Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice, stran 7280.

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 99/01 in 100/02) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 13. redni seji dne 25. 3. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice
1. člen
Besedilo 9. člena Odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 93/00) se v celoti razveljavi in nadomesti z besedilom kot je zapisano v določbi naslednjega člena tega odloka.
2. člen
Ustanovitelj in dosedanji zemljiškoknjižni lastnik Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice je z Listino za ureditev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim št. 460-02-0016/2003-300 z dne 4. 9. 2003, katera je v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča Slovenske Konjice sprovedena pod Dn. št. 2023/2003 z dne 22. 3. 2004, prenesel na Javni stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice namensko premoženje za doseganje namena javnega sklada, in sicer:
– poslovna stavba v izmeri 290 m2 in dvorišče v izmeri 738 m2, parc. št. 203/6, sedaj vpisanem v vložni številki 1875 k.o. Konjice,
– poslovni prostor št. 3 v I.etaži v pritličju v izmeri 27,74 m2, v poslovni stavbi Liptovska 6a in Oplotniška 1a, Slovenske Konjice, stoječe na parc. št. 246/3 k.o. Konjice, sedaj vpisanem v vložni številki E-4/B, C-IV k.o. Konjice,
– poslovni prostor Avto trgovina v pritličju objekta Stari trg 37, Slovenske Konjice, ki je zemljiškoknjižna parc. št. 1604/6 zelenica v izmeri 23 m3 in parc. št. 1603 stanovanjska stavba v izmeri 197 m2, sedaj vpisanem v vložni številki 1874 k.o. Konjice in sicer 1/2 celote;
– poslovni prostor v 2. nadstropju v izmeri 229,85 m2, z identifikacijsko številko 1115-1264-36, v poslovno-stanovanjski stavbi na naslovu Mestni trg 12, Slov. Konjice, stoječe na parc. št. 1742 k.o. Konjice, sedaj vpisanem v vložni številki 1854/36 k.o. Konjice.
Opisane nepremičnine je ocenil Gradbeni biro Marko CVAHTE, gr. inž., Ob parku 12, Slovenska Bistrica, stalni sodni izvedenec in cenilec gradbene stroke v cenilnem poročilu z dne 24. 3. 2004, ki je sestavni del in priloga tega odloka, katerih skupna vrednost je 34,981.273,75 SIT.«
3. člen
Doda se tretji odstavek 6. člena, ki se glasi:
»Javni sklad ima žig okrogle oblike. V sredini žiga je stilizirana oblika konja oblike in dizajna grba Občine Slovenske Konjice s firmo.«
4. člen
V prvem stavku 16. člena se črta beseda »pet« in se nadomesti z besedo »šest.«
Za drugim stavkom istega člena se doda nov tretji stavek, ki se glasi: »Predsednik nadzornega sveta lahko imenuje izmed članov nadzornega sveta največ dva namestnika predsednika nadzornega sveta.«
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odloki o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice in o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 19/01, 49/02 in 133/03).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-02-0016/2003-300
Draža vas, dne 25. marca 2004.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.