Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2556. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dol pri Ljubljani, stran 7236.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – prečiščeno besedilo), 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – prečiščeno besedilo) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sta Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 19. 12. 2003 in Mestni svet mestne občine Ljubljana na 9. seji dne 5. 4. 2004 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dol pri Ljubljani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Dol pri Ljubljani, s sedežem Dol pri Ljubljani 1 in Mestna občina Ljubljana, s sedežem Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanoviteljici) ustanavljata na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju: zavod).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršujeta Občinski svet občine Dol pri Ljubljani in Mestni svet mestne občine Ljubljana. Ustanoviteljske pravice in obveznosti, ki se nanašajo na delovanje Enote vrtca Dolsko, izvršuje Občinski svet občine Dol pri Ljubljani.
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrsko številko vložka 10060700.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Osnovna šola Dol pri Ljubljani.
Skrajšano ime zavoda je: OŠ Dol pri Ljubljani.
Sedež zavoda je: Videm 17, Dol pri Ljubljani.
III. PEČAT ZAVODA
3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
4. člen
Ravnatelj zavoda sprejme sklep, s katerim določi število posameznih pečatov, njihovo rabo in hrambo ter delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Dejavnosti zavoda so:
– 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– 55.510 Dejavnost menz,
– 92.610 Obratovanje športnih objektov,
– 72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– 60.230 Drug kopenski potniški promet,
– 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
6. člen
Zavod izvaja javnoveljavni izobraževalni program in program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom.
V. ORGANIZACIJA ZAVODA
7. člen
V zavodu se za izvajanje izobraževalnega programa na različnih lokacijah organizirajo:
– Podružnica šole Dolsko, ki deluje na lokaciji, Dolsko 85, Dol pri Ljubljani,
– Podružnica šole Senožeti, ki deluje na lokaciji Senožeti 53, Dol pri Ljubljani in
– Podružnica šole Šentjakob ob Savi, ki deluje na lokaciji Zajčeva pot 34, Ljubljana.
Za izvajanje programov za predšolske otroke se v zavodu organizira Enota vrtca Dolsko, ki deluje na lokaciji Dolsko 85 A, Dol pri Ljubljani.
VI. ŠOLSKI OKOLIŠ
8. člen
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega območje Občine Dol pri Ljubljani in območji naselij Podgorica in Šentjakob ob Savi v Mestni občini Ljubljana.
Območje Podružnice šole Dolsko obsega naselja Dolsko, Kamnica, Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem, Osredke, Petelinje, Vinje, Vrh pri Dolskem in Zagorica pri Dolskem.
Območje Podružnice šole Senožeti obsega naselje Senožeti.
Območje Podružnice šole Šentjakob ob Savi obsega naselji Podgorica in Šentjakob ob Savi.
Matična enota je Osnovna šola Dol pri Ljubljani, kjer je sedež zavoda.
V podružnice šol se otroke vpisuje v podružnicah šol.
VII. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
1. Svet zavoda
10. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda poleg nalog, določenih z zakonom in drugimi predpisi, potrjuje letno poročilo zavoda in opravlja druge naloge, določene s tem odlokom ter naloge, za katere ni pooblaščen drug organ.
11. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanoviteljic imenujeta sveta ustanoviteljic tako, da imenuje Občinski svet občine Dol pri Ljubljani dva predstavnika in Mestni svet mestne občine Ljubljana enega predstavnika izmed delavcev občinskih uprav, članov občinskih organov ali občanov posameznih naselij šolskega okoliša zavoda.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, tako da izvolijo:
– enega predstavnika izmed strokovnih delavcev Podružnice šole Dolsko in Enote vrtca Dolsko,
– enega predstavnika izmed strokovnih delavcev Podružnic šol Šentjakob ob Savi in Senožeti,
– dva predstavnika izmed strokovnih delavcev matične enote in
– enega predstavnika izmed administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev zavoda.
Predstavnike staršev izvoli svet staršev z večino glasov staršev, navzočih na seji sveta staršev tako, da izvoli najmanj enega predstavnika izmed staršev učencev matične enote in najmanj enega predstavnika izmed staršev otrok iz podružnic šol in staršev otrok, vključenih v enoto vrtca.
