Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2549. Pravilnik o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača, stran 7221.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 14. redni seji dne 29. 4. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, merila in postopek za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov kulturnih društev in društev, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost in se sofinancirajo iz proračuna Občine Divača.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Iz proračuna Občine Divača se sofinancira program društva v skladu z merili, ki so sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Divača;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih;
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi;
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom;
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov in finančno poročilo o delu v preteklem letu in plan finančnega poročila in plan načrtovanih aktivnosti za tekoče leto.
4. člen
Sredstva za delovanje kulturnih društev se zagotovijo v proračunu Občine Divača v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.
5. člen
Sredstva, ki so potrebna za delovanje kulturnih društev so izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk.
6. člen
Postopek
Občina Divača vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih društev na območju Občine Divača.
Postopek javnega razpisa vodi petčlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega razpisa, višina sredstev, ki je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu in strokovna komisija.
Strokovna komisija na podlagi meril ovrednoti programe s točkami in s sklepom obvesti izvajalce o višini doseženih točk in vrednosti točke.
Pritožba na sklep komisije se poda v roku 8 dni od sprejema sklepa. Pritožbo se poda na župana občine.
Ovrednotenje programov potrdi župan, ki sklene pogodbo z izbranimi izvajalci.
7. člen
Javni razpis vsebuje:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka);
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci;
– predmet sofinanciranja;
– višina sredstev
– razpisni rok, ki ne sme biti krajši od 30 dni;
– način dostave vlog (ura-oseba);
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
8. člen
Z izvajalci kulturnih programov se sklenejo pogodbe.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca;
– namen za katerega so mu bila dodeljena sredstva;
– višina dodeljenih sredstev;
– določen rok za izplačilo sredstev;
– način nadzora nad namensko uporabo sredstev.
Izvajalci kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
V primeru, da komisija ugotovi, da izvajalec ni upravičen do števila točk, ki mu jih je v sklepu na podlagi meril odmerila komisija, se mu število točk zniža sorazmerno z doseženim obsegom dejavnosti.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14/02
Divača, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.
  MERILA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI DIVAČA

+--------------------------------------+---------------------------------------+
|      VRSTA PROGRAMA      |       ŠTEVILO TOČK       |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|PEVSKI ZBORI             |                    |
|                   |                    |
|Pogoj: najmanj 4 nastopi letno    |                    |
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO     |       2 točki / vaja      |
|(prizna se max. 90 vaj letno)     |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|2. IZOBRAŽEVANJE           |                    |
|(maksimalno 3 programi        |                    |
|izpopolnjevanja)           |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|1 dan izobraževanja          |        10 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|2 dni izobraževanja          |        15 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|3 in več dni izobraževanja      |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|3. STROŠKI NA NASTOP         |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 10 nastopov na območju Občine  |      10 točk / nastop      |
|Divača                |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- 11 in več nastopov na območju Občine|      12 točk / nastop      |
|Divača                |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- stroški nastopov regija ali država |      15 točk / nastop      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- stroški nastopov v tujini      |      20 točk / nastop      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|4. SOFINANCIRANJE KRITJA STROŠKOV   |      5 točk / prevoz      |
|PREVOZA NA NASTOPE          |                    |
|maksimalno 3 prevoze oddaljeni nad 20 |                    |
|km v eno stran            |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|5. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH      |      5 točk / udeležba      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|6. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA     |     10 točk / priznanje     |
|(plakete za društvo/ne za posameznike |                    |
|in druga priznanja za društvo)    |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|7. MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO    |                    |
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 10 članov            |        10 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- od 11 do 30 članov         |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- od 31 članov naprej         |        30 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|MLADI – člani društva         |      5 točk / mladega      |
|(od vključno 6 – vključno 13 leta   |                    |
|starosti)               |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|8. PROMOCIJA OBČINE SKOZI DRUŠTVO   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- internetna stran          |        15 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- promocija občine na gostovanju v  |         5 točk        |
|tujini                |                    |
|(delitev brošur)           |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- objava v časopisu: slika+članek   |      10 točk / objava      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- televizija             | 7 točk / društvo omenjeno v reportaži |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- televizija             |   20 točk / reportaža o društvu   |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|9. PROMOCIJA DRUŠTVA         |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Izdelava CD, KASETE          |  20 točk / na vsakih 200 komadov  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Promocijski material-zloženke     |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+


