Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2582. Pravilnik o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina, stran 7275.

Na podlagi 1. in 97. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 94/92, 56/92, 42/94, 41/99, 26/01) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 109/03 – UPB-1) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 14. redni seji dne 28. 4. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju socialnih in humanitarnih programov v Občini Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Rogaška Slatina s tem pravilnikom določa merila in kriterije za sofinanciranje izvajanja programov socialnih in humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo nevladne, neprofitne organizacije, združenja in zasebniki na območju Občine Rogaška Slatina, oziroma za občane Občine Rogaška Slatina.
2. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so vsi izvajalci, navedeni v prejšnjem členu, ki:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo v skladu z določili o registraciji,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo načrtovanih programov,
– program izvajajo v Občini Rogaška Slatina, oziroma se izvaja tudi za občane Občine Rogaška Slatina s sedežem izven občine.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov oziroma delovanje upravičencev. Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v lokalnem ali drugem uradnem glasilu. Višina sredstev se določi v vsakoletnem proračunu Občine Rogaška Slatina.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– okvirno višino finančnih sredstev,
– rok za prijavo,
– seznam vseh prilog, ki jih je potrebno priložiti ob prijavi.
6. člen
Postopek javnega razpisa vodi in predlog delitve finančnih sredstev pripravi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
Pripravljen predlog razdelitve sredstev posreduje komisija županu, ki o razdelitvi sredstev odloča s sklepom.
7. člen
Na podlagi sklepa župana se sklenejo pogodbe s posameznimi upravičenci o sofinanciranju programov. Pogodba vsebuje poleg določil o višini sredstev, načinu nadzora, dinamike sofinanciranja tudi določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe ali nerealiziranega programa. Pogodbo podpišeta župan in pooblaščeni predstavnik upravičenca.
8. člen
Izvajalci programov oziroma projektov morejo v pogodbenem roku predložiti končno poročilo o izvedbi prevzetih programov in namenski porabi dodeljenih sredstev.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
9. člen
Komisija bo pri ocenjevanju prispelih vlog upoštevala naslednje kriterije:
1. vlogo s prilogami
– o registraciji in dokazilu o delovanju na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti,
– dokazilo o urejeni evidenci o članstvu,
– izkaz o zagotovljenih osnovnih pogojih za realizacijo načrtovanih programov.
2. Poročilo o delu v preteklem letu
– poročilo o delu v preteklem letu,
– realizacija finančnega načrta iz preteklega leta.
3. Program dela za razpisano leto
– ocena kvalitete in realnosti programa (jasno opredeljeni cilji in uporabniki programa ter metode dela),
– sodelovanje z rizičnimi skupinami (število vključenih strokovnih delavcev, namen izvedbe programa),
– sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa,
– rednost delovanja (izvajanje programa skozi daljše časovno obdobje),
– finančni načrt za razpisano leto.
4. Število članov iz Občine Rogaška Slatina.
5. Drugo.
10. člen
Komisija si lahko za vsako proračunsko leto določi še podrobnejša merila in kriterije za izbor programov in projektov sofinanciranja, oziroma točkovnik sofinanciranja.
11. člen
Namenskost porabe sredstev pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja Nadzorni odbor občine Rogaška Slatina.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-003-006/2004
Rogaška Slatina, dne 28. aprila 2004.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.