Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2004 z dne 20. 5. 2004

Kazalo

2559. Program priprave lokacijskega načrta B7 Kovinarska - vzhodni del, stran 7240.

Na podlagi 12., 17. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) in 16. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99, 40/01 in 68/03) je župan Občine Kamnik dne 30. 4. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta B 7 Kovinarska – vzhodni del
I. PREDMET IN CILJI SPREJEMA LOKACIJSKEGA NAČRTA B 7 KOVINARSKA – VZHODNI DEL
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave sprejemanja lokacijskega načrta B 7 Kovinarska – vzhodni del. Določijo se cilji in izhodišča, vsebina in obseg strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, organizacija priprave, sodelujoči organi, organizacije in strokovne službe, vsebina in obseg lokacijskega načrta, roki in objava. Cilji priprave in sprejema so določitev meril in pogojev ter ukrepov v zvezi z organizacijo prometa in dejavnosti ter s tem omogočiti kvalitetne pogoje za realizacijo odločitev sprejetih v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Kamnik.
II. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA B 7 KOVINARSKA – VZHODNI DEL
2. člen
Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta so spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Kamnik za obdobje 1986–1990 – dopolnitev 2002, ki jih je sprejel Občinski svet občine Kamnik na 31. seji dne 9. 10. 2002 (Uradni list RS, št. 90/02). Sprejete spremembe in dopolnitve določajo meje in urejanje zazidalne cone B7 Kovinarska. Površine v območju lokacijskega načrta so namenjene osrednji ter obstoječi stanovanjski dejavnosti, prvenstveno pa ureditvi prometne infrastrukture južnega dela Kovinarske ceste v funkciji mestne povezovalke. Predmet obdelave lokacijskega načrta B 7 Kovinarska – vzhodni del je območje, ki se nanaša na potek Kovinarske ceste od priključka na Steletovo cesto preko reke Kamniške Bistrice s priključkom na obvozno cesto, vključujoč površine južno in severno od opisanega poteka Kovinarske ceste.
III. VSEBINA IN OBSEG STROKOVNIH PODLAG IN DRUGIH STROKOVNIH GRADIV
3. člen
Lokacijski načrt B7 Kovinarska – vzhodni del se izdela na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, in sicer:
– povzetkov in usmeritev planskih aktov Občine Kamnik,
– strokovnih podlag, ki so bile izdelane v okviru priprave planskih aktov občine,
– temeljnega geodetskega elaborata območja B7 Kovinarska – vzhodni del,
– obstoječih infrastrukturnih usmeritev, ki so bile izdelane ob pripravi zazidalnega načrta območja B12 Bakovnik in dela B 7 Kovinarska – zahodni del.
Kolikor se med postopkom priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage se te pripravijo tekom postopka.
IV. ORGANIZACIJA PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA B7 KOVINARSKA – VZHODNI DEL
4. člen
Za organizacijo priprave lokacijskega načrta se kot nosilec določi oddelek za okolje in prostor Občine Kamnik. Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi planskih usmeritev, strokovnih podlag in pogojev pristojnih organov, organizacij in strokovnih služb ter glede na dejanske možnosti in potrebe. Izvajalec bo izbran na podlagi zbiranja ponudb. Sredstva za izdelavo se zagotovijo iz proračunske postavke sofinanciranje PIA in s strani zainteresiranih investitorjev v območju urejanja.
V. SODELUJOČI ORGANI, ORGANIZACIJE IN STROKOVNE SLUŽBE
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja in sodelujejo pri pripravi lokacijskega načrta območja B7 Kovinarska – vzhodni del so:
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica, Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
– Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana, Cigaletova 10, 1000 Ljubljana,
– Občina Kamnik, Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Občina Kamnik, Oddelek za gospodarske javne službe, Glavni trg 24, 1240 Kamnik,
– Komunalno podjetje Kamnik, d.d., Cankarjeva cesta 11, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Ljubljana, izpostava Kamnik, Maistrova ulica 18, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, izpostava Kamnik, Maistrova ulica 18, 1240 Kamnik,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Zavod za razvoj kabelsko satelitsko televizijskega sistema Kamnik, Nevlje 18, 1240 Kamnik.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se ti pridobijo v postopku.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka podajo smernice pred začetkom priprave osnutka lokacijskega načrta – pripravljavec jih mora smiselno upoštevati pri njegovi pripravi.
Pristojni nosilci urejanja prostora morajo v 30 dneh po prejemu vloge in programa priprave posredovati svoje smernice, sicer se šteje, da smernic nimajo.
Na izdelani dopolnjeni prostorski akt morajo v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti mnenje, sicer se šteje, da je mnenje dano.
Pri izdaji mnenja se preveri, kako je pripravljavec lokacijskega načrta upošteval dane smernice. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje mnenja.
VI. VSEBINA IN OBSEG LOKACIJSKEGA NAČRTA
6. člen
Lokacijski načrt se pripravi v skladu s 27., 30., 31., 33., 72., 73. in 77. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter skladno z veljavnimi podzakonskimi akti, navodili o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.
Z lokacijskim načrtom bodo podrobneje določeni pogoji za funkcionalne in oblikovalske rešitve območja, objektov in naprav ter rešitve v zvezi z infrastrukturnim urejanjem območja B7 Kovinarska – vzhodni del.
Lokacijski načrt vsebuje tekstualni del – odlok in grafični del prikazan na digitalnem geodetskem posnetku v merilu 1:500 oziroma 1:1000.
VII. DOLOČITEV ROKOV
7. člen
S tem programom priprave se določajo naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:
– pridobivanje smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora v aprilu in maju 2004,
– izdelava geodetskega posnetka območja v maju 2004,
– prostorska konferenca ob pripravi osnutka predloga v julija 2004,
– dopolnitev osnutka predloga za javno razgrnitev v avgustu 2004,
– javna razgrnitev in javna obravnava avgusta in septembra 2004,
– prva obravnava osnutka na občinskem svetu v septembru 2004,
– priprava stališč do pripomb in predlogov v oktobru 2004,
– obravnava in sprejem stališč v novembru 2004,
– pridobivanje mnenj decembra 2004 in januarja 2005,
– priprava in sprejem končnega elaborata in objava v Uradnem listu RS v marcu 2005.
VIII. DOLOČITEV OBJAVE
8. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-3/04
Kamnik, dne 30. aprila 2004.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.