA POTREBE OBRAMBE
46. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev na območju PUP pc Bled je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, rušenjem, poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami. Pri vseh posegih je potrebno upoštevati:
– pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja,
– potrebne odmike med objekti v skladu z veljavnimi predpisi ali potrebno protipožarno ločitev,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, zagotovitev hidrantnega omrežja v skladu s predpisi,
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
47. člen
(ureditve za potrebe obrambe)
Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva in dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.
III. POSEBNE DOLOČBE
48. člen
(območja s posebnimi merili in pogoji)
Območje PUP pc Bled je razdeljeno na več makrocelot znotraj katerih so definirane posamezne morfološke enote. Za vsako izmed njih odlok določa, poleg splošnih pogojev za oblikovanje objektov in ostalih posegov, posebna merila in pogoje. V poglavju so zajeta še posebna merila in pogoji, ki, poleg skupnih določb, veljajo za območja ZP in ZD, prometno ureditev in ureditev obale Blejskega jezera.
49. člen
(makrocelota Bled)
Posebna merila in pogoji po morfoloških enotah za makroceloto Bled:
Morfološka enota BL S1: Pozidava med Prešernovo in Seliško cesto
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile, SV, SS                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |959/99: Bled – Arheološko najdišče Žale, 344/00: Bled |
|(EŠD)         |– Ambient Bleda, 985/99: Bled – Vila Mladinska 17,  |
|            |983/99: Bled – Vila Mladinska 2, 973/99: Bled – Vila |
|            |Črtomirova 2, 984/99-1 in 984/99-2: Bled – Vila    |
|            |Mladinska 4, 47/00-1 in 47/-2: Bled – Vila Črtomirova |
|            |3, 50/00: Bled – Vila Črtomirova 5, 49/00: Bled –   |
|            |Vila Črtomirova 7, 996/99: Bled – Vila Trubarjeva 5, |
|            |993/99: Bled – Vila Prešernova 26, 28/00: Bled – Vila |
|            |Prešernova 24, 25/00-1 in 25/00-2: Bled – Vila    |
|            |Prešernova 16, 48/00: Bled – Vila Črtomirova 8,    |
|            |27/00: Bled – Vila Prešernova 18, 26/00-1 in 26/00-2: |
|            |Bled – Hiša Prešernova 14, 24/00-1 in 24/00-2: Bled – |
|            |Hiša Prešernova 12, 23/00: Bled – Hiša Prešernova 10, |
|            |40/00: Bled – Hiša Trubarjeva 14, 39/00: Bled – Hiša |
|            |Trubarjeva 13, 974/99: Bled – Vila Črtomirova 9,   |
|            |51/00: Bled – Vila Črtomirova 22, 52/00: Bled – Vila |
|            |Grič 2, 53/00: Bled – Vila Grič 7, 328/00: Bled –   |
|            |Hiša Grič 3, 995/99: Bled – Vila Trubarjeva 4,    |
|            |994/99: Bled – Vila Prešernova 30           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na območju ni dovoljena gradnja novih stavb SV in SS, |
|pogoji:        |prav tako ne sprememba namembnosti stavb SE in SE-  |
|            |vile v stavbe SV in SS.                |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S2/1: Vaško jedro »Grad«
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MS, SE-vile, SEj, SV                 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#23: Bled – Arheološko najdišče Grad, 344/00: Bled – |
|(EŠD)         |Ambient Bleda, 253/98: Bled – Vaško jedro Grad,    |
|            |301/00: Bled – Kašča pri domačiji Prešernova 55,   |
|            |34/00: Bled – Hiša Grajska 23, 975/99-1 in 975/99-2: |
|            |Bled – Vila Grajska 40, 32/00: Bled – Hiša Grajska 9, |
|            |42/00: Bled – Vila Riklijeva 2, 959/99: Bled –    |
|            |Arheološko najdišče Žale, 31/00-1 in 31/00-2: Bled – |
|            |Vila Prešernova 48, 29/00: Bled – Vila Prešernova 41, |
|            |30/00: Bled – Hiša Grajska 20, 33/00: Bled – Hiša   |
|            |Grajska 6, 12/00: Bled – Kapelica z vodnjakom,    |
|            |301/98: Bled – novo župnišče, 300/98: Bled staro   |
|            |župnišče, 299/98: Bled – Kino             |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na zemljišču s p.št. 46/2, k.o. Bled se dopušča    |
|pogoji:        |prenova obstoječe stavbe v skladu s          |
|            |kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne |
|            |dediščine.                      |
|            |Na območju ni dovoljena gradnja novih stavb SV.    |
|            |Spremembe namembnosti stavb MS in SE-vile v stavbe SV |
|            |niso dovoljene. Določila SE-vile veljajo le za    |
|            |obstoječe vile.                    |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S2/2: Območje večstanovanjske gradnje za Flegarijo
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SV, SE                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#23: Bled – Arheološko najdišče Grad, 344/00: Bled – |
|(EŠD)         |Ambient Bleda                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Obstoječih večstanovanjskih stavb ni dovoljeno    |
|pogoji:        |dozidati in nadzidati. Gradnja novih večstanovanjskih |
|            |stavb ni možna.                    |
|            |Za potrebe parkiranja je možna postavitev skupnih   |
|            |nadstrešnic na gradbenih parcelah stavb. Nadstrešnice |
|            |morajo biti oblikovno zasnovane kot celota.      |
|            |Za obstoječo stanovanjsko hišo veljajo določila SE,  |
|            |sprememba namembnosti v SV ni dovoljena.       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S3: Območje nad Prešernovo cesto
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile, SEj                   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 253/98: Bled – Vaško  |
|(EŠD)         |jedro Grad, 959/99: Bled – Arheološko najdišče Žale, |
|            |59/00: Bled – Vila Za Pecovco 4, 57/00: Bled – Vila  |
|            |Za Pecovco 8, 60/00: Bled – Vila Na rebri 5, 58/00:  |
|            |Bled – Vila Za Pecovco 6               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|pogoji:        |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S4/1: Območje samostana
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj, SS, SV, DI                 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#23: Bled – Arheološko najdišče Grad, 344/00: Bled – |
|(EŠD)         |Ambient Bleda, 253/98: Bled – Vaško jedro Grad,    |
|            |298/00-1 in 298/00-2: Bled – Domačija Partizanska 8, |
|            |300/00: Bled – Gospodarsko poslopje pri hiši     |
|            |Partizanska 10, 297/00: Bled – Hiša Partizanska 5,  |
|            |16/00: Bled – Jožefova kapelica            |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Gradnje novih stavb SS in SV niso dovoljene, prav   |
|pogoji:        |tako ne spremembe namembnosti stavb SEj, SKj v stavbe |
|            |SS in SV.                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
Morfološka enota BL S4/2: Območje »Jermanke«
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 253/98: Bled – Vaško  |
|(EŠD)         |jedro Grad, 299/00: Bled – Hiša Partizanska 15    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Določila SE-vile veljajo le za obstoječo stavbo    |
|pogoji:        |kulturne dediščine z EŠD.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S6: Območje med cesto v Vintgar in cesto v Zasip
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SV                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Obstoječe večstanovanjske stavbe je dovoljeno     |
|pogoji:        |dozidati in nadzidati. Gradnje novih stavb SV niso  |
|            |dovoljene, prav tako ne spremembe namembnosti stavb  |
|            |SE v SV.                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S7/1: Območje »Gmajne«
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S7/2: Območje novejše stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pred gradnjo stavb je potrebno za celotno zaključeno |
|pogoji:        |območje pridobiti gradbeno dovoljenje za prometno in |
|            |komunalno infrastrukturo.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S7/3: Območje novejše stanovanjske gradnje s kmetijskim
gospodarstvom
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SK                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Določa se intenzivna zazelenitev roba morfološke   |
|pogoji:        |enote v skladu s skupnimi določbami.         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S7/4: Območje novejše stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Rob morfološke enote, ki predstavlja zunanji rob   |
|pogoji:        |naselja mora biti intenzivno ozelenjen v skladu s   |
|            |skupnimi določbami.                  |
|            |Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dostop |
|            |in dovoz za motorna vozila z javne ceste.       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S7/5: Območje novejše stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Rob morfološke enote, ki predstavlja zunanji rob   |
|pogoji:        |naselja mora biti intenzivno ozelenjen v skladu s   |
|            |skupnimi določbami.                  |
|            |Vsaka gradbena parcela mora imeti zagotovljen dostop |
|            |in dovoz za motorna vozila z javne ceste.       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S8/1/1: Območje »Dobe«
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SV                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene.      |
|pogoji:        |Obstoječih večstanovanjskih stavb ni dovoljeno    |
|            |dozidati in nadzidati. Obstoječim večstanovanjskim  |
|            |stavbam se dovoljuje sprememba strešnega naklona na  |
|            |38°–42°.                       |
|            |Spremembe namembnosti stavb SE v SV niso dovoljene.  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S8/1/2: Morena
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Ledeniška morena na področju morfološke enote je   |
|pogoji:        |zaščitena, nezazidljiva, velja prepoved sekanja    |
|            |drevja, razen sanitarne sečnje. Na območju so     |
|            |dovoljene ureditve v skladu s skupnimi določbami   |
|            |glede na namensko rabo in ostala določila.      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S9/1: Vaško jedro Zagorice
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 279/98: Bled – Jedro  |
|(EŠD)         |vasi Zagorice, 886/99: Bled – Domačija Zagoriška 18, |
|            |17/00: Bled – Marijina kapelica na Zagoriški cesti  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S9/2: Območje ob Levstikovi cesti
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 965/99: Bled – Vila   |
|(EŠD)         |Cankarjeva 17                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S9/3: Območje vil ob Cankarjevi cesti
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE-vile                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 960/99: Bled – Vila   |
|(EŠD)         |Cankarjeva 5, 961/99: Bled – Vila Cankarjeva 7,    |
|            |962/99: Bled – Vila Cankarjeva 9           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S12/1: Območje ob Koritenski in Ribenski cesti
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |276/00: Bled – Vila Ribenska 12            |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S12/2: Območje večstanovanjske gradnje ob Koritenski cesti
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Obstoječih stavb ni dovoljeno dozidati in nadzidati. |
|pogoji:        |Dovoljuje se sprememba strešnega naklona na 38°–42°. |
|            |Vse dovoljene gradnje in prostorske ureditve morajo  |
|            |biti oblikovane enotno za celotno zaključeno območje. |