+--------------------------------------+---------------------------------------+
|      VRSTA PROGRAMA      |      ŠTEVILO TOČK        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|PIHALNI ORKESTRI           |                    |
|                   |                    |
|Pogoj: najmanj 4 nastopi letno    |                    |
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO     |      2 točki / vaja       |
|(priznano max. 90 vaj letno)     |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|2. INTERNO IZOBRAŽEVANJE       |      1 točka / vaja       |
|(za posameznike v okviru šole)    |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|3. IZOBRAŽEVANJE           |                    |
|(maksimalno 3 programi        |                    |
|izpopolnjevanja)           |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|1 dan izobraževanja          |        10 točk         |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|2 dni izobraževanja          |        15 točk         |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|3 in več dni izobraževanj       |        20 točk         |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|4. STROŠKI NA NASTOP         |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 10 nastopov na območju Občine  |     10 točk / nastop       |
|Divača                |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- 11 in več nastopov na območju    |     12 točk / nastop       |
|Občine Divača             |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- stroški nastopov v regiji ali    |     15 točk / nastop       |
|državi                |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- stroški nastopov v tujini      |     20 točk / nastop       |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|5. SOFINANCIRANJE KRITJA STROŠKOV   |      5 točk / prevoz       |
|PREVOZA NA NASTOPE          |                    |
|maksimalno 3 prevoze oddaljeni nad 20 |                    |
|km v eno smer             |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|6. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH      |     5 točk / udeležba      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|7. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA     |     10 točk / priznanje      |
|(plakete za društvo / ne za      |                    |
|posameznike)             |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO     |                    |
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 10 članov            |        10 točk         |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- od 11 do 30 članov         |        20 točk         |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- od 31 članov naprej         |        30 točk         |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|MLADI – člani društva (od 6-13 let)  |     5 točk / mladega       |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|8. PROMOCIJA OBČINE SKOZI DRUŠTVO   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- internetna stran          |        15 točk         |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- promocija občine na gostovanju v  |        5 točk         |
|tujini                |                    |
|(delitev brošur)           |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- objava v časopisu: članek+slika   |     10 točk / objava       |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- televizija             |7 točk / društvo omenjeno v reportaži |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- televizija             |  20 točk / reportaža o društvu   |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|9. PROMOCIJA DRUŠTVA         |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Izdelava CD, KASETE          |  20 točk / na vsakih 200 komadov   |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Promocijski material-zloženka     |        20 točk         |
+--------------------------------------+---------------------------------------+


+--------------------------------------+---------------------------------------+
|      VRSTA PROGRAMA      |       ŠTEVILO TOČK       |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|DEJAVNOST BALETA           |                    |
|                   |                    |
|Pogoj: najmanj 2 nastopa letno    |                    |
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO     |       2 točki / vaja      |
|(prizna se max. 90 vaj letno)     |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|2. IZOBRAŽEVANJE           |                    |
|(maksimalno 3 programi        |                    |
|izpopolnjevanja)           |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|1 dan izobraževanja          |        10 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|2 dni izobraževanja          |        15 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|3 in več dni izobraževanja      |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|3. STROŠKI NASTOPOV          |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 5 nastopov na območju Občine   |      10 točk / nastop      |
|Divača                |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- 6 in več nastopov na območju Občine |      12 točk / nastop      |
|Divača                |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- stroški nastopov – regija ali država|      15 točk / nastop      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- stroški nastopov – tujina      |      20 točk / nastop      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|4. SOFINANCIRANJE KRITJA STROŠKOV   |      5 točk / prevoz      |
|PREVOZA NA NASTOPE          |                    |
|Maksimalno 3 prevoze oddaljeni nad 20 |                    |
|km v eno stran            |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|5. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH      |      5 točk / udeležba      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|6. MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO    |                    |
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 10 članov            |        10 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- od 11 do 30 članov         |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- od 31 članov naprej         |        30 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|7. PROMOCIJA OBČINE SKOZI DRUŠTVO   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- internetna stran          |        15 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- časopis: članek + slika       |      10 točk / medij      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- televizija             | 7 točk / društvo omenjeno v reportaži |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- televizija             |   20 točk / reportaža o društvu   |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|8. DRUŠTVA, KATERIM OBČINA NE MORE  |        30 točk        |
|NUDITI USTREZNIH PROSTOROV ZA VADBO SE|                    |
|JIH DODA               |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+