12. člen
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.
Prvo sejo sveta skliče najkasneje v 30 dneh po izvolitvi oziroma imenovanju njegovih članov ravnatelj zavoda. Do konstituiranja vodi prvo sejo sveta najstarejši član sveta. Za predsednika sveta in njegovega namestnika izvolijo člani sveta enega izmed članov sveta. Z izvolitvijo predsednika in njegovega namestnika je svet konstituiran.
Novo izvoljenim oziroma imenovanim članom sveta začne teči mandat od dneva, ko svetu prejšnjega sklica preneha mandat in se konstituira novi svet.
13. člen
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
14. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– umre,
– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet,
– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno razmerje v zavodu.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status učenca njegovemu otroku oziroma, ko njegov otrok ni več vključen v program predšolske vzgoje.
Člana sveta odpokliče ali razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenim za volitve oziroma imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu sveta prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju mandata razpiše nadomestne volitve.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebna, če je pretekel mandat manj kot četrtini članov sveta in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
15. člen
Svet zavoda objavi sklep o razpisu volitev predstavnikov delavcev v svet zavoda največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe članov sveta.
V sklepu o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo. S sklepom o razpisu volitev se imenuje tudi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
16. člen
Pravico voliti predstavnike v svet zavoda in biti izvoljen imajo vsi delavci zavoda, razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima učiteljski in vzgojiteljski zbor, najmanj 3 delavci zavoda in reprezentativni sindikat. Učiteljski in vzgojiteljski zbor predlagata kandidate za člana sveta zavoda na sestanku z večino glasov navzočih članov zbora.
Predloge kandidatov za člane sveta zavoda je potrebno predložiti volilni komisiji v 21 dneh od objave sklepa o razpisu volitev.
Predlogi kandidatov za člane sveta zavoda morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
17. člen
Volitve v svet zavoda se opravijo najmanj 15 dni pred iztekom mandatne dobe članov sveta zavoda.
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja.
Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem in določi dan predčasnih volitev. O delu volilne komisije pri glasovanju se sestavi poseben zapisnik.
18. člen
Voli se z glasovnicami osebno. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člane sveta po abecednem redu priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli izmed strokovnih delavcev matične enote, posameznih podružničnih šol in enote vrtca ter administrativnih-računovodskih in tehničnih delavcev. Voli se tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
19. člen
Volitve so veljavne, če se jih je udeležilo več kot polovica delavcev zavoda.
20. člen
O poteku volitev sestavi volilna komisija zapisnik in izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku petih dni od dneva izvedbe glasovanja, na enak način kot razpis volitev.
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata za člana sveta dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
21. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člane sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve. Volilna komisija v postopku za odpoklic člana sveta delavcev ne presoja razlogov za odpoklic.
Če volilna komisije ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.
2. Ravnatelj
22. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda ter opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter tem odlokom.
23. člen
Ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja, ki mu pomaga pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Pomočnik opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v času njegove odsotnosti.
Za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in nadomeščanje v času odsotnosti ravnatelj lahko pisno pooblasti tudi druge delavce zavoda.
24. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda, po postopku določenim z zakonom.
a) Vodja podružnice šole
25. člen
Podružnico šole vodi vodja podružnice šole, ki opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo podružnice šole,
– predlaga ravnatelju program razvoja podružnice šole,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje podružnice šole z učenci in njihovimi starši,
– obvešča starše o delu podružnice šole,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
b) Pomočnik ravnatelja za vrtec
26. člen
Enoto vrtca vodi pomočnik ravnatelja za vrtec, ki opravlja naslednje naloge:
– organizira in vodi delo enote vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
– predlaga nadstandardne programe,
– skrbi za sodelovanje enote vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu enote vrtca,
– opravlja druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
3. Strokovni organi
27. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in razrednik.
Strokovni organi v podružnici šole so strokovni aktivi in razrednik.
Strokovni organi v enoti vrtca so strokovni aktivi.