|            |Za potrebe parkiranja je možna postavitev skupnih   |
|            |nadstrešnic na gradbenih parcelah stavb. Nadstrešnice |
|            |morajo biti oblikovno zasnovane kot celota.      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S12/3: Območje obrtne dejavnosti
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Stavbe ne smejo presegati višinskega gabarita     |
|pogoji:        |določenega za stanovanjsko območje (SE).       |
|            |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|            |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske stavbe. Spremembe namembnosti     |
|            |obstoječih stavb v poslovno-večstanovanjske stavbe so |
|            |dovoljene le pod pogojem zagotovitve zadostnega    |
|            |števila parkirnih mest (v skladu s 36. členom).    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S12/4: Območje poslovnega objekta
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MB                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Obstoječe stavbe ni dovoljeno dozidati in nadzidati. |
|pogoji:        |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S12/5: Območje stanovanjskih stavb
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S13/1: Stavbe pod Jarškimi bloki
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S13/2: Območje »Jarš«
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Obstoječih večstanovanjskih stavb ni dovoljeno    |
|pogoji:        |dozidati in nadzidati. Gradnja novih večstanovanjskih |
|            |stavb ni možna.                    |
|            |Za potrebe parkiranja je možna postavitev skupnih   |
|            |nadstrešnic na gradbenih parcelah stavb. Nadstrešnice |
|            |morajo biti oblikovno zasnovane kot celota.      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S13/3: Območje večstanovanjskih stavb
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S14/1: Območje stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S14/2: Območje večstanovanjske gradnje (ena večstanovanjska
stavba)
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za potrebe parkiranja je možna postavitev skupnih   |
|pogoji:        |nadstrešnic na gradbenih parcelah stavb. Nadstrešnice |
|            |morajo biti oblikovno zasnovane kot celota.      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S15/1: Vaško jedro Želeče
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MT, SE                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 279/98: Bled – Jedro  |
|(EŠD)         |vasi Zagorice, 311/98: Bled – Parkovni gozd Straža  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo je    |
|pogoji:        |potrebno izdelati urbanistični vzorec na katastru v  |
|            |merilu 1:1000 in postavitev ter razmerje novogradnje |
|            |in dozidave vključiti v urbanistični vzorec. Na    |
|            |območju veljajo oblikovalska določila za območje SEj. |
|            |Za obstoječe novejše stanovanjske hiše (SE) veljajo  |
|            |določila SE.                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S15/2: Območje med Cankarjevo in Levstikovo ulico
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile, SK, SV                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 311/98: Bled – Parkovni |
|(EŠD)         |gozd Straža, 56/00: Bled – Vila Želeška 21, 55/00-1  |
|            |in 55/00-2: Bled – Vila Želeška 25, 1000/99: Bled –  |
|            |Vila Želeška 30, 964/99: Bled – Vila Cankarjeva 16,  |
|            |43/00: Bled – Hiša Cankarjeva 14, 963/99: Bled – Vila |
|            |Cankarjeva 10                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na območju ni dovoljena gradnja novih stavb SK in SV, |
|pogoji:        |prav tako ne sprememba namembnosti stavb SE in SE-  |
|            |vile v stavbe SK in SV ter stavbe SK v SV. Za     |
|            |obstoječe večstanovanjske stavbe SV veljajo      |
|            |oblikovalska določila SE-vile.            |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S15/3: Vile ob Cankarjevi ulici
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 44/00: Bled – Vila   |
|(EŠD)         |Cankarjeva 21, 311/98: Bled – Parkovni gozd Straža  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S15/4: Območje vil pod Stražo
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 311/98: Bled – Parkovni |
|(EŠD)         |gozd Straža, 918/99: Bled – Grobišče Žale v Želečah, |
|            |991/99: Bled – Vila Pod Stražo 10, 318/00: Bled –   |
|            |Vila Pod Stražo 5                   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S16/1: Območje naselja »Dindol«
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 311/98: Bled – Parkovni |
|(EŠD)         |gozd Straža, 988/99: Bled – Vila Na plani 4, 986/99: |
|            |Bled – Vila Na plani 2, 900/99: Bled – Naselbina in  |
|            |grobišče v Želečah,                  |
|            |18/00: Bled – Kapelica na križišču Cankarjeve in   |
|            |Selške ceste                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
Morfološka enota BL S16/2: Območje Alp penziona
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MT, MD                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na območju so poleg dejavnosti MT dovoljene samo še  |
|pogoji:        |storitvene dejavnosti. Za obstoječe stanovanjske hiše |
|            |veljajo oblikovalska določila SE.           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S22/1/1: Območje stanovanjske gradnje nasproti Vile Bled
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. Raba: |SE-vile                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Območje je namenjeno izgradnji dveh objektov SE-vile. |
|pogoji:        |Upoštevati je potrebno kulturnovarstvene pogoje, št. |
|            |I-1043/2-02 in I-171/1-04.              |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S22/1/2: Vaško jedro Zazer
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 487/00: Bled – Vaško  |
|(EŠD)         |jedro Zazer                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S22/1/3: Območje vil nasproti Vile Bled
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE-vile                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 333/98: Bled – Vila   |
|(EŠD)         |Savska 2, 487/00: Bled – Vaško jedro Zazer      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S22/3/1: Območje stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 45/00: Bled – Vila   |
|(EŠD)         |Cesta Gorenjskega odreda 2, 955/99: Bled – Vaško   |
|            |jedro Mlino                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S22/3/2: Večstanovanjska stavba nad vrtnarijo
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Dozidave in nadzidave obstoječe večstanovanjske    |
|pogoji:        |stavbe niso dovoljene. Za potrebe parkiranja je možna |
|            |postavitev skupnih nadstrešnic na gradbenih parcelah |
|            |stavb. Nadstrešnice morajo biti oblikovno zasnovane  |
|            |kot celota.                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S22/4/1: Območje stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S22/4/2: Območje novejše stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo je    |
|pogoji:        |potrebno izdelati urbanistični vzorec na katastru v  |
|            |merilu 1:1000 in postavitev ter razmerje novogradnje |
|            |oziroma dozidave vključiti v urbanistični vzorec.   |
|            |Pred gradnjo stavb je potrebno za celotno območje   |
|            |pridobiti gradbeno dovoljenje za prometno in     |
|            |komunalno infrastrukturo.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S23/1/1: Vaško jedro Mlino
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 955/99: Bled – Vaško  |
|(EŠD)         |jedro Mlino, 319/98: Bled – Hiša Mlinska 6, 318/98:  |
|            |Bled – Hiša Mlinska 5, 321/98: Bled – Hiša Toneta   |
|            |Svetine, 38/00: Bled – Gospodarsko poslopje pri hiši |
|            |Mlinska 7, 320/98: Bled – Vila Mlinska 9, 322/98:   |
|            |Bled – Hiša Mlinska 11, 642/98: Bled – Domačija    |
|            |Mlinska 14, 327/98: Bled – Hiša Mlinska 16, 330/98:  |
|            |Bled – Domačija Mlinska 20, 324/98: Bled – Hiša    |
|            |Mlinska 13, 328/98: Bled – Hiša Mlinska 17, 331/98:  |
|            |Bled – Gospodarsko poslopje pri hiši Mlinska 28,   |
|            |311/98: Bled – Parkovni gozd Straža, 315/98: Bled –  |
|            |Hiša Mlinska 2, 326/98: Bled – Portal na hiši Mlinska |
|            |15                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S23/1/2: Območje večstanovanjske in poslovne dejavnosti
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 955/99: Bled – Vaško  |
|(EŠD)         |jedro Mlino, 311/98: Bled – Parkovni gozd Straža   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Obstoječih stavb ni dovoljeno dozidati in nadzidati. |
|pogoji:        |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S23/1/3: Območje turistično–gostinske dejavnosti
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MD, MT                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 311/98: Bled – Parkovni |
|(EŠD)         |gozd Straža, 955/99: Bled – Vaško jedro Mlino     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|pogoji:        |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske stavbe. Parkirna mesta je potrebno  |
|            |zagotavljati na lastni gradbeni parceli.       |
|            |Odstraniti je potrebno nezakonito zgrajene objekte in |
|            |sanirati brežino. Ob posegih ohranjati gradbeno    |
|            |linijo ob cesti in pod brežino Straže. Vkopavanje v  |
|            |brežino ni dovoljeno. Nadomestne gradnje so možne v  |
|            |okviru obstoječe zakonite pozidanosti parcele pod   |
|            |oblikovalskimi pogoji SEj.              |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
Morfološka enota BL S23/2/1: Območje stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|PNR          |SE-vile, SE, SK, SV                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 955/99: Bled – Vaško  |
|(EŠD)         |jedro Mlino                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo je    |
|pogoji:        |potrebno izdelati urbanistični vzorec na katastru v  |
|            |merilu 1:1000 in postavitev ter razmerje novogradnje |
|            |oziroma dozidave vključiti v urbanistični vzorec.   |
|            |Gradnje novih stavb SK in SV niso dovoljene, prav   |
|            |tako ne spremembe namembnosti stavb SE, SE-vile v   |
|            |stavbe SK in SV ter stavb SK v SV.          |
|            |Vse nove gradnje na območju morajo stavbe SE in SE-  |
|            |vile.                         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S23/2/2 – območje gostinstva in turizma
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MT                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Obstoječe stavbe ni dovoljeno dozidati in nadzidati. |
|pogoji:        |Parkirišča je potrebno zagotavljati na lastni     |
|            |gradbeni parceli v skladu s 36. členom.        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S23/3: Vila Epos
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MD, SE-vile                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 966/99: Bled – Vila   |
|(EŠD)         |Cesta gorenjskega odreda 1, #906: Bled – Vila Cesta  |
|            |gorenjskega odreda 3                 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na območju je možna izključno stanovanjska, poslovna |
|pogoji:        |in gostinska dejavnost. Večstanovanjska namembnost ni |
