Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2589. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2003, stran 7284.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 13. redni seji dne 29. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2003
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2003, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Zaključni račun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2003 obsega:
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov          v tisoč tolarjih
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             325.430
    Tekoči prihodki (70+71)                 105.401
70   Davčni prihodki                      89,685
    700  Davki na dohodek in dobiček             64.155
    703  Davki na premoženje                 20.854
    704  Domači davki na blago in storitve          4.676
71   NEDAVČNI PRIHODKI                     15.716
    710  Udeležba na dobičku
       in dohodkih od premoženja              7.570
    711  Takse in pristojbine                 1.232
    712  Denarne kazni                     392
    713  Prihodki od prodaje blaga in storitev          –
    714  Drugi nedavčni prihodki               6.522
72   Kapitalski prihodki                    3.605
    720  Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        3.525
    721  Prihodki od prodaje zalog                –
    722  Prihodki od prodaje zemljišča
       in nematerialnega premoženja              80
73   Prejete donacije                      3.951
    730  Prejete donacije iz domačih virov          3.951
    731  Prejete donacije iz tujine                –
74   Transferni prihodki                   212.473
    740  Transferni prihodki iz drugih
       javnofinančnih institucij             212.473
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               325.984
40   Tekoči odhodki                      83.555
    400  Plače in drugi izdatki za zaposlene         21.681
    401  Prispevki delodajalcev za socialno varnost      3.103
    402  Izdatki za blago in storitve            58.771
    403  Plačila domačih obresti                 –
    409  Rezerva                         –
41   Tekoči transferi                     122.860
    410  Subvencije                      9.045
    411  Transferi posameznikom
       in godpodinjstvom                  23.498
    412  Transferi neprofitnim organizacijam
       in ustanovam                    14.777
    413  Drugi tekoči domači transferi            75.540
42   Investicijski odhodki                  117.995
    420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev         117.995
43   Investicijski transferi                  1.574
    430  Investicijski transferi               1.574
 
III.  Proračunski presežek (I.-II.)                -554
    Proračunski primanjkljaj
B)   Račun finančinih terjatev in naložb
 
IV.  Prejeta vračila danih posojil in               405
    Prodaja kapitalskih deležev (75)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
    (750+751+752)                        405
    750  Prejeta vračila danih posojil             405
 
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih             –
    deležev (440+441+442)
44   Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev         –
    440  Dana posojila                      –
    441  Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
    442  Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije     –
 
VI.  Prejeta minus dana posojila in                405
    spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
C)   Račun financiranja
 
VII.  Zadloževanje                          –
50   ZADOLŽEVANJE                          –
    500  Domače zadolževanje                   –
 
VIII. Odplačilo dolga                        –
55   Odplačilo dolga                        –
    550  Odplačilo domačega dolga                 –
 
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu             -149
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
 
X.   Neto zadolževanje
    (VII.-VIII.-IX.)
 
XI.  Neto financiranje                      -149
    (VI.+X.)
 
XII.  Stanje sredstev na računu konec              6.179
    tekočega leta
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40303-00001/2004
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. aprila 2004.
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.