4. Svet staršev
28. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev. Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek šole in enote vrtca po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
29. člen
Za opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, dajeta ustanoviteljici zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine in opremo v njih:
– parc. št. 642/1, 642/4, 643/1, 643/2, 643/3, 643/6, 643/7 in 643/9, ki so vpisane pri vl. št. 615, k.o. Dol ter parc. št. 639/2, ki je vpisana pri vl. št. 405, k.o. Dol,
– parc. št. 73/2, ki je vpisana pri vl. št. 24, k.o. Dolsko in 70/7 ter 70/8, ki sta vpisani pri vl. št. 466, k.o. Dolsko,
– parc. št. 232/3 in 232/4, ki sta vpisani pri vl. št. 126, k.o. Senožeti,
– parc. št. 1041/2, 1041/3 in 1041/4, ki so vpisane pri vl. št. 393, k.o. Podgorica.
IX. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
30. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev ustanoviteljic in drugih javnih sredstev,
– iz prispevkov učencev, skladno z veljavnimi predpisi,
– s plačili staršev za storitve v predšolski vzgoji,
– s prodajo storitev in izdelkov na trgu,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov.
X. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO
31. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, uporablja zavod za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanoviteljic pa tudi za plače.
Sredstva, pridobljena z oddajanjem v najem nepremičnega premoženja ustanoviteljic, ki ga ima zavod v upravljanju, mora zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen in za investicije ter za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja ustanoviteljic, s katerim upravlja.
V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljicama.
XI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
32. člen
Zavod je pravna oseba in v pravnem prometu samostojno sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register. Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanoviteljic, ki ga ima v upravljanju, niti pravnih poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
Zavod upravlja s premičnim premoženjem samostojno, nepremično premoženje ustanovitelja, pa lahko odda v najem samo po predhodnem soglasju župana ustanoviteljice, ki je lastnica premoženja.
Zavod je dolžan upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je odgovoren ustanoviteljicama.
Podružnice šole in enota vrtca nimajo pooblastil v pravnem prometu.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerim lahko razpolaga.
XII. ODGOVORNOST USTANOVITELJIC ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
33. člen
Ustanoviteljici odgovarjata za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
XIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
34. člen
Ustanoviteljici imata do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– spremljata skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti,
– odločata o statusnih spremembah,
– dajeta soglasje k spremembam ali razširitvah dejavnosti,
– opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanoviteljicama:
– vsako leto poročati o izvrševanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda,
– vsako leto predložiti letno poročilo in letni delovni načrt,
– na zahtevo organa občinske in mestne uprave ustanoviteljic, pristojnega za vzgojo in izobraževanje, predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami,
– po potrebi posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
XIV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
35. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi uredi vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda. Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in druge splošne akte sprejme svet zavoda, razen tistih, za katere je s predpisi določeno, da jih sprejme ravnatelj.
Pravila in splošni akti zavoda ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
36. člen
Splošni akti zavoda začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, če ni v njih drugače določeno.
XV. JAVNOST DELA ŠOLE
37. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem učencev in otrok, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnemu delu starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
Ko organ šole odloča o pravicah oziroma dolžnostih učenca ali delavca, lahko seji prisostvuje njegov zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Svet zavoda in svet staršev se oblikujeta v skladu s tem odlokom v roku šestih mesecev od dneva njegove uveljavitve. Do oblikovanja sveta zavoda in sveta staršev v skladu z določili tega odloka opravljata njune naloge dosedanji svet zavoda in svet staršev.
39. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prevzame zavod premoženje, ki ga je doslej za opravljanje svoje dejavnosti uporabljala Enota Miškolin, izločena iz Vrtca Pedenjped, Cerutova 6, Ljubljana in delavce, ki so doslej opravljali delo v tej enoti.
41. člen
Ustanoviteljici medsebojne pravice in obveznosti, ki niso določene s tem odlokom, uredita s pogodbo o skupnem uresničevanju pravic in obveznosti do zavoda.
42. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/97 in 85/99).
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64000-6/2004
Dol pri Ljubljani, dne 19. decembra 2004.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.
Št. 611-14/03-4
Ljubljana, dne 5. aprila 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.