|            |možna. Spremembe namembnosti obstoječih stavb v    |
|            |poslovno-večstanovanjske stavbe so dovoljene le pod  |
|            |pogojem zagotovitve zadostnega števila parkirnih mest |
|            |(v skladu s 36. členom).               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S23/4: Območje stanovanjske gradnje pod Kozarco
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SV                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 955/99: Bled – Vaško  |
|(EŠD)         |jedro Mlino                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Gradnja novih večstanovanjskih stavb ni možna.    |
|pogoji:        |Obstoječih večstanovanjskih stavb ni dovoljeno    |
|            |dozidati in nadzidati.                |
|            |Spremembe namembnosti stavb SE v stavbe SV niso    |
|            |dovoljene.                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL M1: Območje Diskonta
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, #23 Bled – Arheološko  |
|(EŠD)         |najdišče Grad, 253/98 Bled – Vaško jedro Grad     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo je    |
|pogoji:        |potrebno izdelati urbanistični vzorec na katastru v  |
|            |merilu 1:1000 in postavitev ter razmerje novogradnje |
|            |oziroma dozidave vključiti v urbanistični vzorec.   |
|            |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|            |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske stavbe. Spremembe namembnosti     |
|            |obstoječih stavb v poslovno-večstanovanjske stavbe so |
|            |dovoljene le pod pogojem zagotovitve zadostnega    |
|            |števila parkirnih mest (v skladu s 36. členom).    |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL M2/1: Večstanovanjska stavba nad »Grad« Bled
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, #23: Bled – Arheološko |
|(EŠD)         |najdišče Grad                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Obstoječe večstanovanjske stavbe ni možno dozidati in |
|pogoji:        |nadzidati. Dovoljuje se sprememba strešnega naklona  |
|            |na 38°-42°. Gradnja novih večstanovanjskih stavb ni  |
|            |dovoljena.                      |
|            |Za potrebe parkiranja je možna postavitev skupnih   |
|            |nadstrešnic na gradbenih parcelah stavb. Nadstrešnice |
|            |morajo biti oblikovno zasnovane kot celota.      |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL M2/2: Obrtno gradbeno podjetje »Grad«
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MP, MT, SV                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, #23: Bled – Arheološko |
|(EŠD)         |najdišče Grad                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Spremembe namembnosti obstoječih stavb v poslovno-  |
|pogoji:        |večstanovanjske stavbe so dovoljene pod pogojem    |
|            |zagotovitve zadostnega števila parkirnih mest (v   |
|            |skladu s 36. členom).                 |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL M2/3: Stavba »Lovske družine« Bled
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MB, DU                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, #23: Bled – Arheološko |
|(EŠD)         |najdišče Grad                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za območje veljajo oblikovalska določila za stavbe  |
|pogoji:        |MP, MB, MD. Naklon strešine eventualne dozidave    |
|            |stavbe določi odgovorni projektant.          |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL M4/2: Območje poslovne stavbe in stanovanjskih hiš
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |                           |
|            |MD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|pogoji:        |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske in poslovno-večstanovanjske. Za    |
|            |obstoječe stanovanjske stavbe veljajo določila SE.  |
|            |V primeru dozidav obstoječe poslovne stavbe je    |
|            |potrebno upoštevati obstoječe naklone in obliko    |
|            |strehe.                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL M5: Območje poslovne cone Lisice
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|pogoji:        |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske in poslovno-večstanovanjske stavbe.  |
|            |Za območje veljajo oblikovalska določila PI.     |
|            |Za območje ne veljajo določila za pozidanost navedena |
|            |v 30. členu (gradbena parcela), za dejavnosti pa je  |
|            |potrebno zagotavljati ustrezno število parkirnih mest |
|            |(v skladu s 36. členom).               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL H2: Blejski grad
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DK, MT                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, #23: Bled – Arheološko |
|(EŠD)         |najdišče Grad, #24: Bled – Blejski grad, 341/00: Bled |
|            |– Grajski vrt                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |V okviru določene turistične namenske rabe so znotraj |
|pogoji:        |gradu možni le prehrambeni gostinski obrati      |
|            |(restavracija, gostilna, kavarna, slaščičarna, bar  |
|            |ipd.), razen obrat za pripravo in dostavo jedi.    |
|            |Dovoljeno je urejanje prostorov za oskrbnika in    |
|            |sprememba namembnosti teh prostorov v DK in MT.    |
|            |Na k gradu pripadajoča parkirišča (IP) je možno    |
|            |postaviti spremljajoči objekt namenjen tej      |
|            |dejavnosti, pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne   |
|            |dediščine.                      |
|            |Za urejanje območja naj se na podlagi         |
|            |konservatorskega programa izdela projekt ureditve   |
|            |celotne okolice, ki bo podlaga posameznim izvajanjem |
|            |del.                         |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL H3: Blejski otok
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DK, MT                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, #5287: Bled – Blejski  |
|(EŠD)         |otok, 958/99: Bled – Arheološko najdišče na jezerskem |
|            |dnu, #24:Bled- Cerkev Marijinega vnebovzetja     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |V obstoječi stavbi je možno urediti stanovanje za   |
|pogoji:        |oskrbnika.                      |
|            |Za urejanje območja naj se na podlagi         |
|            |konservatorskega programa izdela projekt ureditve   |
|            |celotne okolice, ki bo podlaga posameznim izvajanjem |
|            |del.                         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL H4: Vila Bled
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MT                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 35/00: Bled – Vila   |
|(EŠD)         |Bled, 312/98: Bled – Grobišče v Mlinem, 982/99: Bled |
|            |– Vila Kidričeva 16, 342/00: Bled – Park vile Bled  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |V obstoječih stavbah so dovoljene le nastanitvene   |
|pogoji:        |stavbe tipa hotel.                  |
|            |Upoštevati je potrebno kulturnovarstvene pogoje, št. |
|            |I-680/3-03.                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL H5: Pristava Bled
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MB, MT, DK                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 285/98: Bled – Pristava |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Vso sedanjo zasnovo je potrebno ohraniti.       |
|pogoji:        |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL H6: Beli dvor
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MT, MD                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 311/98: Bled – Parkovni |
|(EŠD)         |gozd Straža, 971/99: Bled – Vila Cesta svobode 29,  |
|            |972/99: Bled – Vila Cesta svobode 35         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebni pogoji:    |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|            |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske in poslovno-večstanovanjske stavbe.  |
|            |Upoštevati je potrebno kulturnovarstvene pogoje, št. |
|            |I-976/2-02 in I-132/3-04.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL I1: Bled – Cerkev Marijinega Vnebovzetja na otoku
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DV, DK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, #5287: Bled – Blejski  |
|(EŠD)         |otok, 948/99: Bled – Arheološko najdišče na jezerskem |
|            |dnu, #25: Bled – Cerkev Marijinega vnebovzetja    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL I2: Vrtec Bled
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DI, ZS                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Ledeniška morena na področju morfološke enote je   |
|pogoji:        |zaščitena, nezazidljiva, velja prepoved sekanja    |
|            |drevja, razen sanitarne sečnje. Ohranjati je potrebno |
|            |zeleni rob naselja.                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL I3: Območje Osnovne šole Bled
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DI                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 959/99: Bled –     |
|(EŠD)         |Arheološko najdišče Žale               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Ohranjati je potrebno zeleni rob naselja.       |
|pogoji:        |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL P3: Žaga v Grabnu
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |PI, SE                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Gradnja novih in sprememba namembnosti v stanovanjske |
|pogoji:        |stavbe (SE) ni dovoljena.               |
|            |Gradnje in prostorske ureditve so možne le za potrebe |
|            |dejavnosti žage in skladiščenja hlodovine.      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL O2: MHE v Grabnu
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |EE, SE                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Gradnja novih in sprememba namembnosti v stanovanjske |
|pogoji:        |stavbe (SE) ni dovoljena.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL O3: RTP Dindol
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |EE, SE                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Gradnja novih in sprememba namembnosti v stanovanjske |
|pogoji:        |stavbe (SE) ni dovoljena.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL W1: Počitniško naselje na Jasi
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SP, SE                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL W2: Počitniško naselje pod Kozarco
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SP, SE                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL R2: Igrišče ob Osnovni šoli
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS, DS                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |959/99: Bled – Arheološko najdišče Žale, 344/00: Bled |
|(EŠD)         |– Ambient Bleda                    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Ohranjati je potrebno zeleni rob naselja.       |
|pogoji:        |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL R3/1: Mala Zaka – Regatni center
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS, DS, MT, IP                    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |308/98: Bled – Vila Župančičeva 9, 952/99: Bled –   |