+--------------------------------------+---------------------------------------+
|      VRSTA PROGRAMA      |       ŠTEVILO TOČK       |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|KULTURNA DRUŠTVA, KI SO SESTAVLJENA IZ|                    |
|VEČ SKUPIN              |                    |
|                   |                    |
|Pogoj: najmanj 4 nastopi letno    |                    |
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO     |       2 točki / vaja      |
|(priznajo se vse vaje ene skupine)  |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|2. IZOBRAŽEVANJE           |                    |
|(maksimalno 3 programi        |                    |
|izpopolnjevanja)           |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|1 dan izobraževanja          |        10 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|2 dni izobraževanja          |        15 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|3 in več dni izobraževanja      |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|3. STROŠKI NA NASTOP         |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 10 nastopov na območju Občine  |      10 točk / nastop      |
|Divača                |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- 11 in več nastopov na območju Občine|      12 točk / nastop      |
|Divača                |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- stroški nastopov regija ali država |      15 točk / nastop      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- stroški nastopov v tujini      |      20 točk / nastop      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|4. SOFINANCIRANJE KRITJA STROŠKOV   |      5 točk / prevoz      |
|PREVOZA NA NASTOPE          |                    |
|maksimalno 3 prevoze oddaljeni nad 20 |                    |
|km v eno stran            |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|5. UDELEŽBA NA TEKMOVANJIH      |      5 točk / udeležba      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|6. DOSEŽENA POSEBNA PRIZNANJA     |     10 točk / priznanje     |
|(plakete za skupino ali celotno    |                    |
|društvo / ne za posameznike)     |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|7. MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO    |                    |
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 10 članov            |        10 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- od 11 do 30 članov         |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- od 31 članov naprej         |        30 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|MLADI – člani društva         |      5 točk / mladega      |
|(od vključno 6- vključno 13 leta   |                    |
|starosti)               |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|8. PROMOCIJA OBČINE SKOZI DRUŠTVO   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- internetna stran          |        15 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- promocija občine na gostovanju v  |         5 točk        |
|tujini                |                    |
|(delitev brošur)           |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- objava v časopisu: slika+članek   |      10 točk / objava      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- televizija             | 7 točk / društvo omenjeno v reportaži |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- televizija             |   20 točk / reportaža o društvu   |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|9. PROMOCIJA DRUŠTVA         |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Izdelava CD, KASETE          |  20 točk / za vsakih 200 komadov  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Promocijski material-zloženke     |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+


+--------------------------------------+---------------------------------------+
|      VRSTA PROGRAMA      |       ŠTEVILO TOČK       |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|DRAMSKA, GLEDALIŠKA, LUTKOVNA SKUPINA |                    |
|                   |                    |
|Pogoj: najmanj 1 predstava letno.   |                    |
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|1. PROGRAMSKI STROŠKI NA VAJO     |       4 točke / vaja      |
|(prizna se max 40 vaj (po 2 šolski  |                    |
|uri) na predstavo)          |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|2. STROŠKI NA PREDSTAVO, NASTOP    |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 6 nastopov na območju Občine   |      10 točk / nastop      |
|Divača                |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- 7 in več nastopov na območju Občine |      12 točk / nastop      |
|Divača                |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 10 nastopov na območju regije,  |      15 točk / nastop      |
|države                |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 5 nastopov v tujini       |      20 točk / nastop      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|3. MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO    |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- ne glede na št. članov       |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|4. IZOBRAŽEVANJE           |                    |
|(maksimalno 3 programi        |                    |
|izpopolnjevanja)           |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- 1 dan izobraževanja         |        10 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- 2 dni izobraževanja         |        15 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- 3 in več dni izobraževanja     |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|5. PROMOCIJA OBČINE SKOZI DRUŠTVO   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- internetna stran          |        15 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- v časopisu: članek+slika      |      10 točk / članek      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- televizija             | 7 točk / društvo omenjeno v reportaži |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- trlrvizija             |   20 točk / reportaža o društvu   |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|6. PROMOCIJA DRUŠTVA         |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Promocijski material-zloženka     |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+


+--------------------------------------+---------------------------------------+
|      VRSTA PROGRAMA      |       ŠTEVILO TOČK       |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|LIKOVNA, FOTOGRAFSKA, VIDEO IN FILMSKA|                    |
|SKUPINA                |                    |
|                   |                    |
|Pogoj: najmanj 1 razstava, projekcija |                    |
|letno                 |                    |
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|1. IZOBRAŽEVANJE           |                    |
|(maksimalno 3 programi        |                    |
|izpopolnjevanja)           |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- 1 dan izobraževanja         |        10 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- 2 dni izobraževanja         |        15 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- 3 in več dni izobraževanja     |        20 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|2. STROŠKI NA RAZSTAVO, PROJEKCIJO:  |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 5 razstav, projekcij na območju |        15 točk        |
|Občine Divača             |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 3 razstave, projekcije na    |        20 točk        |
|regijski oziroma državni ravni    |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- do 2 razstavi, projekciji v tujini |        30 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|3. MATERIALNI STROŠKI NA SEZONO:   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- ne glede na št. Članov       |        15 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|4. PROMOCIJA OBČINE SKOZI SKUPINE   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- internetna stran          |        15 točk        |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- časopis: članek+slika        |      10 točk / članek      |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- televizija             | 7 točk / društvo omenjeno v reportaži |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|- televizija             |   20 točk / reportaža o društvu   |
+--------------------------------------+---------------------------------------+


+--------------------------------------+---------------------------------------+
| DRUGI PROGRAMI            |                    |
|                   |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|Drugi programi, ki dokažejo vsebinsko |                    |
|učinkovitost, se ovrednotijo v skladu |                    |
|in sorazmerju z merili, ki veljajo za |                    |
|podobne zvrsti kulturnih programov.  |                    |
+--------------------------------------+---------------------------------------+