Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2594. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 7287.

Na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02) 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet občine Žetale na 14. redni seji dne, 26. 4. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 6/00 in 76/04).
2. člen
Spremeni se drugi člen zgoraj navedenega odloka, ki se glasi: Za sta stavbna zemljišča se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske infrastrukture in tista zemljišča na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljišne parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena z s faktorjem 1,5. Preostali del površine takšne parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
Kot nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti javne gospodarske infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.
3. člen
V 5. členu se črta točka 7.
4. člen
Spremeni se IV. točka 10. člena odloka, ki se glasi: Nezazidana stavbna zemljišča se ovrednoti z enakim številom točk kot zazidano stavbno zemljišče.
5. člen
Črta se 16. člen
6. člen
Črta se 17. člen
7. člen
Spremeni se besedilo 19. člena, ki se glasi:
»Površine potrebne za obratovanje bencinskih servisov, površine za opravljanje poslovne dejavnosti ob avtocesti in druge površine za opravljanje poslovne dejavnosti se točkujejo po kriterijih za zazidana stavbna zemljišča«.
8. člen
Spremeni se 20. člen, ki se glasi:
»Površina za normalno rabo bencinskega servisa predstavlja celotno funkcionalno zemljišče bencinskega servisa. Površine za dejavnost ob avtocesti predstavljajo vse površine, ki so ob avtocesti namenjene za dejavnost ali parkiranje«.
8. člen
V 27. členu odloka se črta številka 17.
9. člen
Spremembe in dopolnitve Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. 1. 2004 dalje.
Št. 062-01-0015/2004-4
Žetale, dne 26. aprila 2004.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.