|(EŠD)         |Čolnarna, 953/99: Bled – Doprsni kip Borisa      |
|            |Kocjančiča, 344/00: Bled: Ambient Bleda, 997/99-2:  |
|            |Bled – Vila Župančičeva 26              |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Spremembe namembnosti obstoječih stavb so možne za  |
|pogoji:        |potrebe gostinstva, turizma in rekreacije.      |
|            |Novogradnje niso možne.Vozne in parkirne površine se |
|            |ohranjajo v obstoječem obsegu.            |
|            |Ohranjati je potrebno vsa tipična drevesa, ki tvorijo |
|            |značilno podobo obale. Dopušča se sanitarna sečnja.  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL R3/2: Mala Zaka – Regatni center, športno-rekreacijske
površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 958/99: Bled –     |
|(EŠD)         |Arheološko najdišče na jezerskem dnu         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Dovoljene so ureditve za potrebe rekreacije na    |
|pogoji:        |prostem; gradnja športnih igrišč in drugih objektov  |
|            |ni dovoljena. Obstoječe pomole je možno vzdrževati in |
|            |rekonstruirati v obstoječem obsegu.          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL R4/2/1: Velika Zaka, športno-rekreacijske površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Dovoljene so ureditve za potrebe rekreacije na    |
|pogoji:        |prostem; gradnja športnih igrišč in drugih objektov  |
|            |ni dovoljena.                     |
|            |V času letne sezone je dovoljena postavitev      |
|            |sanitarnih enot na vizualno neizpostavljenih predelih |
|            |morfološke enote.                   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL R4/2/2: Velika Zaka, naravne površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL R4/2/3: Velika Zaka, območje sodniškega stolpa
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Obstoječi sodniški stolp je dovoljeno vzdrževati,   |
|pogoji:        |rekonstruirati in odstraniti. Ostali posegi niso   |
|            |dovoljeni.                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL R4/3/1: Velika Zaka
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MB, ZS                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Določa se izgradnja nove obvozne ceste po zahodnem  |
|pogoji:        |robu območja. Obstoječe stavbe ni možno nadzidati.  |
|            |Dozidave in nove gradnje morajo biti v skladu z    |
|            |obstoječo pozidavo (višinski gabarit, oblika in    |
|            |naklon strešine, uporaba materialov, oblikovanje   |
|            |fasad ipd.). Dovoljena pozidanost gradbene parcele je |
|            |30%, pri čemer je potrebno zagotavljati ustrezno   |
|            |število parkirnih mest. Ohranjati je potrebno vsa   |
|            |drevesa, ki tvorijo značilno podobo obale. Dopušča se |
|            |sanitarna sečnja.                   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL R4/3/2: Velika Zaka, športno-rekreacijske površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Dovoljene so ureditve za potrebe rekreacije na    |
|pogoji:        |prostem; gradnja športnih igrišč in drugih objektov  |
|            |ni dovoljena.                     |
|            |Ohranjati je potrebno vsa tipična drevesa, ki tvorijo |
|            |značilno podobo obale. Dopušča se sanitarna sečnja.  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL R5: Straža
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS, IŽ, MD, MK, MB (v skladu z grafičnim delom PUP pc |
|            |Bled)                         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 311/98: Bled – Parkovni |
|(EŠD)         |gozd Straža, 896/99: Bled – Naselbina na Straži    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Upoštevati je potrebno Strokovne zasnove za varstvo  |
|pogoji:        |kulturne dediščine, št. II-29/7-02, naravovarstvene  |
|            |smernice ZRSVN, št. 2-III-38/4, o-02/AO. Pridobiti  |
|            |je potrebno soglasje Zavoda za gozdove RS.      |
|            |V okviru območja MD je možna le gostinska dejavnost v |
|            |skladu z oblikovalskimi določili SEj (soglasje ZVNKD |
|            |št. I-54/2-1997).                   |
|            |Za območje je potrebno pripraviti zbirno karto možnih |
|            |posegov.                       |
|            |Za območje ZS ne velja s tem odlokom določena stopnja |
|            |varovanja pred hrupom.                |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL K1: Blata
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |PK                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Robove morfološke enote je potrebno intenzivno    |
|pogoji:        |ozeleniti.                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL K3: Vrtnarija Pristava
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |PK                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, #23: Bled – Arheološko |
|(EŠD)         |najdišče Grad                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Znotraj območja se dovoljuje postavitev rastlinjakov |
|pogoji:        |in steklenjakov ter podobnih objektov za potrebe   |
|            |vrtnarije. Objekti ne smejo biti vizualno       |
|            |izpostavljeni.                    |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL K4: Območje vrtnarije Mlino
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |PK, SE                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00 Bled – Ambient Bleda              |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Gradnja novih in sprememba namembnosti v stanovanjske |
|pogoji:        |stavbe (SE) ni dovoljena.               |
|            |Dovoljene so gradnje in prostorske ureditve za    |
|            |potrebe vrtnarije.                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL K5: V grabnu
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SK                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/1/1: Bled park – severna jezerska obala, naravne površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/1/2: Bled park – severna jezerska obala, parkovne
površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP, MT (v skladu z grafičnim delom PUP pc Bled)    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 976/99-2: Bled – Vila  |
|            |Kidričeva 2, #23: Bled – Arheološko najdišče Grad   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za stavbe MT je potrebno upoštevati oblikovalske   |
|pogoji:        |določbe SE-vile.                   |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/3/1: Bled park – jezerska obala, parkovne površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 958/99: Bled –     |
|(EŠD)         |Arheološko najdišče na jezerskem dnu         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/3/2: Bled park – jezerska obala, naravne površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/3/3: Bled park – tribuna
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Obstoječe zidane tirbune je možno rekonstruirati in  |
|pogoji:        |vzdrževati. Ohranjati je potrebno vsa tipična     |
|            |drevesa, ki tvorijo značilno podobo obale. Dopušča se |
|            |sanitarna sečnja.                   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/5/1: Bled park – jezerska obala, naravne površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 958/99: Bled –     |
|(EŠD)         |Arheološko najdišče na jezerskem dnu         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/5/2: Bled park – jezerska obala, naravne površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/5/3: Bled park – jezerska obala, naravne površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/6: Bled –Mlino, park jezerska obala, športno-rekreacijske
površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 342/00: Bled – Park   |
|(EŠD)         |vile Bled                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Dovoljene so ureditve za potrebe rekreacije na    |
|pogoji:        |prostem; gradnja športnih igrišč in drugih objektov  |
|            |ni dovoljena.                     |
|            |V obcestnem pasu morfološke enote ureditev      |
|            |avtobusnega postajališča ni možna.          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/7/1: Bled – Mlino, park jezerska obala, parkovne površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/7/2: Bled – Mlino, park jezerska obala, naravne površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 958/99: Bled –     |
|(EŠD)         |Arheološko najdišče na jezerskem dnu         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/7/3: Bled – Mlino, park jezerska obala, parkovne površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 958/99: Bled –     |
|(EŠD)         |Arheološko najdišče na jezerskem dnu         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/8: Bled – pod Stražo, park jezerska obala
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 311/98: Bled – Parkovni |
|(EŠD)         |gozd Straža                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z1/9: Bled – pod vilo Epos
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Ohranjati je potrebno vsa tipična drevesa, ki tvorijo |
|pogoji:        |značilno podobo obale.                |
|            |V obcestnem pasu je možno urediti avtobusno      |
|            |postajališče.                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z2/1: Vila Bled – park
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 342/00: Bled – Park   |
|(EŠD)         |vile Bled, 321/98: Bled – Grobišče v Mlinem      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z2/2: Vila Bled – jezerska obala, parkovne površine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 342/00: Bled – Park   |
|(EŠD)         |vile Bled                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z2/3: Vila Bled – kopališče
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 598/99: Bled –     |
|(EŠD)         |arheološko najdišče na jezerskem dnu         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Obstoječe objekte kopališča in čolnarne je dovoljeno |
|pogoji:        |vzdrževati in rekonstruirati v obstoječih gabaritih. |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z3: Blejski otok – park
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, #5287: Bled – Blejski  |
|(EŠD)         |otok, #25: Bled – Cerkev Marijinega vnebovzetja    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Ohranjati je potrebno drevesa in ekološko pomembna  |
|pogoji:        |območja. Dopušča se sanitarna sečnja.         |
|            |Za urejanje območja naj se na podlagi         |
|            |konzervatorskega programa izdela projekt celotne   |
|            |okolice, ki bo podlaga za podsamezne izvedbe del.   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z5: Park ob Gmajni
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Zp1: Pokopališče Bled
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZK                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 959/99: Bled –     |
|(EŠD)         |Arheološko najdišče Žale, 951/99: Bled – Pokopališče, |
|            |941/99: Bled – Pokopališče in spomenik padlim v NOB  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Prenova in širitev pokopališča mora temeljiti na   |
|pogoji:        |projektu ureditve pokopališča Bled, št. 4/01.     |
|            |Za stavbe obstoječih mrliških vežic in spremljajočih |
|            |prostorov veljajo določila oblikovanja stavb SS, DI, |
|            |DS, DU, DK, DV.                    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
50. člen
(makrocelota Bohinjska Bela)
Posebna merila in pogoji po morfoloških enotah za makroceloto Bohinjska Bela:
Morfološka enota BB S1/1: Bohinjska Bela – Zgornja vas
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#10123: Bohinjska Bela – Hiša Bohinjska Bela 83,   |
|(EŠD)         |#468/00: Bohinjska Bela – Vas             |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za oblikovanje stavb veljajo merila in pogoji za   |
|pogoji:        |oblikovanje SEj in SKj.                |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB S1/2: Bohinjska Bela – Zgornja vas
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |468/00: Bohinjska Bela – Vas             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo je    |
|pogoji:        |potrebno izdelati urbanistični vzorec na katastru v  |
|            |merilu 1:1000 in postavitev ter razmerje novogradnje |
|            |oziroma dozidave vključiti v urbanistični vzorec.   |
|            |Za celotna območja večjih nepozidanih površin je   |
|            |potrebno pred gradnjo stavb pridobiti gradbeno    |
|            |dovoljenje za prometno in komunalno infrastrukturo.  |
|            |Za gradnje in prostorske ureditve je potrebno     |
|            |upoštevati kulturnovarstvene pogoje.         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB S2/1/1: Bohinjska Bela – Spodnja vas
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |468/00: Bohinjska Bela – Vas             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za oblikovanje stavb veljajo merila in pogoji za   |
|pogoji:        |oblikovanje SEj in SKj.                |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB S2/1/2: Bohinjska Bela – območje novejše stanovanjske
gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK, DI                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |281/00: Bohinjska Bela – Spominska plošča ustanovitvi |
|(EŠD)         |gasilskega doma, 947/99: Bohinjska Bela – Spominska  |
|            |plošča kurirski postaji G-30, 468/00: Bohinjska Bela |
|            |– Vas                         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pri načrtovanju postavitve stavbe na parcelo je    |
|pogoji:        |potrebno izdelati urbanistični vzorec na katastru v  |
|            |merilu 1:1000 in postavitev ter razmerje novogradnje |
|            |oziroma dozidave vključiti v urbanistični vzorec.   |
|            |Za celotna območja večjih nepozidanih površin je   |
|            |potrebno pred gradnjo stavb pridobiti gradbeno    |
|            |dovoljenje za prometno in komunalno infrastrukturo.  |
|            |Za gradnje in prostorske ureditve je potrebno     |
|            |upoštevati kulturnovarstvene pogoje.         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB S2/2: Bohinjska Bela – Spodnja vas
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |468/00: Bohinjska Bela – Vas             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB S2/3: Bohinjska Bela – Spodnja vas, novejša stanovanjska
gradnja
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |468/00: Bohinjska Bela – Vas             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB S2/4: Bohinjska Bela – Spodnja vas, vaško jedro
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |468/00: Bohinjska Bela – Vas             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB S2/5: Bohinjska Bela – V bregu
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB S3: Bohinjska Bela – pri železniški postaji
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |OPKD 2-Bohinj                     |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB M1/1: Bohinjska Bela – območje železniške postaje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MD, SK, Izp                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na stavbi železniške postaje, ki jo je potrebno    |
|pogoji:        |ohranjati, so dovoljene rekonstrukcije in vzdrževalna |
|            |dela.                         |
|            |Za stanovanjske hiše (SE) veljajo oblikovalska    |
|            |določila za območje SE.                |
|            |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|            |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske stavbe. Spremembe namembnosti     |
|            |obstoječih stavb v poslovno-večstanovanjske stavbe so |
|            |dovoljene le pod pogojem zagotovitve zadostnega    |
|            |števila parkirnih mest (v skladu s 36. členom).    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB M1/2: Bohinjska Bela – stanovanjsko območje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |292/00: Bohinjska Bela – Hiša Bohinjska Bela 151,   |
|(EŠD)         |282/00: Bohinjska Bela – Vojaški bunker pri      |
|            |vojašnici, OPKD 2-Bohinj               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za stanovanjske hiše (SE) veljajo oblikovalska    |
|pogoji:        |določila za območje SE.                |
|            |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|            |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske stavbe. Spremembe namembnosti     |
|            |obstoječih stavb v poslovno-večstanovanjske stavbe so |
|            |dovoljene le pod pogojem zagotovitve zadostnega    |
|            |števila parkirnih mest (v skladu s 36. členom).    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB R1: Bohinjska Bela – Iglica
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |468/00: Bohinjska Bela – Vas             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Postavljanje stavb ni dovoljeno. Gozd je potrebno   |
|pogoji:        |ohranjati.                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB R2: Bohinjska Bela – rekreacijsko območje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Dovoljene so ureditve za potrebe rekreacije na    |
|pogoji:        |prostem; gradnja športnih igrišč in drugih objektov  |
|            |ni dovoljena.                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB I1: Bohinjska Bela – cerkev Sv. Marjete
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |280/00: Bohinjska Bela – Pokopališče, #1641:     |
|(EŠD)         |Bohinjska Bela – Cerkev sv. Marjete, 279/00:     |
|            |Bohinjska Bela – Spomenik prvi svetovni vojni,    |
|            |468/00: Bohinjska Bela – Vas             |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB B1 (V): Bohinjska Bela – vojašnica
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |OB                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |OPKD 2-Bohinj                     |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB B2 (P): Bohinjska Bela – Za krajam
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |OB                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |OPKD 1-Lipniška dolina                |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BB B3 (P): Bohinjska Bela – Na Taleži
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |OB                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |OPKD 2-Bohinj                     |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota KU S1/1: Kupljenik
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |464/00: Kupljenik – Vas, 286/00: Kupljenik –     |
|(EŠD)         |Gospodarsko poslopje pri hiši Kupljenik 4, 285/00:  |
|            |Kupljenik – Domačija Kupljenik 5, 85/00: Kupljenik – |
|            |Kapelica, OPKD 1-Lipniška dolina           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota KU S1/2: Kupljenik
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |                           |
|            |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |464/00:Kupljenik – Vas, OPKD 1-Lipniška dolina    |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota KU I1: Kupljenik – cerkev sv. Štefana
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |464/00: Kupljenik – Vas, #1642: Kupljenik – Cerkev  |
|(EŠD)         |sv. Štefana, OPKD 1-Lipniška dolina          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota OB S1: Obrne
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |OPKD 2-Bohinj                     |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota OB O1: Soteska – MHE
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |EE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |OPKD 2-Bohinj                     |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
51. člen
(makrocelota Ribno)
Posebna merila in pogoji po morfoloških enotah za makroceloto Ribno:
Morfološka enota BO S1/1: Bodešče
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |288/00: Bodešče – Domačija Bodešče 11, 290/00:    |
|(EŠD)         |Bodešče – Domačija Bodešče 10, 291/00: Bodešče – Hiša |
|            |Bodešče 6, 289/00: Bodešče – Hiša Bodešče 16, 96/00: |
|            |Bodešče – Kapelica v križišču, 465/00: Bodešče – Vas |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BO S1/2: Bodešče – V potoku
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BO S1/3: Bodešče
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BO S2: Bodešče – Na pečeh
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |905/99: Bodešče – Prazgodovinska naselbina na     |
|(EŠD)         |Gradišču, 99/00: Bodešče – Freska sv. Florijana na  |
|            |hiši Bodešče 26, 465/00: Bodešče – Vas        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
| Posebna merila in   |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|pogoji:        |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BO I1: Bodešče – Cerkev sv. Lenarta
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |905/99: Bodešče – Prazgodovinska naselbina na     |
|(EŠD)         |Gradišču, #28: Bodešče – Cerkev sv. Lenarta, 465/00: |
|            |Bodešče – Vas                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota KO S1/1/1: Koritno – vaško jedro
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |460/00: Koritno pri Bledu – Vas, 287/00: Koritno pri |
|(EŠD)         |Bledu – Hiša Koritno 35, 100/00: Koritno pri Bledu – |
|            |Kapelica Srca Jezusovega, 948/99: Koritno pri Bledu – |
|            |Spominska plošča narodnemu heroju Jakobu Bernardu,  |
|            |949/99: Koritno pri Bledu – Spomenik Jožetu Valantu  |
|            |in Antonu Pihlerju                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota KO S1/1/2: Koritno – novejša stanovanjska gradnja
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota KO S1/2: Vaško jedro in novejša stanovanjska gradnja
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |460/00: Koritno pri Bledu – Vas            |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za obstoječo gostilno veljajo dovoljene dejavnosti za |
|pogoji:        |morfološke enote MS, ki so navedene v točki (d) 41.  |
|            |člena.                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota RI S1/1/1: Ribno – vaško jedro
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |92/00: Ribno –Znamenje, 94/00: Ribno – Kapelica pri  |
|(EŠD)         |hiši Partizanska 16, 466/00: Ribno – Vaško jedro,   |
|            |93/00: Ribno – Kapelica med hišama Savska 47 in 49,  |
|            |95/00: Ribno – Znamenje na vzhodnem robu vasi, 97/00: |
|            |Ribno – Marijina kapelica               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota RI S1/1/2: Ribno – vaško jedro
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |466/00: Ribno – Vaško jedro              |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota RI S1/2: Ribno – območje stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK, MS                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina:  |283/00: Ribno – Spominska plošča na zadružnem domu  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Določila MS veljajo le za zakonito zgrajene obstoječe |
|pogoji:        |stavbe, v katerih se opravlja obstoječa dejavnost   |
|            |določena za območja MS, ki ni stanovanjska oziroma  |
|            |kmetijska, pri čemer je potrebno upoštevati      |
|            |oblikovalske določbe za stavbe MP, MB, MD.      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota RI S1/3: Ribno – območje novejše stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina:  |927/99: Ribno – Spomenik partizanu Jakobu Koselju iz |
|            |Bodešč                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota RI S1/4: Ribno – območje novejše stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pri načrtovanju postavitve stavb na parcelo je    |
|pogoji:        |potrebno izdelati urbanistični vzorec na katastru v  |
|            |merilu 1:1000 in postavitev ter razmerje novogradnje |
|            |oziroma dozidave vključiti v urbanistični vzorec.   |
|            |Pred gradnjo stanovanjskih stavb je potrebno za    |
|            |celotno območje morfološke enote pridobiti gradbeno  |
|            |dovoljenje za prometno in komunalno infrastrukturo.  |
|            |Za gradnje in prostorske ureditve je potrebno     |
|            |upoštevati kulturnovarstvene pogoje.         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota RI I1: Ribno – cerkev sv. Jakoba
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |457/97: Ribno – Cerkev sv. Jakoba, 929/99: Ribno –  |
|(EŠD)         |Spomenik borcem in talcem NOB, 466/00: Ribno – Vaško |
|            |jedro                         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
Morfološka enota RI I2: Ribno – podružnična osnovna šola
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DI                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pri podružnični osnovni šoli dopušča možnost dozidave |
|pogoji:        |šolske telovadnice po šolskih standardih.       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota RI E1: Ribno – gramoznica
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |LN                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Po končanem izkoriščanju gramoznice je potrebno    |
|pogoji:        |zemljišče sanirati. Izkoriščanje se izvaja v skladu s |
|            |koncesijsko pogodbo št. 354-14-46/01. Dovoljeno je  |
|            |zbiranje in predelava gradbenih odpadkov.       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota RI Z1: Ribno – športno-rekreacijsko območje pred šolo
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |91/00: Ribno – Kapelica ob poti k cerkvi, 466/00:   |
|(EŠD)         |Ribno – Vaško jedro                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na območju morfološke enote je dopustna gradnja    |
|pogoji:        |športnih igrišč in drugih objektov za šport in    |
|            |rekreacijo na prostem. Dovoljene so tudi ureditve   |
|            |parkirnih površin.                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota RI Z2: Ribno – območje pokopališča
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZK                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |466/00: Ribno – Vaško jedro              |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za oblikovanje stavb veljajo oblikovalska določila za |
|pogoji:        |stavbe SS, DI, DS, DU, DK, DV.            |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SE S1: Selo
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |467/00: Selo pri Bledu – Vas, 295/00: Selo pri Bledu |
|(EŠD)         |– Gospodarsko poslopje pri hiši Selo pri Bledu 40,  |
|            |294/00: Selo pri Bledu – Domačija Selo pri Bledu 35, |
|            |293/00: Selo pri Bledu – Domačija Selo pri Bledu 27, |
|            |296/00: Selo pri Bledu – Čebelnjak pri hiši Selo pri |
|            |Bledu 26                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SE S2/1: Selo
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |467/00: Selo pri Bledu – Vas             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SE S2/2: Selo – območje kmetijske proizvodnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |PK, SE                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na območju morfološke enote je dovoljena gradnja   |
|pogoji:        |stanovanjske stavbe v skladu z oblikovalskimi     |
|            |določili SE.                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SE S2/3: Selo – območje kmetije
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SK                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
52. člen
(makrocelota Gorje)
Posebna merila in pogoji po morfoloških enotah za makroceloto Gorje:
Morfološka enota KR S1: Krnica
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |459/00: Krnica – Vas                 |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota KR S2: Krnica
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota KR S3: Krnica – Zabrezno
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota KR S4: Krnica – Hotunje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ME S1: Mevkuž
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |461/00: Mevkuž – Vas, 321/00: Mevkuž – Hiša Mevkuž  |
|(EŠD)         |17, 323/00: Mevkuž – Gospodarsko poslopje pri hiši  |
|            |Mevkuž 10, 322/00: Mevkuž – Gospodarsko poslopje pri |
|            |hiši Mevkuž 8, 81/00: Mevkuž – Kapelica, 324/00:   |
|            |Mevkuž – Vaško korito                 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ME I1: Mevkuž – cerkev sv. Miklavža
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |461/00: Mevkuž – Vas, #1822: Mevkuž – Cerkev sv.   |
|            |Nikolaja                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota PO S1/1: Podhom
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |                           |
|            |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |469/00: Podhom – Vaško jedro, 313/00: Podhom – Hiša  |
|(EŠD)         |Podhom 24, 311/00: Podhom – Domačija Podhom 12,    |
|            |310/00: Podhom – Domačija Podhom 10, 312/00: Podhom – |
|            |Vaški vodnjak                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota PO S1/2: Podhom – novejša gradnja
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |66/00: Podhom – Marijina kapelica           |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za gradnje in prostorske ureditve na zemljišču s   |
|pogoji:        |p.št. 216/2, k.o. Podhom je potrebno upoštevati    |
|            |oblikovalska določila za SEj in SKj.         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
Morfološka enota PO S2: Podhom – Spodnji Graben /V megrah
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota PO M1: Podhom – Vintgar/Leskovc
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|pogoji:        |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske stavbe. Spremembe namembnosti     |
|            |obstoječih stavb v poslovno-večstanovanjske stavbe so |
|            |dovoljene le pod pogojem zagotovitve zadostnega    |
|            |števila parkirnih mest (v skladu s 36. členom).    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota PL S1: Poljšica
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |210/98: Poljšica pri Gorjah – Domačija Poljšica pri  |
|(EŠD)         |Gorjah 8, 910/99: Poljšica pri Gorjah – Grobišče Na  |
|            |Stovcu, 470/00: Poljšica pri Gorjah – Vas, 209/00:  |
|            |Poljšica pri Gorjah – Spominska plošča Francu Langusu |
|            |Urevcu                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota PL S2: Poljšica – Za Trato
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SG S1/1: Spodnje Gorje – vaško jedro
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |482/98: Spodnje Gorje – Vas, 911/99: Spodnje Gorje – |
|(EŠD)         |Staroslovansko grobišče, 923/99: Spodnje Gorje –   |
|            |Spominska plošča Andreju Žvanu-Borisu, 924/99:    |
|            |Spodnje Gorje – Spominska plošča Mariji Žumer-    |
|            |Potočnik, 67/00: Spodnje Gorje – Znamenje na križišču |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SG S1/2: Spodnje Gorje – območje novejše stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SV                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |69/00: Spodnje Gorje – Vila Spodnje Gorje 97, 482/98: |
|(EŠD)         |Spodnje Gorje – Vas, 911/99: Spodnje Gorje –     |
|            |Staroslovansko grobišče, 71/00: Spodnje Gorje –    |
|            |Znamenje, 170/00: Spodnje Gorje – Marijina kapelica, |
|            |68/00: Spodnje Gorje – Znamenje na jugozahodnem robu |
|            |vasi                         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SG S1/3: Spodnje Gorje – kmetijska proizvodnja
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |PK                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |482/98: Spodnje Gorje – Vas              |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za potrebe kmetije se določa možnost izgradnje    |
|pogoji:        |stanovanjske hiše, kjer je potrebno upoštevati    |
|            |oblikovalska določila SEj.              |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SG S2: Spodnje Gorje – na Fortuni
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |72/00: Spodnje Gorje – Kapelica pri hiši Spodnje   |
|(EŠD)         |Gorje 137                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za obstoječo gostilno veljajo dovoljene dejavnosti za |
|pogoji:        |morfološke enote MS, ki so navedene v točki (d) 41.  |
|            |člena.                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SG S5: Spodnje Gorje – Zgornji Graben
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SG S6: Spodnje Gorje – Gaberce
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za celotno območje nepozidanih površin na SZ     |
|pogoji:        |morfološke enote je potrebno pred gradnjo stavb    |
|            |pridobiti gradbeno dovoljenje za prometno in     |
|            |komunalno infrastrukturo.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SG M1: Spodnje Gorje – nad železnico
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|pogoji:        |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske stavbe. Spremembe namembnosti     |
|            |obstoječih stavb v poslovno-večstanovanjske stavbe so |
|            |dovoljene le pod pogojem zagotovitve zadostnega    |
|            |števila parkirnih mest (v skladu s 36. členom).    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota SG I1: Spodnje Gorje – cerkev sv. Ožbolta
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |482/98: Spodnje Gorje – Vas, 1820: Spodnje Gorje –  |
|(EŠD)         |Cerkev sv. Ožbolta                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota VI S1: Višelnica
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |462/00: Višelnica – Vas, 325/00: Višelnica – Domačija |
|(EŠD)         |Višelnica 4, 325/98: Višelnica – Domačija Višelnica 6 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZG S2: Zgornje Gorje – za Ubočnico
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |79/00: Zgornje Gorje – Kapelica ob cesti v Krnico   |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
Na območjih stavbnih zemljišč zunaj poselitvenih območij na zemljišču s p.št. 1071, k.o. Spodnje Gorje ne velja določilo, da dozidava v tlorisu ne sme preseči 50% pritličja osnovne stavbe.
53. člen
(makrocelota Zasip)
Posebna merila in pogoji po morfoloških enotah za makroceloto Zasip:
Morfološka enota ZA S1/1/1: Zasip – vaško jedro
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#864: Zasip – Arheološko območje Žale, 463/00: Zasip |
|(EŠD)         |– Vaško jedro, 309/00-1: Zasip – Domačija Rebr 1,   |
|            |332/00: Zasip – Domačija Rebr 21, 327/00: Zasip –   |
|            |Gospodarsko poslopje pri hiši Rebr 5, 308/00: Zasip – |
|            |Gospodarsko poslopje pri hiši Stegne 20, 307/00:   |
|            |Zasip – Hiša Stegne 22, 326/00: Zasip – Vaško korito, |
|            |62/00: Zasip – Kapelica Lurške Matere božje, 101/98: |
|            |Zasip – Spominska plošča Jožetu Zupanu, 212/00: Zasip |
|            |– Grob Jožeta Zupana                 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|pogoji:        |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA S1/1/2: Zasip – novejša stanovanjska gradnja
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#864: Zasip – Arheološko območje Žale, 463/00: Zasip |
|(EŠD)         |– Vaško jedro                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pred gradnjo stavb na zemljiščih s p.št. 5/1, 5/2,  |
|pogoji:        |5/3, in 4/5 k.o. Zasip je potrebno za navedeno    |
|            |območje pridobiti gradbeno dovoljenje za prometno in |
|            |komunalno infrastrukturo. Zasnova objektov naj    |
|            |temelji na ZN Zasip SD – 12A, II. faza.        |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA S1/1/3: Zasip – vaško jedro
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |PK                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#864: Zasip – Arheološko območje Žale, 463/00: Zasip |
|(EŠD)         |– Vaško jedro                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za gradnjo objektov je potrebno pridobiti       |
|pogoji:        |kulturnovarstvene pogoje.               |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA S1/2: Zasip – novejša stanovanjska gradnja
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#864: Zasip – Arheološko območje Žale, 463/00: Zasip |
|(EŠD)         |– Vaško jedro                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za oblikovanje stanovanjskih stavb veljajo določila  |
|pogoji:        |oblikovanja za SE, za kmetije SK, za ostale stavbe pa |
|            |oblikovalska določila za stavbe MP, MB, MD. Izdelava |
|            |urbanističnega vzorca ni obvezna.           |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA S3: Zasip – Muže
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#864: Zasip – Arheološko območje Žale, 463/00: Zasip |
|(EŠD)         |– Vaško jedro, 302/00: Zasip – Domačija Mužje 9,   |
|            |305/00: Zasip – Domačija Mužje 5, 303/00: Zasip –   |
|            |Domačija Mužje 6, 306/00: Zasip – Domačija Mužje 6,  |
|            |304/00: Zasip – Torkarjeva kajža v Mužju, 63/00:   |
|            |Zasip – Kapelica pri hiši Mužje 9           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|pogoji:        |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA S4: Zasip – Sebenje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SK                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#864: Zasip – Arheološko območje Žale, 54/00: Zasip – |
|(EŠD)         |Cerkev sv. Trojice v Sebenju             |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|pogoji:        |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA I1: Zasip – cerkev sv. Janeza Krstnika
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#864: Zasip – Arheološko območje Žale, 463/00: Zasip |
|(EŠD)         |– Vaško jedro, #10308: Zasip – Pokopališče, #2704:  |
|            |Zasip – Cerkev sv. Janeza Krstnika, 888/99: Zasip –  |
|            |Grobnica in spomenik padlim domačinom         |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|pogoji:        |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA I2: Zasip/Sebenje – sv. Trojica
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#864: Zasip – Arheološko območje Žale, 54/00: Zasip – |
|(EŠD)         |Cerkev sv. Trojice v Sebenju             |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
| Posebna merila in   |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|pogoji:        |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA I3: Zasip – cerkev sv. Katarine
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#2706: Zasip – Cerkev sv. Katarine, 916/99: Zasip –  |
|(EŠD)         |Prazgodovinsko gradišče Hom              |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA O1/1: HE Vintgar
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |EE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA O1/2: HE Vintgar
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |EE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA O2: HE Piškovca
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |EE, SV                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |893/99: Zasip – Spominska plošča miniranju cevovoda  |
|(EŠD)         |hidroelektrarne                    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na območju ni dovoljena gradnja novih stavb SV, prav |
|pogoji:        |tako ne sprememba namembnosti stavb EE v stavbe SV.  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota ZA R3: Piškovca
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZS                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |211/00: Zasip – Vojaški bunker            |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Dovoljene so ureditve za potrebe rekreacije na    |
|pogoji:        |prostem; gradnja športnih igrišč in drugih objektov  |
|            |ni dovoljena.                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
54. člen
(makrocelota Rečica)
Posebna merila in pogoji po morfoloških enotah za makroceloto Rečica:
Morfološka enota BL S5: Območje »Kračce«
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |#23: Bled – Arheološko najdišče Grad, 344/00: Bled – |
|(EŠD)         |Ambient Bleda                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|pogoji:        |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S17/1: Vaško jedro Rečica
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |346/00: Bled – Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico, |
|(EŠD)         |486/00: Bled – Vaško jedro Rečica, 344/00: Bled –   |
|            |Ambient Bleda, 20/00: Bled – Znamenje na Rečiški   |
|            |cesti, 940/99: Bled – Spominska plošča padlemu    |
|            |partizanu gasilcu Alojzu Petkošu na Rečici, 903/99:  |
|            |Bled – Arheološko najdišče pri Porovi hiši na Rečici, |
|            |19/00: Bled – Marijina kapelica na Rečiški cesti   |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Za obstoječo gostilno veljajo dovoljene dejavnosti za |
|pogoji:        |morfološke enote MS, ki so navedene v točki (d) 41.  |
|            |člena.                        |
|            |Na podlagi 58. čl. ZVKD (Ur. l. RS, št. 7/99) je   |
|            |investitor na arheoloških območjih dolžan zagotoviti |
|            |arheološki nadzor nad zemeljskimi deli oziroma po   |
|            |potrebi arheološki izkop.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S17/2: Območje Mrakove kmetije
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 926/00: Bled – Kmetija |
|(EŠD)         |Kolodvorska 5                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S17/3: Območje lesne proizvodnje »Papler«
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Tlorisni gabarit stavb mora biti v razmerju vsaj   |
|pogoji:        |1:1,5, višinski gabarit pa je največ enonadstropni,  |
|            |pri čemer je kota pritličja največ 0,30 m nad     |
|            |terenom, višina kapi pa 5,5 m nad koto pritličja.   |
|            |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|            |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske stavbe. Spremembe namembnosti     |
|            |obstoječih stavb v poslovno-večstanovanjske stavbe so |
|            |dovoljene le pod pogojem zagotovitve zadostnega    |
|            |števila parkirnih mest (v skladu s 36. členom).    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S17/4: Območje večstanovanjske gradnje »Gorenjčeve žage« –
Rečica
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pred gradnjo stanovanjskih stavb je potrebno za    |
|pogoji:        |celotno območje pridobiti gradbeno dovoljenje za   |
|            |prometno in komunalno infrastrukturo.         |
|            |Upoštevati je potrebno Strokovne zasnove za varstvo  |
|            |kulturne dediščine za urbanistično-arhitektonsko   |
|            |zasnovo kot podlaga za PUP, št. I-438/2-03,      |
|            |kulturnovarstvene pogoje, št. I-438/2-03.       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S17/5: Območje stanovanjske gradnje na Rečici
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 915/99: Bled – Grobišče |
|(EŠD)         |na Rečici                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na zemljišču s p.št. 306/2, k.o. Rečica se določa   |
|pogoji:        |ozeleniti meje zemljišča, ob ventilatorjih pa     |
|            |postaviti protihrupno ograjo in jo primerno      |
|            |ozeleniti.                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S18: Območje stanovanjskega naselja za progo
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S19/1: Vaško jedro Rečica
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |                           |
|            |SEj, SKj                       |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00 Bled – Ambient Bleda              |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S19/2: območje stanovanjske gradnje
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 939/99: Bled –     |
|(EŠD)         |Spominska plošča Janku Smoleju            |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S19/3: Območje večstanovanjske gradnje Za žago
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SV, SE-vile                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Na območju ni dovoljena gradnja novih stavb SV, prav |
|pogoji:        |tako ne sprememba namembnosti stavb SE-vile v stavbe |
|            |SV.                          |
|            |Obstoječih večstanovanjskih stavb ni mogoče dozidati |
|            |in nadzidati.                     |
|            |Za potrebe parkiranja je možna postavitev skupnih   |
|            |nadstrešnic na gradbenih parcelah stavb. Nadstrešnice |
|            |morajo biti oblikovno zasnovane kot celota.      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S19/4: Območje kmetijske zadruge
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Sprememba namembnosti obstoječih stavb v       |
|pogoji:        |večstanovanjske stavbe ni dovoljena. Spremembe    |
|            |namembnosti obstoječih stavb v poslovno-       |
|            |večstanovanjske stavbe so dovoljene le pod pogojem  |
|            |zagotovitve zadostnega števila parkirnih mest (v   |
|            |skladu s 36. členom).                 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S20/1: Stanovanjska gradnja nad železniško progo
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S20/2: Območje mešane dejavnosti
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MD                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Sprememba namembnosti obstoječih stavb v       |
|pogoji:        |večstanovanjske stavbe ni dovoljena. Spremembe    |
|            |namembnosti obstoječih stavb v poslovno-       |
|            |večstanovanjske stavbe so dovoljene le pod pogojem  |
|            |zagotovitve zadostnega števila parkirnih mest (v   |
|            |skladu s 36. členom).                 |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S21/1: Območje stanovanjske pozidave ob Župančičevi cesti
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE, SE-vile                      |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 343/00: Bled –     |
|(EŠD)         |Kostanjev drevored, 998/99-1 in 998/99-2: Bled – Vila |
|            |Župančičeva 14, 997/99-1 in 997/99-2: Bled – Vila   |
|            |Župančičeva 26, 41/00: Bled – Vila Župančičeva 6,   |
|            |999/99: Bled – Vila Župančičeva 8           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S21/2: Območje hotela Triglav
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MT, SE, SE-vile                    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 36/00: Bled – Hotel   |
|(EŠD)         |Triglav                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |V obstoječih stavbah so dovoljene le nastanitvene   |
|pogoji:        |stavbe tipa hotel.                  |
|            |Upoštevati je potrebno predhodne kulturnovarstveno  |
|            |soglasje, št. I-1067/2-02. Zagotoviti je potrebno   |
|            |zadostno število parkirnih mest.           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL S21/3: Območje razpršene pozidave v Zaki
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |SE-vile                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Upoštevati je potrebno kulturnovarstvene pogoje št.  |
|pogoji:        |I-371/3-03 in I-371/4-03.               |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL M3: Območje železniške postaje Bled – Jezero na Rečici
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MD, Izp                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda, 343/00: Bled –     |
|(EŠD)         |Kostanjev drevored                  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Stavbo železniške postaje je potrebno ohranjati, na  |
|pogoji:        |njej so dovoljene rekonstrukcije in vzdrževala dela. |
|            |Urediti je potrebno parkirne površine in jih ustrezno |
|            |ozeleniti.                      |
|            |Nove večstanovanjske stavbe niso dovoljene, prav tako |
|            |ne sprememba namembnosti obstoječih stavb v      |
|            |večstanovanjske stavbe. Spremembe namembnosti     |
|            |obstoječih stavb v poslovno-večstanovanjske stavbe so |
|            |dovoljene le pod pogojem zagotovitve zadostnega    |
|            |števila parkirnih mest (v skladu s 36. členom).    |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL H1: Območje stavbe »Grimšče«s spremljajočimi objekti
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |MB                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |346/00: Bled – Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico, |
|(EŠD)         |345/00: Bled – Park Grimščice, 718/98: Bled – Grad  |
|            |Grimšče                        |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |V Gradu Grimšče je dovoljena stanovanjska namembn   |
|pogoji:        |Pred posegi je potrebno izdelati celostno lokacijsko |
|            |presojo območja, ki bo podlaga posameznim posegom.  |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
Morfološka enota BL I4: Rečica Turnič – cerkev sv. Andreja
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |DV                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |346/00: Bled – Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico, |
|(EŠD)         |107/99: Bled – Ostanki srednjeveškega stolpa, 600/97: |
|            |Bled – Cerkev sv. Andreja na Rečici          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL P2: Območje skladišča ob LIP Bled
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |PI                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Pred pričetkom gradnje je potrebno komunalno in    |
|pogoji:        |infrastrukturno opremiti zemljišče.          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL K2: Ribogojnica Mala Zaka
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |PK                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |344/00: Bled – Ambient Bleda             |
|(EŠD)         |                           |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Posebna merila in   |Dopustna so vzdrževalna dela.             |
|pogoji:        |Ohranjati je potrebno obstoječe zelene površine in  |
|            |zeleni rob morfološke enote.             |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
 
Morfološka enota BL Z4: Park Grimšče
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Podrobnejša nam. raba: |ZP                          |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
|Kulturna dediščina   |346/00: Bled – Ambient cerkve sv. Andreja nad Rečico, |
|(EŠD)         |345/00: Bled – Park Grimščice             |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
55. člen
(območja ZP in ZD)
Za območja urejenih javnih zelenih površin ZP (morfološke enote: BL Z1/1/2, BL Z1/3/1, BL Z1/7/1, BL Z1/7/3, BL Z1/8, BL Z1/9, BL Z2/1, BL Z2/2, BL Z3, BL Z4, BL Z5) in območja naravnih površin ZD (morfološke enote: BL S8/1/2, BL R4/2/2, BL Z1/1/1, BL Z1/3/2, BL Z1/5/1, BL Z1/5/2, BL Z1/5/3, BL Z1/7/2) ne veljajo določila prve, pete in šeste alinee (1) točke 12. člena.
Na območjih ZP in ZD je dopustno vzdrževanje in odstranitev gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij v javni rabi ter pomožnih infrastrukturnih objektov. Po možnosti naj se gospodarska javna infrastruktura in druga omrežja v javni rabi ter pomožne infrastrukturne objekte prestavi izven območja. Gradnja gospodarske infrastrukture in drugih omrežij v javni rabi ter pomožnih infrastrukturnih objektov je dopustna izjemoma, ko kakršnakoli druga možnost gradnje in poteka ni mogoča.
Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo zavarovati obstoječo vegetacijo pred poškodbami. Dela morajo potekati na način, ki v najmanjši možni meri vpliva/poškoduje območje ZP oziroma ZD. Po končani gradnji je potrebno odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti okolico.
Spremembe rabe zakonito zgrajenih stavb so možne pod pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
56. člen
Prometna ureditev Bleda mora temeljiti na Idejni zasnovi prometne ureditve na Bledu, izdelovalcev PNZ, Projekt nizke zgradbe d.o.o. in Urbi d.o.o.
57. člen
Ureditev obale Blejskega jezera mora temeljiti na Projektu ureditve obale Blejskega jezera, januar 1999.
IV. KONČNE DOLOČBE
58. člen
(prenehanje veljavnosti PIA)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odloki:
Prostorsko ureditveni pogoji za plansko celoto Bled (Uradni list RS, št. 23/91, 50/96, 22/97, 3/98, 58/98, 90/98, 110/99, 18/00, 24/00, 42/00, 63/00), Zazidalni načrt Lisice (UVG št. 4/86,12/89, Uradni list RS, št. 4/94).
59. člen
(vpogled)
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Bled je skupaj z grafičnim delom in tekstualnimi prilogami na vpogled vsej zainteresirani javnosti na Oddelku za okolje in prostor Občine Bled.
60. člen
(nadzorstvo nad izvajanjem)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat RS za okolje in prostor – Inšpekcija za prostor.
61. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-1-2002
Bled, dne 5. maja 2004.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.